Přítomni: členové - Bc. O. Pecha (předseda), Ing. F. Stádník (místopředseda), Ing. Mgr. M. Poche (místopředseda), F. Adámek, Ing. L. Alinčová, I. Bednář, Ing. K. Jech, MUDr. T. Kaštovský, Z. Richter, RNDr. J. Ryšlinková, CSc., Mgr. M. Semelová, M. Šandová

    tajemník – Mgr. J. Kněžínek

 

Hosté: Ing. I.Vinš, MHMP

Mgr. Z.Navrátilová, OKP MHMP

Ing. J.Turek, OKP MHMP

Mgr. B.Černý, Obecní dům, a.s.

P.Vlasák, Pražský dům fotografie

Ing. O.Hrab, Divadlo Archa, o.p.s.

PhDr.Vrba, předseda správní rady  Divadla Archa, o.p.s.

 

Omluveni: M. Langmajer

 

1. Schválení zápisu z 15. zasedání + schválení programu 16. zasedání

§    Členové výboru odsouhlasili správnost zápisu z 15. zasedání.

§    Do programu jednání 16. zasedání výboru bude zahrnout jako bod 6.3 – návrh nominace člena výboru do dozorčí rady Činoherního klubu o.p.s.

 

2. Seznam žádostí o partnerství hl.m.Prahy na rok 2008

  • Členové výboru obdrželi seznam žádostí o partnerství hl.m.Prahy na rok 2008.

Závěr: 1. Členové výboru se seznámí s podanými žádostmi o partnerství hl.m.Prahy do příštího zasedání.

2. Výbor ukládá OKP MHMP zajistit, aby zaměstnanci odboru byli členům  výboru nápomocni při posuzování došlých žádostí.

 

3. Bezplatné užívání prostor ve Staroměstské radnici

§    Bezplatné užívání výstavních prostor ve Staroměstské radnici je považováno vedle poskytování grantů a partnerských příspěvků za další formu podpory kulturních aktivit ze strany hl.m.Prahy. Do prosincové uzávěrky bylo podáno celkem 18 žádostí, z toho 10 žádostí nesplňovalo požadované náležitosti. Členové výboru obdrželi podkladový materiál ke všem 18 podaným žádostem.

§    Mgr. Kněžínek informoval, že do konce ledna probíhá ve Staroměstské radnici poslední výstava podle starého výstavního plánu. Ing. Poche navrhl, aby pro únor byl poskytnut výstavní prostor pro žádost č. 3: „Setkání se sirem N. Wintonem“ Jedná se o výstavu fotografií studentů střední školy MICHAEL, které zhotovili při návštěvě sira N.Wintona v Praze. Touto výstavou chtějí uctít památku holocaustu.

Závěr: 1. Výbor doporučuje Radě HMP ke schválení na únor projekt č. 3 výstavu fotografií „Setkání se sirem N. Wintonem“, které zhotovili studenti střední školy MICHAEL, aby s předkladatelem tohoto projektu mohla být uzavřena smlouva o výpůjčce na bezplatné užívání výstavních prostor ve Staroměstské radnici. (Hlasování: 12 – pro, 0 – proti, 0 – se zdrželi hlasování).

2. Výběrem uchazečů na zbývající část roku 2008 se bude výbor zabývat na svém příštím řádném zasedání.

 

4. Žádost Divadla Archa, o.p.s. a divadla Kalich o bezúročné půjčky

§    Členové výboru obdrželi požadované písemné stanovisko LEG MHMP k právním aspektům poskytnutí půjčky hl.m.Prahou společnosti Divadlo Archa, o.p.s.

§    V diskusi členové výboru vyjadřovali své názory. Předseda výboru konstatoval, že již na minulém zasedání varoval před tímto nestandardním postupem Divadla Archa, který by mohl motivovat i další žadatele o grant, kteří jsou momentálně ve finanční tísni. Dr.Ryšlinková vyjádřila kritiku na časový skluz v projednávání letošních grantů a zdůraznila, že neziskové organizaci jako je o.p.s. Divadlo Archa žádná banka neposkytne  půjčku. Doporučila situaci řešit urychleně, podobně jako loňskou situaci s Činoherním klubem. Bc.Pecha upozornil, že projednávání grantových žádostí v letošním roce má jen minimální časový skluz. Současně ale poukázal na požadovanou výši půjčky na 3 měsíce 8 milionů Kč, když v předchozích 4 letech dle výše uděleného čtyřletého grantu na 1 čtvrtletí připadlo pouze necelých 5 milionů Kč. Ing. Stádník sdělil, že v loňském roce byl grant pro Činoherní klub projednáván grantovou komisí společně s ostatními žádostmi, pouze ZHMP schválilo jeho udělení o měsíc dříve. Ing. Poche označil za základní problém skutečnost, že pokud bude půjčka poskytnuta, město se nepřímo zaváže udělit grant. Tento postup lze chápat jako tlak na rozhodování grantové komise. Ing. Hrab konstatoval, že se divadlo do této situace nedostalo vlastní vinou. Z příspěvkové organizace hl.m.Prahy bylo transformováno v 1. vlně s tím, že bude nadále podporováno městem formou grantu. Důkazem toho, že město má zájem o existenci divadla, je i skutečnost, že členem správní rady o.p.s. je pražský primátor. Objasnil, jakým způsobem byla loni Činohernímu klubu poskytnuta finanční půjčka. Předseda správní rady Činoherního klubu se zaručil svým soukromým majetkem. Předseda správní rady Divadla Archa však není tak movitý, což dr. Vrba potvrdil. I.Bednář řekl, že celé toto jednání souvisí s problémem transformace, neboť transformovaný subjekt automaticky očekává stále čtyřleté granty. Záměr transformace však byl, že po 4 letech bude vypsána veřejná soutěž na divadelní prostor, do níž se může pochopitelně přihlásit i současný provozovatel divadla. V závěru jednání členové hlasovali o poskytnutí bezúročné půjčky Divadlu Archa, o.p.s. ve výši 8 milionů Kč s tímto výsledkem: 4 – pro, 2 – proti, 5 – se zdrželo hlasování. Žádost nebyla podpořena.

§    Dále byla projednána žádost Divadla Kalich o bezúročnou půjčku ve výši 5 milionů Kč. Členové výboru se shodli, že tato stručná, několikařádková žádost má takřka nulovou vypovídací hodnotu, dokonce ani neuvádí, čím by divadlo v případě poskytnutí půjčky ručilo. V závěru jednání se hlasovalo o poskytnutí bezúročné půjčky Divadlu Kalich s tímto výsledkem: 0 – pro, 8 – proti, 3 se zdrželi hlasování. Žádost nebyla podpořena.

Závěr: 1. Výbor nedoporučuje poskytnutí bezúročné půjčky společnosti Divadlo Archa, o.p.s.

2. Výbor nedoporučuje  poskytnutí bezúročné půjčky Divadlu Kalich.

 

5. Státní opera Praha

§    Členové výboru obdrželi na prosincovém zasedání písemný materiál o možnosti, aby hl.m.Praha převzalo příspěvkovou organizaci Státní opera Praha (SOP) s uměleckými soubory , včetně majetku  České republiky, s nímž tato organizace hospodaří.

§    Členové výboru v diskusi vyjádřili své názory. Bc. Pecha: Tato problematika by se měla nejprve projednat s primátorem hl.m.Prahy, neboť v případě převzetí SOP by se musel navýšit rozpočet OKP MHMP o 200 milionů Kč. Při jednání o převzetí bude nutné dohodnout i konkrétní výši stálé finanční podpory pro SOP ze strany MK ČR. F.Adámek: MK ČR se chce zbavit SOP kvůli velkým nákladům. Doporučil zjistit názor SOP na případné převzetí hl.m.Prahou. V případě, že by měla být SOP spojena s ND (obě divadla mají kvalitní umělecké soubory), upozornil na nebezpečí, že by zákonitě jeden soubor zanikl, což by bylo škoda. I.Bednář: SOP se oddělila od ND po roce 1989 se záměrem, že se stane skutečně metropolitní operou, kde bude např. i žánr operety. Doporučil vytipovat síť divadel, která si město ponechá, ostatní transformovat. V souvislosti s tím by se měla otevřít otázka HDK. Ing. Jech: Je nezodpovědné v době, kdy město transformuje své  příspěvkové organizace, přibírat novou příspěvkovou organizaci. Za několik let se tak bude muset řešit otázka, zda SOP transformovat, a dostane se do podobného problému jako nyní s Divadlem Archa , o.p.s. Mgr. Semelová tento názor podpořila. Mgr. Černý: Město si chce ponechat ty příspěvkové organizace, které považuje za své rodinné stříbro. Proč by mezi nimi nemohla být i SOP. MK ČR již několik let dluží transformační zákon.

Závěr: Výbor bude pokračovat v jednání o převzetí příspěvkové organizace Státní opera Praha na svém příštím zasedání.

 

6. Různé

6.1 – Informace o podaných žádostech o grant hl.m.Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2008

§    Členové výboru obdrželi písemnou informaci o podaných žádostech o grant hl.m.Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2008

Závěr: 1. Výbor vzal informaci na vědomí.

2. Výbor se bude zabývat návrhem na udělení grantů na svém mimořádném únorovém zasedání.

 

6.2 – Žádost o navýšení finanční částky poskytnuté v roce 2007 v partnerství hl.m.Prahy na projekt Svatováclavské slavnosti

§    Společnost HISTORY, s. r. o. obdržela v r. 2007 formou partnerství hl.m.Prahy 350 000 Kč na Svatováclavské slavnosti – Václavská setkání. Pan V. Bárta, jednatel společnosti, požádal dopisem o navýšení poskytnuté částky o 130 000 Kč, neboť vzhledem k výrazně nepříznivému počasí nepřinesla akce předpokládané příjmy.

Závěr: Výbor doporučuje připojit tuto žádost k seznamu žádostí o partnerství hl.m.Prahy na rok 2008 a zabývat se jí na příštím zasedání.

 

6.3 – Nominace člena výboru do dozorčí rady Činoherního klubu o.p.s.

  • Na minulém zasedání členové výboru diskutoval o návrhu na nového člena dozorčí rady Činoherního klubu o.p.s. a shodli se na člence výboru dr. Ryšlinkové. Vzhledem k tomu, že jednání nebyla přítomna, měl s ní tento návrh projednat předseda výboru. Dr. Ryšlinková návrh nepřijala.
  • Nikdo z přítomných členů výboru o členství neprojevil zájem.

Závěr: Výbor žádá OKP MHMP, aby na příštím zasedání předložil návrh na jmenování nového člena dozorčí rady Činoherního klubu o.p.s. z řad svých zaměstnanců.

 

 

 

Mimořádné zasedání se bude konat 6. 2. 2008 ve 13.00 hod. v zasedací místnost č. 349 – 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

 

 

Příští řádné zasedání se bude konat 13. 2. 2008 ve 13.00 hod. v zasedací místnost č. 349 – 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

 

 

 

 

Zapsal: PaedDr. Radovan Smolka

 

 

Ověřil: Mgr. Jan Kněžínek

 

 

Schválil: Bc. Ondřej Pecha