Přítomni:  JUDr. Hoffman, Mgr. Kolínská, pí Samková,  p. Šteiner,    p. Slezák

    /presenční listina  připojena k originálu zápisu/ 

Omluveni:  JUDr. Hulinský, Ing. Dvořák, Mgr. Homola, p. Zajíček   

Hosté:   za LEG MHMP – JUDr. Blanka Žáčková

    člen ZHMP – Ing. Karel Jech

 

Program:

 

1)   Zápis z minulého zasedání – ke schválení

 

2)   Stanovisko  k  „odvolání  členů ZHMP z výboru ZHMP“ (podnět  Mgr. Kolínské)

 

3)   Zpráva  o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odbory

    začleněnými do oblasti kontrolních činností MHMP za 1. pololetí roku 2008

 

4)   Informace o stavu vyřizování stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP 

   

5)   Různé, diskuse 

 

Ad 1)   Zápis z minulého zasedání

Zápis č. 06/2008 byl schválen.

 

Ad 2)  Stanovisko  k  „odvolání  členů ZHMP z výboru ZHMP“ (podnět  Mgr. Kolínské)

 

Členové kontrolního výboru ZHMP jako podklad k jednání obdrželi stenozáznam z červnového jednání ZHMP. V souvislosti s obsahem stenozáznamu předseda  výboru JUDr. Hoffman zdůraznil, že předmětem jednání kontrolního výboru nebude stanovisko k invektivám, které byly vysloveny, ani se výbor nebude zabývat případnými omluvami. Předmětem jednání kontrolního výboru ZHMP je výlučně otázka, zda způsob odvolání Ing. Jecha a RNDr. Ryšlikové z výboru pro kulturu a volný čas ZHMP byl legitimní.

Za odbor LEG MHMP JUDr. Žáčková s odkazem na písemné stanovisko odboru konstatovala, že ve způsobu odvolání uvedených členů výboru ZHMP nebyl shledán žádný rozpor s platnou právní úpravou. K vyjádření Mgr. Kolínské, že způsob odvolání je nebezpečným precedentem a dochází k porušování základních demokratických pravidel spolupráce v ZHMP uvedla, že v tomto případě se jedná o posuzování záležitosti nad rámec práva a jedná se o hledisko etické.

V následné diskusi byla projednávána otázka „veřejnosti nebo neveřejnosti jednání výboru ZHMP“ a to v souvislosti s nezveřejněním pozvánky na 25. zasedání výboru pro kulturu a volný čas ZHMP. I v tomto případě odkázala JUDr. Žáčková na písemné stanovisko odboru LEG MHMP (které je přílohou tohoto zápisu) s tím, že nezveřejnění pozvánky nelze pokládat za přímý rozpor se zákonem, neboť zákon o hl. m. Praze nestanoví, zda jednání výborů ZHMP jsou veřejná či neveřejná. Otázku veřejnosti lze pouze dovodit z Jednacího řádu výborů ZHMP, který však má čistě procedurální a nikoliv zákonný charakter.

V diskusi vystoupil Ing. Jech, který se zabýval rekapitulací jednání výboru pro kulturu a volný čas ZHMP a upozornil na údajně přetrvávající nedostatky v činnosti výboru (např. výbor neprojednává materiály předkládané na jednání ZHMP a jednání výboru, které se uskutečnilo dne 24.6.2008 bylo svoláno bez vědomí členů ZHMP a veřejnosti). V souvislosti s připomínkami Ing. Jecha si JUDr. Hoffman vyžádá stanovisko od Bc. Ondřeje Pechy.

 

Ing. Jech dále poukázal na problematiku „nahrávání“ průběhu jednání výboru ZHMP. K otázce nahrávání JUDr. Žáčková za odbor LEG MHMP konstatovala, že nahrávání (bez souhlasu) je v rozporu s ustanovením § 18 obč. zákona a ti účastníci jednání, kteří byli nahráváni, mohou na ochranu osobnosti podat žalobu a bránit se soudní cestou. Vzhledem k tomu, že v diskusi  byly vzneseny rozdílné názory na otázku legálnosti „nahrávání“, navrhl předseda výboru, že si od advokátní kanceláře vyžádá  stanovisko, „zda lze bez souhlasu nahrávat jednání výboru ZHMP“.

 

Ad 3)  Zpráva  o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odbory začleněnými do oblasti kontrolních činností MHMP za 1. pololetí roku 2008

Úvodní slovo k předložené Zprávě  přednesla Ing. Jeníčková, zástupkyně ředitele MHMP pro oblast kontrolních činností. Konstatovala, že po personální stránce je realizace plánovaných akcí na 2.pololetí 2008 zajištěna, ale v případě, že odbory OFK a OMK MHMP budou pověřeny provedením většího počtu neplánovaných kontrol, bude jejich realizace po personální stránce náročná.

JUDr. Hoffman proto konstatoval, že se opakovaně obrátí na ředitele MHMP Ing. Trnku  s návrhem na navýšení počtu zaměstnanců odborů zařazených do oblasti kontrolních činností.

 

Ad 4) Informace o stavu vyřizování stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP

Informaci o stavu doručených a vyřízených stížností podala JUDr. Huspeková, ved. odd. stížností OMK MHMP. Z předchozích podání byla vyřízena žádost občanů sídliště Písečná (obavy z odprodeje pozemku v k.ú. Troja – zachování veřejné komunikace) a opakovaná žádost pí Částkové o změnu textu usnesení ZHMP. Z nově zaevidovaných podání je  ve spolupráci se Správou služeb MP přešetřována stížnost JUDr. Nejedla na údajně neoprávněný odtah  vozidla označeného značkou invalidy (držitel průkazu ZTP).

 

Ad 5)   Různé  -  diskuse

Mgr. Kolínská  - opakovaně vznesla požadavek na důslednější dodržování Jednacího řádu ZHMP v souvislosti s předkládáním tisků členům ZHMP. Situace, kterou kritizovala na červnovém zasedání kontrolního výboru ZHMP se nezměnila, protože tisky jsou opět předkládány  s velice krátkým časovým předstihem. Předseda výboru JUDr. Hoffman přislíbil, že uvedené nedostatky osobně projedná s Ing. Trnkou, ředitelem MHMP.

 

 Zápis zpracovala :  Ing. Bohumila Jeníčková

    tajemnice výboru   

   

   

    Alena  S a m k o v á        JUDr. František  H o f  f m a n

    ověřovatel zápisu    předseda výboru