Přítomni:  JUDr. Hoffman, Ing. Dvořák, pí Gušlbauerová,  Mgr. Kolínská, Mgr. Reedová, pí Samková,  Ing. Jeníčková 

/presenční listina  připojena k originálu zápisu/ 

 

Omluveni : JUDr. Hulinský, Ph.D., p. Šteiner, p. Slezák

 

Program:

1)   Zápis z minulého zasedání – ke schválení

 

2)   Informace o stavu projednání „Petice  týkající se kulturních grantů hl.m. Prahy a podpory 

    Divadla Komedie (zmocněnec petentů BcA. Filípková)“ na zasedáních Rady  

    a Zastupitelstva hl. m. Prahy - ústně

 

3)   Plán přezkoumání hospodaření městských částí hl. m. Prahy Magistrátem  hl. m. Prahy za

    rok 2010 pro období do 30.6.2011 – informace o změnách   

 

4)   Informace o stavu vyřizování petic a stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP   -     ústně

 

5)   Různé, diskuse 

 

   

Ad 1)  Zápis 05/2010 – ke schválení

K zápisu nebyly vzneseny  žádné připomínky a byl schválen (přítomno 6 členů výboru).

 

 

Ad 2) Informace o stavu projednání „Petice  týkající se kulturních grantů hl.m. Prahy a podpory  Divadla Komedie (zmocněnec petentů BcA. Filípková)“ na zasedáních Rady    a Zastupitelstva hl. m. Prahy

Předseda  kontrolního výboru JUDr. Hoffman podal informaci, že dne 1.6.2010 Rada hl. m. Prahy projednala petici a stanovisko OKP MHMP, které vzala na vědomí s tím, že obdobný materiál je připraven k projednání na zasedání ZHMP dne 3.6.2010. Konstatoval, že v návrhu usnesení ZHMP se rovněž navrhuje, aby petice a stanovisko OKP MHMP byly vzaty na vědomí a předsedovi výboru ZHMP pro kulturu a volný čas bude uloženo, aby se příslušný výbor finanční situací Divadla Komedie opakovaně zabýval (kontrolní termín byl stanoven k 31.7.2010).

V následující diskusi bylo upozorněno, aby zástupcům petentů bylo umožněno vystoupit a neopakovala se tak situace z předchozího projednávání petic, kdy petentům nebylo umožněno své požadavky obhájit a zdůvodnit.

 

 

 

Ad 3) Plán přezkoumání hospodaření městských částí hl. m. Prahy Magistrátem  hl. m. Prahy za  rok 2010 pro období do 30.6.2011 – informace o změnách     

Úvodní slovo přednesla Ing. Jeníčková, zástupkyně ředitele MHMP pro oblast kontrolních činností. Konstatovala, že počet městských částí, které si vyžádaly provedení přezkoumání hospodaření prostřednictvím MHMP (resp. prostřednictvím OFK MHMP) se navýšil na počet 40 žadatelů. Zdůraznila, že i přes takto vysoký počet žádostí se zaměstnancům odborů zařazených do oblasti kontrolních činností (OFK a OMK MHMP) daří požadovaný počet přezkoumání hospodaření realizovat, a to i bez personálního navýšení příslušných oddělení. Informovala, že výsledky přezkoumání hospodaření jednotlivých MČ jsou zahrnuty do zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření celého hl. města. Tato zpráva je nedílnou součástí závěrečného účtu, který bude projednávat ZHMP dne 17.6.2010. Předseda a členové výboru navrhli, aby na příští zasedání kontrolního výboru byla přizvána Ing. Javornická, zástupkyně ředitele pro oblast financí a podala informaci o závěrečném účtu hl.m. Prahy.

 

Ad 4) Informace o stavu vyřizování petic a stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP 

Informaci o stavu doručených a vyřízených stížností (za období duben - květen 2010) podala JUDr. Huspeková  vedoucí oddělení stížností OMK MHMP.

Vyřízené stížnosti :

Dospíšil – stížnost na činnost společnosti Incheba  (problematika smluvního vztahu hl. m. Prahy a společnosti Incheba bude  na programu mimořádného zasedání kontrolního výboru ZHMP dne 10.6.2010)

Kulhánek – stížnost na realizaci změn územního plánu. Odpověď zpracována ve spolupráci s OÚP MHMP.

Urban – stížnost na porušení Jednacího řádu ZMČ Praha 6. Odpověď zpracována s využitím stanoviska od tajemníka ÚMČ Praha 6.

Stížnosti v šetření:

Filípková – petice na podporu Divadla Komedie (podrobněji viz. výše pod bodem 2/).

Hoffmann – stížnost na postup odboru životního prostředí ÚMČ Praha 14.

Najman (AWK) – stížnost na údajné neplnění smluvních vztahů, šetřeno s OOAMHMP.

Neckář (předseda KVR ZMČ Praha 13) – žádost o pomoc při dlouhodobém řešení ve věci odejmutí vodohospodářského  majetku hl. m. Prahy  svěřeného MČ Praha 13, bude šetřeno ve spolupráci s OSM MHMP.

 

Informaci o vyřizovaných stížnostech ještě doplnil JUDr. Hoffman a požádal oddělení stížností OMK MHMP, aby v souvislosti s četnými žádostmi a vystoupeními pana Šafránka (ve věci rozhodnutí o odstranění stavby) došetřil ve spolupráci s OST MHMP, zda byl postup stavebního odboru ÚMČ Praha 11 v souladu se stavebním zákonem a správním řádem, a to i přesto, že se jedná o výkon státní správy v přenesené působnosti.

 

Ad 5)   Různé, diskuse

Mgr. Kolínská a Mgr. Reedová – požádaly, aby na mimořádné jednání byl přizván ředitel MHMP a ředitel OMI MHMP v souvislosti s kauzami „výstavba tunelu Blanka“, „plavecký areál Šutka“ a „smlouva s tiskovým mluvčím Opencard“.

Mgr. Kolínská – informovala o nedostatečné komunikaci se zaměstnanci MHMP při předkládání vyžádaných podkladů

 

Zápis zpracovala :  Ing. Bohumila Jeníčková

    tajemnice výboru   

   

   

    Ing. Filip D v o ř á k    JUDr. František  H o f f m a n   

    ověřovatel zápisu    předseda výboru