Přítomni: členové - Bc. O. Pecha (předseda), Ing. F. Stádník (místopředseda), Ing. Mgr. M. Poche (místopředseda), F. Adámek, Ing. L. Alinčová, I. Bednář, Z. Richter, RNDr. J. Ryšlinková, CSc., Mgr. M. Semelová, M. Šandová

    tajemník – Mgr. J. Kněžínek

 

Hosté: Ing. I.Vinš, MHMP

Mgr. Z.Navrátilová, OKP MHMP

Ing. J.Turek, OKP MHMP

P.Vlasák

Mgr. B. Černý, Obecní dům, a.s.

J.Dvořák, MHMP SE-6

+ dle prezenční listiny hostů – 12 zástupců umělecké veřejnosti

 

Omluveni: Ing. K. Jech, MUDr. T. Kaštovský, M. Langmajer

 

1. Úvod zasedání

 • Členové výboru hlasováním vyjádřili souhlas s navrženými změnami programu zasedání: 1/ Do bodu 2 přiřazen projekt e-ECHO – nový festival kyberkultury, žadatel CIANT, 2/ zařazení bodů 3.3, 3.4 a 3.5. (Hlasování: 8 pro – 0 proti – 1 se zdržel hlasování))
 • Dr. Ryšlinková upozornila, že v programu chybí slíbená aktuální informace radního Richtera o transformaci divadel. Předseda odpověděl, že radní Richter je mimo republiku a že informaci přednese na příštím zasedání.
 • Členové výboru schválili správnost nového zápisu z 19. zasedání + zápisy z 20. a 21. zasedání. (Hlasování: 9 pro – 0 proti – 1 se zdržel hlasování)
 • Předseda navrhl ověřovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. L. Alinčovou. (Hlasování: 9 pro)

 

2. Partnerství hl. m. Prahy pro rok 2008

 • Bc. Pecha stručně uvedl předložený materiál, který u každé žádosti obsahuje anotaci, celkové náklady a požadovanou částku. Konstatoval, že seznam podaných žádostí obdrželi členové již na prosincovém zasedání, žádosti byly soustředěny na OKP a po celou dobu byly k dispozici členům výboru k prostudování. Výbor již tyto žádosti projednal na minulém zasedání, avšak k nepodpořeným projektům se nyní znovu vrátí a bude o nich jednat.
 • Dr. Ryšlinková vznesla dotazy: o kolik je navýšen rozpočet na partnerství, proč nemohl být navýšen rozpočet na granty. Předseda odpověděl, že navýšení rozpočtu na partnerství je v jednání, částka na granty byla navýšena o 8 milionů Kč. Z. Richter označil tuto zprávu za příznivou a doporučil zahájit jednání o partnerství.
 • Dr. Ryšlinková konstatovala, že má problém s projednáváním tohoto bodu, když není známa suma, která se může rozdělit, a není jasné, odkud se vezmou finance na další podporu projektů. Předseda odpověděl, že probíhají jednání o posílení finanční částky na partnerství hl.m.Prahy a že výsledkem tohoto jednání bude návrh Radě a Zastupitelstvu HMP.
 • Následovalo vlastní jednání. U jednotlivých žádostí byly v materiálu navrženy konkrétní finanční částky podpory města. Pokud se názor některého z členů výboru odlišoval od předloženého návrhu, hlasovalo se o tomto protinávrhu. U žádostí, kde nezazněl protinávrh, se nehlasovalo. Výsledky jednání jsou uvedeny v tabulce na konci zápisu.

Závěr: 1. Výbor doporučuje přijmout partnerství  hl.m.Prahy k vybraným kulturním projektům v celkové výši 14 880 000 Kč.

2. Výbor doporučuje radnímu Richterovi předložit návrh na přijetí partnerství hl.m.Prahy dle bodu č. 1.

(Hlasování o komplexním návrhu: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování)

 

3. Různé

3.1 – Využití části Clam-Gallasova paláce pro stálou expozici – muzeum art brut

 • Předseda představil záměr občanského sdružení abcd na využití části Clam-Gallasova paláce  pro stálou expozici – muzeum art brut. Vzhledem k tomu, že se připravuje rekonstrukce paláce, doporučil OKP MHMP shromažďovat všechny podobné podněty a zabývat se jimi, až bude rekonstrukce dokončena. I.Bednář doporučil tento materiál uchovat.

Závěr: 1. Výbor zatím nedoporučuje zakomponovat předložený námět do záměru na využití Clam-Gallasova paláce.

2. Výbor žádá OKP MHMP o uchování tohoto a podobných materiálů.

 

3.2 – Seznámení se závěry posudků  advokátních kanceláří  Kříž a Bělina, Deloitte

 • Předseda informoval, že posudky obdrželi všichni členové ZHMP na zasedání ZHMP dne 27.3.2008 jako součást tisku  Z 642.
 • Dr. Ryšlinková rozdala všem členům výboru právní dobrozdání advokáta JUDr. S. Polčáka, které nechala vypracovat. Konstatovala, že dle tohoto dobrozdání v pilíři č. 1 někteří žadatelé, kterým ze zákona nevyplývá povinnost zpracovat výroční zprávu, nepředložili úplné údaje, a tudíž žádosti nebyly kompletní. Požádala o znovuotevření této záležitosti a vypracování nového posudku jinou advokátní kanceláří než je Kříž a Bělina. Členové výboru o návrhu hlasovali s tímto výsledkem: 1 pro – 6 proti – 2 se zdrželi hlasování.
 • Předseda řekl, že naopak dle jeho názoru toto dobrozdání není v žádném rozporu se schválenými projekty, ale jen potvrzuje, že grantová komise rozhodla správně.
 • Ing. Stádník zpochybnil vystoupení dr. Ryšlinkové a citoval závěr předloženého dobrozdání, kde zpracovatel konstatuje, že předložené odborné stanovisko nelze pokládat za znalecký posudek ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění.

Závěr: 1. Výbor vzal na vědomí závěry posudků advokátní kanceláře Kříž a Bělina, Deloitte.

2. Výbor nepožaduje vypracování dalšího posudku jinou advokátní kanceláří.

 

3.3 – Sledování kulturních projektů podpořených hl.m.Prahou formou grantů a partnerství

§    Bc.Pecha představil informaci o sledování kulturních projektů podpořených hl.m.Prahou formou grantů a partnerství a vyzdvihl přínos tohoto materiálu právě v možnosti, aby na sledování určitého okruhu (žánrového, projektového nebo dle typu podpořených subjektů) na základě požadavků výboru pro kulturu nebo OKP MHMP mohl být nasmlouván externí odborník. F. Adámek přivítal tento materiál a ocenil rychlost, s jakou byl zpracován.

§    Dr. Ryšlinková však kritizovala, že u darovací smlouvy při partnerství je poskytován finanční příspěvek bez závazků, že obdarovaný nemusí poskytovat zprávu o průběhu projektu a jeho plnění, a uvedla, že právě zde je nutno více kontrolovat, zda subjekty nevytvářejí zisk. Řekla, že u partnerství má být jasně napsáno, že je požadována písemná zpráva a že musí být na propagačních materiálech uváděno logo města. Mgr. Navrátilová vysvětlila, že ve smlouvě je výslovně uvedeno, že v případě, pokud obdarovaný nepoužije dar k účelu stanoveného smlouvou, ztrácí darování právní účinky a smlouva bude považována za smlouvu o půjčce  s tím, že tato půjčka bude zvýšena o úrokovou sazbu  ve výši dvojnásobku diskontní sazby stanovené ČNB ke dni podpisu smlouvy. Dále uvedla, že v čestném prohlášení se obdarovaný zavazuje, že akce bude při započtení veškerých příjmů nezisková a jako doklad o využití poskytnutých finančních prostředků předloží podrobné vyúčtování včetně písemného zhodnocení akce.

§    Dr. Ryšlinková přesto požádala, aby byl předložený materiál v odstavci o partnerství doplněn o tyto údaje.

Závěr: 1. Výbor vzal informaci na vědomí.

2. Výbor schvaluje návrh dalšího postupu při sledování kulturních projektů podpořených hl.m.Prahou formou grantů a partnerství.

(Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi hlasování)

 

3.4 – Bezplatné užívání výstavních prostor ve Staroměstské radnici 2008

 • Předseda představil návrh OKP na bezplatné užívání výstavních prostor ve Staroměstské radnici.

Závěr: Výbor doporučuje Radě HMP ke schválení návrh na bezplatné užívání výstavních prostor ve Staroměstské radnici v roce 2008. (Hlasování: 8 pro – 0 proti – 1 se zdržel hlasování)

 

3.5 Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře projektu zklidnění Severojižní magistrály

 • J.Dvořák, asistent radního Langmajera,  na začátku zasedání rozdal všem členům výboru Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře projektu zklidnění Severojižní magistrály.

Závěr: Výbor doporučuje podpis tohoto Memoranda. (Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi hlasování)

 

3.6 Místnost pro protokolární dary

 • I.Bednář informoval, že hl.m.Praha obdržela jako protokolární dar broušenou vázu. Na celém magistrátu není však prostor, kde by se tyto dary shromažďovaly a prezentovaly. Doporučil proto jako úkol pro OKP MHMP, aby tento problém řešil.

 

 

 

 

Příští řádné zasedání se bude konat 14. 5. 2008 ve 13.00 hod. v zasedací místnost č. 349 – 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: PaedDr. Radovan Smolka

 

 

Tajemník: Mgr. Jan Kněžínek

 

 

Ověřila: Ing. Lenka Alinčová

 

 

Schválil: Bc. Ondřej Pecha

 


 

 

Poř. čís.

Č. j.

ŽADATEL

NÁZEV PROJEKTU

Celkové nákl. projektu v Kč

Požadovaná částka v Kč

Doporučení OKP v Kč

Doporučení výboru* v Kč

Doporučení č.2 OKP v Kč

Poznámka

 

57331/08

NedomYsleno ČR s. r. o.

OPEN! PRAGUE CITY/OSLAVY PRAHY

22 796 568

4 796 568

 

 

 

 

1.

466591/07

Hana Gregorová

Premiéry v Divadle Radka Brzobohatého

10 936 000

2 400 000

 

 

 

 

2.

461730/07

Stanislav Barek

Kytara napříč žánry 2008

2 551 000

500 000

400 000

400 000

 

 

3.

460636/07

IUVENTA, občanské sdružení umělecky nadaných dětí a mládeže

Hudební procházky

826 000

656 000

 

 

200 000

 

4.

467420/07

Gambit Factory, s. r. o.

Video Art Festival Prague - YOUNG VIDEO ART. První mezinárodní festival videoartu a nových médií - umělci do 35 let

4 600 000

1 300 000

 

 

 

 

5.

467419/07

Art Prague Centrum, s. r. o.

PRAGUE FOTO. První ročník veletrhu fotografie

2 670 000

930 000

 

 

 

 

7.

467413/07

Občanské sdružení CZECHDESIGN.CZ

Design Match 08

1 154 321

500 000

 

 

 

 

8.

466701/07

GALLERY ART FACTORY o.p.s.

Sculpture Grande Prague 08 - mezinárodní festival soch v centru Prahy se soutěží Generation next a cenou prag.art award pro umělce do 35 let

8 325 000

3 200 000

1 500 000

1 500 000

 

Grantová komise doporučuje partnerství

10.

444983/07

SYMPOSION - sdružení pro kulturu

SEVŘENI V TĚLE

3 095 000

1 545 000

200 000

200 000

500 000

 

11.

465222/07

Společnost Franze Kafky,    o. s.

Festival Kafka - Borges/Praha 2008

1 443 000

300 000

300 000

300 000

 

 

12.

465221/07

Společnost Franze Kafky,    o. s.

Cena Franze Kafky 2008,    8. ročník

460 000

200 000

 

 

200 000

 

13.

431666/07

Eugen Brikcius

Vznik Československa slovem i obrazem

693 000

480 000

 

 

 

Navržen grant (2/371, 3/635)

16.

471318/07

Jiří Havlík Na Spravedlnosti 1152

11. ročník mezinárodního hudebního festivalu "LESNÍ ROH"2008"THE PRAGUE HORN"

382 100

140 000

 

 

 

 

17.

471313/07

Společnost pro duchovní hudbu

Svatováclavské slavnosti 2008

2 117 000

700 000

400 000

400 000

 

 

18.

471310/07

Společnost Josefa Hercla

Na cestě mezi Prahou a Karlovými Vary

1 047 000

400 000

 

 

 

 

19.

467501/07

Studio Damúza

Vodu po lžičkách

217 500

100 000

 

 

 

 

20.

467924/07

ČTYŘI DNY

4 + 4 dny v pohybu

3 149 000

1 150 000

 

 

600 000

 

21.

471325/07

Jitka Bonušová, DVORANA

Country Dance Festival Jasana Bonuše 2008

197 000

86 000

 

 

 

Navržen grant (2/354)

22.

469477/07

Fórum kulturní diverzity mladých

Sperm Festival 2008: SYNAPSE (3. ročník)

1 825 000

355 950

 

 

 

Navržen grant (2/148)

23.

468228/07

Dana Kyndrová

21. srpen 1968 - fotografická výstava

3 334 480

800 000

 

 

 

 

24.

468836/07

City point

City Point - Na cestě městem 2007-8

1 110 000

440 000

 

 

 

 

25.

467414/07

Bohemia JazzFest, o. p. s.

Bohemia JazzFest 2008

3 500 000

550 000

550 000

550 000

 

 

29.

467865/07

Božena WICHTERLOVÁ - ART Bohemia

Rejchovy komorní slavnosti

1 103 500

675 000

350 000

350 000

 

 

30.

467838/07

Akademie výtvarných umění v Praze

Diplomanti AVU 2008

815 000

400 000

 

 

 

Navržen grant (2/226)

32.

468027/07

Folklorní sdružení České republiky

V. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL PRAŽSKÝ JARMARK

3 903 000

600 000

 

 

200 000

 

33.

468068/07

Tolerdance

STREET FOR ART 08

394 000

164 000

 

 

 

Navržen grant (3/522)

34.

468131/07

World Association of Pupeteers, o. p. s.

12. ročník Světového festivalu loutkářského umění - Praha 2008

2 768 000

788 000

300 000

300 000

 

 

35.

467600/07

YMCA Europe, o. p. s.

City Action YMCA Europe 2008

1 213 000

763 000

 

 

 

 

37.

468735/07

Dvojka sobě

Vltava 2008

2 131 000

1 121 000

 

 

600 000

 

38.

454486/07

Česká televize

45. Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha

6 579 000

1 800 000

300 000

300 000

 

 

39.

451315/07

Zdeňka PELIKÁNOVÁ

Koncert s programem: J.S. BACH: VÁNOČNÍ ORATORIUM

600 000

200 000

 

 

100 000

 

40.

467908/07

DIVADLO COMPANY.CZ, Divadelní sdružení

Oidipus rex

450 000

271 900

 

 

 

 

41.

467946/07

Jazz et cetera o. s.

Tibetan Music Connections - music of Yungchen Lhamo with Czech friends and Vertigo Quintet

179 500

109 500

 

 

100 000

 

42.

462773/07

CZECH PHOTO o. p. s.

14. CZECH PRESS PHOTO 2008

2 410 000

1 000 000

 

 

800 000

 

43.

462771/07

CZECH PHOTO o. p. s.

Štíty Viléma Heckela

820 000

740 000

 

 

500 000

 

44.

462770/07

CZECH PHOTO o. p. s.

Rok 1968 očima fotografů

840 000

500 000

 

 

 

 

45.

466066/07

Komorní orchestr AKADEMIE PRAHA

Memento 1968    koncert pro ty, kdo nepodlehli

378 000

160 000

 

 

 

 

46.

462693/07

Folklorní sdružení České republiky

"ZPĚVÁČEK-SLÁVIK" a "ZPÍVÁME PRO RADOST"

2 795 000

600 000

 

 

 

 

47.

467921/07

Slovenské združenie Limbora (SZ Limbora)

"Praha srdce národů " - 10. ročník

2 100 000

700 000

 

 

200 000

 

48.

465574/07

Sdružení dechových orchestrů České republiky

Mezinárodní festival dechových orchestrů "HRAJ KAPELO, HRAJ" - Praha 2008

950 000

250 000

 

 

 

 

49.

467416/07

Buchty a loutky

Festival Buchty a loutky dětem

806 500

600 000

 

 

 

Navržen čtyřletý grant (4/679)

50.

467933/07

JUPITER

FESTIVAL KREPSKO 2008

374 000

200 000

 

 

 

Navržen grant (2/060)

51.

464319/07

Občanské sdružení Bílá síť

Kořeny - hledání smyslu: Komunikace je jako dobře prostřený stůl-Genius loci-Já jsem lev salónů-Mandaly z celého světa

184 000

100 000

 

 

50 000

 

52.

467936/07

Unie českých pěveckých sborů

Pražský sborový maraton

970 000

434 000

 

 

 

 

53.

467926/07

Společnost pro novou hudbu

Maraton soudobé hudby 2008 - 14. ročník mezinárodní přehlídky současné hudby

1 000 000

400 000

 

 

 

Navržen grant (2/156)

54.

467918/07

Renée Nachtigallová

Festival se soutěží pro mladé mozartovské pěvce Ad honorem Mozart 2008 - Certamen iuvenum opera Mozartiana canentium sollemne

1 355 000

894 000

500 000

500 000

 

Grantová komise doporučuje partnerství

55.

456116/07

Příští vlna

FESTIVAL …příští vlna/next wave…2008

1 320 000

370 000

 

 

200 000

 

56.

465014/07

MVP agency s r.o.

Čarodějnice na Ladronce 2008

800 000

200 000

 

 

100 000

 

57.

465945/07

Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář

Přelet nad loutkářským hnízdem 2008

451 000

150 000

 

 

50 000

 

58.

467883/07

ARCHITECTURA

Současná architektura a Praha/cyklus výstav

1 980 000

750 000

 

 

 

Navržen grant na výstavní program (2/410)

59.

468093/07

Forum 50 %

Festival ženské kultury

612 000

514 500

 

 

 

 

60.

471587/07

Nadace Prague Biennale

PRAGUE BIENNALE PHOTO

11 000 000

2 000 000

 

 

1 000 000

 

61.

471579/07

Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO

Aerokraťas 2008

193 000

98 000

 

50 000

 

 

62.

474111/07

Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO

Der Film 2008

527 000

150 000

 

 

 

 

63.

474098/07

Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO

MET in HD

481 000

161 000

 

50 000

 

 

65.

471576/07

UNION FILM s.r.o.

Výstavní galerie v kině Světozor

222 000

100 000

 

 

 

 

66.

474066/07

UNION FILM s.r.o.

Ozvěny MFF Karlovy Vary

350 000

192 000

 

 

 

 

68.

460518/07

Martina Dimmerová

Festival divadla a hudby "Vyšehraní 2008" Visegrad na Vyšehradě

1 880 000

680 000

400 000

400 000

 

 

70.

464540/07

Miroslav Trejtnar - K.I.D.

Festival pouličního divadla TEATROTOČ

359 000

259 000

 

 

 

Navržen grant (3/444)

71.

466126/07

HAMLET PRODUCTION, a.s.

3. ročník - Festival slovenské divadelní tvorby

2 364 000

1 501 000

 

 

 

Navržen grant - dotace na vstupenku divadlu Kalich (1/030)

72.

466700/07

Svět knihy, s. r. o.

Svět knihy Praha 2008 - 14. mezinárodní knižní veletrh a literární festival

12 850 000

300 000

 

150 000

 

 

73.

476245/07

ATHANOR - společnost pro filmovou tvorbu, s. r. o.

PŘEŽÍT SVŮJ ŽIVOT

35 780 000

2 500 000

 

 

 

 

74.

466690/07

MgA. Irena Chřibková

13. Mezinárodní varhanní festival

488 300

170 000

 

50 000

50 000

 

75.

466682/07

UNIJAZZ - sdružení pro podporu kulturních aktivit

Mezinárodní hudební festival ALTERNATIVA 2008

3 291 000

1 450 000

 

 

500 000

 

76.

465539/07

RACHOT Production s. r. o.

RESPECT - world music festival 2008

4 400 000

1 850 000

1 000 000

1 000 000

500 000

Grantová komise doporučuje partnerství

78.

473396/07

Milan Steigerwald

Antigona-rockopera 2008

15 855 000

1 000 000

400 000

500 000

 

 

79.

473407/07

Studentská organizace StudentZone

Pražský Majáles 2008

2 462 000

490 000

100 000

100 000

 

 

80.

466666/07

Ostrovy s. r. o.

UNITED ISLANDS OF PRAGUE

12 000 000  

2 500 000   

1 700 000  

1 700 000  

 

 

81.

466648/07

Občanské sdružení SLOVO 21

Světový romský festival KHAMORO 2008

6 853 000

1 500 000

900 000

900 000

 

 

82.

467483/07

NESL PRAHA s r.o.

Pražské hudební léto nevidomých 2008

375 850

160 000

100 000

100 000

 

 

83.

467478/07

ANPU

TÝDEN S ANPU

603 000

200 000

 

 

100 000

 

84.

467479/07

NedomYsleno ČR s. r. o.

Divadelní festival Mezi ploty 17. ročník - Praha

5 216 500

800 000

650 000

650 000

 

 

85.

467531/07

Tanec Praha o. s.

ČESKÁ TANEČNÍ PLATFORMA 2008 -14. ročník festivalu české soudobé tvorby a pohybového divadla

840 000

400 000

 

 

 

Navržen grant (2/197)

86.

467537/07

P & J Music s.r.o.

3. Free Jazz Festival Praha 2008

693 800

430 000

 

 

200 000

 

88.

467535/07

Pěvecké sdružení pražských učitelek

Slavnostní koncert k poctě bývalého dirigenta PSPU Ph.Dr. Jiřího Vyskočila a hudebního skladatele Zdeňka Lukáše

16 000

10 000

 

5 000

 

 

89.

467536/07

P & J Music s.r.o.

13. Mezinárodní festival jazzového piana

580 000

190 000

 

 

100 000

 

90.

467523/07

Divadelní studio Továrna, o.s.

Políbila Dubčeka

1 383 000

268 000

 

 

200 000

 

91.

467486/07

PAMĚŤ - Společnost pro záchranu kulturních hodnot

NÁVRATY

90 000

50 000

 

 

 

Navržen grant (2/204)

92.

467489/07

Výbor pro odškodnění romského holocaustu v České republice

Prezentace výstavy "Zaniklý svět" v centru Prahy

398 300

250 000

 

 

 

 

93.

467462/07

Klub přátel základní umělecké školy v Praze 8 - Libni

SVATBA ANTONÍNA DVOŘÁKA - 135 let

427 000

174 000

 

 

 

 

94.

467473/07

Lovecraft, s. r. o.

RECYCLIT

600 000

240 000

 

 

 

 

95.

467472/07

Lovecraft, s. r. o.

HALOEFEKT

229 500

89 500

 

 

 

 

96.

467543/07

EUROFILMFEST s. r. o.

15. Dny evropského filmu

3 200 000

500 000

 

 

 

 

97.

466883/07

Regii Caroli regis

Králodvorské slavnosti 2008

174 000

74 000

20 000

20 000

 

 

98.

4668710/07

Regii Caroli regis

Rudolfínské slavnosti

131 000

56 000

 

 

 

 

99.

465842/07

Cestovní kancelář turistika a hory, s.r.o.

6. Mezinárodní festival outdoorových filmů ®

700 000

500 000

 

 

 

 

100.

466840/07

PRAGUE FRINGE s. r. o.

FRINGE FESTIVAL PRAHA

4 000 000

1 100 000

 

 

500 000

 

101.

466818/07

Společnost přátel fotografie

PRAHA FOTOGRAFICKÁ - 12. ročník soutěžní přehlídky fotografií Prahy

550 000

280 000

 

 

150 000

 

103.

460284/07

MVP agency s.r.o.

Královský průvod z Prahy na Karlštejn aneb cesta Karla IV. s korunovačními klenoty

11 000 000

1 750 000

 

 

1 000 000

 

104.

450036/07

o. s. Divadlo Unlimited

Štěstí dam (musical radical)

495 000

37 000

 

30 000

 

Grantová komise doporučuje partnerství

105.

467496/07

ART-KOLEGIUM

Praha "roz-sochatá" aneb stará a nová strašidla do ulic Prahy

5 700 000

2 850 000

200 000

200 000

 

 

106.

432588/07

AGENTURA SCHOK, spol. s r.o.

Letní shakespearovské slavnosti

30 188 703

750 000

400 000

400 000

 

Doporučen grant - dotace na vstupenku (1/011)

107.

431656/07

Eugen Brikcius

KULTURNÍ EKUMENA    (I. - V.)

690 000

460 000

 

 

200 000

Navržen grant (2/369)

109.

465876/07

TY 2 ŽENY o. s.

Partnerství pro inscenace neslyšících herců. V Malém Nosticově divadle nad Čertovkou

930 000

410 000

150 000

150 000

 

 

110.

467530/07

Tanec Praha o. s.

Mezinárodní festival soudobé taneční tvorby a pohybového divadla TANEC PRAHA 2008

12 800 000

4 000 000

 

 

300 000

Grantová komise doporučuje partnerství ve výši 3 000 tis. Kč

111.

467887/07

ČESKÉ DOTEKY HUDBY EM-ART, o. p. s.

České doteky hudby - 10. ročník

4 500 000

2 500 000

1 000 000

1 000 000

100 000

 

112.

467527/07

Pražský divadelní festival německého jazyka (Prager theaterfestival deutscher Sprache)

Pražský divadelní festival německého jazyka

20 000 000

3 000 000

700 000

700 000

 

 

113.

466680/07

UNIJAZZ - sdružení pro podporu kulturních aktivit

Babí léto v PL BOHNICE 2008

1 346 000

440 000

 

100 000

 

 

114.

466377/07

Pražské jaro, o. p. s.

Pražské jaro 2008

70 750 000

9 500 000

9 000 000

9 000 000

 

 

115.

464987/07

Společnost GASPARD

Letní Letná 2008

7 950 000

3 000 000

2 000 000

2 000 000

 

Grantová komise doporučuje partnerství

116.

467433/07

Collegium Marianum - Týnská vyšší odborná škola, s. r. o.

9. mezinárodní hudební festival Letní slavnosti staré hudby

2 860 000

1 250 000

 

 

400 000

 

117.

464993/07

Musica Florea

6. festivalový cyklus souboru Musica Florea

636 500

350 000

 

 

 

Navržen grant (2/152)

118.

464538/07

Milan Léska-"STAROPRAŽSKÁ MUZIKA" "TUBA TROMBONUM"

Trombony nad Karlovým Mostem

102 000

102 000

 

 

 

 

119.

468024/07

Mezinárodní hudební festival PRAŽSKÝ PODZIM s. r. o.

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL PRAŽSKÝ PODZIM - 18. ročník

36 941 000

7 900 000

 

 

800 000

 

120.

467424/07

Sdružení přátel Václavského náměstí

SVATOVÁCLAVSKÉ ZASTAVENÍ

415 000

200 000

 

 

 

 

121.

467427/07

INTER-KONTAKT-GRAFIK, občanské sdružení

XIV. ročník celostátní soutěže volné grafiky "Grafika roku" a XIII. ročník ceny Vl. Boudníka   

452 000

422 000

250 000

250 000

 

 

122.

467422/07

Art Prague Centrum, s. r. o.

ART PRAGUE, VII. ročník veletrhu současného umění

2 330 000

470 000

 

 

 

Navržen grant (2/227)

123.

466731/07

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků

Výstavní cyklus "Made in Praha" - 5 výstav

2 019 000

825 000

 

 

500 000

 

125.

466085/07

PAVEL CHALUPA UM. AGENTURA "MONTE CHRISTO"

IX. ročník Mezinárodního festivalu česko, německo, židovské kultury Devět bran 2008 

13 000 000

2 000 000

500 000

500 000

 

 

126.

468050/07

Hendaver, o. s.

MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL

495 000

150 000

 

 

 

 

127.

460440/07

HAF

STRÝT TYJÁTR POUPĚNÍ

424 500

124 500

 

 

80 000

 

128.

460457/2007

HAF

Výstavy v Hafstudiu

225 000

65 000

 

 

 

 

129.

459302/07

Jiří Vejvoda

XIII. ročník mezinárodního soutěžního festivalu malých dechových orchestrů "VEJVODOVA ZBRASLAV - PRAHA 2008" 

440 000

150 000

 

 

100 000

 

130.

465549/07

BOHUSLAV RATTAY

Pražští pozounéři hrají na Staroměstské radnici

200 000

150 000

 

 

 

 

132.

467488/07

Agora Central Europe - společnost pro demokracii a kulturu

PRAŽSKÁ část studentské debatní soutěže "Cestou do parlamentu"

346 000

201 100

 

 

 

 

133.

442013/07

ALPY, spol. s r. o.

Smíchovský festival alpinismu - setkání 2008

2 800 000

600 000

400 000

400 000

 

 

134.

467456/07

Česká numismatická společnost

Vědecká konference k 850. výročí korunovace Vladislava II. českým králem

620 000

407 000

 

 

 

 

135.

436629/07

UMĚNÍ BEZ BARIÉR

MENE TEKEL festival proti totalitě s mezinárodní účastí (2. ročník) - realizace

3 030 000

500 000

400 000

400 000

 

 

136.

464314/07

Český klub kinoamatérů - videoklub Praha

Krajská soutěž amatérského filmu Praha 2008 - realizace

47 000

10 000

 

 

 

 

140.

445738/07

ART CALIBRE

Festivalová postupová přehlídka scénického tance mládeže a dospělých pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj - realizace

136 400

34 500

 

 

 

 

146.

484299/07

Českobratrská církev evangelická

90 let Českobratrské církve evangelické

472 000

150 000

 

 

100 000

 

147.

461922/07

ARBOR VITAE SOCIETAS s. r. o.

Bruselský sen. Československá účast na Světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let - realizace

6 450 000

900 000

500 000

500 000

 

Navržen grant (2/223)

148.

473445/07

GALLERY ART FACTORY o. p. s.

"Pražský týden vizuálního umění - Mladí umělci Praze"/ Prague visual art week - young artists for Prague

12 700 000

4 950 000

1 000 000

1 000 000

 

 

149.

447546/07

Gymnázium J. Seiferta o. p. s.

Pereme se s Thálií 5

134 000

100 000

 

 

30 000

 

150.

460510/07

HAF

Společné zpívání při příležitosti významných svátků a událostí v průběhu roku 2008

68 000

30 000

 

 

 

 

151.

461669/07

Svaz učitelů tance České republiky, občanské sdružení

Seriál soutěží ve společenském tanci

26 700

10 200

 

 

 

 

152.

461499/07

Sdružení pražských malířů

Kulturně výtvarná činnost - příprava Salonu pražských výtvarníků

285 000

225 000

 

 

 

 

153.

462548/07

JOSEF VOMÁČKA -Concept (TM)

Intercity Berlin-Praha Architektura 04

2 470 000

800 000

 

 

 

 

154.

464537/07

Trafačka, o. s.

Names fest 1. mezinárodní street art festival v Praze

2 630 000

500 000

 

 

 

Navržen grant (3/659)

155.

466363/07

Sdružení občanů a přátel Malé Strany a Hradčan

Autorské podvečery s výstavou

624 000

160 000

 

 

 

 

156.

465206/07

Galerie 5. patro, o. s.

Cyklus 4 výstav současných českých a zahraničních autorů

315 000

315 000

 

 

 

 

157.

465811/07

Profil Media, s. r. o.

Designblok, 10. ročník dnů designu v Praze

5 500 000

500 000

 

 

100 000

 

158.

580752/07

CONNECTIONS 2008 o. s.

CONNECTIONS 2008 - Evropská skleněná plastika

12 932 596,40

1 500 000

100 000

100 000

 

 

160.

621603/07

Triglaw Corp, s. r. o.

Bohemian Carnevale Praha 2008

5 344 500

1 300 000

600 000

600 000

 

 

161.

606577/07

Společnost přátel Loutkového divadla Jiskra v Praze 8 - Kobylisích

95. výročí Loutkového divadla Jiskra v Praze 8 - zkvalitnění a rozšíření činnosti

100 000

50 000

 

 

 

 

162.

32457/08

Jiří Všetečka

PRAŽSKÝ CHODEC - Výstava velkoplošných fotografií

3 259 000

40 000

40 000

40 000

 

 

163.

50225/08

Michaela Kuchařová

World Press Photo

1 500 000

300 000

200 000

200 000

 

 

164.

56996/08

Občanské sdružení Sedm paprsků

2. mezinárodní krajanský festival

701 000

639 000

 

 

 

 

165.

42645/08

WTF Entertainment s. r. o.

STOMP

11 010 000

2 000 000

500 000

500 000

 

 

166.

62637/08

ELITE PRAGUE PRODUCTION, s.r.o.

ELITE MODEL LOOK WORLD FINAL 2007

16 921 000

3 000 000

2 000 000

 

1 900 000

 

167.

250578/2007

NADACE LEONTINKA

Fotografie pro Leontinku

452 500 Kč

200 000 Kč

100 000

100 000

 

 

168.

589285/2007

Semafor, spol. s r.o.

50. let divadla Semafor

2 000 000 Kč

2 000 000 Kč

500 000

500 000

 

Grantová komise doporučila přesunout

169.

589561/2007

NADACE LEONTINKA

Koncert pro Leontinku

185 000 Kč

100 000 Kč

 

50 000

 

Grantová komise doporučila přesunout

170.

79296/2008

Taneční centrum Praha - konzervatoř, o. p. s.

Letní taneční workshop 2008

983 000 Kč

400 000 Kč

 

 

120 000

 

171.

77562/2008

Správa Pražského hradu

Biedermeier, Umění a kultura v českých zemích 1814 - 1848

12 340 000 Kč

2 000 000 Kč

 

 

 

 

174.

595597/2007

Sdružení redaktorů a spolupracovníků A2 kulturního týdeníku

STIMUL festival

1 547 000 Kč

586 000 Kč

 

 

100 000

 

175.

107582/2008

Správa Pražského hradu

Slovenský obraz / Obraz Slovenska

7 655 000 Kč

2 000 000 Kč

 

 

 

 

176.

107642/2008

CINEART TV Prague s.r.o.

Natáčení celovečerního filmu "Zemský ráj to na pohled"

27 020 505 Kč

2 000 000 Kč

 

 

 

 

177.

130905/2008

Obecní dům, a.s.

České korunovační klenoty v Obecním domě

3 000 000 Kč

3 000 000 Kč

2 000 000

2 000 000

 

 

178.

124710/2008

Akademie klasické hudby, o.p.s.

Dvořákova Praha

37 000 000

7 000 000

 

 

 

 

179.

125554/2008

Spektrum Berlin Praha Wien

Tanec modrých andělů

400 000

360 000

 

 

150 000

 

 

197758/2008

CIANT  mezinárodní centrum pro technol. V Praze – sdružení pro kulturu

e-ECHO – nový festival kyberkultury

2 453 225

1 723 225

1 000 000

 

1 200 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C E L K E M

 

 

 

 

 

14 480 000