I. část  zápisu

Přítomni:  JUDr. Hoffman, Ing. Dvořák, pí Gušlbauerová,  JUDr. Hulinský, Ph.D., p. Šteiner, Mgr. Kolínská,  pí Samková,  Ing. Jeníčková 

/presenční listina  připojena k originálu zápisu/ 

Omluveni : p. Slezák, Mgr. Reedová

Přizvaní:   Ing. Richter, náměstek primátora

    RNDr. Ďurica, Csc., ředitel OOA MHMP

    Ing. Toman, ředitel OMI MHMP

    Ing. Trnka, ředitel MHMP

    Zástupci AK Šimková

 

Program:

1)   Informace  o  stavu  vyřizování  stížností  a  Petice  „za  ukončení  činnosti  společnosti

    Incheba Praha spol. s.r.o. v areálu Výstaviště – v Praze 7, Holešovicích  a důstojný rozvoj

    tohoto areálu“, informace o aktuálním stavu nájemního vztahu mezi hl. m. Praha

    a společností Incheba Praha spol. s.r.o

    přizvaní : Ing. Milan Richter, náměstek primátora hl. m. Prahy

    RNDr. Peter  Ďurica, Csc., ředitel OOA MHMP

    zástupci AK Šimková a partneři

 

 2)  Informace o plnění úkolů vyplývajících z předchozích jednání kontrolního výboru

    ZHMP ke kauzám „Tunel Blanka“ – „Plavecký areál Šutka“

    Přizvaní : Ing. Martin  Trnka, ředitel MHMP

    Ing. Jiří Toman, ředitel OMI MHMP

 

3)   Různé, diskuse 

 

V úvodu jednání předseda kontrolního výboru ZHMP přivítal přítomné členy a konstatoval, že na mimořádném zasedání je přítomno 7 členů výbor a výbor je tudíž usnášeníschopný. Zároveň přivítal přizvané představitele orgánů hl. m. Prahy, ředitele odborů MHMP, zástupce  zainteresovaných advokátních kanceláří a zástupce médií (tisk a TV), kteří se opakovaně dostavili na mimořádné zasedání kontrolního výboru ZHMP.

Předložil návrh na změnu pořadí projednávaných bodů programu. S jeho návrhem na přednostní projednání bodu 2/ před bodem 1/ byl vysloven souhlas.

 

Ad 2)  Informace o plnění úkolů vyplývajících z předchozích jednání kontrolního výboru

ZHMP ke kauzám „Tunel Blanka“ – „Plavecký areál Šutka“

 

Úvodní slovo k průběhu výstavby „Tunelu Blanka“ přednesl  ředitel OMI MHMP Ing. Jiří Toman. Konstatoval, že Rada hl. m. Prahy nedávno projednala materiál, ve kterém jsou obsaženy  další postupy řešení negativních dopadů ražby tunelu na soukromé nemovitosti. Jeho informaci ještě doplnil Ing. Polák z Metrostavu a.s., který uvedl, že na základě repasportizace budou uzavírány dohody s jednotlivými vlastníky domů o provedení oprav.

 

K dané problematice vystoupila v diskusi Mgr. Kolínská, která upozornila na příslib, který obdrželi účastníci jednání na společném setkání zástupců majitelů domů, představitelů OMI MHMP a zástupců investora u předsedy kontrolního výboru ZHMP s tím, že se dosud neuskutečnilo jednání, na němž by došlo k vyhodnocení plnění závazků a opatření přijatých k nápravě negativních dopadů na životní prostředí a především opatření přijatých ve prospěch uživatelů bytů a majitelů domů.

JUDr. Hoffman ubezpečil Mgr. Kolínskou, že schůzku zainteresovaných subjektů svolá nejpozději do 30.6.2010.

 

K problematice „Plaveckého areálu Šutka“ se rovněž vyjádřil Ing. Toman, který konstatoval, že v listopadu 2009 bylo zahájeno výběrové řízení. Bylo doručeno 9 žádostí, 4 zájemci vyloučeni a 5 žadatelů bylo v květnu 2010 obesláno. Tisk pro jednání Rady hl. m. Prahy bude předložen do 30.6.2010.

Informace předložené Ing. Tomanem k „Tunelu Blanka“ a „Plaveckému areálu Šutka“ byly přítomnými členy kontrolního výboru vzaty na vědomí.

 

Ad 1/ Informace o aktuálním stavu nájemního vztahu mezi hl. m. Praha a společností Incheba Praha spol. s.r.o

V úvodním slově náměstek primátora Ing. Richter stručně rekapituloval  průběh projednávané kauzy s odkazem na průběžné plnění úkolů, které uložila Rada hl. m. Prahy řediteli OOA MHMP RNDr. Ďuricovi,Csc., který jednotlivé problémy řeší s vybranou advokátní kanceláří. Konstatoval, že dosavadní jednání s představiteli Incheby nenaznačují, že by došlo ke vzájemné dohodě, a proto má hl. m. Praha připraveny tři varianty dalšího řešení. V prvním případě by pokračoval nájemní vztah za předpokladu, že hl. m. Praha obdrží pojistné plnění a dojde ke zpřísnění dosavadní smlouvy ve prospěch hl. m. Prahy (tzn. Incheba bude realizovat investice ve výši 1 mld. Kč). V případě druhé varianty by se vzájemné smluvní vazby vrátily do doby tzv. před povodněmi a následovala by změna výše nájemného. Třetí varianta by znamenala okamžité odstoupení od smlouvy a následný soudní spor, a to i za předpokladu, že tato varianta bude časově a finančně pro hl. m. Prahu náročná. Tento jeho názor v následné diskusi potvrdil i zástupce AK JUDr. Krampera.

Předseda kontrolního výboru ZHMP vyzval přítomné členy i zástupce medií, aby se k projednávané problematice postupně vyjádřili. Zazněly námitky vůči výhodám i negativním dopadům jednotlivých variant. Pan náměstek Ing. Richter opakovaně zdůraznil, že rozhodujícím momentem, od něhož se budou odvíjet další kroky, je otázka, zda Incheba podepíše dodatek č. 9. To by znamenalo, že ponechá hl. m. Praze plnění z pojistky za vyhořelý Průmyslový palác, bude platit vyšší nájemné (navýšení o 50 mil. Kč), přičemž se platnost nájemní smlouvy zkrátí do r. 2016. Dalšími kroky by se měla zabývat Rada hl. m. Prahy na svém zasedání dne 22.6.2010. Členové kontrolního výboru ZHMP vyslovili požadavek na předložení textu dodatku č. 9 s tím, že teprve po seznámení se s jeho zněním bude možné, aby se kontrolní výbor ZHMP vyjádřil a následně podpořil některou z variant.

Bod programu „Incheba“ byl přerušen a  Ing. Richter přislíbil, že text dodatku č. 9 bude k dispozici členům výboru nejpozději 17.6.2010. JUDr. Hoffman navrhl, aby se kontrolní výbor ZHMP sešel opět mimořádně dne 22.6.2010 od 8.00 hod. (před zasedáním Rady hl. m. Prahy) a zaujal stanovisko k dalším krokům v kauze Incheba.

 

 

Ad 3) Různé, diskuse 

 

Zápis 06/2010 – ke schválení

K zápisu nebyly vzneseny  žádné připomínky a byl schválen (přítomno 7 členů výboru).

 

 

 

II. část  zápisu

 

P o k r a č o v á n í   ze dne 22.6.2010 

k zápisu  07/2010  

 

Z jednání dne 22.6.2010 omluveni: JUDr. Hulinský, Ph.D., Mgr. Reedová

Jednání přítomno 7 členů z 9 členného výboru a zasedání bylo usnášeníschopné.

 

D o k o n č e n í  projednání bodu – „Výsledky jednání mezi hl. m. Prahou a společností Incheba Praha s.r.o. a ekonomicko-finanční analýzy stávajícího nájemního vztahu“

 

Členové kontrolního výboru ZHMP obdrželi před jednáním výboru materiál (Tisk č. R 1981) zpracovaný odborem OOA MHMP, jehož přílohou je Dodatek č. 9 k nájemní smlouvě z roku 2001 a Dohoda o narovnání dosavadních sporných práv a vztahů z nájemní smlouvy a v souvislosti s ní vzniklých.

Úvodní slovo k předloženému materiálu přednesl ředitel OOA MHMP RNDr. Ďurica, Csc., který členy výboru seznámil s návrhem usnesení Rady hl. m. Prahy. Konstatoval, že oba dokumenty – Dodatek i Dohoda již byly protistranou podepsány a do doby, než dojde k projednání v Radě hl. m. Prahy  budou ponechány v úschově u notáře.

V následné diskusi členové kontrolního výboru ZHMP vznesli požadavek, aby Dodatek č. 9 i Dohoda byly předloženy k projednání a ke schválení nejenom Radě hl. m. Prahy, ale rovněž Zastupitelstvu hl. m. Prahy. Rozporována byla skutečnost, že radní budou schvalovat uvedené materiály 3 měsíce před volbami a budou tak vlastně zavazovat nové členy zastupitelských  orgánů hl. m. Prahy. Na dotazy vznesené v diskusi reagoval pan náměstek Ing. Richter a zástupce AK JUDr. Krampera.Vzhledem ke značnému počtu dodatků k nájemní smlouvě požádaly členky výboru Mgr. Kolínská a pí Gušlbauerová ředitele OOA MHMP, aby byl členům výboru a následně členům ZHMP předán k informaci text smlouvy z roku 2001, včetně dodatků.

 

Návrh, aby Dodatek a Dododu o narovnání projednalo i Zastupitelstvo hl. m. Prahy nebyl schválen : 2 pro – 0 proti – 5 se zdrželo.

 

U s n e s e n í :

Kontrolní výbor ZHMP

1.  D o p o r u č u j e   Radě hl. m. Prahy,

1.1. aby materiál zpracovaný odborem OOA MHMP Tisk č. R 1981 byl předložen Radě hl. m. Prahy k projednání

Hlasování: 6 pro – 1 proti – 0 se nezdržel

 

 

 

 

Zápis zpracovala :  Ing. Bohumila Jeníčková

    tajemnice výboru   

   

   

    Alena  S a m k o v á       JUDr. František  H o f f m a n   

    ověřovatelka zápisu    předseda výboru