Zápis z  27. zasedání výboru pro kulturu a volný čas ZHMP

konaného dne  1. 10. 2008

 

Přítomni: členové - Bc. O. Pecha (předseda), Ing. F. Stádník (místopředseda), Ing. Mgr. M. Poche (místopředseda), F. Adámek, Ing. L. Alinčová, I. Bednář, MUDr. T. Kaštovský, Z. Richter, Mgr. M. Semelová, M. Šandová

 

Hosté: Ing. I.Vinš, MHMP

Mgr. Z.Navrátilová, OKP MHMP

Mgr. B.Černý, Obecní dům, a.s.

P.Vlasák

J.Dvořák - MHMP

 

Omluven: M. Langmajer, Mgr. J. Kněžínek (tajemník)

 

1. Kontrola zápisu z 26. zasedání a schválení programu 27. zasedání

 • Členové výboru schválili správnost zápisu z 26. zasedání. ( Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdrželi hlasování)
 • Členové výboru schválili program 27. zasedání. (Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdrželi hlasování)
 • Členové výboru schválili ověřovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. L.Alinčovou. (Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdrželi hlasování)

 

2. Partnerství hl.m.Prahy

 • Předseda představil předložený materiál – přehled žádostí o partnerství hl.m.Prahy. Uvedl každou žádost s konkrétním návrhem výše finanční podpory. U žádosti s navrženou konkrétní výší podpory výbor hlasoval s tímto výsledkem:

 

Poř. číslo

Žadatel

Název projektu

Celkové náklady (v Kč)

Požadovaná částka

(v Kč)

Doporučená částka (v Kč)

Hlasování

182.

MGA GREIF s.r.o.

KLUZIŠTĚ – Ovocný Trh

3 600 000

1 500 000

bez návrhu

bude projednáno na příštím zasedání

264.

PRINCEZNA A PRINC o.s.

PRINCEZNA ČESKÉ POHÁDKY

269 000

269 000

100 000

6 – pro

0 - proti

1 – se zdržel hlasování

266

Česká astronomická společnost

Keplerovo muzeum – vznik a otevření

1 000 000

270 000

bez návrhu

bude projednáno na příštím zasedání

267

Astronomický ústav AV ČR

Exteriérová výstava Pohledy do vesmíru

500 000

40 000

bez návrhu

bude projednáno na příštím zasedání

 

Závěr: 1. Výbor doporučuje přijmout partnerství  hl.m.Prahy k vybranému kulturnímu projektu v celkové výši 100 000 Kč

2. Výbor doporučuje radnímu Richterovi předložit návrh na přijetí partnerství hl.m.Prahy dle  bodu č. 1. (Hlasování: 6 pro – 0 proti – 1 se zdržel hlasování)

 

3. Návrh na vyhlášení  grantů hl.m.Prahy na rok 2008

 • Poradní sbor primátora hl.m.Prahy pro oblast kulturní a grantové politiky  zpracoval a předložil výboru k projednání Zásady pro poskytování účelových dotací – grantů hl.m.Prahy v oblasti kultury a umění v r. 2009.
 • Členové výboru diskutovali o předloženém materiálu. I.Bednář vznesl připomínku k bodu III/3, který považuje za výhradní pokus vyloučit výbor pro kulturu a volný čas ZHMP z projednávání grantového řízení. Bc.Pecha upřesnil, že tento bod jako jediný zůstal v Zásadách z grantového systému pro letošní rok. Z.Richter  doporučil vymezit termíny pro podpisy smluv a doložek, neboť finanční prostředky žadatelé dostávají pozdě. Dále upozornil, že bodová stupnice v rozmezí 1 – 20 je velmi široká. Bc. Pecha vznesl 2 zásadní připomínky. Z časových důvodů výbor nemá  šanci předložený materiál změnit. Materiál má řadu nejasností. Vzhledem k tomu, že členové výboru nebyli přizváni k jednání Poradního sboru, neznají genezi tohoto materiálu, a proto jen obtížně do něho mohou zasahovat.
 • V závěru diskuse navrhl F.Adámek, aby výbor nedoporučil předložené Zásady Radě HMP k projednání s tím, že je nejprve musí Poradní sbor primátora upravit dle připomínek výboru. Bc. Pecha vznesl protinávrh, aby vzal výbor Zásady na vědomí a zároveň uvedl své výhrady. O obou návrzích se hlasovalo. Návrh F.Adámka neprošel (3 pro - 2 proti – 5 se zdrželo hlasování)

Závěr: 1. Výbor bere na vědomí Zásady pro poskytování účelových dotací – grantů hl.m.Prahy v oblasti kultury a umění v r. 2009, zpracované Poradním sborem primátora hl.m.Prahy pro oblast grantové a kulturní politiky .

2. Výbor doporučuje OKP MHMP, aby zajistil právní posouzení těchto Zásad zvláště s ohledem na legislativu EU a Zákona o hl.m.Praze.

3. Výbor projednal předložené Zásady s těmito výhradami:

a) Kritéria pro hodnocení žádostí nemají žádnou bodovou váhu, není stanoven maximální počet bodů – pouze pro jeden celek, což objektivně nezdůvodňuje a neměří přidělené body dle kritérií a tento systém činí netransparentním.

b) V Zásadách není nijak zmíněn způsob výběru členů grantové komise jakož i celkový počet včetně návrhů na předsedu grantové komise. Systém, kdy členy grantové komise navrhuje pouze Poradní sbor primátora, který je z části jmenován i ze zástupců žadatelů či příjemců grantové podpory hl.m.Prahy, se zdá značně netransparentní a ve svém důsledku  zpochybnitelný ve své nezávislosti vůči ostatním žadatelům o grant.

c) V prvním kole hodnocení je určen počet hodnotitelů s náhradníky, ale není dané, jak se hodnotitelé a náhradníci mohou střídat v hodnocení projektů při jednání prvního kola. Není jasné, na základě jakého principu zajistí komise v prvním kole u každého projektu přesně 5 ks bodových hodnocení jednotlivých projektů.

d) Druhé kolo hodnocení je zcela nejasné a netransparentní.

(Hlasování: 7 pro – 0 proti – 3 se zdrželi hlasování)

 

4. Různé

4.1 – Bezplatné užívání výstavních prostor  ve Staroměstské radnici v roce 2009

 • Výbor projednal  návrh výstavních titulů pro rok 2009 v režimu bezplatného užívání výstavních prostor v Křížové chodbě a Rytířském sále Staroměstské radnice. Bc.Pecha doporučil projekt F. Hlucháně: Japonci + ZUŠ zařadit mezi doporučené s termínem po 12.4.2009. F.Adámek vznesl dotaz, proč byl projekt S. Widstranda: Wildlife Photo vyřazen. Mgr. Navrátilová vysvětlila, že výstava nemá kurátora a že se bude s žadateli dále jednat.

Závěr: Výbor doporučuje Radě HMP ke schválení návrh výstavních titulů pro rok 2009 v režimu bezplatného užívání výstavních prostor ve Staroměstské radnici s tím, že projekt F. Hlucháně: Japonci + ZUŠ bude zařazen mezi doporučené.

(Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi hlasování)

 

 

4.2 – Program Praha duchovní a Zásady pro udělování účelových dotací – grantů v rámci programu Praha duchovní

 • Mgr. Navrátilová na požádání předsedy představila předložený materiál Program Praha duchovní, jehož cílem je  vytvořit  společný prostor sdílení a rozvíjení tradice židovsko – křesťanských hodnot v současných podmínkách města. Hlavním principem tohoto programu  je podpora občanské společnosti a jejím iniciativám. Proto bude hlavním nástrojem grantový systém, v němž se mohou  zájemci  ucházet o dotace na své projekty prokazatelně podporující rozvoj židovsko křesťanských tradic.
 • V diskusi členové výboru konstatovali, že tento materiál dostatečně nezpracovává ideu tohoto záměru, a proto je nutné  jasněji vymezit příjemce grantové podpory a její zaměření. Ujasňovali si, kdo a na co bude moci o granty v tomto programu požádat. Zřejmě to budou subjekty zakládané církvemi a žádat budou na svou kulturní činnost. F.Adámek konstatoval, že těmto subjektům nic nebrání, aby svou žádost o grant v oblasti kultury a umění mohli podat i nyní. Ing. Stádník ale upozornil, že dle předloženého materiálu finance na tento program budou uvolněny z kapitoly 1016 – neúčelová rezerva, nebude se tedy o ně snižovat částka vymezená na granty v oblasti kultury a umění. I.Bednář vznik tohoto programu doporučil podpořit.

Závěr: 1. Výbor bere na vědomí předložený materiál.

2. Výbor doporučuje OKP materiál přepracovat na základě připomínek vznesených v diskusi a předložit na příštím jednání výboru.

(Hlasování: 10 pro – 0 proti – 0 se zdrželi hlasování)

 

 

4.3 – Informace o Dnech Moskvy v Praze

 • Předseda představil informaci o Dnech Moskvy v Praze, které se uskuteční ve dnech 14. – 16.10.2008. Součástí materiálu je podrobný program. Členové výboru si mohli do 29.9. 2008 objednat volné vstupenky na kulturní akce u Mgr. Vylitové, pracovnice OKP. (tel: 23600 2755)
 • Mgr. Černý upozornil v propagačním materiálu, že není vyvážen znak hl.m.Prahy ke znaku Moskvy.

Závěr: Výbor vzal na vědomí informaci o Dnech Moskvy v Praze, které se uskuteční 14. – 16. října 2008 a na něž činí plánované náklady 2 800 000 Kč.

 

4.4 – Pro příští jednání

 • Mgr. Semelová požádala, aby na příští jednání byla zařazena diskuse k rušení poboček Městské knihovny v Praze.
 • I.Bednář informoval o Soutěži o nejkrásnější knihu roku. Tato soutěž se koná pravidelně každoročně. Vznesl dotaz, zda nemá připravit podkladový materiál k vyhlášení Ceny o nejkrásnější knihu roku. Bc. Pecha navrhl počkat do té doby, až bude realizován některý z projektů na udělení ceny, který doposud výbor doporučil.

 

 

 

 

 

 

Příští řádné zasedání se bude konat 5. 11. 2008 ve 13.00 hod. v zasedací místnost č. 349 – 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

 

 

 

 

Zapsal: PaedDr. Radovan Smolka

 

 

Ověřila: Ing. L.Alinčová

 

 

Schválil: Bc. Ondřej Pecha