Přítomni:  JUDr. Hoffman, Ing. Dvořák,  JUDr. Homola,  JUDr. Hulinský, Ph.D.,

    Mgr. Kolínská,  p. Slezák, pí Samková, p. Šteiner,  Ing. Jeníčková 

/presenční listina  připojena k originálu zápisu/ 

Přizvaní :   JUDr. Blažek, 1.náměstek primátora hl. m. Prahy

      Ing. Trnka, ředitel MHMP

    Ing. Kraus, ředitel odboru INF MHMP

          JUDr. Danielisová, ředitelka odboru LEG MHMP

    Ing. Šťastný, vedoucí odd. interního auditu odboru RED MHMP

Program:

    1)  Zápis z minulého zasedání – ke schválení

    2)  Problematika karty Opencard – výsledky auditu

    3)  Informace o sjednocení postupu při vyřizování podání s odkazem na režim

    stanovený zákonem o právu petičním, zákonem o hl. m. Praze a Pravidly pro

    přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům hl. m. Prahy

    4)  Informace o přešetření podnětu p. Slezáka  ke „Koncepci učňovského

    školství“ 

       5)  Informace o stavu vyřizování petic a stížností adresovaných kontrolnímu

    výboru ZHMP   -  ústně

    6)  Různé, diskuse

 

Ad 1)   Zápis z minulého zasedání

Zápis č. 09/2009 byl schválen.

 

Ad 2)  Problematika karty Opencard – výsledky auditu

    V úvodním slově k problematice Opencard JUDr. Hoffman podal informaci, že zadal společnosti Apogeo zpracování stanoviska, zda při zadávání zakázek nedošlo k porušení zákona. Stanovisko by mělo být zpracováno ve druhé polovině ledna 2010 tak, aby s jeho zněním mohli být seznámeni členové kontrolního výboru ZHMP na lednovém zasedání.

    Následně vystoupil JUDr. Blažek, který stručně zrekapituloval průběh projektu Opencard od roku 2005 do dnešní doby. Konstatoval, že zadal zpracování forenzního auditu společnosti Nexia AP a.s. a odmítl proto kritiku, že město nečiní žádná opatření k nápravě současného stavu. Zdůraznil, že na nejbližším zasedání Rady hl.m. Prahy bude předmětem jednání návrh změny smlouvy s firmou Haguess z důvodu její nevýhodnosti pro hl. m. Prahu s tím, že zároveň bude řešena otázka vlastnictví licence a karet. Shrnul závěry z auditu, které obsahují podněty k šetření, a to ze strany kontrolního a finančního výboru ZHMP, dále pak i podněty pro ředitele MHMP a jeho oddělení interního auditu ohledně posouzení otázky selhání vnitřního kontrolního systému na odboru INF MHMP. Kontrolní výbor ZHMP by podle jeho názoru měl posoudit formální náležitosti zadávání zakázek a vyhodnotit škodlivé důsledky procesních pochybení.Závěrem svého vystoupení konstatoval, že odpovědnost je třeba hledat u zrodu karty v roce 2006, dále uvedl, že  projekt Opencard by se měl dopracovat a po změně licenční smlouvy následně nastavit nový ekonomický rámec s klíčovým dodavatelem a v projektu rozhodně pokračovat.

    V diskusi dále vystoupil ředitel MHMP Ing. Trnka, který podal informaci o tom, že také zadal zpracování auditu firmě e-Fractal, která by měla doplnit v součinnosti s odborem INF MHMP závěry a zjištění vyvozené společností Nexia AP a.s. s tím, že výsledky svého šetření by měla předložit v termínu do 10.1.2010. Dále informoval, že oddělení interního auditu zadal provedení auditu, který je zaměřen na prověření procesu řídící kontroly odboru INF MHMP v rámci fungování  vnitřního  kontrolního systému MHMP. Výsledky z obou auditů (od firmy

e- Fractal a od OIA MHMP) předloží ředitel MHMP předsedovi kontrolního výboru ZHMP. Závěrem svého vystoupení Ing. Trnka konstatoval, že vyvození osobní odpovědnosti, resp. personálních změn v současné době pokládá za předčasné.

    V další části diskuse postupně vystoupili se svými dotazy a připomínkami přítomní členové kontrolního výboru ZHMP. Kritika JUDr. Hulinského, Ph.D. například směřovala do oblasti vynaložených finančních nákladů, zpochybněna byla úloha odboru INF MHMP při zadávání a uzavírání smluv. Dotazy Mgr. Kolínské se dále týkaly oblasti plnění úkolů spojených s projektem Opencard, které vyplývají z usnesení ZHMP, vyvození osobní odpovědnosti za uzavírání nevýhodných smluv. Negativně bylo poukázáno na skutečnost, že Rada hl. m. Prahy dosud neprojednala a neschválila materiál týkající se Protikorupční strategie. Ohledně problematiky plnění úkolů souvisejících s Opencard vyplývajících z usnesení ZHMP požádal JUDr. Hoffman o zajištění provedení šetření Ing. Jeníčkovou, zástupkyni ředitele MHMP pro oblast kontrolních činností.

    V závěru diskuse vystoupil JUDr. Hoffman, který konstatoval, že projednání bodu programu „Problematika karty Opencard“ se přerušuje a lednové zasedání kontrolního výboru ZHMP bude dále jednat po obdržení podkladů od auditorů (e-Fractal a Apogeo), podkladů od DP hl.m. Prahy, a.s. a od  oddělení interního auditu odboru RED MHMP. Nevyloučil, že předmětem jednání bude i otázka případné náhrady škody od právní kanceláře, která se s odborem INF MHMP spolupodílela na výběrových řízeních realizovaných v rámci projektu Opencard.

 

Ad 3) Informace o sjednocení postupu při vyřizování podání s odkazem na režim    stanovený zákonem o právu petičním, zákonem o hl. m. Praze a Pravidly pro    přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům hl. m. Prahy

Členové kontrolního výboru ZHMP obdrželi od ředitelky odboru LEG MHMP stanovisko týkající se projednávání a vyřizování petic a jiných podání.

V diskusi Mgr. Kolínská s odkazem na projednávání petic občanů v předchozích letech, kdy nebylo zástupcům petentů umožněno vystoupit, navrhla, aby byl upraven Jednací řád ZHMP, a to v souvislosti s ustanovením § 7 písm. c) a d) zákona o hl. m. Praze. Dále doporučila, aby stanovisko odboru LEG MHMP bylo jako informace pro občany  vyvěšeno na webových stránkách.

 

Ad 4)  Informace o přešetření podnětu p. Slezáka  ke „Koncepci učňovského školství“ 

Člen výboru p. Slezák konstatoval, že podklady, které byly předloženy  členům  kontrolního výboru ZHMP obsahují pouze chronologický přehled materiálů zpracovaných odborem SMT MHMP a projednávaných v letech 2008 a 2009 na jednáních výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP a neobsahují jasnou odpověď na jeho dotaz, zda materiál týkající se Koncepce  učňovského školství byl řádně projednán na zasedání příslušného výboru ZHMP před projednáním v Radě hl. m. Prahy. Vzhledem k rozporných informacím, které podává odbor SMT MHMP a paní náměstkyně primátora Ing. Kousalíková, konstatoval, že se na paní náměstkyni obrátí s opakovanou interpelací a vyzval předsedu výboru JUDr. Hoffmana, aby si vyžádal stanovisko od odboru LEG MHMP, zda nedošlo k porušení zákona o hl. m. Praze.

 

Ad 5) Informace o stavu vyřizování petic a stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP  

Informaci o stavu doručených a vyřízených stížností (listopad - prosinec 2009) podala JUDr. Huspeková  vedoucí oddělení stížností OMK MHMP.

Stížnosti vyřízené k datu 16.12.2009:

Nakládalová Alena -  nesouhlas s vyřízením stížnosti ředitelem MHMP, stavební záležitost

- šetřeno ve spolupráci s OST MHMP

vyřízeno:   stěžovatelce opakovaně sděleno, že k přezkoumání správnosti postupu OST MHMP je ze zákona oprávněn příslušný odbor Ministerstva pro místní rozvoj a zdůrazněno, že orgány samosprávy nejsou oprávněny přezkoumávat  výkon státní správy na úseku výstavby.

Franková  - petice občanů za zachování nezastavěné zelené plochy u MŠ Bajkalská, nesouhlas se změnou území z funkce zeleň na funkci ostatní plocha

- šetřeno ve spolupráci s OÚP MHMP, vyžádáno stanovisko od starosty MČ Praha 10

vyřízeno: doporučeno vyčkat, jakým způsobem budou vyhodnoceny námitky v rámci veřejného projednání konceptu Územního plánu HMP. Od ředitelky OÚP MHMP vyžádána kopie  odpovědi.

Čížek  - stížnost na porušení zákona č. 106/1999 Sb. (nesouhlas s odpovědí nám. Blažka – umístění přenosných dopravních značek)- vyžádány podklady od sekretariátu nám. Blažka

vyřízeno:  Předseda kontrolního výboru ZHMP se připojil k omluvě  za časovou prodlevu při vyřízení předchozí stížnosti, které již byla uvedena v odpovědi pana náměstka. Ohledně výkladu týkajícího se umístění značek po dobu nezbytně nutnou, ztotožnil se  JUDr. Hoffman se  stanoviskem odboru dopravy MHMP a  právním názorem pana náměstka.

Křivánek -  nesouhlas občanů s odstraněním garáží u Rokytky

- vyžádáno stanovisko od starosty MČ Praha 14

vyřízeno:  doporučeno kontaktovat vlastníka pozemku SBD Staveg a následně příslušné odbory ÚMČ Praha 14 (jednání se stěžovatelem dne 3.12.2009 přítomni zástupci odboru Kancelář primátora a OMK MHMP).

Grygárek -  žádost o přešetření vyřízení petice (nesouhlas s odpovědí nám. Klegy – stav komunikací v lokalitě Zbraslav)- vyžádány podklady od sekretariátu nám. Klegy

vyřízeno:  v odpovědi doporučeno řešit požadavky občanů prioritně s představiteli MČ Praha – Lipence.

 

 Ad 6) Různé

 

Na  lednové zasedání kontrolního výboru ZHMP bude předložena k projednání a ke schválení Zpráva o činnosti kontrolního výboru ZHMP za rok 2009.

 

 

 

Zápis zpracovala :  Ing. Bohumila Jeníčková

    tajemnice výboru   

   

   

    Alena  S a m k o v á    JUDr. František  H o f  f m a n

    ověřovatelka zápisu    předseda výboru