Přítomni: dle presenční listiny / připojena k originálu zápisu/   

   

 

P r o g r a m :   

1)   Zápis z minulého zasedání – ke schválení

2)   Informace k Etickému  kodexu člena ZHMP v souvislosti s vyplňováním oznámení o činnostech, o příjmech a darech a o nemovitém majetku zastupitele   

3)   Informace o zajištění přezkoumávání hospodaření městských částí hl. m. Prahy

    Magistrátem  hl.m. Prahy za rok 2007

4)   Právní rozbor „Podmínky a možnosti hl.m. Prahy k získání finančních

    prostředků na částečné krytí nákladů hl.m. Prahy při pomoci poskytované

    bezdomovcům, a to od osob jim blízkých“ (pouze v tiskové podobě)

5)   Přehled stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP

    (stav doručených a vyřízených stížností od 13.4.2007 do 21.5.2007)

6)   Různé

  

 

Ad 1) Zápis z minulého zasedání  

Zápis č. 4/2007 ze dne 25.4.2007 byl schválen bez připomínek.

 

 

Ad 2) Informace k Etickému  kodexu člena ZHMP v souvislosti s vyplňováním oznámení o činnostech, o příjmech a darech a o nemovitém majetku zastupitele   

Na jednání kontrolního výboru ZHMP byla přizvána náměstkyně primátora pí Markéta Reedová, která přednesla úvodní slovo k předloženému materiálu. V diskusi bylo poukazováno na materiál, který je předkládán ZHMP v souvislosti s refundacemi mezd členů ZHMP. Poukázáno bylo na  případy, kdy je člen ZHMP smluvně vázán zaměstnavatelem k mlčenlivosti o svých příjmech s tím, že se příjmy fakticky dají od zveřejněných údajů o výši refundací odvodit. Námitky technického rázu, týkající se vyplňování tabulky (šíře sloupků a řádků) budou dořešeny odborem OMK ve spolupráci s odborem INF MHMP. Předmětem širší diskuse byla otázka nezbytnosti aktualizace Etického kodexu a zdůvodnění jeho případných  změn. Předseda kontrolního výboru JUDr. Hoffman proto přislíbil, že otázku aktualizace co nejdříve předjedná s panem primátorem a vyzve předsedy politických klubů, aby se problematikou aktualizace kodexu zabývali na svých jednáních.

 

Usnesení:

Kontrolní výbor ZHMP doporučuje, aby Informace k Etickému kodexu byla předložena na květnovém zasedání ZHMP.

Hlasování:

7 pro – 0 proti – 0 zdrželo se

 

 

Ad 3) Informace o zajištění přezkoumávání hospodaření městských částí hl. m. Prahy

Magistrátem  hl.m. Prahy za rok 2007

Úvodní slovo k předloženému materiálu přednesla Ing. Bohumila Jeníčková, zástupkyně ředitele MHMP pro oblast kontrolních činností. Zdůraznila nárůst počtu městských částí, které žádají MHMP o přezkoumání hospodaření, v roce 2007 je to již 35 městských částí. Konstatovala, že s ohledem na uvedený nárůst zájemců bude  současně se Zprávou o výsledcích kontrolních činností za 1.pol. 2007 Radě hl.m. Prahy předložena i změna Plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odborů začleněných do oblasti kontrolních činností MHMP na rok 2007. Na základě  diskuse o způsobu zajištění přezkoumávání hospodaření a o dalších úkolech odborů MHMP začleněných do oblasti kontrolních činností MHMP, zvláště pak úkolech svěřovaných nově těmto odborům, např. zajišťování protikorupčních aktivit orgánů hl. m. Prahy, bylo doporučeno předsedovi kontrolního výboru ZHMP předjednat s ředitelem MHMP možnosti a podmínky případného navýšení počtu zaměstnanců zmíněných odborů včetně časového rámce takovýchto kroků.

 

 

Ad 4)  Právní rozbor „Podmínky a možnosti hl.m. Prahy k získání finančních

prostředků na částečné krytí nákladů hl.m. Prahy při pomoci poskytované bezdomovcům,

a to od osob jim blízkých“

V úvodním slově JUDr. Hoffman zdůvodnil zpracování právního rozboru s tím, že výtisk rozboru byl předán k dalšímu využití radnímu Janečkovi a náměstkovi primátora Mgr. Blažkovi. V diskusi bylo poukazováno na absenci obecně závazných právních norem, které by přispěly ke zkvalitnění situace ovlivňující problematiku bezdomovectví. Členy výboru bylo kladně hodnoceno zadání zpracování právního rozboru, přestože doporučení obsažená v rozboru nastiňují pouze jednu z možných variant řešení.

 

 

Ad 5) Přehled stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP

(stav doručených a vyřízených stížností od 13.4.2007 do 21.5.2007)

Členové výboru obdrželi k informaci Přehled  stížností   adresovaných kontrolnímu  výboru  ZHMP nebo předaných  předsedovi výboru Radou HMP k vyřízení. Údaje obsažené v Přehledu doplnila JUDr. Huspeková (OMK MHMP) o informaci o nově doručených podáních. Jedná se o žádost ředitelky PVA Ing. Veselé (zpochybnění správnosti postupu Rady HMP při schválení řešení smluvních vztahů s PVA), stížnost dr. Srpa (nesouhlas s důvody jeho odvolání z funkce ředitele Galerie), stížnost p. Bečky (postoupeno dr. Hoffmanovi náměstkem Ing. Klegou – využívání pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy).

 

 

Ad 6)  Různé

Mgr. Kolínská – upozornila, že v souvislosti s jejími připomínkami ve věci vyřízení stížnosti Mgr. Cífky (zhoršení životní prostředí v souvislosti se stavbou Městského okruhu, kritika změn dopravního režimu atd.), nebyla ještě kontaktována panem radním Šteinerem. Předání podkladů panu radnímu (stížnost, odpověď a zápis 03/2007) zajistí JUDr. Huspeková.

 

JUDr. Hulinský – informoval členy výboru o obsahu svých interpelací, které přednese na květnovém zasedání ZHMP. Jedná se o materiál týkající se okolností a způsobu pronájmu garáží na Černém Mostě (interpelace na náměstka Ing. Klegu), kdy značně diskutabilní se mu jeví samotný výběr pronajímatele, kdy byli osloveni 4 zájemci a pouze jeden z nich dal nabídku a zda – li navržená cena není nízká při ceně 1 tis.Kč/1 měs./ 1 garážové stání, kdy pronajímatel platí hl. m. Praze 100 Kč/1 m2/ročně).

Dále uvedl, že se hodlá obrátit s interpelací na radního Mgr. Štěpánka ohledně financování vybudování cyklostezky z financí EU, kdy podle jeho informací v době hlasování již mohl vědět, že prostředky z EU k dispozici nebudou, protože projekt nebyl příslušnými orgány EU schválen a přesto bylo argumentováno těmito příjmy.

 

JUDr. Hoffman si prostřednictvím oddělení OVO zajistí předložení kopií odpovědí na interpelace, aby o jejich obsahu podal informaci na červnovém zasedání  kontrolního výboru ZHMP.

 

Zápis zpracovala :   Ing. Bohumila Jeníčková

       tajemnice výboru   

   

 

    Alena  S a m k o v á           JUDr. František  H o f  f m a n

    ověřovatelka zápisu    předseda výboru