Přítomni:  JUDr. Hoffman, Ing. Dvořák, JUDr. Homola, Mgr. Kolínská, pí Samková, 

    p. Slezák, p. Šteiner, p. Zajíček, Ing. Jeníčková  /presenční listina  připojena

    k originálu zápisu/ 

Omluveni: JUDr. Hulinský Ph.D.

Přizvaní:  pí Markéta Reedová, náměstkyně primátora hl. m. Prahy

    Mgr. Bohdan Frajt, ved. odd. OMK MHMP a tajemník komise Rady HMP pro

    transparentní veřejnou správu

 

 

Program:

 

1)   Zápis z minulého zasedání – ke schválení

 

2)   Informace  o budoucím využití příspěvkové organizace Integrované  centrum pro osoby

    se  zdravotním postižením Horní Poustevna a  její připravované privatizaci

    -  přizván p. Jiří Janeček, člen Rady hl. m. Prahy

 

3)   Informace o poznatcích z činnosti komise Rady  hl. m. Prahy pro transparentní veřejnou 

    správu a vyřizování podání občanů zasílaných prostřednictvím Protikorupčního portálu

    hl. m. Prahy   -  přizvána pí Markéta Reedová, náměstkyně primátora hl. m. Prahy

    a  Mgr. Frajt, tajemník komise Rady HMP pro transparentní veřejnou správu

 

4)   Zpráva o činnosti kontrolního výboru ZHMP za rok 2008 (návrh)

   

5)   Informace o stavu vyřizování stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP 

   

6)   Různé, diskuse 

 

Ad 1)   Zápis z minulého zasedání

Zápis č. 09/2008 byl schválen.

 

 

Ad 2) Informace  o budoucím využití příspěvkové organizace Integrované  centrum pro

osoby se  zdravotním postižením Horní Poustevna a  její připravované privatizaci

Vzhledem k tomu, že pan radní Janeček  se z jednání kontrolního výboru ZHMP omluvil,

bylo projednání  bodu 2) přeřazeno na program lednového zasedání výboru.

 

 

 

 

 

Ad 3) Informace o poznatcích z činnosti komise Rady  hl. m. Prahy pro transparentní veřejnou správu a vyřizování podání občanů zasílaných prostřednictvím  Protikorupčního portálu hl. m. Prahy

Úvodní slovo přednesl Mgr. Frajt, který podrobně informoval o tématech projednávaných na zasedáních komise. Jednalo se především o problematiku veřejných zakázek, oblast grantové politiky na useku kultury, poznatky z auditu provedeného na odboru OOA MHMP, realizace protikorupčních opatření apod.  Další část svého vystoupení věnoval problematice fungování Protikorupčního portálu, kdy informoval o rozmístění sběrných boxů, do nichž mohou občané svá upozornění a stížnosti vhazovat a stručně se zmínil o charakteristice nejčastějších skupin podání (bytová problematika, parkování, nesouhlas s průběhem a výsledkem správního řízení, upozornění na korupční jednání jsou však zasílána pouze v obecné poloze).

Výsledkem jednání komise byla řada systémových změn, např. v oblasti registrace motorových vozidel (automatické přidělování značek), na úseku odboru ODP MHMP (elektronické přidělování spisů), nová evidence veřejných zakázek, mapa korupčních rizik, atd.

V následné diskusi byla negativně hodnocena nekvalitní účast některých členů komise, která měla často za následek, že komise nebyla usnášeníschopná. JUDr. Hoffman společně s paní náměstkyní Reedovou dále konstatovali, že nárůst agendy je v posledních měsících několikanásobný, a proto se  JUDr. Hoffman na doporučení členů kontrolního výboru ZHMP obrátí na ředitele  MHMP s žádostí, aby inicioval vytvoření samostatného referátu v rámci OMK MHMP nebo alespoň navýšil počet zaměstnanců příslušného oddělení o jednoho zaměstnance.

 

Ad 4)   Zpráva o činnosti kontrolního výboru ZHMP za rok 2008 (návrh)

Předseda kontrolního výboru ZHMP předložil k projednání návrh Zprávy o činnosti kontrolního výboru za rok 2008 s tím, že text Zprávy bude ještě doplněn o výsledky jednání  dnešního zasedání. Návrh Zprávy o činnosti byl přítomnými členy vzat na vědomí.

 

Ad 5) Informace o stavu vyřizování stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP

Informaci o stavu doručených a vyřízených stížností podala JUDr. Huspeková, ved. odd. stížností OMK MHMP. Odpovězeno bylo na stížnosti pí Adamové, p. Novému a na výzvu, kterou na listopadovém zasedání ZHMP předložila PhDr. Jacgues.V šetření zůstávají: petice Mgr. Štefková – přerušení činnosti galerie Artwall a stížnosti (Tellc – rozpor mezi změnami Územního plánu a zásadami územního rozvoje, Ing. Moravec – hospodaření společnosti Praha Olympijská).

V souvislosti s výzvou „Zachraňte Letnou“ v následné diskusi informovala Mgr. Kolínská o tom, že  PhDr. Jacgues není spokojena se způsobem vyřízení výzvy a trvá na tom, aby výzva a  odpověď na ni  byla projednána na  jednání ZHMP. Na její upozornění konstatoval JUDr. Hoffman, že zpětnou negativní reakci od PhDr. Jacgues dosud neobdržel, nicméně požadavek bere na vědomí a obrátí se na odbor LEG MHMP s žádostí o posouzení požadavku na projednání dané kauzy na  zasedání ZHMP, vzhledem k tomu, že uvedenou problematikou se již zabývala Rada HMP a zařazení projednání výzvy na jednání ZHMP neshledala aktuálním.

p. Zajíček – informoval o podání rodičů  žáků Jedličkova ústavu, kteří se pravděpodobně obrátili na všechny člena ZHMP, aby zabránili údajné škodě na majetku hl. m. Prahy, neboť v důsledku stavební činnosti na sousedním pozemku (zastřešení tribuny TJ Slavoj) by mohlo dojít k zastínění studoven Jedličkova ústavu.

Členové kontrolního výboru ZHMP pověřili členy výboru p. Zajíčka a p. Slezáka, aby prověřili kauzu Jedličkův ústav z hlediska pravomocí orgánů samosprávy a na zasedání kontrolního výboru v lednu 2009 podali informaci.

 

 

 

 

 

 

Ad 6)   Různé  -  diskuse

 

Termíny zasedání na 1.pol. 2009:

28.1.  -   25.2.  -  25.3.  -   22.4.   -    27.5. -    17.6.

(středa   zasedací místnost   č. 135  „Malý salonek“, Mariánské nám. vždy od 10.00 hod.)

 

 

 

 

 

Zápis zpracovala :  Ing. Bohumila Jeníčková

    tajemnice výboru   

   

   

    Jan  S l e z á k         JUDr. František  H o f  f m a n

    ověřovatel zápisu       předseda výboru