Přítomni: členové - Bc. O. Pecha (předseda), Ing. F. Stádník (místopředseda), F. Adámek, I. Bednář, Ing. K. Jech, Z. Richter, RNDr. J. Ryšlinková, CSc., Mgr. M. Semelová, M. Šandová

    tajemník – Mgr. J. Kněžínek

 

Hosté: Ing. M.Richter, MHMP

Ing. I.Vinš, MHMP

Mgr. Z.Navrátilová, OKP MHMP

Ing. J.Turek, OKP MHMP

Mgr. B.Černý, Obecní dům, a.s.

P.Vlasák, Pražský dům fotografie

+ dle prezenční listiny 16 zástupců kulturní veřejnosti

 

Omluveni: Ing. L. Alinčová, MUDr. T. Kaštovský, M. Langmajer, Ing. Mgr. M. Poche

 

1. Schválení zápisu ze 16. a 17. zasedání + schválení programu 18. zasedání

§    Členové výboru odsouhlasili správnost zápisu ze 16. a 17. zasedání.

§    Ing. Jech požádal o doplnění programu jednání, konkrétně o kontrolu plnění usnesení přijatých výborem k partnerství na 11. – 14. zasedání a rozdal písemný podkladový materiál. F. Adámek navrhl, aby materiál byl zařazen až na příští jednání. Při hlasování byl podpořen návrh F. Adámka na dodržení předem stanoveného programu (7 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování).

§    Ing. Jech upozornil, že v rozporu s jednacím řádem není po celé funkční období určován druhý ověřovatel správnosti zápisu výboru a doporučil ho stanovit. Dr. Ryšlinková upřesnila, že tento  ověřovatel by měl být podle dobrého zvyku z řad opozice. Navržená Mgr. Semelová nabídku na ověření zápisu odmítla. Předseda navrhl za ověřovatele zápisu z tohoto jednání Ing. Jecha. Členové výboru hlasováním vyjádřili svůj souhlas, aby zápis z 18. zasedání ověřil Ing. Jech: 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

 

2. Návrh na udělení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2008

§    Předseda výboru představil předložený návrh grantové komise na udělení grantů v oblasti kultury a umění na rok 2008. Komise splnila požadavky, které výbor stanovil na minulém zasedání.

§    Dr. Ryšlinková požádala radního Richtera, aby do 14 dní požádal MF ČR o objasnění směrnice EU „de minimis“. Grantovou skupinu č. 1 (dotace na vstupenku) označila za nejproblematičtější. Někteří se domnívají, že je nároková. Požádala, aby grantová politika byly doplněna o jasný výklad grantů skupiny 1. Dle jejího názoru někteří žadatelé nesplňují podmínky pro akreditaci, přesto jim byl grant navržen. U některých žadatelů jde o tvorbu zisku, nelze ani vyloučit duplicitu podpory města, když subjekt působí v různých lokalitách. Z rozpočtu na granty se tak zbytečně utrácí cca 25 milionů Kč. Dále požádala o zápisy z grantové komise pro členy výboru. Bc. Pecha řekl, že členové komise podepsali mlčenlivost, jednání komise je neveřejné, zápisy obsahují průběh diskuse. Komise poskytuje své závěrečné usnesení, na němž se shodla.

§    Ing. Jech požádal o časový předstih poskytování materiálů. I když komise zasedala 11.2., očekával podklad alespoň několik hodin před jednáním výboru, nikoli na začátku jednání. Dle grantové politiky má být každý grant zdůvodněn. To, co obdržel výbor, označil za pouhé anotace, nikoli za zdůvodnění. Dále požádal o objasnění, jak probíhala akreditace.

§    Bc. Pecha objasnil, že se komise akreditací obšírně zabývala, hlasovala na základě znalostí, které postupně získala. Stanovisko grantové komise je vyjádřeno hlasováním.

§    F. Adámek poukázal na skutečnost, že oproti 2. a 3. skupině nedošlo ke krácení v 1. skupině. Dále doporučil důvěřovat odborné grantové komisi, jejíž složení navrhl právě tento výbor a RHMP potvrdila. Členové výboru nemohou být odborníky v této oblasti a nemohou kontrolovat komisi.

§    Ing. Jech přesto trval na tom, že není naplněno usnesení ZHMP z 26.10.2007, podle něhož má komise zdůvodnit každý grant, nikoli předložit pouhou anotaci.

§    Dr. Ryšlinková upřesnila, že není nutný dvacetistránkový elaborát, ale stručně se dá vyjádřit, jak projekt splňuje kritéria, pomocí bodů. Komise by měla mít bodovací systém. Opět vyjádřila nespokojenost, že nedošlo k finančnímu snížení u 1. skupiny. Právě 1. skupina odčerpává finanční prostředky na kulturu subjektům z 2. a 3. skupiny. U 1. skupiny by se měly vybrat subjekty, které si zaslouží podporu, pak dát teprve na vstupenku, a až později udělovat víceletý grant. V 1. skupině by se měly „lovit „ peníze na 4leté granty. O dalším udělování víceletých grantů by se mělo rozhodovat alespoň 1 rok předem. Vznesla dále dotaz, zda akreditaci v 1. skupině potvrdil OKP, zda si stojí skutečně za svým návrhem k akreditaci?

§    Ing. Richter řekl, že víceletý grant byl v r. 2007 poskytnut pouze Činohernímu klubu, o.p.s. V současné době se hledají právní podpůrné podklady pro to, aby víceletý grant mohl být udělován s minimálně ročním předstihem. Konstatoval, že výklad grantů v 1. skupině je zcela jasný. Dr. Ryšlinková však zřejmě reagovala na mail členky komise RHMP  pro udílení grantů v oblasti kultury a umění Mgr. Kreuzmannové, který zaslala členům výboru bezprostředně před zasedáním, takže většina neměla možnost se s ním seznámit. Mgr. Kreuzmannová a další člen komise RHMP  pro udílení grantů v oblasti kultury a umění doc. Just se domnívají, že v 1. skupině je navržen grant i těm subjektům, které nesplňují podmínky pro akreditaci. Grantová komise se však s tímto názorem neztotožnila. Dále upozornila v analýze, že poměry prostředků pro jednotlivé pilíře byly stanoveny bez vazeb na rozpočet a priority kulturní politiky. Na základě skutečností, na které upozornila mailem Mgr. Kreuzmannová, doporučuje svolat urychleně společné zasedání výboru a grantové komise za účasti radního. Pokud se ukáže, že doc. Just a Mgr. Kreuzmannová mají pravdu, musí být návrh grantové komise přepracován. Dále přečetl  podmínky pro akreditace z vyhlášení grantů, kde je jasně stanoveno, co měli žadatelé doložit. OKP měl posoudit splnění podmínek a předběžně doporučit či nedoporučit. Grantová komise pak měla rozhodnout, zda subjekt poskytuje kulturní služby. Výklad je naprosto jasný, přesto by měly být prověřeny informace Mgr. Kreuzmannové  uvedené v mailu.

§    Ing. Jech znovu připomněl, že grantová komise nepředložila zápisy z jednání a měla by skutečně kvalitně zdůvodnit, proč grant byl či nebyl udělen.

§    I. Bednář a F. Adámek podpořili názor Ing. Richtera, že se výbor chce sejít s grantovou komisí.

§    Ing. Stádník upozornil, že se jednání začalo točit v kruhu. ZHMP jasně rozhodlo o vyhlášení grantů. V demokratickém systému se rozhoduje hlasováním.

Závěr: Výbor žádá předsedu, aby urychleně svolal společné zasedání výboru a grantové komise za účasti radního a zástupců OKP k akreditaci  žadatelů ve skupině č. 1.

(Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.)

 

3. Partnerství hl. m. Prahy pro rok 2008

§    Předseda konstatoval, že členové výboru obdrželi písemný podklad k jednání o poskytnutí partnerství hl.m.Prahy pro akce konající se v lednu, únoru a březnu 2008. Žádosti jsou soustředěny na OKP MHMP, všichni členové výboru se s nimi mohli podrobně seznámit. Ve spolupráci s LEG se na základě podnětů Dr. Ryšlinkové zpracovává materiál pro hodnotící kriteria projektů v partnerství hl. m. Prahy.

§    Ing. Jech konstatoval, že doposud nebyla přijata žádná pravidla pro posuzování žádostí a OKP doposud nepředložil priority pro partnerství HMP. Navrhl postupovat jako při posledním zasedání výboru, kdy bylo přijato konsensem, že o projektech  lze jednat až po konečném projednání grantů. O návrhu se hlasovalo s tímto výsledkem: 2 pro, 5 proti, 1 se zdržel hlasování. Návrh nebyl přijat.

§    Výbor projednával zvlášť každou žádost o partnerství a hlasoval o ní s tímto výsledkem:

 

Poř. číslo

Žadatel

Název projektu

Celkové náklady (v Kč)

Požadovaná částka

(v Kč)

Doporučená částka (v Kč)

Hlasování

14.

FEBIOFEST s.r.o.

XV. Mezinárodní  přehlídka filmu, televize a videa FEBIOFEST 2008

25 000 000

5 000 000

 2 500 000

7 – pro

0 - proti

2 – se zdrželi hlasování

22.

Fórum kulturní diverzity mladých

Sperm Festival 2008: SYNAPSE (3. ročník)

1 825 000

355 950

projednat po schválení grantů

 

27.

Opona o.p.s.

Umění v totalitě / Totalita v umění

1 340 000

500 000

0

7 – pro

0 - proti

1 – se zdrželi hlasování

31.

NOVÁ SÍŤ

Malá inventura 2008 – festival nového divadla

1 388 000

710 000

150 000

7 – pro

0 - proti

2 – se zdrželi hlasování

50.

JUPITER

Festival Krepsko 2008

374 000

200 000

projednat po schválení grantů

 

69.

Sdružení Adria

13. ročník Slovenské divadlo v Praze

3 200 000

1 000 000

500 000

7 – pro

0 - proti

2 – se zdrželi hlasování

102.

Feng-yün Song, o.s.

Čínský festival

588 750

400 000

100 000

7 – pro

0 - proti

2 – se zdrželi hlasování

108.

Taneční centrum Praha –konzervatoř, o.p.s.

Mezinárodní týdny  tance 2008

1 290 000

320 000

0

6 – pro

0 - proti

3 – se zdrželi hlasování

124.

Institut umění – Divadelní ústav

Přehlídka ke Světovému dni divadla pro děti a mládež

280 000

100 000

50 000

7 – pro

0 - proti

2 – se zdrželi hlasování

131.

Asociace pro mezinárodní otázky o.s.

Pražský studentský summit

1 030 000

250 000

80 000

7 – pro

0 - proti

2 – se zdrželi hlasování

135.

UMĚNÍ BEZ BARIÉR

MENE TEKEL festival proti totalitě s mezinárodní účastí (2. ročník) – realizace

 

3 030 000

500 000

projednat po schválení grantů

 

137.

KLUB PORTA PRAHA

PORTA 2008 – realizace

67 000

15 000

10 000

7 – pro

0 - proti

2 – se zdrželi hlasování

138.

DE FACTO MIMO, o.s.

Stodůlecký píseček 2008 - realizace

59 500

20 000

10 000

7 – pro

0 - proti

2 – se zdrželi hlasování

139.

ART CELIBRE

Festivalová postupová přehlídka dětského scénického  tance  pro hl.m.Prahu a Středočeský kraj - realizace

131 000

34 500

15 000

7 – pro

0 - proti

2 – se zdrželi hlasování

141.

O.S.PRESAH

Městská přehlídka v recitaci mládeže a dospělých Pražský Kalich 2008 - realizace

85 000

55 000

20 000

7 – pro

0 - proti

2 – se zdrželi hlasování

142.

O.S.PRESAH

37. ročník městské přehlídky v recitaci dětí a mládeže Pražské poetické setkání – realizace

75 000

49 000

20 000

7 – pro

0 - proti

2 – se zdrželi hlasování

143.

Společnost přátel Loutkového divadla Jiskra v Praze 8 – Kobylisích

33. festival pražských amatérských loutkářů 2008 – realizace

75 000

35 000

20 000

7 – pro

0 - proti

2 – se zdrželi hlasování

144.

Amatérská divadelní asociace

Pražská oblastní přehlídka amatérského divadla POPAD 2008 – realizace

114 000

25 000

20 000

7 – pro

0 - proti

2 – se zdrželi hlasování

159.

ZUZA ART PRODUCTION, s.r.o.

Československý bál 2008

6 800 000

1 000 000

500 000

7 – pro

0 - proti

2 – se zdrželi hlasování

160.

Triglaw Corp, s.r.o.

Bohemian Carneval Praha 2008

5 344 500

1 300 000

0

6 – pro

0 - proti

3 – se zdrželi hlasování

6.

2 HP PRODUCTION, s.r.o.

AghaRTA Prague Jazz Festival

4 500 000

1 900 000

1 300 000

8 – pro

0 - proti

1 – se zdrželi hlasování

15.

FOIBOS a.s.

České divadlo 2008

3 700 000

900 000

300 000

7 – pro

0 - proti

2 – se zdrželi hlasování

78.

Milan Steigerwald

Antigona – rockopera 2008

15 855 000

1 000 000

0

*

87.

P§J Music s.r.o.

Jazz meets World 2008

2 291 500

1 100 000

350 000

7 – pro

0 - proti

2 – se zdrželi hlasování

 

Poznámka:

*Původní návrh na částku 500 000 Kč nebyl přijat, neboť nezískal nadpoloviční většinu hlasů všech členů výboru.

  Hlasování: 6 – pro, 0 – proti, 3 se zdrželi hlasování.

 

Závěr: 1. Výbor doporučuje přijmout partnerství hl. m. Prahy k realizaci vybraných kulturních projektů uvedených v přiložené tabulce a podpořit projekty celkovou částkou 5 945 000 Kč.

2. Výbor doporučuje radnímu Ing. Richterovi předložit návrh na přijetí partnerství hl. m. Prahy Radě HMP.

 

3.1. Žádost o navýšení finanční částky poskytnuté v roce 2007 v partnerství hl.m.Prahy  na projekt Svatováclavské slavnosti

§    Společnost HISTORY, s. r. o. obdržela v r. 2007 formou partnerství hl.m.Prahy 350 000 Kč na Svatováclavské slavnosti – Václavská setkání. Pan V. Bárta, jednatel společnosti, požádal dopisem o navýšení poskytnuté částky o 130 000 Kč, neboť vzhledem k výrazně nepříznivému počasí nepřinesla akce předpokládané příjmy. Výbor na svém lednovém zasedání doporučil tuto žádost zařadit do seznamu žádostí o partnerství hl. m. Prahy na rok 2008.

§    Výbor hlasoval o návrhu 130 000 Kč s tímto výsledkem: 2 pro, 4 proti, 2 se zdrželi hlasování. Návrh nebyl přijat.

§    Ing. Stádník navrhl 100 000 Kč. Výbor hlasoval o tomto návrhu s následujícím výsledkem: 6 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování. Návrh neprošel.

Závěr: Výbor nedoporučuje vyhovět žádosti Společnosti HISTORY, s.r.o. o navýšení poskytnuté částky v rámci partnerství hl. m. Prahy ani o 130 000 Kč, ani o 100 000 Kč.

 

3.2. Žádost občanského sdružení rodičů, studentů a přátel Konzervatoře Jaroslava Ježka k záměru uspořádat 5 koncertů v Pražském domě v Bruselu v průběhu roku 2008 (únor – prosinec)

  • I. Bednář představil tento projekt, který vznikl v červnu 2007 při oficiální návštěvě v Bruselu v souvislosti s nadcházejícím předsednictvím ČR v  EU a 50. výročím Konzervatoře Jaroslava Ježka. V rámci projektu se v Bruselu uskuteční 5 koncertů rozvržených do průběhu celého roku 2008.

Závěr:  Výbor doporučuje finančně podpořit cyklus koncertů v Pražském domě v Bruselu u příležitosti 50. výročí založení Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka ve výši 350 000 Kč. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování)

 

4. Bezplatné užívání výstavních prostor ve Staroměstské radnici

§    Členové výboru obdrželi písemný materiál, v němž byly představeny všechny podané projekty. Předseda pochválil grafickou úpravu materiálu. Ing. Turek představil tento  materiál. Členové výboru již na lednovém zasedání doporučili RHMP ke schválení na únor projekt č. 3 výstavu fotografií „Setkání se sirem N. Wintonem“, které zhotovili studenti střední školy MICHAEL.

§    Předseda nechal hlasovat o schválení celého návrhu na rok 2008. Výsledek hlasování: 5 pro, 0 proti, 3 se zdrželi hlasování. Návrh na schválení neprošel. Ing. Turek požádal výbor, aby tedy navrhl další postup. V diskuzi Ing. Jech prohlásil, že výsledek tohoto hlasování je  na revanš za nesplnění zpracování některých materiálů ze strany OKP MHMP. Mgr. Semelová navrhla, aby se projednával každý projekt zvlášť.

§    Členové výboru hlasovali zvlášť o každém projektu, který splňoval všechny náležitosti s tímto výsledkem:

 

Poř. Číslo

Žadatel

Název projektu

Požadovaný termín

Hlasování

Doporučení výboru

3.

Společnost přátel fotografie

12. ročník soutěže Praha fotografická

duben

8 pro

0 proti

0 se zdrželi hlas.

ano

5.

Argentinské velvyslanectví

Borgesův atlas

22.4. – 24.5.

8 pro

0 proti

0 se zdrželi hlas.

ano

6.

Czech Press photo

Štíty Viléma Heckela

12.5. – 29.6.

8 pro

0 proti

0 se zdrželi hlas.

ano

8.

OLIVA – občanské sdružení

Neviditelný svět

Červen

7 pro

0 proti

1 se zdržel hlas.

ano

10.

Czech Press photo

Rok 1968 očima fotografie

14.8. – 30.9.

7 pro

0 proti

1 se zdržel hlas.

ano

12.

Česká olympijská a.s.

Sportfoto

Září – říjen

7 pro

0 proti

1 se zdržel hlas.

ano

13.

Nadace Leontinka

Praha vědecká

Říjen

8 pro

0 proti

0 se zdrželi hlas.

ano

16.

ZIPO FILM s.r.o.

Adolf Zika

Zář - listopad

7 pro

0 proti

1 se zdržel hlas.

ano

18.

Czech Press photo

14. Czech Press phptp 2008

10.11.08 - 31.1.09

7 pro

0 proti

1 se zdržel hlas.

ano

26.

XACOBEO – Santiago de Compostela

Jedna cesta, dvanáct pohledů

Květen - prosinec

7 pro

0 proti

1 se zdržel hlas.

ano

27.

Gymnázium Oty Pavla

3. ročník Fotoakademie

Březen - duben

8 pro

0 proti

0 se zdrželi hlas.

ano

§    Kromě toho výbor požádal o doplnění žádosti projektu č. 14. Evy Karáskové: Retrospektiva Oldřicha Karáska, aby se jí mohl zabývat na příštím zasedání.

 

Závěr: 1. Výbor navrhuje úpravu a aktualizaci Zásad pro bezplatné využívání výstavních prostor ve Staroměstské radnici. Změnou bude termín podávání žádostí. V Zásadách  bude nově uvedeno, že: „Žádosti o využívání výstavních prostor  Staroměstské radnice je možno podávat celoročně, minimálně však 6 měsíců před plánovaným začátkem výstavy“.

2. Výbor doporučuje radnímu Richterovi předložit Radě HMP návrh na využívání výstavních prostor na Staroměstské radnici uchazeči uvedenými ve výše uvedené tabulce.

3. Výbor žádá OKP MHMP, aby zajistil doplnění neúplných žádostí uchazečů.

 

 

5. Nominace člena výboru do dozorčí rady Činoherního klubu o. p. s.

§    Výbor projednal návrh OKP MHMP do dozorčí rady Činoherního klubu o. p. s. jmenovat místo JUDr. Štěpánky Palyzové pracovnici OKP MHMP Bělu Kocourovou.

Závěr: Výbor doporučuje Radě HMP, aby do dozorčí rady Činoherního klubu o. p. s. jmenovala místo JUDr. Štěpánky Palyzové pracovnici OKP MHMP Bělu Kocourovou.

 

 

6. Sakrální objekty v majetku hl. m. Prahy

§    Mgr. Kněžínek představil danou problematiku.

§    Členové výboru diskutovali o předloženém materiálu. Z.Richter ho uvítal, protože OSM MHMP má na rekonstrukci církevních objektů jen 9 milionů Kč, což je zcela nedostačující. Ing. Jech řekl, že když nyní dojde k narovnání vztahu stát – církev, bude zcela nová situace, bude se řada objektů církvím vydávat a možná bude mít církev peníze na opravu svých objektů. Informoval, že v návrhu územního plánu Prahy jsou i požadavky na novou výstavbu sakrálních objektů, zatímco mnohé památky chátrají nebo jsou komerčně využívány.

Závěr: 1. Výbor souhlasí s přípravou návrhu dodatku ke vzorové smlouvě o výpůjčce  sakrálních objektů v majetku hl. m. Prahy. Vzor dodatku připraví MHMP OKP ve spolupráci s LEG a OSM MHMP.

2. Výbor souhlasí se zpracováním komplexní studie na celkové řešení chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském nám., obsahující koncepční řešení kulturního využití a architektonického řešení významné barokní stavby vzhledem k nejvyšší památkové ochraně objektu. Zadání studie zrealizuje OKP MHMP.

3. Výbor souhlasí s kontrolou a pověřením dodržování podmínek platných smluv o výpůjčkách sakrálních objektů v majetku hl. m. Prahy. Kontrolu a prověření dodržování podmínek smlouvy zajistí OKP MHMP ve spolupráci výše uvedenými odbory MHMP.

4. Výbor doporučuje v dostatečném časovém předstihu  před uzavřením smlouvy  o výpůjčce zpracovat studii kulturního využití sakrálního objektu v majetku hl. m. Prahy. Studie bude nedílnou součástí smlouvy o výpůjčce, finanční náklady na zpracování studie bude hradit vypůjčitel.

 

 

 

 

 

Příští mimořádné neveřejné zasedání se bude konat 20. 2. 2008 ve 14.00 hod. v zasedací místnost č. 430 – 4. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

 

 

 

Příští řádné zasedání se bude konat 5. 3. 2008 ve 13.00 hod. v zasedací místnost č. 430 – 4. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: PaedDr. Radovan Smolka

 

 

Ověřil: Mgr. Jan Kněžínek

 

 

Ověřil: Ing. Karel Jech

 

 

Schválil: Bc. Ondřej Pecha