Přítomni: členové - Bc. O. Pecha (předseda), Ing. F. Stádník (místopředseda), F. Adámek, Ing. L. Alinčová, I. Bednář, Ing. K. Jech, M. Langmajer, Z. Richter, RNDr. J. Ryšlinková, CSc., Mgr. M. Semelová, M. Šandová

    tajemník – Mgr. J. Kněžínek

 

Hosté: Ing. M.Richter, radní HMP

Ing. I.Vinš, MHMP

Mgr. Z.Navrátilová, OKP MHMP

P.Vlasák

Mgr. B. Černý, Obecní dům, a.s.

+ dle prezenční listiny hostů – 14 zástupců umělecké veřejnosti

 

Omluveni: MUDr. T. Kaštovský, Ing. Mgr. M. Poche

 

1. Úvod zasedání

§    Členové výboru hlasováním potvrdili správnost zápisu z 22. zasedání. ( Hlasování: 10 pro – 0 proti – 0 se zdrželi hlasování)

§    Členové výboru hlasováním vyjádřili souhlas s navrženým programem. (Hlasování: 10 pro – 0 proti – 0 se zdrželi hlasování)

§    Členové výboru souhlasili, aby ověřovatelem zápisu z tohoto zasedání byla Ing. Alinčová. (Hlasování: 10 pro – 0 proti – 0 se zdrželi hlasování)

 

 

2. Partnerství hl. m. Prahy pro rok 2008

 • Bc. Pecha stručně představil předložený materiál, který obsahoval podané žádosti v 2. kole uzávěrky k 31.3.2008 + žádosti, které došly po uzávěrce. Žádosti budou projednány na příštím zasedání.
 • Výbor projednal 2 žádosti: č. 96 – 15. Dny evropského filmu a  č. 120 – Svatováclavské zastavení.
 • Mgr. M.Lajnerová, ředitelka festivalu Tanec Praha 2008, požádala o slovo a informovala o upraveném programu festivalu. Původní rozpočet činil 12,8 milionů Kč, nynější rozpočet po úsporné úpravě programu a výrazném snížení nákladů na propagaci činí 10 milionů. Přestože bylo provedeno zvýšení cen vstupenek o 25 %, má rozpočet deficit 1,5 milionů Kč. Informovala o udělení záštity primátora hl.m.Prahy. Požádala o navýšení příspěvku hl.m.Prahy.
 • V diskusi I.Bednář doporučil občanskému sdružení Tanec Praha, aby při přípravě programu festivalu vycházelo z reálných finančních možností. Konstatoval, že toto sdružení obdrželo letos několik  grantů v celkové výši téměř 1,3 milionu Kč, proto při projednávání podpory pro festival navrhl podporu ve výši 300 000 Kč. Dále kriticky reagoval na otevřený dopis, který občanské sdružení Tanec Praha rozeslalo členům ZHMP. Dr. Ryšlinková oponovala p. Bednářovi, stručně vysvětlila na příkladu rozpočtu festivalu Tanec Praha 2008 podstatu nestátní neziskové organizace. Redukci programu festivalu z důvodu nízké finanční podpory města označila za zahraniční ostudu. Řekla, že pokud město nemá vůli podporovat podobnou akci, je nutno informovat pořadatele o tom záměru několik let předem, neboť vystoupení význačných umělců se domlouvá s velkým časovým předstihem. Dále uvedla, že všechny přidělené granty sdružení potřebuje pro svou mnohostrannou činnost v oblasti tance, tyto granty však nelze použít na festival. M.Langmajer řekl, že pokud je uvedeno mezi sponzory festivalu Hudební divadlo Karlín, příspěvková organizace města, pak tedy město přispívá na festival několikrát. Ing. Jech kritizoval, že radní Richter pozdě předkládá ke schválení Radě HMP materiály o poskytnutí partnerství hl.m.Prahy. Jako příklad uvedl hudební festival Pražské jaro, který byl zahájen 12.5. a doposud nemá podepsanou smlouvu o finančním příspěvku města. Společně s dr. Ryšlinkovou požádali o sdělení skutečné výše rozpočtu na partnerství. Požadavek zdůvodnili tím, že původní částka 25 milionů Kč byla již dávno rozdělena a přitom se projednává podpora dalších projektů. Bc. Pecha k rozpočtu na partnerství uvedl, že původní rozpočet je skutečně vyčerpán. Navyšování finanční prostředků je otázkou dalších jednání, a proto jsou materiály předkládány Radě HMP až v okamžiku, kdy jsou tato jednání úspěšně  dokončena. Dále konstatoval, že letos sdružení obdrželo mimo výše uvedených grantů ještě čtyřletý grant 5 milionů Kč na divadlo Ponec. K žádosti o navýšení finanční podpory na festival Tanec Praha uvedl, že dle programu je drtivá většina jednotlivých akcí pořádána v divadlech, jejichž provoz je podporován jinými granty či finančními příspěvky z rozpočtu hl.m.Prahy. Z  tohoto důvodu není zcela jasný požadavek na další tak vysokou finanční  podporu hl.m.Prahy. K textu otevřeného dopisu Tance Praha a úpravě tištěného programu festivalu Bc.Pecha poznamenal, že ředitelka festivalu Tanec Praha 2008 Mgr. M.Lajnerová svojí činností nikterak nepřispívá k jakékoli možnosti kladného projednání její žádosti.
 •  

Závěr: 1. Výbor doporučuje přijmout partnerství  hl.m.Prahy k projektům č. 96 – 15. Dny evropského filmu podpořit částkou 450 000 Kč a  č. 120 – Svatováclavské zastavení podpořit částkou 150 000 Kč (Hlasování: 8 pro – 0 proti – 3 se zdrželi hlasování)

2. Výbor doporučuje radnímu Richterovi předložit návrh na přijetí partnerství hl.m.Prahy dle bodu č. 1.

3. Výbor se bude zabývat žádostmi o partnerství hl.m.Prahy na svém příštím zasedání. Členové výboru po telefonické dohodě s Ing. Turkem ( tel: 236002602) se mohou seznámit s podanými žádostmi na OKP MHMP.

 

 

2.1 Dcery politických vězňů

 • Bc.Pecha představil projekt studentů katedry dokumentární tvorby pod supervizí režisérky Třeštíkové, který má zachytit na třicet rozhovorů s dcerami politických vězňů.
 • I.Bednář konstatoval, že původně byl projekt předložen jako žádost o grant a je ostuda, že grantová komise tuto žádost nepodpořila. Dr. Ryšlinková poukázala na nesystémovost, když má být podpořena výroba filmu. Bc. Pecha konstatoval, že se projekt nevešel do grantů a že nyní záleží na vůli výboru, zda projekt podpoří. Ing. Jech vznesl dotaz na rozdíl mezi projednáváním tohoto filmu a filmu Tobruk. Dr. Ryšlinková řekla, že se u tohoto bodu zdrží hlasování pro totální neschopnost dodržovat vlastní pravidla.

Závěr: 1. Výbor doporučuje poskytnout na projekt Dcery politických vězňů dar hl.m.Prahy ve výši 600 000 Kč. (Hlasování: 8 pro – 1 proti – 2 se zdrželi hlasování)

2. Výbor doporučuje radnímu Richterovi předložit návrh na poskytnutí daru hl.m.Prahy dle bodu č. 1.

 

 

3. Aktuální informace radního Richtera o transformaci divadel

 • Ing. Richter informoval výbor o výsledku kulatého stolu se dvěma skupinami  divadel, který se uskutečnil dne 14.5. a skončil necelou hodinu před zasedáním tohoto výboru. Divadla se chtějí transformovat, připomínky mají pouze k právní formě. Diskusi označil za konstruktivní, její pokračování bude za 2 týdny, kdy mají obě skupiny divadel předložit svůj návrh na rozdělování finančních prostředků v rámci grantového systému města. V současné době se ustavuje Poradní sbor primátora, který v případě, že by nedošlo k dohodě mezi oběma skupinami divadel, bude hledat řešení.
 • Dr.Ryšlinková doporučila příspěvkovým organizacím, aby si uvědomily, co to znamená transformovat se na nestátní neziskovou organizaci, pokud se bude výbor pro kulturu k nim chovat, jako se choval doposud. I.Bednář oponoval, že pokud by podmínky pro provozování divadel byly špatné, divadel by ubývalo. Divadel však naopak přibývá. Ing. Jech a dr. Ryšlinková řekli, že výbor se neztotožnil s doporučením grantové komise, která doporučila poskytnout festivalu Tanec Praha formou partnerství 3 miliony Kč. Ing Richter konstatoval, že sdružení Tanec Praha je nejúspěšnější žadatel o granty, v letošním roce touto formou obdržel 6 276 591 Kč. K rozpočtu pro partnerství uvedl, že právě dr. Ryšlinková loni doporučila, aby byl rozpočet na partnerství snížen a přesunut na granty, o jejichž přidělení rozhodují odborníci. Podle jejího doporučení snížil tedy rozpočet na 25 milionů Kč. Nyní zas od ní slyší kritiku, že rozpočet je nízký.

Závěr:  Výbor vzal informaci na vědomí.

 

 

4. – Bezplatné užívání výstavních prostor ve Staroměstské radnici 2008

 • Mgr. Kněžínek představil návrh OKP obsahující změny na bezplatné užívání výstavních prostor ve Staroměstské radnici. Původní snaha byla poskytnout vystavovateli pouze bezplatně výstavní prostory. Praxe však ukazuje, že zpravidla není ve finančních možnostech žadatelů bez možnosti grantové podpory výstavu v poskytnutém termínu uskutečnit.

Závěr: Výbor bude o tomto materiálu jednat na svém příštím zasedání.

 

 

5. Různé

5.1 – Informace o zahraniční spolupráci OKP MHMP v oblasti kultury

 • Mgr. Kněžínek představil informační materiál o zahraniční spolupráci OKP MHMP v oblasti kultury v letech 2007 a 2008.

Závěr: Výbor vzal informaci na vědomí.

 

 

5.2 – Informace o připravovaných projektech v souvislosti s předsednictvím ČR v EU

 • Mgr Kněžínek představil předložený materiál, který zahrnuje projekty jednotlivých příspěvkových organizací HMP, které by mohly být začleněny  do programu v období leden – červen 2009, kdy bude ČR předsedat EU.

Závěr: Výbor vzal na informaci na vědomí.

 

 

5.3 – Česká národní budova v New Yorku

 • I.Bednář informoval, že bude v nejbližších dnech jednat s MZV ČR o České národní budově. Na příštím zasedání bude informovat výbor o tomto jednání.

 

 

5.4 – Druhý ověřovatel zápisu

 • Vzhledem k tomu, že Ing. Alinčová - ověřovatel zápisu  nemohla být na části zasedání přítomna, doporučil Ing. Jech řešit tento problém. Druhým ověřovatelem zápisu byla schválena M.Šandová. (Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příští řádné zasedání se bude konat 4. 6. 2008 ve 13.00 hod. v zasedací místnost č. 430 – 4. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: PaedDr. Radovan Smolka

 

 

Tajemník: Mgr. Jan Kněžínek

 

 

Ověřila: Ing. Lenka Alinčová

 

 

Ověřila: Martina Šandová

 

 

Schválil: Bc. Ondřej Pecha