Přítomni:  JUDr. Hoffman, Ing. Dvořák, Mgr. Kolínská, pí Samková, p. Slezák, p. Šteiner,

    p. Zajíček, Ing. Jeníčková  /presenční listina  připojena k originálu zápisu/ 

Omluveni: JUDr. Hulinský, JUDr. Homola

 

 

Program:

 

1)   Zápis z minulého zasedání – ke schválení

 

2)   Protokol o výsledku finanční kontroly v příspěvkové organizaci Integrované

    centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna   

 

3)   Informace o stavu vyřizování stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP 

       

4)   Různé, diskuse 

 

Ad 1)   Zápis z minulého zasedání

Zápis č. 08/2008 byl doplněn podle připomínek Mgr. Kolínské a následně schválen.

 

Ad 2) Protokol o výsledku finanční kontroly v příspěvkové organizaci Integrované

    centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna

Úvodní slovo k předloženému materiálu přednesla Ing. Jeníčková, zástupkyně ředitele MHMP pro oblast kontrolních činností. Vzhledem k tomu, že členové kontrolního výboru ZHMP obdrželi Protokol v elektronické podobě, charakterizovala pouze nejzávažnější zjištěné nedostatky. Provedenou kontrolou bylo zjištěno neefektivní a nehospodárné použití  veřejných finančních prostředků, účetnictví organizace nebylo vedeno v souladu se zákonem o účetnictví a zjištěné nedostatky byly závažného charakteru a ovlivnily ve svém důsledku správnost  výsledku hospodaření. Vnitřní kontrolní systém byl klasifikován jako zcela nefunkční. Vzhledem k závažnosti a rozsahu zjištěných nedostatků bylo podáno trestní oznámení Policii ČR. Ing. Jeníčková ubezpečila členy kontrolního výboru, že s výsledky šetření orgánů Policie bude kontrolní výbor ZHMP seznámen.

Usnesení:

Členové kontrolního výboru ZHMP vzali Protokol a předloženou informaci na vědomí  s tím, že s podáním trestního oznámení vyslovili souhlas.

Hlasování :  7 – 0 – 0  (přítomno 7 členů kontrolního výboru ZHMP)

 

JUDr. Hoffman doporučil, aby na prosincové zasedání byl přizván radní Janeček, který bude   požádán o podání informace o budoucnosti využití Integrovaného centra a připravované privatizaci.

 

 

 

 

 

 

Ad 3) Informace o stavu vyřizování stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP

Informaci o stavu doručených a vyřízených stížností podala JUDr. Huspeková, ved. odd. stížností OMK MHMP. V období září až listopad bylo kontrolnímu výboru ZHMP doručeno nebo předáno k vyřízení celkem 10 podání ( 3 petice a 7 stížností). V šetření zůstávají 2 petice (Štefková – přerušení činnosti galerie Artwall, Benešová – nesouhlas s privatizací bytového fondu na MČ Praha 3) a 2 stížnosti (Tellc – rozpor mezi změnami Územního plánu a zásadami územního rozvoje, Moravec – hospodaření společnosti Praha Olympijská). Na základě diskuse k obsahu některých stížností bylo JUDr. Huspekové uloženo zasílat jako součást podkladů pro jednání kontrolního výboru ZHMP stížnosti a odpovědi (elektronicky).

 

Ad 4)   Různé  -  diskuse

Mgr. Kolínská  - požádala Ing. Jeníčkovou o zaslání  Protokolu o výsledku kontroly Praha Olympijská.

 

JUDr. Hoffman -  v souvislosti s přípravou Návrhu plánu kontrol a přezkoumávání hospodaření a dalších činností odborů začleněných do oblasti kontrolních činností MHMP na rok 2009 požádal členy kontrolního výboru, aby Ing. Jeníčkové předložili své návrhy a podněty na provedení kontrol.

Dále předložil návrh, aby na prosincové zasedání byla přizvána paní náměstkyně Reedová, která bude požádána o podání informace o poznatcích z činnosti komise Rady HMP pro transparentní  veřejnou správu a vyřizování podání občanů zasílaných prostřednictvím Protikorupčního portálu HMP.

 

 

 

 

 

 

Zápis zpracovala :  Ing. Bohumila Jeníčková

    tajemnice výboru   

   

   

    Alena S a m k o v á        JUDr. František  H o f  f m a n

    ověřovatel zápisu       předseda výboru