Přítomni:  všichni členové výboru, nikdo se neomluvil

    (JUDr. Hoffman, Ing. Dvořák, Mgr. Homola, JUDr. Hulinský, Mgr. Kolínská,

    pí Samková, p. Slezák,  p. Šteiner,  p. Zajíček)

    /presenční listina  připojena k originálu zápisu/ 

    předsedové  kontrolních výborů zastupitelstev MČ Praha 1 - 22

    /presenční listina  připojena k originálu zápisu/   

 

Přizvaní:     Mgr. Rudolf Blažek, náměstek primátora hl. m. Prahy

    Ing. Martin Trnka, ředitel MHMP

    Ing. Jiří Fuchs,  ředitel odboru OFK MHMP

    Mgr. Vendula Kožíšková, vedoucí oddělení interního auditu odboru RED MHMP

   

 

P r o g r a m :   

1)   Zápis z minulého zasedání – ke schválení

2)   Zpráva o činnosti kontrolního výboru ZHMP za rok 2007 

3)   Informace o činnosti odborů zařazených do oblasti kontrolních  činností

4)   Informace o funkci  a postavení interního auditu

5)   Informace o poznatcích z vyřizování stížností adresovaných kontrolnímu výboru   

6)   Různé  -  diskuse  -  výměna zkušeností a poznatků z činnosti kontrolních

    výborů  zastupitelstev  MČ Praha 1 - 22

 

Úvodní slovo přednesl jeho předseda JUDr. Hoffman, který přivítal členy kontrolního výboru ZHMP a předsedy  kontrolních výborů zastupitelstev MČ Praha 1 – 22, kteří se  mimořádného zasedání kontrolního výboru ZHMP zúčastnili.

 

V zastoupení pana primátora byl jednání přítomen první náměstek primátora Mgr. Rudolf Blažek, který pohovořil o významu a postavení kontroly na MHMP i o úzké a funkční spolupráci kontrolního výboru ZHMP s oblastí kontrolních činností. Dále podal informaci o přípravě novely zákona o hl. m. Praze. Připravovaný návrh označil jako do jisté míry disproporční a vytknul mu  nedostatky zejména v oblasti stanovení rozsahu odpovědností.  Zdůraznil nezbytnost úpravy současného textu zákona ve formě komplexní novely, která bude dostatečně reflektovat nejenom změnu souvisejících právních předpisů, ale především rozdílnost mezi zákonem o hl. m. Praze, zákonem o krajích a zákonem o obcích. Informoval o vytvoření tzv. pracovní komise, která se zaměří na zpracování zadání úprav a spolupráci s příslušnými odbory Ministerstva vnitra. V souvislosti s iniciační úlohou hlavního města vyzval nejenom členy výboru, ale i přítomné předsedy kontrolních výborů zastupitelstev MČ Praha 1 – 22   ke spolupráci na připravované novele, zejména z hlediska správného fungování  v oblasti kontrolních činností.

 

 

Ad 1) Zápis z minulého zasedání

Zápis č. 8/2007 byl schválen.

 

Ad 2)   Zpráva o činnosti kontrolního výboru ZHMP za rok 2007 

Členové kontrolního výboru ZHMP obdrželi před zasedáním návrh Zprávy o činnosti za rok 2007 (stav k 31.10.2007) s tím, že Zpráva bude ještě na základě požadavku zastupitele p. Zajíčka doplněna o přehled o účasti jednotlivých členů výboru na zasedáních (včetně účasti na listopadovém a prosincovém zasedání). Předseda kontrolního výboru  ZHMP  proto vyzval členy výboru, aby předložili své návrhy na doplnění  textu Zprávy, aby konečné znění mohlo být schváleno na lednovém zasedání kontrolního výboru  ZHMP a předloženo  k informaci na zasedání ZHMP.

 

Ad 3)   Informace o činnosti odborů zařazených do oblasti kontrolních  činnost

Úvodní slovo přednesla Ing. Bohumila Jeníčková, zástupkyně ředitele MHMP pro oblast kontrolních činností, která představila  ředitele odborů začleněných do oblasti kontrolních činností - Ing. Jiřího Fuchse, ředitele odboru finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření MHMP (OFK MHMP) a JUDr. Miladu Huspekovou, ved. odd. stížností, zastupující JUDr. Richarda Maříka, ředitele odboru stížností, mimořádných kontrol a metodiky kontrolních činností MHMP (OMK MHMP) a dále charakterizovala náplň činnosti jednotlivých oddělení výše uvedených odborů.   

 

Ve svém vystoupení dále Ing. Jeníčková charakterizovala nejčastěji zjišťované nedostatky při kontrolách prováděných na městských částech a v organizacích zřízených hl. m. Prahou. Její úvodní slovo doplnil Ing. J. Fuchs, ředitel OFK MHMP o informaci o problematice vyvozování a uplatňování pokut za nedostatky zjištěné kontrolami, resp. za nedostatečnou součinnost s kontrolními orgány a neplnění opatření přijatých k nápravě zjištěných nedostatků. S odkazem na příslušná ustanovení zejm. zákona o státní kontrole, zákona o finanční kontrole a zákona o rozpočtových pravidlech  konstatoval,  že provedenými kontrolami a přezkoumáním hospodaření nebyly zjištěny nedostatky natolik závažného charakteru, aby podmiňovaly uplatnění sankcí.

 

Ad 4)   Informace o funkci  a postavení interního auditu

V úvodním slově  ředitel MHMP, Ing. Martin Trnka charakterizoval hlavní náplň činnosti  oddělení interního auditu, který je přímo řízen ředitelem MHMP.

Úvodní slovo ředitele MHMP doplnila Mgr. Vendula Kožíšková, která podala podrobnou presentaci o obecných podmínkách vytvoření a hlavních  zásadách fungování interního auditu (presentace přílohou zápisu).

 

 

Ad 5)   Informace o poznatcích z vyřizování stížností adresovaných kontrolnímu výboru 

Informaci o poznatcích z vyřizování stížností adresovaných kontrolnímu výboru  v průběhu roku 2007 ještě doplnila JUDr. M. Huspeková, vedoucí odd. stížností OMK MHMP o informaci týkající se počtu stížností adresovaných orgánům hl. m. Prahy. Ve stručnosti uvedla statistické údaje vyplývající z rozboru petic a stížností za rok 2006 a za 1.pololetí 2007, týkající se nejenom počtu podání, ale i hlavních příčin nedostatků, na které občané nejčastěji poukazovali. Zmínila se  rovněž o počtu podání vyřizovaných  přímo zaměstnanci OMK MHMP a konstatovala, že v dané oblasti došlo v porovnání s předchozími lety k početnímu navýšení.

 

 

 

 

 

Ad 6)   Různé  -  diskuse

V diskusi vystoupili předsedové kontrolních výborů, kteří poukázali zejména na porušování základních principů demokracie  v souvislosti s nedodržováním platných  Jednacích řádů, kterými by se měla řídit zasedání orgánů  jednotlivých městských částí. Jako nedostatečnou vyhodnocovali  v některých případech spolupráci mezi členy Zastupitelstev, zaměstnanci úřadů a samotnými občany.

 

Negativně byla i hodnocena práce některých členů Zastupitelstev, především jejich nezájem o práci ve výborech a komisích, ale i nedostatečná  účast přímo na zasedáních Zastupitelstva, která má pak za následek neusnášení a nečinnost orgánů ve prospěch příslušné městské části.  Někteří předsedové negativně klasifikovali i úroveň tzv. radničních novin či zpravodajů, které otiskují pouze články obsahově vyhovující zaměření strany, která má většinu hlasů v daném Zastupitelstvu.

 

 

Zápis zpracovala :   Ing. Bohumila Jeníčková

    tajemnice výboru   

   

 

 

    Petr  Z a j í č e k              JUDr. František  H o f  f m a n

    ověřovatel zápisu    předseda výboru