Přítomni: JUDr. Hoffman, Ing. Dvořák, pí Gušlbauerová, Mgr. Kolínská, pí Samková,   

    p.Slezák, Ing. Jeníčková 

/presenční listina  připojena k originálu zápisu/ 

Omluveni :  Mgr. Reedová, p.Šteiner, JUDr. Hulinský, Ph.D.

Přizvaní:   Ing. Trnka,  ředitel MHMP

    JUDr. Danielisová, ředitelka odboru LEG MHMP

    Ing. Kočí, ředitel odboru INF MHMP

    JUDr. Semrádová Zvolánková , zástupce AK

        Ing. Klinger, zastupující ředitele TSK hl. m. Prahy   

 

 

Program:

1)   Závěrečná zpráva k havárii tunelu Blanka (přizván ředitel OMI MHMP Ing. Toman)

 

2)  Zpráva o výsledcích provedených analýz a  vyhodnocení posudků k problematice 

    Opencard  (přizván ředitel MHMP Ing. Trnka)  

 

3)  Právní posouzení  smluv a dodatků uzavřených mezi hl. m. Prahou (OMI MHMP)

    a společností Metrostav a.s. za účelem výstavby tunelu Blanka  z hlediska 

    výhodnosti či nevýhodnosti konkrétních smluv pro hl. m. Prahu   (AK JUDr. Zvolánková)

 

 4)  Zpráva o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odbory  OMK

    MHMP a OFK MHMP v 1.pololetí 2010

 

 5)   Zpráva o činnosti kontrolního výboru ZHMP za období roku 2010 a přehled

    nejzávažnějších kontrolních akcí projednávaných kontrolním výborem  ZHMP   

    za období 2007 – 2009

 

 6)    Různé - diskuse

 

 

Zápis 09/2010 – ke schválení

K zápisu nebyly vzneseny  žádné připomínky a byl schválen (přítomno 6 členů výboru).

 

Ad 1)   Závěrečná zpráva k havárii tunelu Blanka

JUDr. Hoffman omluvil Ing. Tomana, ředitele OMI MHMP, který se z důvodu nemoci jednání kontrolního výboru nemohl zúčastnit. Předseda výboru konstatoval, že souhrnný materiál, který by měl obsahovat i závěry příslušného báňského úřadu, bude projednán na zasedání Rady hl. m. Prahy dne 5.10.2010, a proto doporučil, aby kauza „havárie tunelu Blanka“ byla projednána na společném zasedání kontrolního výboru ZHMP a komise Rady hl. m. Prahy pro transparentní veřejnou správu,  které se uskuteční dne 7.10.2010 od 10.00 hodin (prostřední salonek č. 205, Mariánské nám, Praha 1).

 

 

 

V diskusi Mgr. Kolínská upozornila, že opakovaně žádala představitele IDS a.s. o podklady týkající se počtu pracovníků s certifikací, avšak do dnešního dne její žádosti nebylo vyhověno. Konstatovala, že od odboru OMI MHMP  obdržela smlouvu mezi hl. m. Prahou a IDS z roku 1997  a vzhledem k tomu, že uvedenou smlouvu pokládá za nevyhovující, navrhla, aby OMI MHMP zajistil vyhodnocení náležitostí smlouvy a přijal nezbytná opatření k nápravě. Předseda kontrolního výboru souhlasil s jejím návrhem, aby na  společné jednání kontrolního výboru a komise  dne 7.10.2010 byl  přizván generální ředitel IDS a.s.

 

Ad 2)  Zpráva o výsledcích provedených analýz a  vyhodnocení posudků k problematice 

Opencard 

 

Úvodní slovo k problematice Opencard přednesl Ing. Trnka, ředitel MHMP. Konstatoval, že na základě podnětu předloženého občanským sdružením Oživení ohledně nevymáhání smluvních pokut od společnosti Haguess, a.s. (podle Smlouvy o dílo z roku 2006), si vyžádal zpracování dvou právních posudků. Vzhledem k tomu, že byly dohledány dodatky ke smlouvě, obsahující souhlas obou smluvních stran se změnami termínů, nelze smluvní pokuty vymáhat. V případě stanovení výše smluvní pokuty uvedl, že k posouzení výše pokuty je oprávněn pouze soud. Stanovisko ředitele MHMP podpořila i ředitelka odboru LEG MHMP, která shodně s ním konstatovala, že škodu lze vymáhat tehdy, je-li hodnověrným způsobem prokázáno, že k prodlení došlo.

V diskusi vyzvala Mgr. Kolínská ředitele MHMP, aby prostřednictvím OIA zadal prošetření vymáhání smluvních pokut u zvlášť významných smluv. JUDr. Hoffman proto doporučil, aby  výběr těchto smluv byl proveden ve spolupráci s OMI MHMP.

V další části diskuse byla projednávána otázka počtu a ceny tzv. nevyužitých karet. Na tyto dotazy reagoval ředitel odboru INF MHMP Ing. Kočí. Závěrečné slovo ke kauze Opencard přednesl JUDr. Hoffman. Na základě dosavadních zjištění a poznatků obsažených v právních posudcích konstatoval, že projekt karty Opencard nebyl manažersky zvládnutý, což mimo jiné vyústilo v personální změny na odboru INF MHMP. Vyslovil přesvědčení, že Rada hl. m. Prahy kauzu Opencard uzavře ještě do voleb a souhrnná Zpráva k projektu Opencard je rovněž zařazena do programu společného jednání dne 7.10.2010 (Zpráva a externí právní posudek budou členům výboru i komise zaslány v elektronické podobě).

 

Ad 3) Právní posouzení  smluv a dodatků uzavřených mezi hl. m. Prahou (OMI MHMP) a společností Metrostav a.s. za účelem výstavby tunelu Blanka z hlediska výhodnosti či nevýhodnosti konkrétních smluv pro hl. m. Prahu

 

S obsahem právního stanoviska seznámila přítomné členy kontrolního výboru JUDr. Semrádová Zvolánková. Podrobněji se zabývala posouzením smluvní dokumentace a její  výhodností či nevýhodností pro hl. m. Prahu, dále se vyslovila k problematice smluvních pokut a zádržného. V další části svého vystoupení se zaměřila na  hodnocení mandátní smlouvy hl. m. Prahy s IDS a smlouvou s Metrostavem. Konstatovala, že například termíny provádění kontrol ve smlouvách jsou rozdílné a prostřednictvím OMI MHMP je nezbytné zjednat nápravu.

Vzhledem k tomu, že předmětem následné diskuse byl požadavek na provedení revize smlouvy s IDS (původní požadavek zněl, aby revizi smlouvy zajistil odbor LEG MHMP), vyslovil Ing. Trnka souhlas s návrhem JUDr. Hoffmana, aby bylo rozšířeno zadání pro AK Zvolánková  s tím, že tento smluvní vztah bude  rovněž předmětem právního posouzení.

 

 

 

 

 

Ad 4)  Zpráva o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odbory  OMK  MHMP a OFK MHMP v 1.pololetí 2010

Úvodní slovo k předložené Zprávě přednesla Ing. Jeníčková, zástupkyně ředitele MHMP. Stručně charakterizovala členění Zprávy podle odborů zařazených do oblasti kontrolních činností a podle ukončených či rozpracovaných kontrolních akcí.  Její úvodní slovo ještě doplnil JUDr. Hoffman, který kladně hodnotil součinnost kontrolovaných městských částí.

 

Ad 5) Zpráva o činnosti kontrolního výboru ZHMP za období roku 2010 a přehled    nejzávažnějších kontrolních akcí projednávaných kontrolním výborem  ZHMP za období 2007 – 2009

Zpráva již byla předložena k informaci na říjnovém zasedání ZHMP, ale její znění bude doplněno o návrhy na provedení kontrolních akcí, které navrhla Mgr. Kolínská.

 

Ad 6) Různé – diskuse

V souvislosti s podnětem předloženým Mgr. Kolínskou na  prošetření ekonomické výhodnosti využití parkovišť spravovaných TSK hl. m. Prahy byl na zasedání kontrolního výboru ZHMP přizván zástupce TSK Ing. Klinger. Ve svém vystoupení  charakterizoval druhy parkovišť a podrobně se zabýval problematikou stanovení, respektive navýšení ceny za pronájem plochy parkoviště. Zdůraznil, že výše ceny je stanovena nejen s odkazem na inflační doložku, ale při stanovení ceny je zvažována i otázka polohy a klientely. Kladně hodnotil skutečnost, že v současné době je již platební morálka nájemců na dobré úrovni. V případě neplatičů je provedeno tzv. přesoutěžení a plocha je pronajata jinému zájemci. Smlouvy jsou uzavírány na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Ing. Klinger akceptoval požadavek Mgr. Kolínské na předložení přehledu smluv uzavřených na pronájem parkovišť na území Prahy 1 za období posledních čtyř let s tím, že požadované podklady jí budou předány na předem dojednané schůzce.

 

 

Zápis zpracovala :  Ing. Bohumila Jeníčková

    tajemnice výboru   

   

       

    Alena S a m k o v á        JUDr. František  H o f f m a n   

    ověřovatelka zápisu    předseda výboru