Přítomni: dle presenční listiny  /připojena k originálu zápisu/   

Omluveni:    p. Šteiner

Přizvaní:     Ing.Martin Trnka, ředitel MHMP

    Ing. Irena Ondráčková, zástupkyně ředitele MHMP

    Mgr. Vendula Kožíšková, vedoucí oddělení interního auditu odboru RED MHMP 

P r o g r a m :   

1)   Zápis z minulého zasedání – ke schválení

2)   Informace ředitele MHMP Ing. Trnky o výsledcích auditu zaměřeného na otázky

    spojené se zadáváním veřejných zakázek, který provedlo oddělení interního

    auditu odboru RED MHMP na vybraných odborech MHMP - prezentace závěrů

    uvedeného auditu s důrazem na bývalý odbor SKU MHMP

3)   Přehled stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP

    (stav doručených a vyřízených stížností od  19.9.2007 do15.10.2007)

4)    Různé, diskuse 

 

Ad 1) Zápis z minulého zasedání  

Zápis č. 7/2007 byl schválen.

 

Ad 2)    Informace ředitele MHMP Ing. Trnky o výsledcích auditu zaměřeného na otázky

spojené se zadáváním veřejných zakázek, který provedlo oddělení interního auditu odboru RED MHMP na vybraných odborech MHMP

V úvodním slově ředitel MHMP Ing. Trnka charakterizoval hlavní náplň činnosti  oddělení interního auditu a zdůraznil, že výsledky auditů jsou především podkladem pro koncepční řízení úřadu a mají za cíl zkvalitnění činnosti MHMP, nikoliv pouze personální změny,  i když  v některých případech jsou jednou z řady opatření přijatých k nápravě zjištěných nedostatků. Úvodní slovo ředitele MHMP doplnila Mgr. Kožíšková, která podala informaci o hlavních poznatcích z provedeného auditu, charakterizovala výběr vzorků na základě kterých bylo na jednotlivých odborech MHMP kontrolováno dodržování zákona o veřejných zakázkách. Podrobně se zmínila o výsledcích auditů provedených na býv. odboru SKU MHMP v letech 2004 a 2005, při kterých bylo zjištěno „omezování“ pravomocí ředitelů škol ze strany  odboru SKU MHMP. Ke zjištěným nedostatkům byla přijata opatření k nápravě, včetně novelizace „Pravidel“.

V následné diskusi se členové kontrolního výboru ZHMP vyjadřovali k otázce možného podezření z trestného činu v souvislosti s výběrovými řízeními na investiční akce realizovanými na školách. Provedeným auditem se neprokázalo porušení zákona o veřejných zakázkách, některá zjištění byla vyhodnocena jako nedodržení  interních „Pravidel“. Předmětem diskuse byla otázka odbornosti a personálního vybavení škol (ředitel + hospodářka) v souvislosti s náročností zajištění výběrových řízení   a  s tím související výše finanční částky (limit do 2 mil. Kč), kdy o zadání zakázky ještě bude rozhodovat ředitel školy a naopak, kdy už výběrové řízení bude náležet do rozhodovací pravomoci odborů MHMP.

Předseda kontrolního výboru ZHMP s odkazem na obsah diskuse proto doporučil řediteli MHMP, aby nově jmenovaného ředitele odboru SMT MHMP co nejdříve seznámil se zjištěními z provedených kontrol a auditů a následně v součinnosti s ním zvážil personální  změny směřující k odstranění některých nežádoucích stereotypů v pracovních postupech odboru. JUDr. Hoffman dále navrhl, aby  opatření přijatá k nápravě nedostatků byla po roční lhůtě vyhodnocena a kontrolní výbor ZHMP byl prostřednictvím ředitele MHMP a nového ředitele SMT MHMP informován o realizaci opatření.

Usnesení :   členové kontrolního výboru ZHMP „Informaci ředitele MHMP o výsledcích auditu zaměřeného na otázky spojené se zadáváním veřejných zakázek“ vzali na vědomí (hlasování 8 – 0 – 0 ).

 

   

Ad 3) Přehled stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP

Členové výboru obdrželi k informaci Přehled  stížností   adresovaných kontrolnímu  výboru  ZHMP nebo předaných  předsedovi výboru Radou HMP k vyřízení. Předložený přehled ještě doplnila JUDr. Huspeková (odd. stížností OMK) o informaci o stavu stížností přijatých nebo vyřízených  po datu 15.10.2007.

 

Ad 4)  Různé

JUDr. Hoffman – informoval o průběhu mimořádné kontroly na TSK, zaměřené na úpravy Nuselského mostu (vynaložení finančních prostředků na „bezpečnostní oplechování bočních zábradlí“). Vzhledem k obsahu znaleckých posudků, týkajících se výše vynaložených finančních prostředků konstatoval, že doporučil řediteli TSK, aby  dočasně pozastavil proplácení faktur. Členové kontrolního výboru ZHMP doporučili JUDr. Hoffmanovi, aby  s radním Šteinerem projednal návrhy na personální  opatření týkající se zaměstnanců TSK, kteří uvedenou akci zajišťovali. Výbor dále doporučil předsedovi projednat s panem radním možnost provedení externího auditu zaměřeného na zadávání a realizaci veřejných zakázek zajišťovaných v uplynulém období TSK.

 

Ing. Trnka – informoval o kauze  shromáždění a pouličního průvodu svolaného Občanským sdružením Mladí národní demokraté v termínu 10.11.2007. Městský soud zrušil rozhodnutí OSA MHMP, kterým byl  průvod zakázán a proto je MHMP rozhodnut podat ve věci kasační stížnost. Se zněním rozsudku Městského soudu seznámí ředitel MHMP členy ZHMP na říjnovém zasedání.

 

JUDr. Hoffman -  informoval o přípravách mimořádného zasedání kontrolního výboru ZHMP, které se uskuteční dne 28.11.2007 (od 10.00 v zasedací místnosti č. 136 v 1.patře na Mariánském náměstí)  za účasti předsedů kontrolních výborů zastupitelstev MČ Praha 1 – 22.

 

 Ing. Jeníčková – oznámila přípravu plánu kontrolní činnosti oblasti kontrolních činností na rok 2008 a vyzvala členy kontrolního výboru ZHMP k případnému podání námětů a objektů ke kontrole.

 

Zápis zpracovala :   Ing. Bohumila Jeníčková

    tajemnice výboru   

   

 

 

 

    Jan  S l e z á k           JUDr. František  H o f  f m a n

    ověřovatel zápisu    předseda výboru