Přítomni:  JUDr. Hoffman, Ing. Dvořák,  p. Slezák, pí Samková,  Mgr. Kolínská,

    Ing. Jeníčková

    /presenční listina  připojena k originálu zápisu/ 

Omluveni: p. Šteiner, JUDr. Hulinský, Ph.D.,  JUDr. Homola, p. Zajíček

 

Program:

1)   Zápis z minulého zasedání – ke schválení

 

2)   Návrh termínů zasedání kontrolního výboru ZHMP na 2.pol. 2009

 

3)   Informace o stavu vyřizování stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP 

 

4)   Různé, diskuse

 

V úvodu jednání přivítal předseda kontrolního výboru ZHMP náměstkyni primátora paní Markétu Reedovou, která se dostavila na jednání a předložila členům výboru materiál „Protikorupční strategie“. Paní náměstkyně vyslovila požadavek, aby se předloženým materiálem členové kontrolního výboru zabývali co nejdříve a JUDr. Hoffman jí slíbil, že za účelem projednání tohoto materiálu svolá v průběhu prázdnin mimořádné zasedání kontrolního výboru.  

 

Ad 1)   Zápis z minulého zasedání

Zápis č. 05/2009 byl schválen.

 

Ad 2)   Návrh termínů zasedání kontrolního výboru ZHMP na 2.pol. 2009

 

Zasedání kontrolního výboru ZHMP se v průběhu 2.pololetí 2009 uskuteční vždy ve středu

(před plánovaným zasedáním ZHMP) od 10.00 hod. a to v následujících termínech :

16.9.   -    21.10.    -  25.11.   -   16.12.

 

Ad 3)  Informace o stavu vyřizování stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP

Informaci o stavu doručených a vyřízených stížností podala JUDr. Huspeková.

Odpovězeno bylo na stížnosti :

Nakládalová – stížnost na stavební řízení,

Ing. Hrabal – stížnost na plnění usnesení Zastupitelstva MČ Praha – Klánovice,

BD Karenova – stížnost na postup OOA MHMP při vyřizování žádosti o převod pozemku,

JUDr. Hrůza – stížnost na rušení přechodů,

Mašková – stížnost na zdlouhavé vyřizování žádosti o převod „vojenského bytu“,

Hubálek – žádost o informace o činnosti kontrolního výboru ZHMP.

 

 

Předmětem šetření jsou následující podání (petice, stížnosti a žádosti):

Anderlová – opakovaná stížnost na činnost Domu seniorů Háje, vyřizováno ve spolupráci s SOC MHMP

Válek – stížnost na průběh privatizace bytového fondu na MČ Praha 3, mimořádnou kontrolu provádí OMK MHMP,

Stefan – stížnost na uzavření komunikace na MČ Praha 11, vyřizováno ve spolupráci s ÚMČ Praha 11 a TSK,

Ševčíková – petice občanů Praha 11 proti převodu pozemku v k.ů. Chodov, staženo z jednání ZHMP, OOA MHMP si vyžádal posouzení od AK JUDr. Balcar, petičnímu výboru bude zaslána průběžná informace o  způsobu vyřizování petice,

Tellc – stížnost na projevy vandalismu v souvislosti s poškozování památek, vyžádáno stanovisko od  ředitele OKP MHMP,

Berka – petice ve věci spravedlivá privatizace obecních bytů, zařazena jako samostatný bod programu červnového zasedání ZHMP.

V souvislosti s peticí Ing. Berky doporučila Mgr. Kolínská doplnit návrh usnesení ZHMP o bod  - ZHMP „žádá vládu, aby přijala zákon o sociálním bydlení“  a JUDr. Hoffman navrhl, aby se peticí „zabýval i výbor bytové politiky ZHMP“. Oba návrhy na doplnění usnesení budou předloženy při projednávání petice na zasedání ZHMP.

 

Ad 4)   Různé  -  diskuse

 

 

 

Zápis zpracovala :  Ing. Bohumila Jeníčková

    tajemnice výboru 

 

   

   

    Alena  S a m k o v á    JUDr. František  H o f  f m a n

    ověřovatel zápisu       předseda výboru