Přítomni: členové - Bc. O. Pecha (předseda), Ing. F. Stádník (místopředseda), Ing. Mgr. M. Poche (místopředseda), F. Adámek, I. Bednář, Ing. K. Jech, Z. Richter, RNDr. J. Ryšlinková, CSc., M. Šandová

    tajemník – Mgr. J. Kněžínek

 

Hosté: Ing. I.Vinš, MHMP

Mgr. Z.Navrátilová, OKP MHMP

Ing. J.Turek, OKP MHMP

Mgr. P.Státníková, Muzeum hl.m.Prahy

dle prezenční listiny hostů 17 zástupců umělecké veřejnosti a sdělovacích prostředků

 

Omluveni: Ing. L. Alinčová, MUDr. T. Kaštovský, M. Langmajer, Mgr. M. Semelová

 

 

1. Úvod zasedání

§    Při schvalování zápisu z 23. zasedání byly projednány tyto změny: Dr. Ryšlinková požádala o doplnění v bodě 2.1, druhý odstavec, 6. řádek za slova „totální neschopnost“ doplnit slovo „výboru“. I.Bednář požádal v bodě 2, 4. odrážka, 6. řádek změnit slovo „ vysvětlila“ za „pokusila se vysvětlit“. Členové výboru hlasováním potvrdili správnost zápisu z 23. zasedání s těmito změnami. ( Hlasování: 8 pro – 0 proti – 1 se zdržel hlasování)

§    Předseda navrhl učinit změnu v programu. Bod 3. Partnerství hl.m.Prahy stáhnout, neboť rozpočet pro tuto oblast je již vyčerpán a je třeba nejprve předjednat možnost poskytnutí dalších finančních prostředků z rezervy. Místo tohoto bodu doporučil zařadit pouze Literární soutěž o Cenu Jiřího Ortena. Ředitelka Divadla Na zábradlí D.Svobodová požádala, aby v bodě Různé mohla předložit členům výboru materiál k optimalizaci grantového systému. Členové výboru hlasovali o takto upraveném programu. (Hlasování: 8 pro – 0 proti – 1 se zdržel hlasování)

§    Členové výboru souhlasili, aby ověřovatelem zápisu z tohoto zasedání byla M. Šandová. (Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi hlasování)

 

2. Termíny zasedání výboru v 2. pololetí 2008

 • Členové výboru projednali termíny zasedání výboru v 2. pololetí 2008.

 

Datum

Začátek zasedání

Místo konání

3.9.

13.00 hod

349

1.10.

13.00 hod.

349

5.11.

13.00 hod.

349

3.12

13.00 hod

349

Závěr:  Výbor vzal termíny zasedání na vědomí.

 

3. Literární soutěž o Cenu Jiřího Ortena

 • Bc. Pecha stručně představil předložený materiál. Tuto literární cenu v roce 1986 založilo Kolegium pro podporu nezávislé vědy, od 90. let ji organizačně a administrativně zajišťuje Mladá fronta. Město soutěž pravidelně podporuje částkou 50 000 Kč.
 • Dr.Ryšlinková a Ing. Jech konstatovali, že se zdrží hlasování nikoli proto, že by měli výhrady k tomuto projektu, ale z důvodu nesystémovosti, kdy ostatní žádosti o partnerství hl.m.Prahy byly staženy z jednání.

Závěr: Výbor doporučuje poskytnout částku 50 000 Kč formou daru na Literární soutěž o Cenu Jiřího Ortena. (Hlasování: 7 pro - 0 proti - 2 se zdrželi hlasování)

4. – Bezplatné užívání výstavních prostor ve Staroměstské radnici 2008

 • Mgr. Kněžínek představil návrh OKP, který členové výboru obdrželi na minulém zasedání. Materiál obsahuje změny na bezplatné užívání výstavních prostor ve Staroměstské radnici. Původní snaha byla poskytnout vystavovateli pouze bezplatně výstavní prostory. Praxe však ukazuje, že zpravidla není ve finančních možnostech žadatelů bez možnosti grantové podpory výstavu ve stanoveném termínu uskutečnit.

Závěr: Výbor doporučuje Radě HMP ke schválení návrh na úpravu a zjednodušení zásad pro bezplatné  užívání výstavních prostor ve Staroměstské radnici. (Hlasování: 8 pro - 0 proti - 0 se zdrželi hlasování)

 

5. Různé

5.1 – Informace I. Bednáře o České národní budově v New Yorku

 • I. Bednář představil předložený materiál, který zahrnuje kulturní program prezentace Prahy při otevření České národní budovy v New Yorku.
 • V diskusi Ing. Stádník řekl, že je rád, že připravovaný program zahrnuje i prezentaci Pražské památkové rezervace a že slavnostního otevření by se měl zúčastnit i zástupce památkové péče. Dr. Ryšlinková a Ing. Jech vyslovili obavy, aby akce nebyla financováná z rozpočtu pro kulturu. Bc. Pecha je ujistil, že z rozpočtu kultury financována nebude.

Závěr: Výbor doporučuje uskutečnit prezentaci hl.m.Prahy při otevření České národní budovy v New Yorku v navrženém rozsahu. (Hlasování: 8 pro - 0 proti - 0 se zdrželi hlasování)

 

5.2 – Zajištění péče o tradiční lidovou kulturu v hl.m.Praze podle Usnesení vlády ČR ze dne 11.6.2003

 • Mgr. Státníková informovala, že hl.m.Praha jako jediný ze všech krajů nemá podle Usnesení vlády ČR ze dne 11.6.2008 regionální odborné pracoviště  pro tradiční lidovou kulturu. Muzeu chybí etnograf, který by sledoval především kulturu v okrajových částech Prahy.

Závěr: Výbor doporučuje v souladu s Usnesením vlády ČR ze dne 11.6.2003 :

 1. Navýšit počet přepočtených pracovníků o jeden celý úvazek, včetně pokrytí všech mzdových nákladů

2.     Vybavení pracoviště 50 000 Kč.

 1. Změnu zřizovací listiny Muzea hlavního města Prahy 

(Hlasování: 8 pro - 0 proti - 0 se zdrželi hlasování)

 

 

5.3 – Revokace usnesení RHMP č. 579 ze dne 13.5.2008 k projektu Prague Biennale Photo

 • Mgr. Šimon informoval, že Nadace Prague Biennale se rozhodla spojit dvě velké události v oblasti vizuální kultury a původně plánovanou přehlídku současné fotografie Prague Biennale Photo z letošního roku přesunula na příští rok a spojí ji s tradiční mezinárodní přehlídkou  současného umění Prague Biennale 4. Finanční příspěvek poskytnutý městem pro letošní rok bude použit v letošním roce na přípravu akce.

Závěr: Výbor doporučuje změnit předmět u partnerské smlouvy z  „ Prague Biennale Photo“ na „ Prague Biennale Photo - příprava“. (Hlasování: 8 pro - 0 proti - 0 se zdrželi hlasování)

 

5.4 – Návrh optimalizace grantového systému hl.m.Prahy pro oblast kultury a umění

 • Ředitelka Divadla Na zábradlí D.Svobodová rozdala na závěr jednání členům výboru návrh na úpravy grantového systému, o nějž požádal radní Richter zástupce jednotlivých divadel při květnovém jednání u kulatého stolu. Předložený návrh vypracovala pravděpodobně pí. Kreuzmannová a předkládá jej jménem skupiny 15 zástupců NNO.
 • Dr. Ryšlinková požádala, aby bylo umožněno Mgr. Kreuzmannové jako hlavnímu autorovi materiálu tento materiál představit. O návrhu se hlasovalo s tímto výsledkem: 5 pro - 3 proti - 0 se zdrželi hlasování. Návrh nebyl přijat.

 

5.5 – Monitoring grantového řízení v oblasti kultury a umění

 • Na dotaz Ing. Jecha informovala Mgr.Navrátilová o průběhu monitoringu grantového řízení v oblasti kultury a umění. V současné době Vysoká škola ekonomická shromažďuje informace a jedná se členy grantové komise.

 

5.6 – Dopis zaměstnanců Pražské informační služby

 • Dr. Ryšlinková požádala o projednání dopisu pracovníků PIS, v němž si stěžují na práci nové ředitelky. Bc. Pecha odpověděl, že tato problematika bude projednávána na zářijovém zasedání výboru památek a cestovního ruchu ZHMP. K jednání bude přizvána ředitelka PIS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příští řádné zasedání se bude konat 3. 9. 2008 ve 13.00 hod. v zasedací místnost č. 349 – 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: PaedDr. Radovan Smolka

 

 

Tajemník: Mgr. Jan Kněžínek

 

 

Ověřila: Martina Šandová

 

 

Schválil: Bc. Ondřej Pecha