K o n t r o l n í    v ý b o r

Zastupitelstva hl. m. Prahy

 

 

  

 

Přítomni:  JUDr. Hoffman, Ing. Dvořák,  JUDr. Homola,  JUDr. Hulinský, Ph.D.,

    Mgr. Kolínská,  p. Slezák, pí Samková, Ing. Jeníčková 

Omluveni: p. Šteiner

/presenční listina  připojena k originálu zápisu/ 

Program:

  1)   Zápis z minulého zasedání – ke schválení

    2)   Informace o stavu vyřizování petic a stížností adresovaných kontrolnímu

    výboru ZHMP   -  ústně

    3)   Různé, diskuse 

   

Ad 1)   Zápis z minulého zasedání

Mgr. Kolínská – vznesla námitku k  usnesení k Protikorupční strategii hl. m. Prahy, které je součástí zápisu  č. 8/09. Uvedla, že v části „doporučuje Radě hl.m. Prahy“ měl být správně text  Protikorupční strategii předložit Radě hl. m. Prahy k projednání a schválení. Předseda výboru dal o protinávrhu hlasovat. Úprava textu usnesení byla schválena  (5 x souhlas) a zápis č. 08/2009 byl následně schválen.

 

Ad 2) Informace o stavu vyřizování petic a stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP  

Informaci o stavu doručených a vyřízených stížností (říjen – listopad 2009) podala JUDr. Huspeková  vedoucí oddělení stížností OMK MHMP.

 

Vyřízené :

Kříž (Staroměstská restaurace) – nesouhlas s usnesením Rady, kterým bylo schváleno zrušení předzahrádek – vyžádáno stanovisko od OOA MHMP

Vyřízeno – odpovídal ředitel MHMP, následně předseda kontrolního výboru

Valtrová  – stížnost na provoz stánků na Staroměstském náměstí (hluk, zápach)

- vyžádáno stanovisko od OOA MHMP

Vyřízeno – žádosti na zrušení provozu stánků nelze vyhovět, předáno k využití firmě Taiko, a.s.

Gregor  (B.Turturro) – petice občanů MČ Praha 4 proti  záměru MČ 4 prodat a zastavět pozemek v k.ú. Krč (tzv. dům o tisíci patrech)  adresováno ZHMP i ZMČ 4, požadavek petentů zařadit projednání petice na zasedání ZHMP dne 26.11.2009

- odpověď JUDr. Hoffmana za dne 18.11.2009

- zařazeno na program jednání ZHMP dne 26.11.2009

Berka + OS Občané za svá práva – petice za spravedlivou privatizaci – opakovaná žádost o projednání petice v orgánech hl.m. Prahy

 - zařazeno na program zasedání Rady HMP  dne 24.11.2009

- zařazeno na program jednání ZHMP dne 26.11.2009

 

 

 

Dosud v šetření :

Selichar Daniel (QEEP) – kritika postupu OOA MHMP (pronájem reklamních ploch)

- vyžádáno stanovisko od OOA MHMP

Nakládalová Alena -  nesouhlas s vyřízením stížnosti ředitelem MHMP, stavební záležitost

- šetřeno ve spolupráci s OST MHMP

Franková  - petice občanů za zachování nezastavěné zelené plochy u MŠ Bajkalská, nesouhlas se změnou území z funkce zeleň na funkci ostatní plocha

- šetřeno ve spolupráci s OÚP MHMP, vyžádáno stanovisko od starosty MČ Praha 10

Čížek  - stížnost na porušení zákona č. 106/1999 Sb. (nesouhlas s odpovědí nám. Blažka – umístění přenosných dopravních značek)

- vyžádány podklady od sekretariátu nám. Blažka

Křivánek -  nesouhlas občanů s odstraněním garáží u Rokytky

- vyžádáno stanovisko od starosty MČ Praha 14

Grygárek -  žádost o přešetření vyřízení petice (nesouhlas s odpovědí nám. Klegy – stav komunikací v lokalitě Zbraslav)

- vyžádány podklady od sekretariátu nám. Klegy

 

Diskuse:

JUDr. Hoffman - konstatoval, že v případě projednání petice Ing. Berky na zasedání ZHMP doporučí v úvodním slově, aby bylo umožněno zástupcům petentů k tomuto bodu programu vystoupit.

JUDr. Homola – v souvislosti s vyřizováním petic adresovaných členům ZHMP poukázal na nezbytnost sjednocení postupu, a to s odkazem na režim stanovený zákonem o právu petičním, zákonem o hl. m. Praze a Pravidly pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům hl. m. Prahy. Na základě jeho podnětu požádá JUDr. Hoffman o zpracování stanoviska k uvedené problematice JUDr. Danielisovou ředitelku odboru LEG MHMP a pozve ji na prosincové zasedání.

 

Ad 3) Různé

JUDr. Hulinský, Ph.D. -  podnět k prošetření kauzy Opencard. Konstatoval, že dle informace z médií audit vyzněl negativně, ale on sám, ani členové finančního výboru ZHMP, ani kontrolního výboru ZHMP neměli dosud možnost se se zprávou auditorské firmy seznámit.

JUDr. Hoffman byl proto pověřen, aby požádal náměstka primátora JUDr. Blažka o předložení auditu, jehož provedení jménem městem inicioval s tím, že zajistí jeho následnou distribuci všem členům kontrolního výboru ZHMP, aby se před prosincovým zasedáním mohli se zprávou auditora  v dostatečném časovém předstihu seznámit. Na prosincovém zasedání kontrolního výboru ZHMP dne 16.12.2009 bude problematika Opencard zařazena do programu jednání a společně s JUDr. Blažkem budou přizváni - ředitel odboru informatiky MHMP Ing. Kraus, ředitel MHMP Ing. Trnka a vedoucí oddělení interního auditu Ing. Šťastný.

p. Slezák -  konstatoval, že  materiál „Koncepce učňovského školství“ nebyl projednán na zasedání příslušných výborů ZHMP, a proto vyzval předsedu kontrolního výboru ZHMP, aby prošetřil, zda nedošlo k porušení zákona o hl. m. Praze.

 

Termíny zasedání na 1.pololetí 2010 :

27.1. – 24.2. -  24.3. – 28.4. – 26.5. – 16.6. (středa 10.00 hod., Malý salonek, Mariánské nám.)

 

Zápis zpracovala :  Ing. Bohumila Jeníčková

    tajemnice výboru   

   

    Jan  S l e z á k       JUDr. František  H o f  f m a n

    ověřovatel zápisu    předseda výboru