Přítomni: dle presenční listiny  /připojena k originálu zápisu/   

Omluveni:   JUDr. Hulinský, p. Šteiner

 

P r o g r a m :   

1)   Zápis z minulého zasedání – ke schválení

2)   Právní stanovisko ke spolupořadatelství

3)   Zpráva o výsledcích  kontrolních činností zabezpečovaných odbory začleněnými do

    oblasti kontrolních činností   MHMP za 1. pololetí 2007

4)   Přehled stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP (stav doručených a vyřízených

    stížností od  12.6.2007 do  31.8.2007)

5)   Různé

 

Ad 1) Zápis z minulého zasedání  

Zápis č. 6/2007 byl schválen.

 

Ad 2) Právní stanovisko ke spolupořadatelství

    Před  zasedáním obdrželi členové kontrolního výboru ZHMP návrh „Stanoviska kontrolního výboru ZHMP k institutu spolupořadatelství“, zpracovaného ve spolupráci odborů LEG a OMK MHMP na základě právních analýz vybraných advokátních kanceláří    a s využitím stanoviska Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže.

    JUDr. Hoffman k projednávanému materiálu konstatoval, že s ohledem na předešlé polemiky a rozdílné právní náhledy, byl celý systém spolupořadatelství  v zájmu posílení právní jistoty reformován a budou následovat další úpravy Zásad pro partnerství hlavního města Prahy při pořádání akcí v oblasti kultury, sportu a volného času. Stanovisko bylo schváleno (hlasování 7-0-0). Předsedovi kontrolního výboru ZHMP bylo následně doporučeno, aby se Stanoviskem seznámil člena Rady  hl. m. Prahy Ing. Milana Richtra    a vyzval jej, aby v rámci svých pravomocí případně zvážil přijetí dalších opatření k nápravě s cílem co nejvyšší transparentnosti procesu spolupořadatelství.

 

Ad 3) Zpráva o výsledcích  kontrolních činností zabezpečovaných odbory začleněnými do

    oblasti kontrolních činností   MHMP za 1. pololetí 2007

    K předložené Zprávě přednesla krátké úvodní slovo Ing. Jeníčková, zástupkyně ředitele MHMP pro oblast kontrolních činností. Ing. Jeníčkovou ještě doplnil JUDr. Hoffman, který uvedl, že na měsíc listopad plánuje setkání  s předsedy kontrolních výborů Zastupitelstev MČ, na němž by byly mimo jiné prodiskutovány i výsledky kontrolní činnosti  OFK a OMK MHMP, včetně poznatků z šetření petic a stížností  vyřizovaných kontrolním výborem ZHMP.

    Členové kontrolního výboru následně v diskusi vznesli dotaz ohledně závěrů auditu zaměřeného na otázky spojené se zadáváním veřejných zakázek, který provádělo oddělení interního auditu odboru RED MHMP na vybraných odborech MHMP. Zájem členů kontrolního výboru se soustředil na bývalý odbor školství MHMP.

S odkazem na obsah diskuse bylo JUDr. Hoffmanovi uloženo pozvat ředitele MHMP Ing. Trnku na říjnové jednání s tím, že od  něho bude požadována prezentace závěrů uvedeného auditu s důrazem na bývalý odbor SKU MHMP.

    Zpráva o výsledcích  kontrolních činností zabezpečovaných odbory začleněnými do    oblasti kontrolních činností   MHMP za 1. pololetí 2007 byla vzata  na vědomí  (hlasování 7-0-0).

   

Ad 4) Přehled stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP

Členové výboru obdrželi k informaci Přehled  stížností   adresovaných kontrolnímu  výboru  ZHMP nebo předaných  předsedovi výboru Radou HMP k vyřízení. Předložený přehled ještě doplnila JUDr. Huspeková (odd. stížností OMK) o informaci o obsahu dalších  čtyř podání doručených po 31.8.2007 včetně způsobu jejich prošetřování.

 

Ad 5)  Různé

JUDr. Hoffman – informoval o záměru osobně se zúčastnit zadávacího řízení na akci „Libeňský most“ jako člen hodnotící komise s tím, že o zařazení do uvedené komise požádá pana radního Šteinera. Poukázal na ujednání z předchozí doby, kdy členové výboru mají možnost se zúčastnit zadávacích řízení dle svého uvážení a výběru. Dále informoval o svém požadavku na ředitele MHMP ohledně provedení mimořádné kontroly na TSK, zaměřené na budování a rekonstrukce chodníků zajišťovaných uvedenou organizací. V rámci uvedené kontrolní akce budou prověřeny i skutečnosti související se zadáním a realizací  nových  bezpečnostních úprav Nuselského mostu (vynaložení finančních nákladů na „oplechování bočních zábradlí“). Uvedenou akci budou realizovat odbory  OMK a OFK MHMP v měsíci říjnu.

 

 

 

Zápis zpracovala :   Ing. Bohumila Jeníčková

    tajemnice výboru   

   

 

    Alena  S a m k o v á           JUDr. František  H o f  f m a n

    ověřovatelka zápisu    předseda výboru