Přítomni:  JUDr. Hoffman, Ing. Dvořák, Mgr. Kolínská, pí Samková, p. Slezák, Mgr. Homola,

    p. Zajíček  /presenční listina  připojena k originálu zápisu/ 

Omluveni: JUDr. Hulinský, p. Šteiner, Ing. Jeníčková

Hosté:    člen ZHMP – p. Ivan Bednář

 

Program:

 

1)   Zápis z minulého zasedání – ke schválení

 

2)   Stanovisko  AK JUDr. Zvolánkové k problematice „nahrávání průběhu

    zasedání výboru ZHMP“

 

3)   Informace o stavu vyřizování stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP 

       

4)   Různé, diskuse 

 

Ad 1)   Zápis z minulého zasedání

Zápis č. 07/2008 byl schválen.

 

Ad 2) Stanovisko  AK JUDr. Zvolánkové k problematice „nahrávání průběhu  zasedání výboru ZHMP“

Ještě před oficielním projednáváním bodu programu vystoupil člen ZHMP p. Bednář, který se v krátké rekapitulaci zabýval  kauzou „nahrávání jednání výboru pro kulturu členem ZHMP Ing. Jechem“ bez vědomí členů výboru. Upozornil, že jednání výboru pro kulturu ZHMP  bylo společné s komisí Rady HMP pro udělování grantů a tudíž bylo neveřejné.

Úvodní slovo k  Stanovisku AK (členové výboru obdrželi v tiskové i v elektronické podobě) přednesl předseda výboru, který zdůraznil, že závěry uvedené ve Stanovisku AK jsou totožné se závěry, které na zářijovém zasedání kontrolního výboru přednesla za odbor LEG MHMP JUDr. Žáčková, a to, že nahrávání bez souhlasu členů výboru nelze.

V diskusi bylo poukazováno na problematiku, zda jsou jednání výboru neveřejná nebo veřejná a zda může být jednání nahráváno pouze s vědomím nebo bez vědomí členů výboru. V případě nahrávání jednání výboru pro kulturu ZHMP však byla nahrávka prováděna bez vědomí členů výboru. Mgr. Kolínská v diskusi reagovala na obsah právního rozboru k problematice nahrávání. Připomněla, že podle zákona o hlavním městě Praze  je výkon funkce člena zastupitelstva výkonem veřejné funkce, a proto nahrávání projevů člena zastupitelstva na jednání výboru nelze považovat za zásah do jeho soukromí nebo práv na ochranu projevů osobní povahy. V závěru diskuse vystoupil předseda výboru, který konstatoval, že výbor ZHMP je především poradním orgánem a účelem jeho zasedání je právě co nejširší diskuse k projednávaným otázkám. Vyslovil domněnku, že nahrávání průběhu jednání může do jisté míry ovlivnit formu i obsah diskusních příspěvků.

S odkazem na diskusní vystoupení členů kontrolního výboru ZHMP předložil návrh usnesení, který byl následně přítomnými členy výboru jednomyslně schválen.

 

Usnesení:

Členové kontrolního výboru ZHMP pokládají nahrávání průběhu jednání výboru ZHMP  bez vědomí  členů výboru a všech přítomných osob za neetické.

Předsedovi kontrolního výboru ZHMP bylo uloženo, zaslat kopii zápisu z jednání kontrolního výboru ZHMP k informaci ostatním předsedům výborů ZHMP.

Hlasování :  7 – 0 – 0  (přítomno 7 členů kontrolního výboru ZHMP)

 

Ad 3) Informace o stavu vyřizování stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP

Informaci o stavu doručených a vyřízených stížností podala JUDr. Huspeková, ved. odd. stížností OMK MHMP. Nově byla doručena 4 podání, z toho 3 stížnosti a 1 petice. Jedná se o stížnost Ing. Stefana (výstavba plotu v Blažimské ulici – šetřeno ve spolupráci s OST MHMP), stížnost p. Tellce (upozornění na rozpor navrhovaných změn Územního plánu se Zásadami územního rozvoje – šetřeno ve spolupráci s OÚP MHMP), stížnost Ing. Čmejlové (nesouhlas se zrušením Školy v přírodě Vřesník – šetřeno ve spolupráci s SMT MHMP) a petice občanů zastoupených p. Novým a JUDr. Kužvartem (nesouhlas s uzavřením stanice metra Národní). Ohledně vyřízení petice předseda výboru informoval, že tato kauza bude zařazena mimořádně do programu říjnového zasedání ZHMP.

 

Ad 4)   Různé  -  diskuse

Mgr. Kolínská  - konstatovala, že projednáním Stanoviska AK JUDr. Zvolánková pokládá uvedený materiál za tzv. odtajněný a bude s ním dále nakládat, jako s veřejným podkladem pro další jednání.

JUDr. Hoffman -   upřesnil návrh programu dalších jednání kontrolního výboru ZHMP. Na listopadovém zasedání budou projednány závěry z kontrol provedených odborem OMK a OFK MHMP, na prosincové zasedání bude zařazeno projednání Zprávy o činnosti kontrolního výboru ZHMP za rok 2008.

 

 

Zápis zpracovala :  Ing. Bohumila Jeníčková

    tajemnice výboru   

   

   

    Ing. Filip D v o ř á k           JUDr. František  H o f  f m a n

    ověřovatel zápisu    předseda výboru