Přítomni:  JUDr. Hoffman, JUDr. Hulinský, Ph.D. , pí Gušlbauerová,  Mgr. Kolínská,  Mgr. Reedová, p. Slezák, Ing. Jeníčková 

/presenční listina  připojena k originálu zápisu/ 

Omluveni : pí Samková,  p.Šteiner, Ing. Dvořák

Přizvaní:   Ing. Toman, ředitel OMI MHMP

        p. Opatrný, tiskový mluvčí Opencard

 

    Program:

 

1)  Havárie při stavbě tunelu Blanka -  informace o aktuálních výsledcích šetření příčin havárie a opatřeních přijatých orgány hl. m. Prahy  (pokračování jednání, které se uskutečnilo 20. 7. 2010)

 

2)  Kontrola dodržování smluvních podmínek na realizaci Servisního kartového centra    projektu Opencard (podnět Martina Kameníka, Oživení, o.s.)

   

3)   Různé, diskuse 

 

 

 

Ad 1) Havárie při stavbě tunelu Blanka -  informace o aktuálních výsledcích šetření příčin havárie a opatřeních přijatých orgány hl. m. Prahy 

 

JUDr. Hoffman úvodem zařadil na podnět pana Martina Kameníka, Oživení, o.s. (ke kterému se přidaly zastupitelky hl. m. Prahy Mgr. Kolínská a Mgr. Reedová) jako bod 2) programu jednání Kontrolního výboru Kontrolu dodržování smluvních podmínek na realizaci Servisního kartového centra projektu Opencard.

 

Poté následovala diskuse k bodu 1) programu. Úvodní slovo k tomuto bodu programu přednesl Ing. Toman, ředitel OMI MHMP, který sdělil, že OMI zadalo zpracování analýz dosavadního postupu prací, dosud provedených geologických průzkumů, projektové dokumentace a funkčnosti geotechnického monitoringu., které budou zpracovány do 31.8.2010 a na jednání Rady hl. m. Prahy dne 7.9.2010 bude předložena ucelená zpráva k havárii tunelu Blanka. První analýzu, kterou zpracoval Znalecký ústav Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, členové Kontrolního výboru obdrželi. Dále členům Kontrolního výboru Ing. Toman rozdal zprávu „Městský okruh soubor staveb v úseku Malovanka – Pelc-Tyrolka zpráva o postupu výstavby a termínu zprovoznění pro Kontrolní výbor Zastupitelstva HMP“ ze dne 15.8.2010.

V následující diskusi, kterou řídil JUDr. Hoffman postupně se svými dotazy vystoupili přítomní členové kontrolního výboru ZHMP a na jejich dotazy reagoval ředitel OMI MHMP.

 

Mgr. Reedová požádala Ing. Tomana o předložení dokumentace k výběrovým řízením na zpracování analýz.

 

Ing. Toman sdělil, že obě zakázky na zpracování analýz byly pod 2 mil. Kč, zadavatel oslovil 3 firmy a vybral v obou případech nejlevnější variantu.

 

Dr. Witzany vznesl dotaz, zda pokračují práce na tunelu.

 

Ing. Toman odpověděl, že se na tunelu pracuje, přepracovává se projektová dokumentace a hledá se řešení, jak ve stavbě tunelu Blanka pokračovat. Zákaz Báňského úřadu pokračovat ve stavbě potrvá ještě zhruba 3 – 4 týdny.

 

JUDr. Hoffman přednesl dotaz JUDr. Marvanové, zastupující petenty – obyvatele Letné, jaké hlučné práce se pod jejich domy na tunelu Blanka dělají.

 

Ing. Toman odpověděl, že se jednalo o broušení betonáže.

 

JUDr. Hulinský, Ph.D. vznesl 2 dotazy – jeden na předsedu Kontrolního výboru, proč není na jednání výboru přítomen nikdo z členů za ODS, druhý na Ing. Tomana ohledně rozpočtu na stavbu tunelu Blanka, kdy již při sestavování rozpočtu nebyly uspokojeny všechny finanční požadavky OMI a ještě v průběhu roku byly z rozpočtu OMI na stavbu tunelu Blanka odebrány 2 miliardy na jiné akce a zda tím není stavba tunelu Blanka zpomalena.

 

JUDr. Hoffman sdělil, že pí Samková a p. radní Šteiner se omluvili a sdělil, že v průběhu letních prázdnin a dovolených lze těžko zajistit stoprocentní účast členů výboru.

 

Ing. Toman odpověděl,  že na tunelu se pracuje 24 hod denně, k žádnému zpomalení nedošlo a že bylo OMI přislíbeno, že do konce roku 2010 budou 2 miliardy Kč do rozpočtu vráceny nebo bude o tyto peníze navýšen rozpočet na rok 2011.

 

JUDr. Hoffman připomněl, že ze 2 mld byla částka 1,5 mld určena Technické správě komunikací hl. m. Prahy a že budou tyto prostředky prověřeny oblastí kontrolních činností MHMP.

 

Mgr. Kolínská poděkovala Ing. Tomanovi za dodání materiálů a vznesla dotaz na uplatňování  pokut za nedodržení lhůt dokončení a na počítání lhůt a upozornila na rozdílné lhůty dokončení stavby (1733 dní ve smlouvě, v harmonogramu 63 měsíců). A dále připomněla, že obyvatelé domů na Letné nemají dosud od hl. m. Prahy žádný doklad o tom, jak budou posuzovány a opravovány škody na domech.

 

Dr. Witzany se zeptal na možnost vypovězení smlouvy společnosti Metrostav, a.s.

 

Ing. Toman postupně odpovídal na dotazy. Právníci řeší, jaký relevantní doklad o provedení oprav na poškozených domech obyvatelům Letné dát. Lhůty dokončení tunelu Blanka ve 4 okruzích se počítají ode dne předání staveniště, tj. včetně všech povolení. Vypovědět smlouvu se společností Metrostav, a.s. lze při závažném porušení, které musí jako závažné označit Báňský úřad. Pokuty za nedodržení lhůt rovněž uplatnit lze, ale hl. m. Praha musí doložit, že mu vznikla škoda.

 

JUDr. Hoffman navrhl termín setkání zástupců hl. m. Prahy, Metrostavu, a.s. apod. s obyvateli Letné na 6.9.2010 od 17 hod a termín dalšího jednání Kontrolního výboru na 15.9.2010, kdy již budou zpracovány všechny analýzy k havárii tunelu.

 

 

 

 

Ad 2) Kontrola dodržování smluvních podmínek na realizaci Servisního kartového centra projektu Opencard

 

Úvodní slovo k této problematice přednesl pan Martin Opatrný, tiskový mluvčí projektu Opencard, který sdělil, že z podnětu společnosti Oživení, o.s. vyplývá, že za prodlení v realizaci Servisního kartového centra by měla být uplatněna pokuta ve výši 224 mil. Kč a vysvětlil, že k nedodržení smluvních podmínek v oblasti termínů realizace nedošlo, neboť smlouva uzavřená s firmou Haguess připouští i jiný způsob změny termínů, a to zápis z jednání hl. m. Prahy s firmou Haguess a dalšími a že nemusí být změna termínů provedena formou dodatků ke smlouvě. Zápisy z jednání jsou členům Kontrolního výboru k dispozici.

 

JUDr. Hoffman upozornil, že takto nevhodně a pro město nevýhodně uzavřené smlouvy vytváří korupční prostředí a že už by k takovému uzavírání smluv nemělo v budoucnu docházet.

 

JUDr. Hulinský, Ph.D. sdělil, že se Finanční výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy problematikou Opencard zabývá již 2 roky a vznesl na p. Opatrného 2 dotazy: Kdo p. Opatrného zaměstnává, zda hl. m. Praha nebo firma Haguess? Jaké bude využití cca 50 tis. karet pořízených za 40 mil. Kč (jak vyplývá ze 2 odborných auditů, které má JUDr. Hulinský, Ph.D. k dispozici), které jsou k nepoužití?

 

p. Kameník, Oživení, o.s. upozornil, že z právního stanoviska, které zaslal členům Kontrolního výboru, vyplývá, že by změny termínů realizace měly být řešeny formou dodatků ke smlouvě.

 

Mgr. Reedová sdělila, že je bizardní, že projekt Opencard má svého tiskového mluvčího, když jiné větší projekty nemají a sdělila, že je známo, že smlouvy na projekt Opencard jsou špatné a že by hl. m. Praha měla vymáhat pokuty – škody za nedodržení smluvních podmínek, za dvojí fakturaci apod. Sdělila dále, že měl být projekt Opencard utlumen a nikoliv dále rozvíjen.

 

Mgr. Kolínská požádala o zápisy z jednání, kterými se měnily termíny.

 

Dr. Witzany řekl, že na změny termínů by měly být uzavřeny dodatky ke smlouvě, že náklady na Opencard v oblasti parkování jsou vyšší než výnosy plynoucí z tohoto parkování a zeptal se, kolik činí PR náklady na Opencard, jaká byla kompenzace ze strany firmy Haguess za využívání značky Opencard patřící hl. m. Praze a kdo platil reklamní kampaň na nejlevnější kartu Opencard.

 

Pí Gušlbauerová upozornila, že smlouva s firmou Haguess měla být ukončena, ale byla naopak prodloužena.

 

Mgr. Reedová sdělila, že společnost Oživení nedostala od MHMP všechny požadované informace a že se v případě smluv na realizaci projektu Opencard nejedná o obchodní tajemství.

 

P. Opatrný postupně odpověděl na otázky. Nikdy nebyl zaměstnancem firmy Haguess, pracuje na živnostenský list pro odbor informatiky MHMP za zhruba 70 tis. Kč měsíčně. Na otázku, proč má projekt Opencard tiskového mluvčího, neumí odpovědět. Pro 50 tis. karet, které neodpovídají bezpečnostním požadavkům, se hledá uplatnění. Dodatky ke smlouvám a zápisy z jednání, ve kterých jsou citlivé informace, budou členům Kontrolního výboru poskytnuty až po rozhodnutí právníků, zda se nejedná o obchodní tajemství. Má k dispozici právní rozbor, že termíny mohou být změněny i jiným způsobem nejenom formou dodatku ke smlouvě. Utlumení projektu Opencard není vhodné. Parkování přes kartu Opencard je prodělečná činnost. Reklamní  kampaň byla soukromou záležitostí firmy Haguess a k té nemá žádné informace.

 

JUDr. Hulinský, Ph.D. sdělil, že by tyto informace měli obdržet členové Rady a Zastupitelstva hl. m. Prahy.

 

Mgr. Reedová se zeptala, kdo způsobil zpoždění projektu, kdo podepisoval dodatky a zápisy, kterými se lhůty prodlužovaly a zdůraznila, že je potřeba vyvodit osobní zodpovědnost.

 

P. Kameník, Oživení, o. s. se zeptal, kdo rozhodl o změnách smluvních podmínek, o prodloužení termínů a jaký je podíl hl. m. Prahy a jaký firmy Haguess na zpoždění realizace.

 

Mgr. Kolínská se zeptala, proč je na jednání k problematice Opencard přítomný pouze tiskový mluvčí a požádala předsedu Kontrolního výboru, aby na jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy zařadil bod, který se bude problematikou dodržování smluvních podmínek a uplatňování pokut zabývat. Pro tento návrh bylo všech 6 přítomných členů Kontrolního výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy.

 

Dr. Witzany se zeptal, jaké jsou PR náklady na projekt Opencard a navrhl, že by se tyto náklady mohly v rámci úsporných opatření zrušit.

 

P. Opatrný odpověděl, že na letošní rok jsou PR náklady ve výši 2,3 mil. Kč (původně uvedená částka 23 mil. Kč opravena dopisem p. Opatrného) a že k prodloužení termínů realizace došlo z důvodu součinnosti více stran.

 

JUDr. Hoffman připomněl, že ředitel MHMP Ing. Trnka má za úkol do termínu konání komunálních voleb předat Radě hl. m. Prahy ucelenou zprávu včetně výsledků všech analýz a posudků k problematice projektu Opencard a sdělil, že ředitele požádá, aby zpracování tohoto úkolu urychlil a aby Kontrolnímu výboru poskytl písemnou informaci, zda za firmou Haguess uplatní pohledávku nebo aby doložil zdůvodnění, proč nelze tuto pohledávku uplatnit a v tom případě aby určil, kdo je za nemožnost uplatnění pohledávky odpovědný. Požádá ředitele, aby tyto informace byly zpracovány do 15.9.2010, kdy se koná další jednání Kontrolního výboru.

 

 

Ad 3)   Různé, diskuse 

 

Mgr. Kolínská vznesla požadavek, aby byl na příští jednání Kontrolního výboru zařazen bod týkající se smlouvy uzavřené na 8 let mezi Technickou správou komunikací hl. m. Prahy a Pražskými službami na úklid.

 

 

 

Zápis zpracovala :  Ing. Bohumila Jeníčková

    tajemnice výboru   

   

   

        Jan Slezák       JUDr. František  H o f f m a n   

    ověřovatel zápisu       předseda výboru