Přítomni:  JUDr. Hoffman, Ing. Dvořák, pí Gušlbauerová,  Mgr. Kolínská, Mgr. Reedová, p. Slezák, pí Samková,  Ing. Jeníčková 

/presenční listina  připojena k originálu zápisu/ 

 

Omluveni : JUDr. Hulinský, Ph.D., p. Šteiner

 

Přizvaní :    Ing. Richter, náměstek primátora hl. m. Prahy

    Ing. Trnka, ředitel MHMP

 

Program:

1)   Zápis z minulého zasedání – ke schválení

2)   Protikorupční strategie – přizván náměstek primátora Ing. Richter

3)   Informace o výsledcích šetření oddělení  interního auditu  ke kauze Opencard

    včetně průběžné informace o realizaci přijatých opatření - přizván ředitel MHMP

    Ing. Trnka

4)   Informace o programu Úkolovník  – přizván ředitel MHMP Ing. Trnka

5)   Informace o stavu vyřizování petic a stížností adresovaných kontrolnímu

    výboru ZHMP   -  ústně

6)   Různé, diskuse 

   

Ad1)  Zápis 04/2010 – ke schválení

K zápisu nebyly vzneseny  žádné připomínky a byl schválen (přítomno 6 členů výboru).

 

Ad 2)  Protikorupční strategie

Podklady k projednávané problematice obdrželi členové kontrolního výboru ZHMP v elektronické podobě, v tiskové podobě byly podklady k dispozici dva dny před zasedáním.

Úvodní slovo přednesl náměstek primátora hl. m. prahy Ing. Richter. Stručně shrnul předchozí časovou chronologii, kdy garantem přípravy Protikorupční strategie byla Mgr. Reedová a zdůraznil skutečnost, že současný materiál vychází mimo jiné i z předchozích podkladů zpracovaných a sumarizovaných náměstkyní. V svém vystoupení charakterizoval čtyři základní oblasti, do kterých je aktualizovaný a přepracovaný materiál členěn. Zvlášť zdůraznil variantu vytvoření nové funkce, tzv. ombudsmana, který by byl prostředníkem mezi občanem, oznamujícím podezření na možné korupční  jednání a orgány Policie ČR. Za důležité označil naplňování Etického kodexu a pracovního řádu zaměstnanci MHMP, včetně dodržování režimu stanoveného interními předpisy, které se týkají oblasti nakládání s finančními prostředky a nakládání s obecním majetkem. Kladně zhodnotil výsledky spolupráce s nevládními organizacemi, které se zaměřují na zvýšení transparentnosti veřejných zakázek.

V následné diskusi členové kontrolního výboru ZHMP poukázali zejména na :

-  včasné vyvozování osobní odpovědnosti za zjištěné nedostatky (nečekat na výsledky    šetření orgánů Policie ČR a  neprodleně realizovat případné personální změny na úsecích,  na kterých bylo zjištěno porušení platných právních předpisů či postupů stanovených  interními předpisy,

-  nezbytnost aktualizovat interní předpisy MHMP,

-  precizovat postavení ombudsmana, aby byla nezpochybnitelná jeho oprávnění a povinnosti,

-  zajistit účast členů ZHMP na výběrových řízeních při veřejných zakázkách,  atd.

 Náměstek primátora Ing. Richter ubezpečil členy kontrolního výboru ZHMP, že jejich ústní připomínky, včetně těch, které mu budou  předloženy v písemné podobě budou nejpozději do týdne do materiálu Protikorupční strategie zapracovány.

S odkazem na vystoupení Ing. Richtera a obsah přednesených diskusních příspěvků předložil JUDr. Hoffman  návrh usnesení:

 

U s n e s e n í

k Protikorupční strategii

 

Kontrolní výbor ZHMP :

1. ž á d á    náměstka primátora hl. m. Prahy Ing. Richtera,

   aby  zajistil  zapracování   připomínek   členů    kontrolního  výboru   ZHMP  (včetně  příp.

   připomínek  členů komise Rady HMP pro transparentní veřejnou správu, která se uskuteční   

   15.4.2010)  do návrhu textu  Protikorupční  strategie.

 

2. d o p o r u č u j e   Radě hl. m. Prahy

    projednat a schválit Protikorupční strategii a předložit uvedený materiál k projednání na  

    nebližším zasedání ZHMP

 

Usnesení bylo schváleno přítomnými členy výboru :  5 x souhlas  – 1 x se zdržel hlasování

(přítomno 6 členů z celkového počtu 9 členů výboru).

 

 

Ad 3) Informace o výsledcích šetření oddělení  interního auditu  ke kauze Opencard    včetně průběžné informace o realizaci přijatých opatření

Ředitel MHMP nejprve podal informaci o plnění úkolů, které mu byly zadány na společném zasedání kontrolního a finančního výboru ZHMP. Konstatoval (a s odkazem na značný rozsah dokumentace a souvisejících podkladů), že splnění úkolu, aby prověřil kvalitu plnění smluv v souvislosti s projektem Opencard (zejm. ohledně kvality externího projektového řízení, kvality právních služeb a studie proveditelnosti aplikace UKP v DOS) a informoval kontrolní výbor ZHMP o výsledcích prověrky (Termín: 15. března 2010) je z časových důvodů nereálné. Požádal proto členy kontrolního výboru ZHMP o přehodnocení zadání výše uvedeného úkolu.

Předseda  výboru JUDr. Hoffman přislíbil, že danou záležitost projedná s předsedou finančního výboru ZHMP JUDr. Hulinským, Ph.D.

V následující diskusi bylo poukázáno např. na

- nedostatečná opatření přijatá ze strany MHMP a byl vysloven nesouhlas s vyčkáváním na výsledky šetření, které provádí příslušné orgány Policie ČR,

- kvalitu informací poskytovaných  tiskovým mluvčím Opencard a způsob jeho finančního odměňování,

- absenci systémových opatření, které již měly být navrženy a realizovány v rámci MHMP, zejména pak v rámci odboru INF MHMP.

 

Kontrolní výbor ZHMP :

vzal  ústní  Informaci o  plnění úkolů v souvislosti s projektem Opencard předloženou Ing. Trnkou, ředitelem MHMP na vědomí s tím, že  problematika Opencard bude zařazena na květnové zasedání kontrolního výboru ZHMP nebo bude na programu zasedání, které se uskuteční společně se členy finančního výboru ZHMP.

 

 

 

 

Ad 4)  Informace o programu Úkolovník 

V úvodním slově Ing. Trnka zdůvodnil zadání zpracování programu k evidenci úkolů a především zdůraznil, že předpokládaná cena nebyla vyčíslena na částku  30 mil. Kč (což bylo údajně sděleno p. Slezákovi, který o prověření výše ceny  Úkolovníku požádal), ale cena stanovená smlouvou činí 5 mil. Kč. Garantem výběrového řízení je odbor INF MHMP v součinnosti s výborem informatiky ZHMP.

 

Kontrolní výbor ZHMP :

vzal  ústní  Informaci o  programu Úkolovník předloženou Ing. Trnkou, ředitelem MHMP na vědomí s tím, že mu doporučuje zvážit zopakování výběrového řízení.

 

Ad 5) Informace o stavu vyřizování petic a stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP 

Informaci o stavu doručených a vyřízených stížností (za období březen - duben 2010) podala JUDr. Huspeková  vedoucí oddělení stížností OMK MHMP (přehled vyřízených stížností  a stížností, které jsou dosud v šetření, je připojen jako  příloha zápisu).

 

JUDr. Hoffman – podal informaci o připravovaném setkání se zástupci petentů v souvislosti s peticí „na podporu Divadla Komedie“ (přidělování grantů v oblasti kultury).

 

 

Ad 6)   Různé, diskuse

Mgr. Kolínská  s Mgr. Reedovou  -  si vyžádaly informaci ohledně výběrového řízení „plavecký stadion Šutka“. Společně negativně hodnotily regulérnost svolání dubnového zasedání ZHMP (porušení zákona o hl. m. Praze a Jednacího řádu ZHMP). Ve svém vystoupení dále poukázaly na nedodržování Jednacího řádu ZHMP (viz. např. vystoupení pana Šafránka na březnovém zasedání ZHMP, které nesouviselo s projednávaným bodem, ale předsedající mu slovo neodebral). Diskutována byla problematika přednesení diskusních příspěvků občanů, bylo doporučeno zvážit zařazení  těchto příspěvků na začátek rozpravy, aby na obsah příspěvků mohli členové ZHMP následně reagovat. Předseda výboru JUDr. Hoffman přislíbil, že se této otázce bude osobně věnovat.

 

 

 

Zápis zpracovala :  Ing. Bohumila Jeníčková

    tajemnice výboru   

   

       

 

    Alena  S a m k o v á    JUDr. František  H o f f m a n   

    ověřovatelka zápisu    předseda výboru   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Příloha k zápisu 05/2010

 

I n f o r m a c e

o stavu došlých a vyřízených petic a stížností adresovaných nebo postoupených předsedovi KOVÝ k přešetření  za období  březen – duben  2010

 

 

Vyřízeno :

Beran + občané Prahy 7  - stížnost na negativní dopady spojené s ražbou tunelu Blanka

Vyřízeno:   dne 17.3.2010 se uskutečnilo jednání u předsedy kontrolního výboru ZHMP se zástupci nespokojených občanů, dále jednáni byli přítomni členové ZHMP, zástupci OMI MHMP, IDS, Satry a Metroprojektu. Z jednání byl vyhotoven zápis, který byl zaslán všem zúčastněným stranám.

 

Klasnovi  -  stížnost na  údajně zdlouhavý postup OOA MHMP ve věci úplatného převodu části pozemku v k.ú. Hodkovičky.

Vyřízeno:  odpověď  zpracována s využitím stanoviska od ředitele OOA MHMP,  připraven Tisk pro jednání Rady HMP, čeká se na podpis náměstka primátora Ing. Klegy, který je předkladatelem  materiálu do Rady a na zasedání ZHMP.

 

 

Dosud v šetření :

 

Filípková  -  petice na podporu Divadla Komedie v souvislosti s udílením grantů v oblasti kultury, společně s žádostí o dorovnání příspěvku na roky 2010 až 2013 (petice předána k vyřízení předsedovi KVR prostřednictvím radního Bc. Pechy)

Vyřizováno:  vyžádáno stanovisko od ředitele OKP MHMP

 

Urban – stížnost na porušování jednacího řádu ZMČ Praha 6, místopředsedovi Občanského sdružení nebylo umožněno vystoupit s připomínkami k  rekonstrukci parku Ve Struhách

 Vyřizováno:  vyžádáno stanovisko od tajemníka ÚMČ Praha 6 k průběhu zasedání

 

Kulhánek -  stížnost ve věci projednání a schválení změny územního plánu hl. m. Prahy na březnovém zasedání ZHMP, nesouhlas s obsahem vystoupení starosty MČ Praha 11

Vyřizováno: vyžádáno stanovisko od ředitelky OÚP MHMP a od  starosty Mgr. Mlejnského