Přítomni: členové - Bc. O. Pecha (předseda), Ing. F. Stádník, F. Adámek, Ing. L. Alinčová, I. Bednář, Ing. K. Jech, MUDr. T. Kaštovský, Z. Richter, Mgr. M. Semelová, M. Šandová

    tajemník – Mgr. J. Kněžínek

 

Hosté: Ing. M.Richter, radní hl.m.Prahy

Ing. I.Vinš, MHMP

Mgr. Z.Navrátilová, OKP MHMP

Ing. J.Turek, OKP MHMP

R. Augustin, umělecký ředitel festivalu Sloupy Praha 2008

J.Stanko, 10:15 Management

P.Vlasák, Pražský dům fotografie

Ing. O.Hrab, Divadlo Archa, o.p.s.

Mgr. Z. Ondřich, Divadlo Archa, o.p.s.

 

Omluveni: M. Langmajer, Ing. Mgr. M. Poche, RNDr. J. Ryšlinková, CSc.

 

 

1. Schválení zápisu ze 13. a 14. zasedání + schválení programu 15. zasedání + termíny zasedání výboru v 1. pololetí 2008

§    Členové výboru odsouhlasili správnost zápisu ze 13. a 14. zasedání a program jednání 15. zasedání výboru

§    Členové výboru souhlasili s termíny zasedání výboru v 1. pololetí 2008

Datum

 

Začátek zasedání

Místo konání

9.1.

13.00 hod

349

13.2.

13.00 hod.

349

5.3.

13.00 hod.

430

2.4.

13.00 hod

430

14.5.

13.00 hod

349

4.6.

13.00 hod.

430

 

2.  Složení komise RHMP pro udílení grantů hl.m.Prahy v oblasti kultury a umění

  • Ing. Richter v souvislosti se zachováním kontinuity práce předchozí grantové komise doporučil za členy navrhnout opět M.Smolíkovou a doc.V.Justa. Bc.Pecha tento názor podpořil a doporučil jmenovat členem komise znovu Mgr. T. Práška. Kritické připomínky ke jmenování doc. Justa přednesl I.Bednář.
  • Bc. Pecha představil návrh pracovní skupiny na složení komise pro udílení grantů hl.m.Prahy v oblasti kultury a umění. Komise bude složena z 12 členů s ohledem na zastoupení podle jednotlivých uměleckých žánrů.
  • Členové výboru diskutovali o konkrétních návrzích, o každém návrhu hlasovali zvlášť.

Závěr: Výbor doporučuje Radě HMP, aby jmenovala do své komise pro udílení grantů v oblasti kultury a umění následující členy :

doc.PhDr. Vladimír Just, CSc.    PhDr. Josef Herman

Petr Dorůžka          Mgr. Josef Marek

Mgr. Yvona Kreuzmannová        Ing. Antonín Schneider

Ivan Prokop            prof. Milan Knížák

Mgr. Tomáš Prášek            Čestmír Kopecký

Marta Smolíková            Petr Vlasák

Tajemníkem komise doporučuje jmenovat Mgr. Janu Lapáčkovou.

3. Návrh na udělení partnerství hl. m. Prahy

§    Členové výboru diskutovali o předloženém projektu.

Číslo

Název projektu

Žadatel

Celkové náklady

(v Kč)

Požadovaná částka

(v Kč)

Výborem doporučeno

(v Kč)

1.

PROXIMA production, s.r.o.

Vánoční španělská škola Praha

5 855 000

3 500 000

0

Závěr: Výbor nedoporučuje přijmout partnerství hl.m.Prahy k realizaci kulturního projektu uvedeného v přiložené tabulce. (Hlasování: 0 – pro, 9 – proti, 1 – se zdržel hlasování)

 

4. Festival Sloupy Praha 2008

§    R. Augustin předložil výboru vyžádané podkladové písemné materiály o festivalu Sloupy Praha 2008. V materiálu byly fotografie sloupů s výtvarným ztvárněním a jejich lokace.

§    Členové výboru se shodli v názoru, že výtvarná výzdoba sloupů přispěje k oživení města. Zároveň zdůraznili, že po ukončení festivalu musí být vzhled sloupů uveden do původní podoby.

Závěr: Výbor podporuje záměr  festivalu Sloupy Praha (Hlasování: 9 – pro , 0 – proti, 1 – se zdržel hlasování)

 

5.Místní poplatky ze vstupného

§    J.Stanko představil podkladový materiál, který vypracoval pro výbor, a odvolal se na dopis ředitelky DPC MHMP z něhož vyplývá, že  by výbor měl výslovně  doporučit zrušení místních poplatků ze vstupného u akcí konaných v prostorách s kapacitou nad 3 000 míst.

§    Členové výboru diskutovali o předloženém materiálu. Ing. Stádník připomněl dlouholeté snahy p. Stanka v této záležitosti. Z. Richter konstatoval, že MČ má v majetku značnou část komunikací, a proto není pravda, že by jí při konání výše zmiňovaných akcí nevznikaly výdaje. Mgr. Semelová doporučila přijmout takové usnesení, v němž výbor doporučuje zrušit místní poplatek ze vstupného u všech kulturních akcí konaných na území hl.m.Prahy. Tento návrh však neprošel. (Hlasování: 2 – pro, 0 – proti, 8 – se zdrželo hlasování).

Závěr: Výbor doporučuje zrušit ve vyhlášce hl.m.Prahy č. 25/2003 Sb. právních předpisů hl.m.Prahy o místním poplatku ze vstupného, ustanovení § 3 písm. a), tj. sazbu poplatku 5 % u kulturních akcí uvedených v § 2 písm a) bod 1, pokud se konají v prostorách s kapacitou nad 3 000 osob. (Hlasování: 8 – pro, 0 – proti, 2 – se zdrželi hlasování).

 

6. Cena hl.m.Prahy za významná umělecká či jiná významná díla v oblasti kultury, která mají úzký vztah k hlavnímu městu

§    Členové výboru hlasovali o jednotlivých návrzích na udělení Ceny hl.m.Prahy za významná umělecká či jiná významná díla v oblasti kultury, která mají úzký vztah k hlavnímu městu. Fotokopie návrhů obdrželi k prostudování dne 7.11.2007 na 13. zasedání výboru.

Poř. číslo

Název navrhovaného uměleckého výkonu, projektu či jiného významného počinu

Jméno/název navrhovaného umělce či subjektu

Navrhovatel

Hlasování

1.

United Islands of Prague

Ostrovy,s.r.o.

Ředitel hudebního divadla Karlín

Spojené hlasování:

0 – pro

0 – proti

10 – se zdrželo hlasování

2.

United Islands of Prague

Ostrovy,s.r.o.

Jaroslav Raušer

3.

Festival MOFFOM – Music on Film Film on Music

Music on Film, o.s.

David Gaydečka

0 – pro

0 – proti

10 – se zdrželo hlasování

4.

E.H.Grieg: Scénická hudba k dramatu H.Ibsena Peer Gynt, Státní opera Praha (13. a 16.9.2007)

Operní soubor Státní Opery Praha v čele s šéfdirigentem G.Tourniairem

Ředitel Státní Opery Praha

1 – pro

0 – proti

9 – se zdrželo hlasování

5.

Nina Vangeli za vedení revue Taneční zóna

Nina Vangeli

Mgr. Yvona Kreuzmannová

0 – pro

0 – proti

10 – se zdrželo hlasování

6.

OKO nad Prahou – novostavba Národní knihovny v Praze

akad. arch.Jan Kaplický

Generální ředitel Národní knihovny ČR

5 – pro

3 – proti

2 – se zdrželi hlasování

7.

Realizace pomníku F.Kafky

Společnost Franze Kafky a Jaroslav Róna

MČ Praha 1 – odbor územního rozvoje

9 – pro

0 – proti

1 – se zdržel hlasování

8.

Celoživotní dílo pražské rodačky, poslední pražské, německy píšící autorky, zvláště s ohledem na knihy Praha bláznivá a Kavárna nad Prahou

Lenka Reinerová

Ředitel Městské knihovny v Praze

8 – pro

0 – proti

2 – se zdrželi hlasování

9.

Divadlo žije! České scény

Česká televize

Komise kultury Rady MČ Praha 1

0 – pro

8 – proti

2 – se zdrželi hlasování

10.

Praha – Královská cesta

Kolektiv autorů

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana, ředitel B.Roule

6 – pro

0 – proti

4 – se zdrželi hlasování

11.

Nastudování opery Hanse Krásy pro děti Brundibár, včetně její nahrávky na CD a předvedení na světovém festivalu opery v Paříži v únoru 2007

Dětská opera Praha

Gen.ředitel České filharmonie

0 – pro

0 – proti

10 – se zdrželo hlasování

12.

ART PRAGUE – Contemporary Art Fair

Iva Nesvadbová, ředitelka veletrhu

Předseda správní rady Gallery art factory, o.p.s.

0 – pro

0 – proti

10 – se zdrželo hlasování

13.

Sculpture Grande Prague 07 se sekcí Generation next – soutěží pro mladé sochaře do 35 let

Gallery art factory, o.p.s. – Mgr.O.Dvořáková

Gambit Factory, s.r.o.

Spojené hlasování:

0 – pro

0 – proti

10 – se zdrželo hlasování

14.

Sculpture Grande Prague 07 se sekcí Generation next – soutěží pro mladé sochaře do 35 let

Gallery art factory, o.p.s. – Mgr.O.Dvořáková

Martin Dostál

15.

Orbis pictus, interaktivní umělecká výstava

Petr Nikl

Ludvík Hlaváček

10 – pro

0 – proti

0 – se zdrželo hlasování

16.

1.Vilma Cibulková

2.Ivan Trojan

3.Miluše Viklická

 

1.Vilma Cibulková

2.Ivan Trojan

3.Miluše Viklická

Herecká asociace

0 – pro

0 – proti

10 – se zdrželo hlasování

17.

Festival Farma 2007

Farma v jeskyni

Institut umění – Divadelní ústav

0 – pro

0 – proti

10 – se zdrželo hlasování

18.

Celoživotní dílo prof. Jiřího Chvály v oblasti hudební interpretace

Prof. Jiří Chvála

Ředitel SO HMP FOK

7 – pro

0 – proti

3 – se zdrželi hlasování

19.

Praha stověžatá

Studio Ypsilon

Dramaturg Studia Ypsilon J.Etlík

0 – pro

0 – proti

10 – se zdrželo hlasování

20.

Mgr.Helena Štáchová

Mgr.Helena Štáchová

Náměstek ředitele Divadla Spejbla a Hurvínka JUDr.Z.Tayerle

0 – pro

0 – proti

10 – se zdrželo hlasování

21.

1. Mgr.Adam Halaš

2. Projekt PHOENIX

 

1.Mgr,Adam Halaš

2.Prof.Petr Matásek

 

1: HAMU

2. DAMU

 

0 – pro

0 – proti

10 – se zdrželo hlasování

22.

Mezinárodní festival koncertního melodramatu

Společnost Zdeňka Fibicha, o.s.

Doc.PhDr.V.Justl, CSc., předseda sdružení SLOVO a HLAS

0 – pro

0 – proti

10 – se zdrželo hlasování

23.

Struny podzimu

Marek Vrabec, umělecký ředitel a zakladatel festivalu

Míla Smetáčková, předsedkyně ČHS, hudební publicistka

0 – pro

0 – proti

10 – se zdrželo hlasování

 

Závěr:  Členové výboru vyjádřili svůj názor na jednotlivé návrhy hlasováním v přiložené tabulce.

 

7. Různé

7.1. – Nominace člena výboru do dozorčí rady Činoherního klubu o.p.s.

§    Zástupcem hl.m.Praha v dozorčí radě Činoherního klubu o.p.s. je do 31.12.2007 JUDr. Štěpánka Palyzová. Výbor diskutoval o návrhu nového člena dozorčí rady a shodl se na člence výboru dr. Ryšlinkové. Vzhledem k tomu, že jednání nebyla přítomna, projedná s ní tento návrh individuálně předseda výboru.

Závěr: 1. Výbor doporučuje Radě HMP, aby do dozorčí rady Činoherního klubu, o.p.s. jmenovala místo JUDr. Štěpánky Palyzové člena výboru pro kulturu a volný čas RNDr. Janu Ryšlinkovou, CSc. ( Hlasování: 10 – pro, 0 – proti, 0 – se zdrželi hlasování.)

2. Výbor žádá předsedu, aby toto doporučení projednal s dr. Ryšlinkovou, neboť jednání nebyla přítomna.

7.2. – Žádost Evropské nadace R.M.R. o příspěvek hl.m.Prahy na pomník na Pražském náměstí v Berlíně

§    Výbor projednal žádost Evropské nadace R.M.R. o finanční příspěvek na pomník v Berlíně, který byl slavnostně odhalen 25.10.2007. Hl.m.Praha již v r. 2006 poskytlo na pomník částku 800 000 Kč. Žádostí o další finanční příspěvek ve výši 200 000 Kč se výbor zabýval již na svém červnovém a zářijovém zasedání. Žádost nedoporučil. Nadace se znovu dopisy ze dne 1.11.2007 obrátila se žádostí o finanční pomoc na primátora hl.m.Prahy a radního ing. Richtera.

§    Členové výboru po diskusi k tomuto bodu hlasovali o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 200 000 Kč: 2 – pro, 4 – proti, 3 se zdrželi hlasování. Návrh neprošel.

Závěr: Výbor nedoporučuje poskytnutí finančního příspěvku na pomník na Pražském náměstí v Berlíně.

 

7.3. – Žádost Divadla Archa, o.p.s. o bezúročnou půjčku

§    Ing. Hrab přednesl doporučení správní rady divadla, aby požádal hl.m.Prahu o bezúročnou půjčku na období leden - duben 2008 ve výši 8 000 000 Kč vzhledem k pozdějšímu vyhlášení grantů. Divadlo Archa, původně příspěvková organizace hl.m.Prahy, byla transformována k 1.12.2003 do právní formy obecně prospěšné společnosti a obdržela víceletý grant ve výši 19 986 000 Kč na každý rok. Grant končí k 31.12.2007. Zdůraznil, že divadlo dosáhlo soběstačnosti 50 %, zatímco příspěvkové organizace mají soběstačnost jen 30%.

§    V diskusi Ing. Jech doporučil poskytnutí půjčky, avšak vznesl dotaz, jak by společnost půjčku splácela, kdyby grant neobdržela. Bc.Pecha konstatoval, že tato žádost má řadu problémů. S podobným požadavkem se ještě nikdo na město neobrátil. Nedávno byl v podobné situaci Činoherní klub, o půjčku však nežádal. Doporučil proto žádost stáhnout a požádat o stanovisko odbor legislativně právní MHMP na příští jednání. Tento názor podpořila Ing. Alinčová.

§    Členové výboru hlasovali o poskytnutí požadované půjčky. Výsledek hlasování: 2 – pro, 1 – proti, 4 se zdrželi hlasování. Návrh neprošel.

§    Členové výboru hlasovali o stažení žádosti divadla o půjčku a požadavku na LEG MHMP o vypracování stanoviska. Výsledek hlasování: 5 – pro, 0 – proti, 2 – se zdrželi hlasování. Návrh neprošel.

Závěr: 1. Předseda výboru požádá LEG MHMP o písemné stanovisko k možnosti poskytnutí bezúročné půjčky Divadlu Archa, o.p.s.

2. Výbor se bude žádostí Divadla Archa, o.p.s. o poskytnutí bezúročné půjčky zabývat na svém příštím zasedání.

 

7.4. – Státní opera Praha

§    Členové výboru obdrželi písemný materiál o možnosti převzít příspěvkovou organizaci Státní opera Praha s uměleckými soubory , včetně majetku  České republiky, s nímž tato organizace hospodaří.

Závěr: Výbor se bude tímto bodem zabývat na příštím zasedání.

 

 

Příští zasedání se bude konat 9. 1. 2008 ve 13.00 hod. v zasedací místnost č. 349 – 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

Zapsal: PaedDr. Radovan Smolka

 

 

Ověřil: Mgr. Jan Kněžínek

 

 

Schválil: Bc. Ondřej Pecha