Přítomni: členové - Bc. O. Pecha (předseda), Ing. Mgr. M. Poche (místopředseda), Ing. F. Stádník, Ing. L. Alinčová, I. Bednář, Ing. K. Jech, MUDr. T. Kaštovský, Z. Richter, RNDr. J. Ryšlinková, CSc., M. Šandová

    tajemník – Mgr. J. Kněžínek

 

 

Hosté: Ing. M.Richter, radní hl.m.Prahy

Ing. I.Vinš, MHMP

Mgr. Z.Navrátilová, OKP MHMP

Ing. J.Turek, OKP MHMP

Mgr. B.Černý, Obecní dům, a.s.

P.Vlasák, Pražský dům fotografie

 

 

Omluveni: F. Adámek, M. Langmajer, Mgr. M. Semelová

 

 

1. Schválení zápisu z 11. zasedání + schválení programu 12. zasedání + uvítání nového člena výboru

§    Členové výboru odsouhlasili správnost zápisu z 11. zasedání

§    Členové výboru odsouhlasili změnu v programu, a to jako bod 2 zařadit informaci radního Richtera o realizaci kulatého stolu k oblasti financování pražské kultury

§    Předseda informoval o doplnění výboru o nového člena – radního hl.m.Prahy Martina Langmajera

 

2. Kulatý stůl k oblasti financování pražské kultury

§    Radní Richter informoval o přípravě kulatého stolu k oblasti financování pražské kultury s termínem 10.10.2007 od 16.00 hod. Přednesl návrh na složení účastníků, o němž členové výboru diskutovali. U kulatého stolu by mělo zasednout 22 diskutujících v následujícím složení:

zástupci hl.m.Prahy: M.Richter, O.Pecha

zástupci výboru pro kulturu a volný čas ZHMP: J.Ryšlinková, F.Adámek, K.Jech, F.Stádník, M.Semelová

zástupce komise RHMP pro posuzování grantů: V.Just

zástupci poradního sboru primátora: M.Ševčík, D. Sobotka

zástupce Iniciativy pro kulturu: V.Procházka

zástupce MK ČR: Y.Kreuzmannová

zástupce Herecké asociace: T.Tõpfer

zástupce Rady uměleckých obcí: M.Smolíková

zástupci odborné kulturní veřejnosti: P.Kratochvíl, J.Hrušínský, M.Matějka, P.Svoboda

zástupce příspěvkových organizací v oblasti kultury zřizovaných hl.m.Prahou: I.Šmíd

rektoři vysokých škol: AMU, AVU, VŠUP

Radní Richter požádal vedoucí oddělení příspěvkových organizací a grantové politiky OKP MHMP Mgr. Navrátilovou o účast bez práva hlasování.

§    Radní Richter dále informoval o tiskové konferenci dne 1.10.2007 a o zprovoznění bezplatné linky 800 133 667 a internetových stránek, kde se může veřejnost zapojit do diskuse o financování pražské kultury

Závěr: Výbor vzal informaci na vědomí.

 

3. Organizační schéma přípravy a posuzování projektů partnerství hl. m. Prahy s důrazem na priority kulturní politiky města

§    RNDr. Ryšlinková představila materiál „Organizační schéma přípravy a posuzování projektů partnerství hl. m. Prahy s důrazem na priority kulturní politiky města“.

Závěr: 1.Členové výboru na příštím zasedání přednesou své návrhy, jak do tohoto systému začlenit aktivity z oblasti volného času.

2. OKP MHMP na příštím zasedání  bude informovat, jak lze tento systém využít.

 

 

4. Návrh na udělení partnerství hl. m. Prahy

 

Číslo

Název projektu

Žadatel

Celkové náklady

(v Kč)

Požadovaná částka

(v Kč)

Výborem doporučeno

(v Kč)

1.

Mezinárodní festival jazzového piana

P&J Music s.r.o.

525 400

200 000

150 000

2.

Veselé divadelní odpoledne

Dětská opera Praha

808 000

395 000

200 000

3.

Festival hudebního divadla Opera 2007

Jednota hudebního divadla

2 810 000

300 000

150 000

4.

Mezinárodní festival outdoorových filmů 2007

CK Turistika a Hory, s.r.o.

575 000

400 000

přeřazeno   na příští jednání

5.

Dáma s kaméliemi – muzikál

FANTAZMA, spol. s r.o.

4 285 000

2 000 000

*0

6.

Jan Pištěk

Výstava obrazů Jana Pištěka (Retrospektiva) – autorská výstava

1 100 000

400 000

přeřazeno   na příští jednání

7.

Nadační fond Festival spisovatelů Praha

Festival spisovatelů Praha 2008

11 0474 000

700 000

přeřazeno   na příští jednání

8.

České vysoké učení technické v Praze

Scientia Pragensis – Den vědy na pražských vysokých školách

300 000

100 000

přeřazeno   na příští jednání

9.

Obecní dům, a.s.

Výstava Josefa Lady v prostorách Obecního domu

 

 

**žádost stažena

10.

Dodatek č. 1 k darovací smlouvě při partnerství hl.m.Prahy při pořádání mezinárodního festivalu soudobé taneční tvorby a pohybového divadla Tanec Praha 2007 č. DAH/19/02/001466/2007

Tanec Praha, občanské sdružení

Tanec Praha

11 300 000

 

Česká taneční platforma

790 000

Tanec Praha

400 000

 

Česká taneční platforma

150 000

Tanec Praha

300 000

 

Česká taneční platforma

100 000

11.

Vánoční program na Staroměstském náměstí

CORE PRODUCTION, a.s.

4 659 465

4 000 000

přeřazeno   na příští jednání

12.

AL KOOPER AND THE FUNKY FACULTY

P&J Music s.r.o.

831 000

250 000

100 000

13.

Pověsti česká

David Lukáš prostřednictvím agentury  Bohemian Music Agency

2 360 000

neuvedeno

0

Poznámka:

* Titul Božena Němcová – muzikál, který rozhodnutím RHMP č. 789 ze dne 29.5.2007 získal v rámci partnerství příspěvek  ve výši 1 440 000 Kč, bude uveden až v příštím roce. Na základě žádosti společnosti ze dne 24.9.2007 výbor doporučuje, aby tato částka byla vyplacena až v roce 2008.

** Mgr. Černý na jednání výboru požádal jménem Obecního domu, a.s. o stažení této žádosti z jednání

Závěr: 1. Výbor doporučuje přijmout partnerství hl.m.Prahy k realizaci vybraných kulturních projektů uvedených v přiložené tabulce a podpořit projekty celkovou částkou 1 000 000 Kč.

2. Výbor doporučuje radnímu Ing. Richterovi připravit návrh úpravy rozpočtu a předložit návrh na přijetí partnerství hl.m.Prahy Radě HMP.

3. Výbor doporučuje, aby OKP MHMP dal jako závazek do rozpočtu na rok 2008 příspěvek formou partnerství ve výši 1 440 000 Kč společnosti FANTAZMA, spol. s r.o., který byl přidělen rozhodnutím Rady HMP č. 789 ze dne 29.5.2007, avšak v roce 2007 nebyl čerpán.

 

5. Pražský dům fotografie, o.p.s.

§    Členové výboru se seznámili s předloženými materiály. Konstatovali, že bude třeba přepracovat zakládací smlouvu společnosti. Vzhledem k tomu, že společnost čerpala velké finanční prostředky z veřejných rozpočtů, je třeba velmi důkladně a podrobně sledovat její činnost. Protože i v budoucnosti bude provoz Pražského domu fotografie značně závislý na finanční podpoře hl.m.Prahy, bude nutné posílit vliv hl.m.Prahy na chod této společnosti.

§    Ing. Vinš konstatoval, že je nutno ve společnosti učinit zásadní změny, aby mohla fungovat v mezích právního systému a její chod nadále nebyl ohrožován vnitřními spory uvnitř vedení společnosti

Závěr: Výbor žádá OKP MHMP, aby jednal se zástupci MK ČR a MČ Praha 1 o změnách v zakládací smlouvě společnosti Pražský dům fotografie, o.p.s.

 

6 Různé

6.1. – Návrh na dar Klubu přátel ZUŠ Praha 8 na účast dětského sboru Slavíčci na soutěži v Itálii

§    Členové výboru diskutovali o výši finanční podpory dětskému pěveckému sboru Slavíčci z Prahy 8 na účast v mezinárodní soutěži v Itálii.

§    Návrh na poskytnutí plné požadované částky ve výši 92 315 Kč neprošel. Hlasování: 3 – pro, 0 – proti, 7 – se zdrželo hlasování.

Závěr: 1. Výbor doporučuje poskytnout dar hl.m.Prahy Klubu přátel ZUŠ v Praze 8 k zabezpečení účasti dětského sboru Slavíčci na soutěži v Itálii v celkové částce 70 000 Kč. (Hlasování: 8 – pro, 0 – proti, 2 – se zdrželi hlasování.)

2. Výbor doporučuje radnímu Richterovi připravit návrh na poskytnutí daru hl.m.Prahy Radě HMP s termínem do 16.10.2007.

 

6.2. – Návrh na dar Dr.Dis. B.Berning z Mnichova na vytisknutí disertační práce na téma Legitimita kontinuitou. Uvedení panstva na scénu v českých korunovacích v raném novověku

§    Členové výboru se jednomyslně shodli v názoru na předložený materiál.

Závěr: Výbor nedoporučuje poskytnout dar hl.m.Prahy paní Dr.Dis. Benitě Berning (Mnichov) jako příspěvek k vydání disertační práce. (Hlasování: 0 – pro, 10 – proti, 0 – se zdrželi hlasování.)

 

6.3. – Návrh na dar Nadaci Prague Biennale na doprovodný program výstavy v galerii Vernon Fine Art International, s.r.o. na tisk katalogu k Mezinárodnímu festivalu současného umění Praha – Tina - B

Závěr: Materiál byl stažen z jednání

 

6.4. – Sloupy Praha 2008

§    Ing. Turek informoval o festivalu Sloupy Praha 2008. Se souhlasem ELTODO bude vytipováno 200 sloupů veřejného osvětlení mimo centrum, na nichž účastníci festivalu uskuteční svá výtvarná díla.

§    Z.Richter z pohledu starosty MČ Praha 9 – Dolní Počernice vyslovil kritiku k tomuto projektu.

Závěr: 1. Výbor žádá o podrobnější informaci o tomto projektu.

2. Výbor žádá o informaci o sporu města s panem Romanem Týcem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příští zasedání se bude konat 7. 11. 2007 ve 14.00 hod. v zasedací místnost č. 349 – 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: PaedDr. Radovan Smolka

 

 

Ověřil: Mgr. Jan Kněžínek

 

 

Schválil: Bc. Ondřej Pecha