Přítomni: dle presenční listiny  /připojena k originálu zápisu/   

Omluveni: Mgr. Homola, p.Slezák, p.Zajíček

Přizvaní a hosté: RNDr. Witzany  – člen ZHMP

    pí  Šprunková – Deník

        p. Burian - ČTK       

 

P r o g r a m :   

1)   Zápis z minulého zasedání – ke schválení

2)   Termínový  kalendář zasedání kontrolního výboru ZHMP  na  2.pol. 2007   

3)   Zpráva o výsledku  přezkoumání hospodaření  na MČ Praha – Dubeč  za rok 2006

4)   Přehled stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP (stav doručených a vyřízených

    stížností od  21.5.2007 do 12.6.2007)

5)   Různé

Ad 1) Zápis z minulého zasedání  

Zápis č. 5/2007 byl po upřesnění bodu 6)  zápisu dle požadavků JUDr. Hulinského schválen.

 

Ad 2) Termínový  kalendář zasedání kontrolního výboru ZHMP  na  2.pol. 2007

Předseda kontrolního výboru ZHMP předložil návrh termínů zasedání  v průběhu 2. pololetí 2007. Zasedání výboru se budou konat od 10.00 hod. vždy ve středu, před zasedáním ZHMP 19. 9.2007, 24.10.2007, 28.11.2007 a 12.12.2007.

Termínový kalendář byl schválen. (Hlasování  6 –0 –0).

 

Ad 3) Zpráva o výsledku  přezkoumání hospodaření  na MČ Praha – Dubeč  za rok 2006

Úvodní slovo k předloženému materiálu přednesla Ing. Jeníčková, zástupkyně  ředitele ZHMP pro oblast kontrolních činností. Konstatovala, že zprávy zpracované auditorem v předchozích letech, byly bez výhrad. Kontrola provedená zaměstnanci OFK MHMP však zjistila řadu nedostatků téměř ve všech oblastech hospodaření (nesprávné používání rozpočtových prostředků, chyby v účetnictví, nesprávně prováděná inventarizace majetku a závazků, atd.).

JUDr. Hoffman informoval o průběhu pracovní schůzky s vedením MČ Praha – Dubeč, na které byly projednávány varianty opatření k nápravě nedostatků s tím, že otázka případné náhrady škody bude konzultována s odborem LEG MHMP. Dále sdělil, že inicioval setkání starosty a tajemnice se zástupkyněmi  ředitele MHMP Ing. Javornickou a Ing. Jeníčkovou, s cílem  vymezit  časový harmonogram realizace nezbytných opatření. 

V následné diskusi členové výboru shodně doporučili, aby o nedostatcích zjištěných při kontrole na MČ Praha – Dubeč byli mj. informováni starostové MČ na  nejbližším setkání starostů.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 4) Přehled stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP

Členové výboru obdrželi k informaci Přehled  stížností   adresovaných kontrolnímu  výboru  ZHMP nebo předaných  předsedovi výboru Radou HMP k vyřízení.

 

RNDr. Witzany, člen ZHMP - se obrátil na kontrolní výbor ZHMP s podnětem na přezkoumání správnosti postupu souvisejícího se  spolupořadatelstvím  hl. m. Prahy při kulturních aktivitách na území hl. m. Prahy  a zdůraznil důvody, pro které se obrací na kontrolní výbor ZHMP (dodržování zákona o hl. m. Praze, zákona o veřejných zakázkách a dalších souvisejících právních předpisů).

Před zasedáním obdrželi členové kontrolního výboru Stanovisko kontrolního výboru ZHMP k institutu spolupořadatelství. V následné diskusi bylo poukazováno na předchozí praxi při poskytování finančních prostředků na kulturní akce, kdy docházelo k uzavírání tzv. nepojmenovaných smluv. Předmětem diskuse byl i proces schvalování finančních prostředků pro účely spolupořadatelství v rámci rozpočtu hl. m. Prahy a jejich následné poskytování.

S odkazem na obsah diskusních přípěvků JUDr. Hoffman navrhl následující opatření:

-  požádat  prostřednictvím ředitele MHMP Ing. Trnky odbory OFK a  OMK MHMP o provedení mimořádné kontrolní akce, zaměřené na kontrolu uzavřených vybraných smluv a jejich vyúčtování (vzorek kontrolovaných smluv bude  upřesněn ve spolupráci s RNDr. Witzanym),

-  zadat advokátní kanceláři zpracování stanoviska k institutu spolupořadatelství  z pohledu dodržování právních předpisů,

-  zadat advokátní kanceláři zpracování analýzy předchozí (smlouva o spolupořadatelství) a aktuální úpravy (darovací smlouva při partnerství hl. m. Prahy) poskytování finančních prostředků z rozpočtu hl.m. Prahy z hlediska možnosti provádění kontrol použití poskytovaných finančních prostředků odbory OFK a OMK MHMP.

S navrženými opatřeními vyslovili členové výboru souhlas (hlasování 6 – 0 – 0).

Samostatně bylo hlasováno o textu předloženého Stanoviska kontrolního výboru ZHMP k institutu spolupořadatelství, v jehož závěru je uvedeno, že v rámci předchozího systému spolupořadatelství   nepostupovaly orgány hl.m. Prahy v rozporu s platným právním řádem, nicméně v zájmu posílení právní jistoty byl systém reformován tak, aby  jeho zákonnost byla nezpochybnitelná, viz. Zásady pro partnerství hl.m. Prahy při pořádání akcí v oblasti kultury, sportu a volného času, schválené usnesením Rady HMP č. 249 ze dne 27.2.2007.

 Hlasování 5 – 0 – 1 se zdržel. Stanovisko bylo schváleno.

 

Ad 5)  Různé

Mgr. Kolínská – požádala, aby do zápisu byli jmenovitě uváděni členové výboru, kteří svou nepřítomnost na jednání předem omluvili (nikoliv pouze odkaz na presenční listinu, která je připojena jen k originálu zápisu). Dále upozornila na nepřístupnost programu CES - Centrální evidence smluv na webu pro veřejnost. Zjednání nápravy projedná JUDr. Hoffman s ředitelem MHMP.

 

Zápis zpracovala :   Ing. Bohumila Jeníčková

    tajemnice výboru   

   

 

    Radovan Š t e i n e r              JUDr. František  H o f  f m a n

    ověřovatel zápisu       předseda výboru