Přítomni:  JUDr. Hoffman, Ing. Dvořák,  JUDr. Homola,  p. Slezák, pí Samková,  

    Mgr. Kolínská,  Ing. Jeníčková  /presenční listina  připojena k originálu zápisu/ 

Omluveni: p. Šteiner, JUDr. Hulinský, Ph.D.

Přizvaní :   Mgr. Markéta Reedová, náměstkyně primátora hl. m. Prahy

    p.Pavel Ambrož, člen ZHMP

 

Program:

  1)   Zápis z minulého zasedání – ke schválení

    2)   Protikorupční  strategie hl. m. Prahy

    – přizvána náměstkyně primátora hl. m. Prahy Mgr. Reedová

  3)   Protokol o výsledku mimořádné finanční kontroly v příspěvkové

    organizaci Základní škola praktická, Vokovická 3, Praha 6   

    4)    Námitka člena ZHMP p. Pavla Ambrože proti zápisu z 28. zasedání ZHMP

    (projednávání tisku Z 559 v rozporu s Jednacím řádem ZHMP)

    - stanovisko AK Zvolánková

    5)   Informace o stavu vyřizování petic a stížností adresovaných kontrolnímu

    výboru ZHMP   -  ústně

     6)   Různé, diskuse 

   

V úvodu jednání navrhl JUDr. Hoffman úpravu programu jednání vzhledem k tomu, že se na jednání kontrolního výboru dostavili občané MČ Praha 4 vedeni Ing. Berkou, který jménem Občanského sdružení Občané za svá práva požádal o opakované projednání „Petice za spravedlivou privatizaci obecních bytů“ (dále jen Petice).

Program jednání byl schválen a body programu byly projednávány v pozměněném pořadí –

bod 1), 4), petice, 5), 2), 3), 6).

 

Ad 1)   Zápis z minulého zasedání

Zápis č. 07/2009 byl schválen.

 

Ad 4) Námitka člena ZHMP p. Pavla Ambrože proti zápisu z 28. zasedání ZHMP

Členové kontrolního výboru ZHMP obdrželi před zasedáním stanovisko advokátní kanceláře k problematice porušení Jednacího řádu ZHMP, na které upozornil člen ZHMP pan Ambrož, a proto předseda výboru odkázal na závěr uvedeného stanoviska a konstatoval, že sice došlo k pochybení při řízení 28.zasedání ZHMP, nicméně se jednalo o pochybení formálního charakteru  a není tudíž důvod zápis z jednání měnit. Navíc na 29. zasedání ZHMP z podnětu pana primátora byla námitka projednána a ZHMP se usneslo, aby zápis z 28. zasedání ZHMP zůstal beze změny.

V následné diskusi vystoupil člen ZHMP p. Ambrož, který uvedl, že způsob řízení, k němuž došlo při 28. zasedání ZHMP pokládá nadále za porušení Jednacího řádu ZHMP a nedodržení základních principů demokracie, a to zejména u bodu, který se týkal možnosti vystoupení zástupců veřejnosti.

 

Mimořádně zařazený bod programu -  Petice za spravedlivou privatizaci obecních bytů

 

JUDr. Hoffman v úvodním slově konstatoval, že akceptuje  požadavek petentů, aby Petice byla opakovaně projednána na zasedání kontrolního výboru ZHMP a následně (po projednání v Radě při schvalování programu zasedání ZHMP) předložena na listopadovém zasedání ZHMP. Návrh JUDr. Hoffmana na opakované předložení Petice na zasedání ZHMP byl přítomnými členy kontrolního výboru schválen.

 

V následující diskusi vystoupili zástupci občanů (Ing. Berka a pí Dandová) a členové kontrolního výboru.

Ing. Berka ve svém vystoupení rekapituloval způsob projednání Petice na červnovém zasedání ZHMP a na zasedáních výboru bytové politiky ZHMP. Vzhledem k tomu, že oba orgány vzaly Petici pouze „na vědomí“, vyhodnotil tuto situaci jako údajné  porušení petičního zákona a ústavou chráněných práv a svobod.

 

Ad 5) Informace o stavu vyřizování petic a stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP  

Informaci o stavu doručených a vyřízených stížností (září a říjen 2009) podala JUDr. Huspeková  vedoucí oddělení stížností OMK MHMP.

Vyřízená podání:

Memicová Monika – žádost o pomoc při řešení pracovně právní záležitosti její matky zaměstnané na TSK. Nenáleží do pravomoci orgánů hl. m. Prahy, doporučeno řešit jako příp. pracovně právní spor soudní cestou.

Kábelová Marie (jednatelka IKA) – postup MČ Praha 1, vynucený přístup do objektu Nosticova 2.Vyžádána kopie odpovědi od pana starosty, nabídnuto řešení smírnou cestou.

 

Dosud v šetření :

Kříž Josef (Staroměstská restaurace) – nesouhlas s usnesením Rady, kterým bylo schváleno zrušení předzahrádek – vyžádáno stanovisko od OOA MHMP.

Selichar Daniel (QEEP) – kritika postupu OOA MHMP (pronájem reklamních ploch)

- vyžádáno stanovisko od OOA MHMP.

Valtrová Olga – stížnost na provoz stánků na Staroměstském náměstí (hluk, zápach)

- vyžádáno stanovisko od OOA MHMP.

Nakládalová Alena -  nesouhlas s vyřízením stížnosti ředitelem MHMP, stavební záležitost

- šetřeno ve spolupráci s OST MHMP.

Gregor Martin (Blanka Torturro) – petice občanů MČ Praha 4 proti  záměru MČ 4 prodat a zastavět pozemek v k.ú. Krč (tzv. dům o tisíci patrech)  adresováno ZHMP i ZMČ 4, požadavek petentů zařadit projednání petice na zasedání ZMČ  Praha 4 dne 5.11.2009 a na ZHMP dne 26.11.2009 -  vyžádána kopie odpovědi od starosty MČ Praha 4.

Berka + OS Občané za svá práva – petice za spravedlivou privatizaci – opakovaná žádost o projednání petice  na zasedání kontrolního výboru a ZHMP  (ZHMP již petici  projednalo a vzalo na  vědomí – usn. č. 28/47 ze dne 18.6.2009).  Předseda kontrolního výboru odpovídal dopisem ze dne 22.6.2009. Viz. výše - mimořádný program jednání.

 

V následné diskusi vystoupili zástupci občanů MČ Praha 4 a MČ Praha 3:

p. Gregor – k petici občanů MČ Praha 4 ještě doplnil, že Zastupitelstvo MČ Praha 4 pozastavilo návrh schválit prodej pozemků v lokalitě Akademické vesnice a vyzvalo vlastníky sousedních pozemků k možnosti odkupu s tím, že nabídka musí být učiněna do 20.11.2009.

p.Válek – se obrátil na JUDr. Hoffmana s žádostí o prošetření způsobu vyřízení stížnosti na privatizaci bytového fondu, kterou adresoval jménem občanů MČ Praha 3 panu primátorovi a řediteli MHMP. Od pana primátora dosud odpověď neobdržel.

 

 

 

Ad 2) Protikorupční strategie hl. m. Prahy 

    JUDr. Hoffman přivítal náměstkyni primátora a předsedkyni komise Rady hl. m. Prahy pro transparentní veřejnou správu (dále jen komise) Mgr. Markétu Reedovou. Jednání výboru po dobu 10 minut řídil místopředseda výboru Ing. Dvořák, protože JUDr. Hoffman se musel krátce vzdálit na jednání k p. primátorovi.

V následující diskusi vystoupili členové výboru. Diskutovány byly ještě některé pasáže textu, a to jak v materiálu Protikorupční strategie, tak i Mapě korupčních rizik. Kladně byla oceněna  energie věnovaná zpracování daného dokumentu i vyhodnocení a zapracování předložených připomínek. V závěru jednání předseda výboru předložil návrh usnesení, který byl schválen všemi přítomnými členy výboru (hlasování: 5 ano). Usnesení je  nedílnou součástí tohoto zápisu.

 

Ad 3)  Protokol o výsledku mimořádné finanční kontroly v příspěvkové organizaci Základní škola praktická, Vokovická 3, Praha 6

Úvodní slovo k projednávanému materiálu přednesla Ing. Jeníčková, zástupkyně ředitele MHMP pro oblast kontrolních činností. Konstatovala, že mimořádná finanční kontrola byla provedena na základě podnětu Ing. Kousalíkové náměstkyně primátora hl. m. Prahy. Krátce charakterizovala nejzávažnější nedostatky, které byly kontrolní skupinou zjištěny.

JUDr. Hoffman sdělil, že písemně vyzve paní náměstkyni Kousalíkovou, aby na základě zjištěných nedostatků zvážila na kontrolované škole vyvození důsledků, příp. i personální změny.

 

Ad 6) Různé

JUDr. Hoffman – informoval o doručení stížnosti od společnosti Comunica, a.s., která se zúčastnila výběrového řízení na veřejnou zakázku „Informační kampaň Protikorupční politiky hl. m. Prahy se zaměřením na projekty Protikorupční portál a Zakázky pod lupou“. Sdělil, že si k předmětu stížnosti vyžádal stanovisko od odboru LEG MHMP.

Mgr. Kolínská – upozornila na nezbytnost včasného vyvěšování pozvánky (zejména případných změn termínů) na intranetu.

 

Závěrem jednání JUDr. Hoffman sdělil přítomným členům kontrolního výboru ZHMP, že poslední rozloučení s panem Petrem Zajíčkem, členem ZHMP a členem kontrolního výboru ZHMP se uskuteční dne 5.11.2009 v 11.00 hodin ve velké obřadní síni Strašnického krematoria.

 

 

Zápis zpracovala :  Ing. Bohumila Jeníčková

    tajemnice výboru 

 

   

   

    Alena  S a m k o v á    JUDr. František  H o f  f m a n

    ověřovatelka zápisu    předseda výboru   

 

 

 

U s n e s e n í

kontrolního výboru ZHMP, které se uskutečnilo dne 4.11.2009

k „Protikorupční strategii hl. m. Prahy“

 

 

Kontrolní výbor ZHMP :

 

1.  b e r e    n a    v ě d o m í

 „Protikorupční strategii hl.m. Prahy“, která mj. zohledňuje výsledky analýzy Mapy korupčních rizik a jejíž součástí je zhodnocení Protikorupčního programu a fungování Protikorupčního portálu

   

 

2.  d o p o r u č u j e

 „Protikorupční strategii“ předložit Radě hl. m. Prahy  k projednání a přijetí.

 

 

 

 

JUDr. František Hoffman

předseda kontrolního výboru ZHMP