Přítomni:  JUDr. Hoffman, Ing. Dvořák,  pí Samková, JUDr. Hulinský,   p. Šteiner, 

    p. Zajíček  /presenční listina  připojena k originálu zápisu/ 

Omluveni : Mgr. Homola, p. Slezák, Mgr. Kolínská

Přizvaní:     RNDr.Peter Ďurica, ředitel OOA MHMP      

 

P r o g r a m :   

1)    Zápis z minulého zasedání – ke schválení

 

2)   Problematika nakládání s majetkem hl.m. Prahy – přizván ředitel OOA MHMP

    RNDr. Peter Ďurica

 

3)   Zpráva o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odbory

    začleněnými do oblasti kontrolních činností MHMP v roce 2007

4)   Informace o stavu vyřizování stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP   

5)   Různé, diskuse 

 

Ad 1) Zápis z minulého zasedání

Zápis č. 01/2008 byl schválen.

 

Ad 2) Problematika nakládání s majetkem hl.m. Prahy – přizván ředitel OOA MHMP

    RNDr. Peter Ďurica

 

V úvodu svého vystoupení ředitel OOA MHMP zdůraznil, že režim nakládání  s majetkem hl. m. Prahy  je upraven nejenom  nařízeními ředitele MHMP, ale především je s majetkem  obce nakládáno v souladu s usneseními orgánů  hl. m. Prahy. Připomněl rovněž nezbytnou spolupráci OOA MHMP s majetkovou komisí Rady hl.m. Prahy.  Konstatoval, že činnost jím řízeného odboru byla v poslední době i předmětem šetření, které  provádělo oddělení interního auditu odboru RED MHMP. Členové kontrolního výboru ZHMP proto vyslovili souhlas s návrhem JUDr. Hoffmana, že na březnové zasedání kontrolního výboru bude přizvána vedoucí OIA odboru RED MHMP Mgr. Kožíšková a zároveň požádána o seznámení se zprávou o provedeném auditu.

V následné diskusi ředitel OOA MHMP reagoval na dotazy členů výborů, které se týkaly dalšího využívání objektů (realizované prodeje, uzavřené smlouvy o pronájmu budov, probíhající výběrová řízení atd.), které se uvolnily v souvislosti s přestěhováním pracovišť odborů MHMP do Škodova paláce.

Informaci ředitele OOA MHMP RNDr. Petera Ďurici vzali členové kontrolního výboru ZHMP na vědomí.

 

 

 

Ad 3) Zpráva o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odbory začleněnými

     do oblasti kontrolních činností MHMP v roce 2007

 

Úvodní slovo k předloženému materiálu přednesla Ing. B. Jeníčková, zástupkyně ředitele MHMP pro oblast kontrolních činností. Konstatovala, že akce zařazené do plánu kontrolních činností na rok 2007 byly realizovány a dále stručně charakterizovala nejčastěji zjišťované nedostatky při kontrolách prováděných na jednotlivých městských částech a v organizacích zřízených hl. m. Prahou. Připomněla, že Rada  hl. m. Prahy je o plnění plánu informována dvakrát ročně, a to  formou předkládané pololetní a roční zprávy.

 

Ad 4) Informace o stavu vyřizování stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP

 

Informaci o stavu doručených a vyřízených stížností podala JUDr. Huspeková, ved. odd. stížností OMK MHMP. Informovala o zajištění vyřízení stížností adresovaných k rukám JUDr. Hoffmana, zejména o postupu vyřízení petice společnosti AAA radiotaxi, zastoupené p. Kvasničkou (spolupráce odborů LEG, OMK a DOP MHMP) a o zpracování odpovědi na interpelaci Ing. Jecha, člena ZHMP v souvislosti s vyřízením petice občanů MČ Praha – Slivenec (v součinnosti s předsedou finančního výboru ZHMP).

 

 

Ad 5)   Různé  -  diskuse

JUDr. Hoffman - podal ústní informaci  o výsledcích šetření provedeném na OMI MHMP (proplacení faktur firmě Skanska), průběžnou informaci o kontrole prováděné na Střední zdravotnické škole Alšovo nábřeží (iniciované peticemi studentů) a  informaci o poznatcích z  kontroly prováděné na odboru BYT MHMP (činnost správcovských firem - plnění mandátních smluv v souvislosti s využíváním volných bytů).

Informoval rovněž o rezignaci JUDr. Maříka na funkci ředitele odboru stížností, mimořádných kontrol a metodiky kontrolních činností MHMP a o jmenování Ing. Luptákové Radou hl. m. Prahy ředitelkou tohoto odboru od 1.3.2008.

 

 

 

Zápis zpracovala :   Ing. Bohumila Jeníčková

    tajemnice výboru   

   

 

 

    Ing. Filip  D v o ř á k               JUDr. František  H o f  f m a n

    ověřovatel zápisu       předseda výboru