Přítomni:  JUDr. Hoffman, Ing. Dvořák, Mgr. Kolínská, pí Samková, p. Slezák   

    /presenční listina  připojena k originálu zápisu/ 

Omluveni : Mgr. Homola, JUDr. Hulinský,   p. Šteiner,  p. Zajíček

Přizvaní:     Ing. Jiří Toman, ředitel OMI MHMP       

 

P r o g r a m :   

1)    Zápis z minulého zasedání – ke schválení

2)   Problematika zadávání veřejných zakázek a následné nakládání s majetkem

    hl.m. Prahy – přizvaní ředitel OMI MHMP Ing. Toman a ředitel OOA MHMP

    RNDr. Peter Ďurica

3)   Návrh plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odborů

    začleněných do oblasti kontrolních činností MHMP na rok 2008

4)   Návrh plánu kontrol a přezkoumávání hospodaření organizovaných  a prováděných

    odbory  MHMP začleněnými do oblasti kontrolních činností  MHMP a dalších činností zajišťovaných těmito odbory na období let 2008 – 2011

5)   Informace o stavu vyřizování stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP

6)   Různé, diskuse

 

 

Ad 1) Zápis z minulého zasedání

Zápis č. 10/2007 byl schválen.

 

Ad 2) Problematika zadávání veřejných zakázek a následné nakládání s majetkem  hl.m. Prahy – přizvaní ředitel OMI MHMP Ing. Toman a ředitel OOA MHMP RNDr. Peter Ďurica (omluven – bude přizván na únorové zasedání)

 

Ing. Toman, ředitel odboru OMI MHMP ve svém vystoupení připomněl obsah novelizace Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hl. m. Prahy, která byla schválena usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1645 ze dne 30.10.2007. Konstatoval, že uvedená novelizace obsahuje zpřísnění jednotlivých kroků  a to i nad  rámec příslušného zákona. Novelizovaná Pravidla upravují postup subjektů příslušných k jednotlivým úkonům při zadávání veřejných zakázek podle zákona o veřejných zakázkách, zejména upravují úkony Rady HMP, ředitele MHMP, ředitelů jednotlivých odborů MHMP, vztahy mezi jednotlivými odbory MHMP v průběhu zadávání veřejných zakázek a vztahy mezi jednotlivými odbory  MHMP a odborem LEG MHMP. Novelizace byla rovněž i reakcí na zjištění uvedená ve Zprávě zpracované firmou Delloit  a obsahovala i opatření k nápravě přijatá na základě této zprávy.

V diskusi byl upřesněn mechanismus postupu v případě, že se člen kontrolního výboru ZHMP bude chtít účastnit jednání příslušné komise, která bude vybírat zájemce o realizaci vybrané veřejné zakázky. Ředitel OMI MHMP ubezpečil členy kontrolního výboru ZHMP, že je nadále v platnosti dohoda mezi ním a předsedou výboru JUDr. Hoffmanem a proto postačí, aby člen výboru kontaktoval přímo ředitele OMI MHMP a sdělil mu, kterého výběrového řízení se chce zúčastnit.

V závěru svého vystoupení se Ing. Toman krátce zmínil o průběhu šetření kauzy „neproplacení faktury“ firmě Skanska.  Zodpověděl dotazy týkající se fungovaní systému kontroly na OMI MHMP a objasnil stručně úlohu mandatáře. Zdůraznil, že posouzení trestně právní odpovědnosti náleží orgánům Policie ČR, jejíž šetření by mělo být ukončeno ve lhůtě cca 14 dnů.

Informaci Ing. Tomana, ředitele OMI MHMP vzali členové kontrolního výboru ZHMP na vědomí.

 

Ad 3) Návrh plánu kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odborů  začleněných do oblasti kontrolních činností MHMP na rok 2008

Ad 4) Návrh plánu kontrol a přezkoumávání hospodaření organizovaných  a prováděných odbory MHMP začleněnými do oblasti kontrolních činností  MHMP a  dalších činností zajišťovaných těmito odbory na období let 2008 – 2011

K bodu 3) a 4)  přednesla úvodní slovo Ing. Jeníčková, zástupkyně ředitele MHMP pro oblast kontrolních činností. V případě Plánu kontrol na rok 2008 uvedla, že Rada  hl. m. Prahy již uvedený materiál schválila.

V následné diskusi byla projednávána finanční kontrola prováděná na VOŠ Zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Alšovo nábřeží 6, Praha 1. K prováděnému šetření podala informaci Ing. Jeníčková, která upřesnila, že kontrola již byla iniciována orgány Policie ČR v červnu minulého roku. Hospodaření školy je předmětem šetření, které v současné době provádějí zaměstnanci odboru OFK MHMP. Reagovala rovněž na dotazy členů výboru týkající se termínu ukončení kontroly s tím, že garantem  prováděné kontroly bude Ing. Filip Dvořák, místopředseda kontrolního výboru ZHMP.

 

Ad 5)   Informace o stavu vyřizování stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP

Informaci o stavu doručených a vyřízených stížností podala JUDr. Huspeková, ved. odd. stížností OMK MHMP. Její informaci ještě doplnil JUDr. Hoffman, který se podrobněji zmínil o jednání se zástupci petičního výboru (Černický a spol.), kteří podporují výstavbu Národní knihovny podle návrhu architekta Kaplického. Konstatoval, že s odkazem na obsah následné diskuse bude zástupce petentů směrovat s jejich požadavky na příslušné orgány státu, protože po převodu vlastnictví pozemku na stát již nejsou orgány hl. m. Prahy  místně kompetentní na požadavky petentů věcně reagovat. V daném případě je nezbytné  v současné fázi rozlišovat, které kroky jsou oprávněny učinit orgány hl. m. Prahy a které kroky již musí učinit stát nebo představitelé Národní knihovny.

 

Ad 6)   Různé  -  diskuse

Na podnět p. Slezáka byla předmětem diskuse situace na bývalé Základní a Střední škole V Olšinách 69, Praha 10 (nakládání s finančními prostředky v období před a po sloučení škol). Předseda kontrolního výboru  přislíbil, že bude uvedené problematice věnovat pozornost a společně s p. Slezákem se písemně obrátí na náměstkyni primátora Ing. Kousalíkouvou s námětem na provedení mimořádné kontroly.

 

Zápis zpracovala :   Ing. Bohumila Jeníčková

    tajemnice výboru   

   

 

    Alena  S a m k o v á                  JUDr. František  H o f  f m a n

    ověřovatel zápisu    předseda výboru