Přítomni: členové - Bc. O. Pecha (předseda), Ing. Mgr. M. Poche (místopředseda), Ing. F. Stádník (místopředseda), F. Adámek, I. Bednář, Ing. K. Jech, Z. Richter, Mgr. M. Semelová, M. Šandová, H. Žižková

    tajemník – Mgr. J. Kněžínek

 

Hosté: Ing. M. Richter, radní hl.m.Prahy

 P. Vlasák, Pražský dům fotografie, o.p.s.

 Mgr. T. Vacek, SE 7 MHMP

 Ing. J. Turek, OKP MHMP

 Mgr. B. Černý, Obecní dům

 

Omluveni: Ing. L. Alinčová, RNDr. J. Ryšlinková, CSc.

 

Nepřítomni: MUDr. T. Kaštovský

 

 

1. Schválení programu 1. zasedání

§    Členové výboru odsouhlasili navržený program 1. zasedání.

 

 

2. Jednací řád výboru

  • Členové výboru se seznámili s jednacím řádem výboru a s kompetencemi výboru.

Závěr:  Výbor vzal obě informace na vědomí.

 

 

3 Termíny zasedání výboru v 1. pololetí 2007

 

Datum

Začátek zasedání

Místo konání

17.1

.

14.00 hod

Zasedací místnost č. 349 – 3. patro

Mariánské nám. 2

6.2. – mimořádné  zasedání

15.30 hod.

Zasedací místnost č.205 – 2. patro

Jungmannova ul. 29

14.2

.

14.00 hod.

Malý salonek – č. 135, 1. patro

Mariánské nám. 2

14.3.

 

14.00 hod.

Malý salonek – č. 135, 1. patro

Mariánské nám. 2

11.4.

 

14.00 hod.

Malý salonek – č. 135, 1. patro

Mariánské nám. 2

9.5.

 

14.00 hod.

Zasedací místnost č. 349 – 3. patro

Mariánské nám. 2

6.6.

 

14.00 hod.

Zasedací místnost č. 349 – 3. patro

Mariánské nám. 2

 

  • I.Bednář doporučil zvážit změnu termínu z 9.5. na 16.5.2007.

 

 

 

 

4. Koncepce kulturní  politiky hl.m.Prahy

§    Bc. Pecha představil předložený materiál „Koncepce kulturní politiky hl.m.Prahy“ jako výsledek dvouleté práce členů ZHMP, radního pro kulturu, poradního sboru primátora a doporučil ho pozornosti členům výboru.

Závěr:  Výbor vzal informaci na vědomí.

 

 

5. Transformace příspěvkových organizací hl.m.Prahy v oblasti kultury

§    Členové výboru obdrželi materiál Analýza transformace divadel hl.m.Prahy, kterou zpracovala LogicaCMGs.r.o.

§    Bc. Pecha charakterizoval dosavadní průběh transformace. V roce 2007 by měla být zahájena transformace dalších příspěvkových organizací.

§    I.Bednář ukázal na úzkou souvislost mezi transformací a grantovým systémem a poukázal na dva důležité problémy: 1. Transformace měla odstranit zakonzervovaný stav v pražské kultuře. Prvním transformovaným organizacím čtyřletý grant končí, požádali o nový grant, nicméně původní zakonzervovaný stav nadále trvá, vzhledem k faktu, že transformace byla v uplynulém období zastavena. 2. Další divadla jsou připravena k transformaci (napři Divadlo pod Palmovkou, Divadlo Na zábradlí). Všechna transformovaná divadla dosvědčila, že se systém osvědčil. S další transformací by se nemělo otálet.

§    Bc. Pecha navrhl přizvat na příští zasedání ředitele Činoherního klubu PhDr. V. Procházku, aby informoval o kladných zkušenostech s transformací, ale aby zároveň upozornil na problémy, které přináší organizaci transformace a které je třeba dořešit. Dále doporučil zvážit, zda by se neměl vytvořit malý investiční fond na výdaje, které nelze hradit z grantů na uměleckou činnost (např. na odhlučnění, stavební úpravy, pořízení nových věcí). Otevřel otázku specifické podoby grantu, který by představoval bezplatný pronájem prostoru. Poukázal na skutečnost, že v uplynulých 17 letech se Praha naučila financovat kulturu, nenaučila se však efektivně zhodnotit ty subjekty, které neobstály a které si pozornost hl.m.Prahy nezaslouží.

§    I.Bednář otevřel otázku dostatečného využívání poskytovaných finančních prostředků v Hudebním divadle v Karlíně (dále HDK) směrem k programové nabídce a jeho možnou transformaci.

§    Mgr. Černý doporučil ponechat HDK určitou časovou jednotku  pro rozhodnutí, zda bude i toto divadlo transformováno.

§    Bc. Pecha zdůraznil, že do grantového řízení se stále více hlásí subjekty s muzikálovým žánrem. HDK má nyní obdobnou muzikálovou nabídku jako jiné pražské muzikálové scény, a přitom disponuje nemalým finančním příspěvkem z rozpočtu hl.m.Prahy. Bude nutno se touto problematikou urychleně zabývat. Po rekonstrukci objektu HDK byl nastaven nový model fungování tohoto subjektu s tím, že objekt divadla je v majetku a správě města, umělecký soubor a jeho činnost je oddělená od správy budovy. Tím je nastaven model, který směřuje k přípravě tohoto divadla k  transformaci.

Závěr: 1. Výbor žádá ředitele OKP MHMP, aby na příští zasedání předložil materiál o transformaci příspěvkových organizací.

2. Na příští zasedání přizvat Mgr. Z.Navrátilovou, vedoucí oddělení příspěvkových organizací a grantové politiky OKP MHMP.

3. Na příští zasedání přizvat PhDr.V.Procházku, ředitele Činoherního klubu.

 

 

6. Grantová politika  hl.m.Prahy v oblasti kultury a umění

§    Bc. Pecha představil předložený materiál „Grantová politika hl.m.Prahy v oblasti kultury a umění“. Třebaže se jedná o složitý systém, je propracovaný a jasně popsaný i do takových podrobností jako jsou veřejná slyšení. Požádal členy výboru, aby materiál prostudovali, neboť příští mimořádné zasedání se bude věnovat udělování grantů na letošní rok.

§    Ing. Turek doplnil termíny veřejných slyšení žadatelů o víceletý grant a o grant nad 1 milion Kč. Slyšení se uskuteční v Malém sále Městské knihovny ve dnech 29. a 30.1., vždy od 8.00 hod.

Závěr: Výbor vzal informaci na vědomí.

 

 

7. Rozpočet OKP MHMP – oblast kultury

§    Členové výboru obdrželi písemný materiál „Rozpočet OKP MHMP – oblast kultury v roce 2007“.

§    Ing. Poche vznesl dotaz na projekt mezinárodní spolupráce s New Orleans. Mgr. Kněžínek objasnil, že se s americkou stranou jedná. Ing. Richter doporučil zatím položku v rozpočtu ponechat a řešit až v 2. pololetí 2007.

§    I.Bednář vznesl dotaz na umístění Muchovy Slovanské epopeje v Praze. Mgr. Kněžínek objasnil, že probíhají jednání s Inchebou, v r. 2008 by objekt již mohl na Výstavišti stát.

§    I.Bednář dále požádal o informaci o Pražském domě fotografie, o.p.s. Mgr. Kněžínek konstatoval, že vzhledem k tomu, že objekt nebyl doposud zkolaudován, musí společnost vrátit 3 miliony Kč. Doposud vrátila 2 miliony Kč. Bc. Pecha informoval, že MČ Praha 1, která je majitelem objektu, připravuje novou nájemní smlouvu, výhodnější pro majitele.

§    Ing. Jech vznesl dotaz na financování kulturních akcí formou spolupořadatelství hl.m.Prahy. Ing. Richter informoval, že v minulosti navrhoval akce k této formě podpory hl.m.Prahy převážně radní pro kulturu. V současné době se připravují pravidla, podle nichž by měla rozhodovat RHMP. Bc. Pecha  připomněl, že již v minulosti se grantová komise a výbor pro kulturu podílely na návrzích na  přeřazení vybraných projektů z grantového systému do spolupořadatelství.

§    Ing. Richter označil za nevyhovující dosavadní postup přidělování výstavních prostor na Staroměstské radnici, kdy jejich přidělování navrhuje odbor hospodářské správy . Dále poukázal na  skutečnost, kdy subjekt dostane zdarma výstavní prostory, dále žádá po městě ještě finanční příspěvek na uskutečnění výstavy a navíc i bezplatnou mediální podporu výstavy ze strany města.

Závěr: 1. Výbor požaduje, aby OHS MHMP předal všechny došlé žádosti o výstavní prostory na Staroměstské radnici OKP MHMP, včetně již schváleného plánu výstav.

2. Výbor žádá ředitele OKP MHMP, aby předložil materiál o způsobu výběru subjektů do výstavních prostor Staroměstské radnice s tím, že bezplatné zapůjčení prostor bude řešeno např. jako poskytnutí grantu.

 

 

8. Různé

8.1 - Pražský dům fotografie, o.p.s.

§    Bc.Pecha předložil výboru ke zvážení, zda má pan Vlasák, bývalý člen ZHMP, nadále jako předseda správní rady o.p.s. Pražský dům fotografie zastupovat zájmy města s tím, že město může do správní rady delegovat jakéhokoli svého zástupce.

§    P.Vlasák na dotaz Mgr. Černého, zda proběhla prověrka využití finančních prostředků poskytnutých městem, odpověděl, že společnost předložila OKP MHMP ve stanoveném termínu řádné vyúčtování grantu, jak bylo určeno smlouvou.

§    Mgr. Kněžínek přislíbil, že na příští zasedání bude předložena písemná informace o této společnosti.

§    V této souvislosti Mgr. Černý a Bc. Pecha připomněli nedobrou zkušenost konkrétně u transformovaného Divadla Archa o.p.s., které od města získalo čtyřletý grant. V současné době neumožňuje kontrolu čerpání finančních prostředků, neboť navrženého zástupce hl.města neschválilo do své dozorčí rady.

Závěr: Výbor žádá, aby OKP MHMP předložil na příštím zasedání písemnou informaci o společnosti Pražský dům fotografie, o.p.s.

 

 

8.2 – Dny Moskvy v Praze

§    I.Bednář členům výboru předal pozvánky na představení moskevského Divadla N.V.Gogola ve dnech 2.2. a 3.2. v divadle ABC. Zájemci o vstupenky se mohou přihlásit p. Bednářovi na zasedání ZHMP dne 25.1.2007. Těmito představeními bude ukončen projekt Dny Moskvy v Praze. V souvislosti s vyúčtováním projektu vyjádřil ostrou výhradu k činnosti Mgr. Vylitové, pracovnici OKP, její požadavky ohledně vyúčtování označil za nepřiměřené. V září 2006 došlo k ujednání ohledně Dnů Prahy v Moskvě. Požádal o písemnou informaci o přípravách tohoto projektu.

§    Ing. Turek jako vedoucí Mgr. Vylitové vyjádřil přesvědčení, že poustupovala správně. Na příští zasedání přislíbil výbor informovat.

§    Mgr. Černý na základě zkušeností s přípravami Dnů Moskvy v Praze, kdy jednou jednal radní pro kulturu, jednou OKP MHMP, jednou zahraniční odbor, doporučil, aby za město jednání vedl zahraniční odbor, OKP MHMP bude dodávat kulturní náplň.

Závěr: 1. Výbor žádá ředitele OKP MHMP, aby na příští zasedání předložil písemnou informaci o přípravě Dnů Prahy v Moskvě.

2. Na příštím zasedání dostane výbor informaci o pracovním postupu Mgr. Vylitové při vyúčtování projektu Dny Moskvy v Praze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příští mimořádné zasedání výboru se uskuteční dne 6.2. 2007 v 15.30 hod. v zasedací místnosti č. 205 , 2. patro, Jungmannova ul. 29, Praha 1 s tím, že začátek zasedání může být upraven s ohledem na ukončení jednání komise Rady hl.m.Prahy pro udělování grantů v oblasti kultury a umění.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: PaedDr. Radovan Smolka

 

 

 

Ověřil: Mgr. Jan Kněžínek

 

 

 

Schválil: Bc. Ondřej Pecha