Přítomni:  JUDr. Hoffman, Ing. Dvořák, Mgr. Kolínská, pí Samková, p. Zajíček   

    /presenční listina  připojena k originálu zápisu/ 

Omluveni : Mgr. Homola, JUDr. Hulinský, p. Slezák,  p. Šteiner, 

Přizvaní:     pí Markéta Reedová, náměstkyně primátora hl. m. Prahy

   

 

P r o g r a m :   

1)   Zápis z minulého zasedání – ke schválení

2)   Informace o protikorupčním portálu hl. m. Prahy (náměstkyně primátora pí Reedová)

3)   Protokol o výsledku finanční kontroly  za rok 2006 a 1.pol.2007 v příspěvkové

    organizaci Dům dětí a mládeže Praha 4 – Hobby centrum 4, Bartákova 37

4)   Informace o stavu vyřizování stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP   

5)   Různé, diskuse

 

 

Ad 1) Zápis z minulého zasedání

Zápis č. 9/2007 byl schválen po doplnění textu podle návrhu Mgr. Kolínské.

 

Ad 2) Informace o protikorupčním portálu hl. m. Prahy

Jednání kontrolního výboru ZHMP se zúčastnila pí Markéta Reedová, náměstkyně primátora hl. m. Prahy, která přednesla úvodní slovo k předloženému materiálu, kterým bylo vyhodnocení fungování projektu „Protikorupční portál“ za období říjen – listopad 2007. Konstatovala, že jedním z cílů portálu je umožnit občanům, aby mohli upozornit na případný výskyt korupčního jednání. Zdůraznila, že podněty jsou vyhodnocovány podle obsahu a následně šetřeny ve spolupráci s OMK MHMP a ostatními odbory MHMP nebo postupovány věcně a místně příslušným orgánům a organizacím. Podrobný rozbor všech 45 zaevidovaných podání (předmět podání, způsob a výsledek šetření) byl uveden v tabulce, která byla přílohou vyhodnocení. V diskusi se členové výboru vyjádřili podrobněji k některým druhům podnětů, zejména k anonymním podáním, ke spolupráci s orgány činnými v trestním řízení a v neposlední řadě k opatřením, která jsou navrhována a přijímána v rámci zkvalitnění práce orgánů  hl. m. Prahy.  Náměstkyně primátora dále informovala o schůzce plánované na leden 2008 s Ing. Trnkou, ředitelem MHMP a Ing. Jeníčkovou, zástupkyní ředitele MHMP, a požádala o účast i JUDr. Hoffmana, předsedu kontrolního výboru ZHMP. Předmětem schůzky bude příprava novelizace Radou hl.m. Prahy schválených Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností  podaných  orgánům hlavního města Prahy.

Závěrem k projednávané problematice JUDr. Hoffman uvedl, že  fungování Protikorupčního  portálu bude opakovaně předmětem jednání kontrolního výboru ZHMP v květnu 2008.  V souvislosti se zaměřením uvedeného portálu podal informaci i o připravovaném  samostatném portálu kontrolního výboru ZHMP, který bude zprovozněn pravděpodobně v lednu 2008.

 

 

 

 

Ad 3) Protokol o výsledku finanční kontroly  za rok 2006 a 1.pol.2007 v příspěvkové

     organizaci Dům dětí a mládeže Praha 4 – Hobby centrum 4, Bartákova 37 

Úvodní  slovo k projednávanému  materiálu přednesla Ing. Bohumila Jeníčková, zástupkyně ředitele MHMP pro oblast kontrolních činností, která konstatovala, že v příspěvkové organizaci byly zjištěny nedostatky především na úseku účetnictví a inventarizace majetku. Zjištěné nedostatky byly vyhodnoceny jako důsledek nedostatečně fungujícího vnitřního kontrolního systému. S výsledky kontroly byla seznámena příslušná zástupkyně ředitele MHMP Ing. Ondráčková a  Ing. Kousalíková, náměstkyně primátora hl. m. Prahy, odpovědná za oblast školství.

Informace o výsledku finanční kontroly v DDM Hobby centrum byly členy kontrolního výboru ZHMP vzata na vědomí.

 

Ad 4)   Informace o stavu vyřizování stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP   

Průběžnou informaci o vyřizovaných podáních podala JUDr. Huspeková, ved. odd. stížností OMK MHMP. V šetření zůstávají  dvě stížnosti (p. Kutina, Mgr. Kolínská), na které bude předsedou výboru odpovězeno v nejbližších dnech.

 

 

Ad 5)   Různé  -  diskuse

JUDr. Hoffman  navrhl, aby na lednové zasedání  byli přizváni Ing. Toman, ředitel OMI MHMP a RNDr. Ďurica, Csc., ředitel OOA MHMP, kteří by  zodpověděli  dotazy členů výboru v souvislosti s některými medializovanými kauzami.

 

Byly schváleny termíny zasedání kontrolního výboru ZHMP na období 1.pololetí 2008.

23.1.2008   -   27.2.2008  -  26.3.2008  - 23.4.2008  -  28.5.2008  -  18.6.2008

Řádné zasedání kontrolního výboru ZHMP se bude konat vždy ve středu (den před zasedáním ZHMP) v zasedací  místnosti „Malý salonek“, v 1. patře  na Mariánském náměstí  od  10.00  hodin. (Pozor změna  -  původně  se jednání  výboru konalo ve Škodově paláci, nyní  se vracíme zpět  na Mariánské náměstí).

 

 

 

Zápis zpracovala :   Ing. Bohumila Jeníčková

    tajemnice výboru   

   

 

 

    Ing. Filip D v o ř á k               JUDr. František  H o f  f m a n

    ověřovatel zápisu    předseda výboru