Přítomni:  JUDr. Hoffman, Ing. Dvořák,  JUDr. Hulinský, Ph.D.,  p. Slezák, JUDr. Homola,

    Mgr. Kolínská, p. Zajíček, Ing. Jeníčková

    /presenční listina  připojena k originálu zápisu/ 

Omluveni: p. Šteiner, pí Samková

 

Program:

1)   Zápis z minulého zasedání – ke schválení

 

2)   Informace o počtu žádostí městských částí hl. m. Prahy, které požádaly

    o přezkoumání hospodaření Magistrát hl. m. Prahy a informace o stavu plnění

    plánu kontrolních činností  odborů  zařazených do oblasti kontrolních činností MHMP

 

3)   Informace o stavu vyřizování stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP 

 

4)   Různé, diskuse

 

Před zahájením jednání kontrolního výboru ZHMP předseda JUDr. Hoffman přivítal zástupce občanů vedených Ing. Berkou (o.s. Občané za svá práva), kteří se obrátili na Radu hl. m. Prahy, na pana primátora a na JUDr. Hoffmana se žádostí o projednání petice ve věci „spravedlivá privatizace obecních bytů za stejných podmínek pro všechny občany hl. m. Prahy“ na zasedání ZHMP. JUDr. Hoffman zdůraznil, že na petici (doručenou MHMP dne 26.3.2009) již odpověděl radní pan Janeček dopisem ze dne 20.4.2009 a petice byla vyřízena v souladu s režimem stanoveným zákonem o právu petičním. Nelze spojovat vyřízení podle petičního zákona a vyřízení žádosti o projednání podle zákona o hl. m. Praze, nicméně dále ubezpečil Ing. Berku i přítomné zástupce občanů, že zařazení projednání petice zajistí tak, aby se členové ZHMP peticí zabývali na červnovém zasedání ZHMP (18.6.2009).

 

Ad 1)   Zápis z minulého zasedání

Zápis č. 04/2009 byl schválen.

 

Ad 2)  Informace o počtu žádostí městských částí hl. m. Prahy, které požádaly  o přezkoumání hospodaření Magistrát hl. m. Prahy a informace o stavu plnění plánu kontrolních činností  odborů  zařazených do oblasti kontrolních činností MHMP

Ústní informaci o počtu žádostí o přezkoumání a stavu plnění plánu předložila zástupkyně ředitele MHMP pro oblast kontrolních činností  Ing. Jeníčková.

O přezkoumání hospodaření požádalo MHMP celkem 37 městských částí,  5 se dosud nevyjádřilo. Ohledně plnění plánu kontrolních činností za rok 2008 Ing. Jeníčková uvedla, že plánovaných 38 přezkoumání hospodaření bylo provedeno, finanční kontroly na MČ byly plánovány 3, z nich 2 jsou rozpracovány. Z celkového počtu 16 plánovaných kontrol plnění opatření k nápravě na MČ jsou provedeny 3 kontroly. V případě škol a školských zařízení je z 29 kontrol provedeno 6 a 8 rozpracováno. V plánu bylo 15 kontrol na organizacích, z toho 2 akce jsou ukončeny a 2 rozpracovány. V letošním roce již byly provedeny 3 mimořádné kontrolní akce a 1 je ve stavu rozpracování (dle podnětu nám. primátora paní Reedové  probíhá šetření 2 zakázek na OMI MHMP).

V závěru svého vystoupení Ing. Jeníčková  konstatovala, že stav plnění plánu je obdobný jako v minulém roce a lze proto předpokládat, že plán kontrolních činností bude splněn.

 

Ad 3)  Informace o stavu vyřizování stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP

Informaci o stavu doručených a vyřízených stížností podala JUDr. Huspeková. Odpovězeno bylo na stížnost p. Stavy (úklid komunikací na území MČ Praha - Dolní Měcholupy) a stížnost Ing. Hrabala (oprávněnost proplacení odměn). Předmětem šetření jsou následující podání (stížnosti a žádosti):

Ing. Hrabal – stížnost na plnění usnesení Zastupitelstva MČ Praha – Klánovice,

BD Karenova – stížnost na postup OOA MHMP při vyřizování žádosti o převod pozemku,

Nakládalová – stížnost na stavební řízení,

Mašková – stížnost na zdlouhavé vyřizování žádosti o převod „vojenského bytu“,

JUDr. Hrůza – stížnost na rušení přechodů,

Anderlová – opakovaná stížnost na činnost Domu seniorů Háje,

Hubálek – žádost o informace o činnosti kontrolního výboru ZHMP,

Válek – stížnost na průběh privatizace bytového fondu na MČ Praha 3,

Stefan – stížnost na uzavření komunikace na MČ Praha 11.

 

Ad 4)   Různé  -  diskuse

Zajíček  - členové ZHMP obdrželi v elektronické poště petici občanů MČ Praha 11, kteří žádají o stažení materiálu (Z 320), na jehož základě má dojít k prodeji pozemku pro stavbu bytového domu. Členové kontrolního výboru ZHMP podpořili návrh p. Zajíčka na stažení uvedeného materiálu z programu jednání ZHMP a uložili JUDr. Hoffmanovi, aby návrh na stažení předložil na květnovém zasedání ZHMP.

JUDr. Hoffman -  v souvislosti s problematikou nakládání s finančními prostředky na kartu Open card informoval členy výboru, že se obrátil na ředitele MHMP se žádostí o provedení auditu.

 

V závěru jednání kontrolního výboru ZHMP JUDr. Hoffman společně s Ing. Jeníčkovou sdělili členům výboru, že po krátké nemoci náhle zemřel Ing. Jiří Fuchs, ředitel OFK MHMP.

JUDr. Hoffman požádá členy ZHMP, aby památku pana ředitele Ing. Fuchse uctili na květnovém zasedání ZHMP minutou ticha.

 

 

 

Zápis zpracovala :  Ing. Bohumila Jeníčková

    tajemnice výboru 

 

   

   

       JUDr. Petr H u l i n s k ý, Ph.D.    JUDr. František  H o f  f m a n

    ověřovatel zápisu    předseda výboru