Přítomni:  JUDr. Hoffman, Ing. Dvořák,  JUDr. Hulinský, Ph.D.,  p. Slezák, pí Samková,  Mgr. Kolínská, p. Zajíček, Ing. Jeníčková  /presenční listina  připojena k originálu zápisu/ 

Omluveni: p. Šteiner, JUDr. Homola,

 

Program:

1)   Protikorupční  strategie hl. m. Prahy

 

2)   Různé, diskuse

 

Ad 1) Protikorupční strategie hl. m. Prahy 

    Zasedání zahájil a řídil JUDr. Hoffman, který v úvodu jednání přivítal náměstkyni primátora a předsedkyni komise Mgr. Markétu Reedovou, přítomné členy kontrolního výboru ZHMP (dále jen výbor), členy komise Rady hl. m. Prahy pro transparentní veřejnou správu (dále jen komise) a zástupce firmy Ernst&Young s.r.o.  Paní náměstkyně ve svém úvodním slově zmínila historii vzniku a zpracování projednávaného materiálu  „Protikorupční strategie“ a podrobně charakterizovala jeho obsah. Upřesnila, že předložený materiál zahrnuje v příloze mimo jiné i Mapu korupčních rizik, která byla zpracována firmou Ernst&Young s.r.o. Dále konstatovala, že do materiálu již byly zapracovány připomínky a doporučení některých členů Rady hl. m. Prahy a ředitelů zainteresovaných odborů MHMP.

 

Před zahájením jednání bylo členům výboru a komise předloženo Stanovisko předsedy výboru a doplňující materiál, který upřesňuje znění bodu 5.5. (harmonogram Protikorupční strategie). Vzhledem k doplňujícím podkladům akceptoval JUDr. Hoffman požadavek některých členů výboru, aby konečné stanovisko výboru bylo předmětem jednání až na říjnovém zasedání, kdy po vyhodnocení budou do materiálu zapracovány všechny předložené připomínky a stanoviska a kdy bude možné projednat a schválit usnesení výboru.

 

V následující diskusi vystoupili členové komise a výboru, kteří předložili své doplňující náměty a připomínky. Členové obou orgánů shodně konstatovali, že současný předkládaný materiál je kvalitativně odlišný od původního předkladu, a proto doporučili, aby Protikorupční strategie byla po zapracování připomínek již bez zbytečných průtahů předložena k projednání Radě hl. m. Prahy. Jedním z důvodů včasného předložení je harmonogram a následné plnění úkolů, které z něj vyplývají. Diskutována byla otázka zajištění a fungování vnitřního kontrolního systému v rámci MHMP, respektive současné postavení a pravomoci oddělení interního auditu odboru ředitele MHMP. V závěru diskuse byla předmětem jednání problematika členství členů Rady hl. m. Prahy a zaměstnanců MHMP v dozorčích a správních orgánech. Zdůrazněna byla nezbytnost uplatňování a prosazování zájmů hl. m. Prahy a povinnost skládat ze své činnosti účty.

 

Paní náměstkyně společně s předsedou výboru poděkovala za předložené připomínky, jak v písemné, tak ústní podobě a přislíbila jejich zapracování do textu Protikorupční strategie.

JUDr. Hoffman s odkazem na obsah diskuse konstatoval, že všechny připomínky (z dnešního společného jednání, včetně připomínek, které mu předal pan náměstek primátora Ing. Klega) předá paní náměstkyni k vyhodnocení a zapracování s tím, že návrh usnesení výboru k Protikorupční strategii hl. m. Prahy bude předložen na říjnovém zasedání výboru.

 

 

Ad 2)   Různé  -  diskuse

 Mgr. Kolínská – přednesla dotaz ve věci šetření petice občanů Prahy 11 proti převodu pozemků v k.ú. Chodov. Na její dotaz reagoval předseda výboru, který konstatoval, že  dne 25.9.2009 se uskuteční společné jednání se zástupci petentů a představitelů firmy, která má zájem o odkoupení předmětných pozemků. O výsledku jednání bude podána informace na říjnovém zasedání  výboru.

 

 

 

Zápis zpracovala :  Ing. Bohumila Jeníčková

       tajemnice výboru 

 

   

   

    Petr  Z a j í č e k    JUDr. František  H o f  f m a n

    ověřovatel zápisu       předseda výboru