Přítomni: členové - Bc. O. Pecha (předseda), Ing. Mgr. M. Poche (místopředseda), Ing. F. Stádník, F Adámek, Ing. L. Alinčová, I. Bednář, Ing. K. Jech, MUDr. T. Kaštovský, Z. Richter, RNDr. J. Ryšlinková, CSc., M. Šandová

    tajemník – Mgr. J. Kněžínek

Hosté: Ing. M.Richter, radní hl.m.Prahy

RNDr. J. Witzany, Ph.D., člen ZHMP

Ing. I.Vinš, MHMP

Mgr. Z.Navrátilová, OKP MHMP

Ing. J.Turek, OKP MHMP

PhDr. P. Fejk, ředitel ZOO Praha

Dr. J. Kostelecký, Evropská Nadace R.M.R.

M.Smolíková, členka grantové komise

další hosté dle prezenční listiny

Omluveni: Mgr. M. Semelová

 

1. Schválení zápisu z 9. a 10. zasedání + schválení programu 11. zasedání

§    Členové výboru odsouhlasili správnost zápisu z 9. a 10. zasedání a navržený program 11. zasedání.

 

2. Výtvarná prezentace ZOO Praha

§    PhDr. P. Fejk informoval o sporu výtvarníka M.Cihláře se ZOO Praha, která s ním po 9 letech ukončila spolupráci z důvodu zvýšených finančních nároků. Žaloba p. Cihláře viní ZOO Praha za neoprávněné užití loga a za užití dalších děl vzniklých v letech 1998 – 2000 a užívaných v letech 2005 – 2007. ZOO Praha se chystá vyhlásit  veřejnou soutěž s cílem nové výtvarné prezentace.

§    I.Bednář a Dr.Ryšlinková v diskusi vyjádřili souhlas s postupem ředitele ZOO Praha a poděkovali mu za pečlivě zpracovaný předložený materiál. Bc.Pecha konstatoval, že smlouvy podepsané výtvarníkem p.Cihlářem nejsou zcela ideální, nicméně p. Cihlář měl hned na začátku spolupráce zvážit podpis předložených smluv. Za současného stavu, kdy ZOO prezentuje výtvarný styl jiného výtvarníka, ale s velmi podobným rukopisem, a právní spor o užití výtvarných návrhů a finančního odškodnění výrazně poškozuje dobré jméno ZOO i hl.m.Prahy, je nutné vypsání zcela nové veřejné soutěže na nový koncept výtvarné prezentace ZOO Praha. Dále konstatoval, že výbor bude sledovat vývoj situace a doporučil pracovní schůzky s ředitelem ZOO Praha na OKP MHMP.

Závěr: Výbor vzal informaci na vědomí.

 

3. Návrh na udělení partnerství hl. m. Prahy

 • Na počátku jednání dr. Ryšlinková konstatovala, že nejsou stanovena kritéria pro udělování partnerství hl.m. Prahy. V partnerství by měly být podporovány takové projekty, které zviditelní Prahu v Evropě.
 • Ing. Richter doporučil, aby dr. Ryšlinková na příštím zasedání předložila tato kritéria.
 • F.Adámek navrhl, aby výbor přerušil jednání k tomuto bodu a pokračoval až na příštím zasedání, až dr. Ryšlinková předloží kritéria pro zodpovědné rozhodování. O tomto návrhu se hlasovalo s výsledkem: 3 pro, 1 proti, 7 se zdrželo hlasování. Návrh tedy nebyl přijat.
 • Členové výboru diskutovali o předložených projektech a hlasovali o doporučené výši .

Číslo

Název projektu

Žadatel

Celkové náklady

(v Kč)

Požadovaná částka

(v Kč)

Výborem doporučeno

(v Kč)

1.

Cena Jarmily Jeřábkové 2007 a Festival nové Evropy

Občanské sdružení: Cena Jarmily Jeřábkové

822 000

400 000

100 000

2.

Mezinárodní festival jazzového piana

P & J Music s. r. o.

525 400

200 000

bez návrhu – na příští jednání

3.

Veselé divadelní odpoledne

Dětská opera Praha

808 000

395 000

přeřazeno   na příští jednání

4.

Mladota Ensemble Prague – Venezuela 2007

Ludmila Vybíralová

350 000

100 000

0

5.

Festival hudebního divadla  Opera 2007

Jednota hudebního divadla

2 810 000

300 000

přeřazeno   na příští jednání

6.

Pražské hudební slavnosti 2007

ArcoDiva Management, s.r.o.

 

300 000

0

7.

Svatováclavské slavnosti 2007

Společnost pro duchovní hudbu

2 041 500

1 000 000

250 000

8.

Světový romský festival KHAMORO 2007

Občanské sdružení SLOVO 21

4 855 100

500 000

300 000

9.

Aukce fotografií pro Leontinku

Nadace Leontina

540 000

200 000

200 000

10.

Mezinárodní festival dechových hudeb - Praha 2008

Sdružení dechových orchestrů České republiky

1 365 000

300 000

150 000

11.

Strahov Open Air 2007

 

Studentská Unie ČVUT

810 000

150 000

150 000

12.

Horáková x Gottwald – divadelní představení

Divadelní Studio Továrna, o.s.

754 380

260 000

150 000

13.

Festival krátkých filmů Praha/Prague Short Film Festival

Film Servis Festival Karlovy Vary, a.s.

2 605 000

1 250 000

800 000

14.

Mezinárodní festival outdoorových filmů 2007

CK Turistika a Hory, s.r.o.

575 000

400 000

přeřazeno   na příští jednání

15.

Dáma s kaméliemi - muzikál

FANTAZMA, spol. s r.o.

4 285 000

2 000 000

přeřazeno   na příští jednání

16.

Multifunkční prostor pro děti a stálá expozice Stanislava Holého

Ing. Marie Holá - Galerie U prstenu

1 681 000

450 000

100 000

17.

Svatováclavské slavnosti – Václavská setkání

History, s.r.o.

950 000

480 000

350 000

18.

Pražští pozounéři hrají na Staroměstské radnici

Bohuslav Rattay

200 000

180 000

120 000

19.

Festival Vejvodova Zbraslav  2007

GOOD PRODUCTION, s.r.o.

500 000

500 000

250 000

 

 

Závěr: 1. Výbor doporučuje přijmout partnerství hl.m.Prahy k realizaci vybraných kulturních projektů uvedených v přiložené tabulce  a podpořit tyto projekty celkovou částkou 2 920 000 Kč.

2. Výbor doporučuje radnímu Ing. Richterovi připravit návrh úpravy rozpočtu a předložit návrh na přijetí partnerství hl.m.Prahy Radě HMP.

 

4. Dar společnosti FOIBOS a.s. na publikaci Slavné pražské vily a dar občanskému sdružení Divadlo AHA! na projekt GONG dětem

 • Mgr. Kněžínek představil předložený materiál.
 • Ing. Stádník doporučil podpořit velmi pěkně zpracovanou publikaci Slavné pražské vily.
 • Dr. Ryšlinková kriticky poukázala na skutečnost, že město podporuje umělecké projekty vedle formy partnerství a grantů ještě formou darů. Mgr. Navrátilová vysvětlila, že ze Zákona o hl.m.Praze může město poskytovat dary. Dr. Witzany konstatoval, že v Koncepci kulturní politiky hl.m.Prahy se přímo hovoří o možnosti poskytování finančních darů.
 • Ing. Jech navrhl přeřadit tento bod na příští jednání.

Závěr: Výbor souhlasí s přesunutím tohoto bodu na příští jednání.

 (Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování)

 

5. Vyhlášení grantů v oblasti kultury a umění pro rok 2007

 • Ing. Richter informoval o usnesení Rady HMP č. 1291 ze dne 28.8.2007, kterým bylo pozastaveno přiznávání grantů v oblasti kultury a umění v roce 2008 až do doby vyjasnění kritické situace po žalobě P. Kratochvíla. Usnesení mu dále uložilo pokračovat v aktualizaci grantové politiky, v realizaci kulatých stolů na téma financování pražské kultury a zajistit zpracování právního posudku stávajícího grantového sytému města v oblasti kultury a umění včetně dodržování zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory, dvěma advokátními kancelářemi s důrazem na dopad rozdělování finančních prostředků na hl.m.Prahu a ČR v případě mezinárodního soudu. Dále uvedl, že problematika je velmi složitá, vede se otevřená a široká debata mezi politiky a žadateli o grant o tom, jak grantový systém rozšířit a zdokonalit, jak vyrovnávat nerovnosti mezi jednotlivými divadly, zda poskytovat dotace na prodanou vstupenku, jak podporovat více alternativní umění.
 • Dr. Ryšlinková zdůraznila, že již na jaře upozorňovala na jiný režim pro udělování grantů v EU, který se však netýká neziskových organizací. Proto chce požádat RHMP, aby pro neziskové organizace byly granty vypsány, pozastaveny by měly být pouze pro podnikatelské subjekty. Ing. Richter oponoval, že i tento návrh byl zvažován, avšak město by se tím vystavilo možným žalobám podnikatelských subjektů. Než bude vyhlášen nový grantový systém, je nutno uskutečnit průzkumy, kulaté stoly a zvážit i více variant a dát možnost veřejnosti, aby se vyjádřila ke konkrétním návrhům. Ing.Jech důrazně vyjádřil znepokojení ze zpoždění ve vyhlášení grantů. Doporučil, aby se granty pro neziskové organizace vyhlásily nyní v září, pro podnikatelské subjekty až po vyřešení sporu. Dr.Witzany vznesl dotaz, proč nebylo společně s granty pozastaveno i partnerství hl.m.Prahy. Problém se ukázal v souvislosti s uplatňováním směrnice de minimis. Po vyřešení problému v průběhu několika týdnů by měl systém opět běžet dále. Výdobytkem grantové politiky je, že neomezuje typ žadatele. O grant na podporu neziskových projektů se mohou ucházet i podnikatelské subjekty. M.Smolíková konstatovala, že dle schválené grantové politiky může město podporovat neziskové subjekty. Pro „ziskové“ projekty  může  připravit jiný program podpory. Ale skutečnost, že město pozastavilo vyhlášení veškerých grantů, je špatný signál pro neziskové organizace i podnikatelské subjekty. Ing. Jech navrhl, aby výbor doporučil ZHMP, aby zavázalo Radu HMP přehodnotit výše zmiňované usnesení. I.Bednář doporučil jiný postup, vystoupit s touto problematikou přímo na ZHMP při interpelacích.

Závěr:  1. Výbor bere na vědomí usnesení Rady HMP č. 1291 ze dne 28.8.2007, kterým pozastavuje přiznávání grantů v oblasti  kultury a umění v roce 2008 až do doby vyjasnění kritické situace po žalobě pana Kratochvíla.

2. Výbor bere na vědomí, že OKP MHMP zajistí v souvislosti s výše zmíněným usnesením zpracování právního posudku stávajícího grantového sytému města v oblasti kultury a umění včetně dodržování zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory, dvěma advokátními kancelářemi s důrazem na dopad rozdělování finančních prostředků na hl.m.Prahu a ČR v případě mezinárodního soudu.

(Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování)

 

3. Výbor doporučuje radnímu Ing. Richterovi, aby bezodkladně zajistil veřejnou diskusi prostřednictvím veškerých dostupných prostředků např. formou zelené linky, internetové stránky, inzerátů v tisku a průzkumu veřejného mínění.

4. Výbor žádá dr. Ryšlinkovou, aby připravila ve spolupráci s OKP MHMP  organizační schéma přípravy a posuzování projektů partnerství s důrazem na priority kulturní politiky města.

(Hlasování: 8 pro, 0 proti, 3 se zdrželi hlasování)

 

6. Informace k návrhu na poskytnutí grantů formou bezplatného využívání výstavních prostor na Staroměstské radnici

§    Ing. Turek informoval, že materiál k projednávanému bodu je na připomínkování na odboru legislativně právním MHMP.

Závěr:  Výbor vzal informaci na vědomí.

 

7. Cena primátora hl.m.Prahy za významná umělecká či jiná významná díla v oblasti kultury, která mají úzký vztah k hl.m.Praze

§    Ing. Turek představil předložený materiál.

Závěr: Výbor souhlasí s předloženým materiálem – Cena hlavního města Prahy za významná umělecká díla v oblasti kultury, která mají úzký vztah k hlavnímu městu Praze.

(Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování)

 

8. Pomník na Pražském náměstí v Berlíně

 • Výbor se zabýval touto problematikou podrobně již na svém 9. zasedání. Ing. L. Nekolová a ak.arch. M. Vochta, členové Evropská Nadace Rainera Maria Rilke, tehdy představili členům výboru model pomníku, který má být slavnostně odhalen 13.9.2007 na Pražském náměstí v Berlíně za účasti primátorů Prahy a Berlína a starostů příslušných berlínských městských částí. Zároveň požádali o finanční příspěvek hl.m.Prahy ve výši  200 000 Kč na instalaci pomníku. Výbor tehdy rozhodl, že se bude tímto bodem zabývat na svém zářijovém zasedání.
 • Na zasedání dne 5.9.2007 dr. Kostelecký informoval o aktuálním situaci. Před týdnem byl pomník zhotoven v Kamenné u Tasova. Skládá se z 8 kusů. Je připraven k transportu na místo určení v Německu. Pomník je darem partnerskému městu Berlín. Nadace bude usilovat o reciproční čin ze strany Berlína Praze. V závěru vystoupení dr. Kostelecký požádal o finanční příspěvek 200 000 Kč.
 • Členové výboru hlasovali o návrhu poskytnout příspěvek 200 000 Kč formou daru. Výsledek hlasování: 2 pro, 0 proti, 5 se zdrželo hlasování.

Závěr: Výbor nedoporučuje poskytnutí příspěvku formou daru na dokončení a umístění pomníku.

 

9. Informace o společnosti Pražský dům fotografie, o.p.s.

§    Členové výboru obdrželi informaci o společnosti Pražský dům fotografie, o.p.s.

Závěr: 1. Výbor vzal předloženou informaci na vědomí.

2. Výbor požaduje informaci o Pražském domě fotografie  z MČ Praha 1.

3. Výbor se bude tímto bodem zabývat na svém příštím zasedání.

 

10. Informace o využití Clam – Gallasova paláce v Praze pro kulturní účely

§    Bc. Pecha informoval, že pracovní skupina pana primátora doposud vypracovala pouze výchozí skicu k možnému zpracování projektu, s níž pan primátor zatím nebyl seznámen.

Závěr: Výbor vzal informaci na vědomí.

 

11 Různé

11.1 – Bílá a Kratochvíl žaluji Česko

§    Členové výboru obdrželi fotokopii novinového článku o podání žaloby P.Kratochvíla za společnost FANTAZMA, spol. s r.o. na Českou republiku, že Divadlo Ta Fantastika doposud neobdrželo grant, a dopis advokátní kanceláře, která divadlo zastupuje. Touto problematikou se výbor již zabýval v bodě č. 5.

Závěr: Výbor vzal informaci na vědomí.

 

11.2 – Návrh na navýšení finančních prostředků na zajištění provozu Národního památníku hrdinů heydrichiády – místo smíření

§    Bc.Pecha představil předložený materiál.

Závěr: 1. Výbor souhlasí se zvýšením finančních prostředků účelové dotace ročně o 200 000 Kč Pravoslavné církevní obci v Praze 2/I. na zajištění provozu Národního památníku hrdinů heydrichiády – místo smíření, z kapitoly 0619 OKP – MHMP, odd. § 3392 – partnerství.

2. Výbor doporučuje radnímu Richterovi připravit návrh k projednání v Radě hl.m.Prahy.

(Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování)

 

11.3 – Návrh na poskytnutí daru – bronzové plastiky Jaroslava Haška od ak. sochaře J.Malejovského – obci Lipnice nad Sázavou

§    Bc.Pecha představil předložený materiál.

Závěr: 1. Výbor souhlasí s poskytnutím daru – bronzové plastiky spisovatele Jaroslava Haška – obci Lipnice nad Sázavou.

2. Výbor doporučuje radnímu hl.m.Prahy předložit návrh k projednání v Radě hl.m.Prahy.

(Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příští zasedání se bude konat 3. 10. 2007 ve 14.00 hod. v zasedací místnost č. 349 – 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: PaedDr. Radovan Smolka

 

 

Ověřil: Mgr. Jan Kněžínek

 

 

Schválil: Bc. Ondřej Pecha