Přítomni: členové - Bc. O. Pecha (předseda), Ing. F. Stádník (místopředseda), Ing. Mgr. M. Poche (místopředseda),  F. Adámek, Ing. L. Alinčová, I. Bednář, Ing. K. Jech, Mgr. M. Semelová, M. Šandová

    tajemník – Mgr. J. Kněžínek

 

Hosté: Ing. M.Richter, MHMP

Ing. I.Vinš, MHMP

Mgr. Z.Navrátilová, OKP MHMP

Ing. J.Turek, OKP MHMP

P.Vlasák, Pražský dům fotografie

+ dle prezenční listiny 14 hostů z řad umělecké veřejnosti

 

Omluveni: MUDr. T. Kaštovský, M. Langmajer, RNDr. J. Ryšlinková, CSc., Z. Richter

 

1. Schválení programu 20. zasedání + schválení zápisu z 18. a 19. zasedání

§    Předseda výboru přečetl program a u vybraných bodů navrhl změny. Členové výboru souhlasili s takto navrženým programem. (Hlasování 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování.) Zasedání pokračovalo podle takto schváleného programu.

§    Při schvalování zápisu z 19. mimořádného neveřejného zasedání členové výboru otevřeli diskusi k neoficiálnímu zvukovému záznamu, který si pořídil člen výboru Ing. Jech. S výrazně ostrou kritikou vystoupili zejména F. Adámek a I. Bednář. Členové výboru kritizovali především skutečnost, že nahrávka byla pořízena tajně, bez toho, že by na začátku zasedání informoval, že bude jednání nahrávat. Tento postup označili za nestandardní a nekolegiální a někteří členové vyzvali Ing. Jecha na rezignaci na členství v tomto výboru. Ing. Jech se hájil, že si nahrávku pořizoval, aby mohl provést důsledné ověření zápisu, a že rezignovat nehodlá. Dále uvedl, že při některých zasedání tohoto výboru byly i televizní kamery. Konstatoval, že žijeme v době, kdy díky současné technice je možno pořizovat záznamy, aniž by o tom zúčastnění věděli. Členové výboru však oponovali, že takto pořízené neoficiální záznamy je možno právě díky dnešní technice doplňovat a upravovat dle svého. Radní Richter upozornil, že grantová komise podepsala prohlášení o mlčenlivosti, proto jednání s ní bylo neveřejné. Zvuková nahrávka neměla být vůbec pořizována, a když už si ji Ing. Jech pořídil, neměl by ji nikde zveřejňovat. Ing. Jech znovu ubezpečil, že nahrávka měla sloužit pouze pro jeho potřebu, aby mohl ověřit zápis. Předseda výboru řekl, že je nutno si vyjasnit pravidla. Pokud se výbor shodne, bude pořizován oficiální zvukový záznam, který bude uskladněn tak, aby do něho nikdo nemohl zasahovat. Členové výboru se shodli na tom, že oficiální zvukový záznam nepožadují. Dále vytkli Ing. Jechovi, že mohl již dříve na kterémkoli předchozím zasedání vznést požadavek na druhého ověřovatele na začátku jednání, kdy se schvaluje správnost zápisu z předešlého jednání všemi členy, a nemusel si toto vystoupení připravovat na zasedání ZHMP.

§    Členové výboru hlasovali o schválení dvou předchozích zápisů:

Schválení zápisu z 18. zasedání: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování. Zápis byl schválen.

Schválení zápisu z 19. zasedání: 2 pro, 1 proti, 5 se zdrželo hlasování. Zápis nebyl schválen. Zápis bude přepracován a předložen na příštím zasedání.

§    Druhým ověřovatelem zápisu byla zvolena Ing. Alinčová: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování.

 

 

 

 

2. Návrh na udělení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2008

§    Předseda výboru informoval, že grantová komise se sešla dne 5. 3. 2008 v 10.00 hod. a seznámil členy výboru s jejím návrhem. Členové výboru na závěr jednání k tomuto bodu o návrhu na udělení grantů  hlasovali.

§    Dále Bc. Pecha přečetl zdůvodnění grantové komise k předloženému návrhu.

1.    Komise ve svém rozhodnutí vycházela z Koncepce kulturní politiky hl. m. Prahy a Grantové politiky hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění a z její Aktualizace schválené usnesením č. 10/30 ze dne 25.10.2007 a snažila se ji v maximální míře naplnit. Proto považuje uvedený návrh za komplexní a jeho jednotlivé fáze za vzájemně provázané.

2.    Návrh komise vychází z vyhodnocení přínosu jednotlivých kulturních aktivit podporovaných městem v minulosti, z nutnosti vyvážit z oborového hlediska systém víceletého financování a zároveň redukovat jeho disproporce.

3.    Komise konstatuje, že ve skupině č. 2 nedočerpala 6,89 mil. Kč a ve skupině č. 3 nedočerpala 12,64 mil. Kč proto, že nenalezla dostatek vhodných  projektů. Ve skupině č. 4 předkládá návrh na udělení grantů v celkové výši o 0,12 mil. Kč vyšší.

4.    Komise v souladu s uvedenými dokumenty doporučuje posílit skupinu č. 4, kterou považuje za klíčovou pro financování kultury v HMP ve všech oblastech kultury a umění, o prostředky nedočerpané ve skupinách 2 a 3 v celkové výši 19,65 mil. Kč.

5.    Komise doporučuje rozdělit navýšené prostředky ve skupině č. 4.

Závěr: Výbor souhlasí s navrženými závěry grantové komise:

1.    Komise v 1. fázi navrhuje rozdělit finanční prostředky ve skupinách 1 až 3 v procentuální výši dle usnesení schváleného ZHMP.

2.    Komise konstatuje, že nebylo vyčerpáno 19,65 mil. Kč a navrhuje přesun těchto grantových prostředků do skupiny č. 4  - víceleté granty.

3.    Ve 2. fázi komise navrhuje rozdělit 19,65 mil Kč ve skupině č. 4.

(Hlasování: 7 pro, 1 proti, 0 se zdrželi hlasování)

 

 

3. Usnesení výboru k partnerství

§    Bc. Pecha seznámil členy výboru s informací ředitele OKP MHMP, v níž byly uvedeny konkrétní odpovědi na všechny připomínky v materiálu Ing. Jecha, který předložil na minulém zasedání. Ředitel OKP se ke každé z uvedených připomínek vyjádřil a konkrétně uvedl, jak se závěry výboru odbor pracoval  a plnil je.

Závěr: Výbor vzal informaci na vědomí

 

 

4. Partnerství hl. m. Prahy pro rok 2008

§    Členové výboru se seznámili s materiálem Partnerství hl.m.Prahy v oblasti kultury a volného času - kritéria pro posuzování projektů v partnerství hl.m.Prahy a postup při podávání a projednávání žádostí.

§    Ing. Jech vznesl připomínku, že byla výborem doporučena řada projektů ještě před vypracováním a schválením těchto kritérií. Navrhl, aby projekty, s jejichž žadateli doposud nebyla uzavřena smlouva, byly znovu posouzeny podle těchto kritérií. Výbor o návrhu hlasoval: 1 pro, 5 proti, 2 se zdrželi hlasování. Návrh nebyl přijat.

Závěr: Výbor souhlasí s kritérii pro posuzování projektů při partnerství hl.m.Prahy v oblasti kultury a volného času. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování)

 

 

4.1 Festival spisovatelů Praha

§    Výbor projednal žádost Nadačního fondu Festival spisovatelů Praha o partnerství hl.m.Prahy.

Závěr: 1. Výbor doporučuje přijmout partnerství hl.m.Prahy k realizaci Festivalu spisovatelů Praha a poskytnout částku ve výši 3 300 000 Kč.

2. Výbor doporučuje radnímu Richterovi předložit návrh na přijetí partnerství hl.m.Prahy Radě HMP.

(Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování)

 

 

5. Bezplatné užívání výstavních prostor ve Staroměstské radnici

§    Ing. Turek představil písemný materiál o aktuálním stavu příprav a kalendáři výstav na Staroměstské radnici. Současně informoval, že OKP MHMP připravuje návrh na úpravu a zjednodušení Zásad pro bezplatné využívání těchto prostor.

Závěr: Výbor doporučuje Radě HMP schválit předložený kalendář výstav ve Staroměstské radnici pro rok 2008 s návrhem na úpravu a zjednodušení Zásad pro bezplatné využívání těchto prostor. (Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování)

 

 

6. K návrhu na splynutí  Muzea hl .m. Prahy a Galerie hl m. Prahy

§    Mgr. Kněžínek představil předložený písemný materiál k návrhu na splynutí  Muzea hl.m.Prahy a Galerie hl.m.Prahy. Splynutí se připravuje od roku 2004. Vypracování tohoto materiálu předcházelo několika odborných analýz. Dále konstatoval, že v některých krajích ČR již tyto instituce splynuly vzhledem k tomu, že je jejich činnost v mnoho ohledech podobná. Předložený materiál je obsáhlý, doporučil ho členům výboru k prostudování.

§    I.Bednář doporučil, aby v 2. etapě následoval personální audit.

Závěr:  Výbor podporuje záměr na splynutí příspěvkových organizací Galerie hlavního města Prahy a Muzea hlavního města Prahy v příspěvkovou organizaci Galerie a Muzeum hlavního města Prahy, a to ke dni 1.1.2009. (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování)

 

 

7. Různé

7.1 – Památník českému odboji – podnět o.s. Antropoid

§    Členové výboru v diskusi otevřeli otázku, zda má smysl v současné situaci, kdy není definitivně rozhodnuto o budově Národní knihovny, zabývat se otázkami výstavby jakýchkoli dalších objektů na Letenské pláni.

Závěr: Výbor nedoporučuje podpořit záměr na zřízení Památníku českému odboji na místě bývalého pomníku J.V.Stalina. (Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování)

 

 

7.2 – Pomník I. a II. odboje na Spořilově

§    MČ Praha 4 požádala hl.m.Prahu o finanční podporu ve výši 500 000 Kč na vybudování Pomníku I. a II. odboje na Spořilově.

§    Ing. Alinčová konstatovala, že právě MČ Praha 4 dlouhodobě podporuje vše, co souvisí s touto problematiku, např. Domov Sue Ryder, kde žijí ve stáří západní letci, kteří bojovali ve 2. světové válce, u Pankrácké věznice bude stát památník Milady Horákové.

Závěr: Výbor doporučuje finančně podpořit budování Pomníku I. a II. odboje na Spořilově ve výši 500 000 Kč. (Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příští mimořádné  zasedání se bude konat 12. 3. 2008 ve 13.00 hod. v zasedací místnost č. 430 – 4. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

 

 

 

 

 

Příští řádné zasedání se bude konat 2. 4. 2008 ve 13.00 hod. v zasedací místnost č. 430 – 4. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: PaedDr. Radovan Smolka

 

 

Tajemník: Mgr. Jan Kněžínek

 

 

Ověřila: Ing. Lenka Alinčová

 

 

Schválil: Bc. Ondřej Pecha