Přítomni: členové - Bc. O. Pecha (předseda), Ing. F. Stádník (místopředseda), Ing. Mgr. M. Poche (místopředseda), F. Adámek, Ing. L. Alinčová, I. Bednář, Z. Richter, Mgr. M. Semelová, M. Šandová

    tajemník – Mgr. J. Kněžínek

 

Hosté: Ing. K.Jech, člen ZHMP

Ing. I.Vinš, MHMP

Mgr. Z.Navrátilová, OKP MHMP

Ing. D.Sobotka, předseda Poradního sboru primátora

M.Smolíková, Pro Culture

P. Vlasák

p. Pylypov

 

Omluveni: MUDr. T. Kaštovský, M. Langmajer

 

1. Prohlídka výstavy EXPO 58 v Městské knihovně

§    Členové výboru si od 13.00 do 13.30 hod. prohlédli komentovanou výstavu EXPO 58 v Městské knihovně.

 

2. Kontrola zápisu z 25. zasedání a schválení programu 26. zasedání

 • Členové výboru schválili správnost zápisu z 25. zasedání. ( Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi hlasování)
 • Předseda seznámil s návrhem programu zasedání a navrhl bod Různé (Stanovisko k Návrhu občanů k projednání – Chceme Prahu kulturní) přiřadit k bodu 3 (Informace Ing. Sobotky). Takto upravený program byl schválen. (Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi hlasování)
 • Členové výboru schválili ověřovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. L.Alinčovou. (Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi hlasování)

 

3.1 - Aktuální informace o Poradním sboru primátora hl.m.Prahy pro oblast grantové a kulturní politiky a o monitoringu grantového systému

 • Ing. Sobotka přednesl aktuální informaci o činnosti a úkolech Poradního sboru primátora hl.m.Prahy pro oblast grantové a kulturní politiky. Dále informoval o monitoringu grantového systému.
 • Bc. Pecha poděkoval Ing. Sobotkovi za informace.

Závěr: Výbor vzal obě informace na vědomí.

 

3.2 - Stanovisko k Návrhu občanů k projednání – Chceme Prahu kulturní

 • Výbor projednal stanovisko k Návrhu občanů k projednání – Chceme Prahu kulturní, který byl předložen Magistrátu HMP. Usnesením Rady HMP č. 819 ze dne 17.6.2008 má být odpověď po projednání ve výboru pro kulturu předložena zářijovému zasedání Zastupitelstva HMP. M.Smolíková zodpověděla dotaz I.Bednáře k bodu 7 projednávaného Návrhu. Člen ZHMP pan Ing. Jech s odvoláním na dohody po volbách v roce 2006 požádal o podkladové materiály k jednání, které členové výboru obdrželi dne 27.8.2008. Ing. Poche mu dal své materiály. Na dotaz Mgr. Semelové uvedl Bc. Pecha, že výbor bude průběžně informován o práci Poradního sboru primátora. Předseda výboru pro kulturu Bc. Pecha dále přislíbil, že na žádost pana Ing. Jecha projedná způsob distribuce materiálů k jednání výboru pro členy ZHMP.

Závěr: Výbor vzal na vědomí konkrétní body Návrhu občanů k projednání – Chceme Prahu kulturní.

2. Výbor bere na vědomí dosavadní opatření, která byla v této oblasti doposud učiněna.

3. Výbor bere na vědomí informaci předsedy Poradního sboru primátora hl.m.Prahy pro oblast kulturní a grantové politiky Ing.Sobotky o dosavadní činnosti Poradního sboru a o jeho aktuálních úkolech, především k vyhlášení grantů hl.m.Prahy v oblasti  kultury na rok 2009.

4. Výbor na svém říjnovém zasedání projedná návrh materiálu k Vyhlášení grantů hl.m.Prahy v oblasti kultury na rok 2009.

(Hlasování: 7 pro – 0 proti – 1 se zdržel hlasování)

 

4. Partnerství hl.m.Prahy

 • Předseda představil předložený materiál – přehled žádostí předložených v roce 2008, které již byly předmětem jednání a byly ponechány doposud bez návrhu. Z toho důvodu o žádostech zatím nemohla rozhodnout Rada, případně Zastupitelstvo HMP a žadatelé neobdrželi vyrozumění o přijetí či nepřijetí partnerství hl.m.Prahy. Současně byly projednány i další došlé žádosti na letošní rok.
 • Předseda uvedl každou žádost s konkrétním návrhem výše finanční podpory. Hlasovalo se pouze u těch projektů, kde předseda nebo některý z členů výboru navrhl kladné vyřízení žádosti. Svůj souhlas s celkovým návrhem vyjádřili členové výboru v závěru tohoto bodu hlasováním. Výsledky jednání jsou uvedeny v tabulce na konci zápisu.

Závěr: 1. Výbor doporučuje přijmout partnerství  hl.m.Prahy k vybraným kulturním projektům v celkové výši 3 340 000 Kč.

2. Výbor doporučuje radnímu Richterovi, aby požádal Radu HMP o navýšení finančních prostředků v kapitole 06 a předložil návrh na přijetí partnerství hl.m.Prahy dle bodu č. 1. (Hlasování: 7 pro – 0 proti – 1 se zdržel hlasování)

 

5. Žádosti o navýšení partnerství hl.m.Prahy

5.1 Mezinárodní folklorní festival Pražský jarmark

 • Výbor projednal žádost Folklorního sdružení ČR o další navýšení částky 400 000 Kč, kterou obdrželo formou partnerství hl.m.Prahy na uspořádání V. mezinárodního folklorního festivalu Pražský jarmark.

Závěr: Výbor nedoporučuje navýšení partnerství hl.m.Prahy. (Hlasování: 6 pro - 0 proti - 2 se zdrželi hlasování)

 

5.2 Dvě žádosti sdružení UNIJAZZ (Babí léto v Bohnicích, Alternativa)

 • Výbor projednal žádost sdružení UNIJAZZ – sdružení pro podporu kulturních aktivit o navýšení finančního příspěvku 100 000 Kč na 19. ročník festivalu Babí léto v Psychiatrické léčebně Bohnice a dále o navýšení finančního příspěvku 500 000 Kč na mezinárodní hudební festival Alternativa 2008.

Závěr: Výbor nedoporučuje navýšení partnerství hl.m.Prahy. (Hlasování: 6 pro - 1 proti - 1 se zdržel hlasování)

 

6. – Žádosti o navýšení finančního příspěvku – grantu

6.1 Divadlo Alfred ve dvoře

 • Výbor projednal žádost občanského sdružení MOTUS, které provozuje Divadlo Alfred ve dvoře. V letošním roce obdrželo sdružení granty hl.m.Prahy na činnost tohoto divadla v celkové výši 4 057 772 Kč. Sdružení požádalo o navýšení grantu o 110 000 Kč, neboť se mu nepodaří vyrovnat ekonomický propad v programové části rozpočtu.

Závěr: Výbor nedoporučuje navýšení účelové dotace - grantu hl.m.Prahy. (Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi hlasování)

 

6.2 Občanské sdružení Petrklíč

 • Výbor projednal žádost občanského sdružení Petrklíč, které požádalo o navýšení účelové dotace - grantu hl.m.Prahy ve výši 80 000 Kč na celoroční uměleckou činnost v divadle Miriam. Žádost zdůvodnilo tím, že letošní grant činil 40 % výše loňského grantu.

Závěr: 1. Výbor doporučuje občanskému sdružení. Petrklíč navýšení účelové dotace - grantu hl.m.Prahy o 120 000 Kč.

2. Výbor doporučuje radnímu Richterovi předložit návrh na navýšení grantu hl.m.Prahy dle bodu 1. (Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi hlasování)

 

6.3 Divadlo Minaret

 • Výbor projednal žádost pana Luďka Jiříka o navýšení účelové dotace - grantu hl.m.Prahy ve výši 50 000 Kč na celoroční uměleckou činnost divadla Minaret, které hraje pro děti.

Závěr: 1. Výbor doporučuje navýšení účelové dotace - grantu hl.m.Prahy panu L. Jiříkovi na uměleckou činnost divadla Minaret o 66 000 Kč.

2. Výbor doporučuje radnímu Richterovi předložit návrh na navýšení grantu hl.m.Prahy dle bodu 1. (Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi hlasování)

 

6.4 Struny podzimu

 • Výbor projednal žádost občanského sdružení Struny podzimu o navýšení účelové dotace - grantu ve výši 1 milion Kč  na realizaci mezinárodního hudebního festivalu Struny podzimu.

Závěr: 1. Výbor doporučuje navýšení účelové dotace - grantu hl.m.Prahy na mezinárodní hudební festival Struny podzimu o 250 000 Kč.

2. Výbor doporučuje radnímu Richterovi předložit návrh na navýšení grantu hl.m.Prahy dle bodu 1. (Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi hlasování)

 

6.5 Jazz Bridge form Prague fo EU 2008

 • Výbor projednal žádost pana Rudolfa Mazače o navýšení účelové dotace – grantu hl.m.Prahy ve výši 50 000 Kč na 4. ročník Jazz Bridge form Prague fo EU 2008.

Závěr: Výbor nedoporučuje navýšení účelové dotace - grantu hl.m.Prahy. (Hlasování: 7 pro – 0 proti – 1 se zdržel hlasování)

 

6.6 Czech Music On The Road

 • Výbor projednal žádost pana Jaromíra Hanzlíka A.M.P. – Alternative Music Production  o navýšení účelové dotace – grantu hl.m.Prahy ve výši 180 000 Kč na prezentaci české alternativní hudby v Japonsku - Czech Music On The Road 2008.

Závěr: 1. Výbor doporučuje navýšení účelové dotace - grantu hl.m.Prahy na projekt Czech Music On The Road 2008 o 50 000 Kč.

2. Výbor doporučuje radnímu Richterovi předložit návrh na navýšení grantu hl.m.Prahy dle bodu 1. (Hlasování: 7 pro – 0 proti – 1 se zdržel hlasování)

 

6.7 Gutta Musicae

 • Výbor projednal žádost pana Svatopluka Jányše o navýšení účelové dotace – grantu hl.m.Prahy ve výši 55 463 Kč na provoz Gutta Musicae – tvůrčí dílny, v rámci dotace na vstupenku, tzv. „provozní grant“.

Závěr: Výbor nedoporučuje navýšení účelové dotace - grantu hl.m.Prahy. (Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi hlasování)

 

6.8 Pražská komorní filharmonie, o.p.s.

 • Výbor projednal žádost Pražské komorní filharmonie, o.p.s. o navýšení účelové dotace – grantu hl.m.Prahy, která na letošní rok činí 5 500 000.

Závěr: 1. Výbor doporučuje navýšení účelové dotace - grantu hl.m.Prahy o 800 000 Kč.

2. Výbor doporučuje radnímu Richterovi předložit návrh na navýšení grantu hl.m.Prahy dle bodu 1 s tím, že Radě a Zastupitelstvu HMP bude předložena žádost o navýšení kapitoly 06 o 600 000 Kč z neúčelové rezervy kapitoly 1016. (Hlasování: 7 pro – 0 proti – 1 se zdržel hlasování)

 

 

7. Žádost sdružení AMAS o finanční dar na aktivity u Obelisku na Křivoklátsku

 • Výbor projednal žádost sdružení AMAS o finanční dar na jeho čtyřleté, nyní již dokončované aktivity  při obnově prostoru po bývalém koncentračním táboře nedaleko Skryjí na Křivoklátsku.

Závěr: Výbor nedoporučuje poskytnutí finančního příspěvku formou daru na aktivity sdružení AMAS u Obelisku na místě bývalého koncentračního tábora na Křivoklátsku. (Hlasování: 7 pro – 1 proti – 0 se zdrželi hlasování)

 

8. Žádost o poskytnutí finančních prostředků formou daru Muzeu Karlova mostu

 • Výbor projednal žádost První Všeobecné Člunovací Společnosti, s.r.o. o poskytnutí finančního daru ve výši 1 500 000 Kč na provoz Muzea Karlova mostu s jeho osvětovou činností a na činnost public relations spojenou s opravou Karlova mostu.

Závěr: 1. Výbor doporučuje poskytnutí finančních prostředků formou daru na provozování Muzea Karlova mostu První Všeobecné Člunovací Společnosti, s.r.o.

2. Výbor doporučuje úpravu rozpočtu následovně: snížení neúčelové rezervy kapitoly 1016, § 6409 ve prospěch běžných výdajů kapitoly 0619 – OKP MHMP, § 3392 – partnerství o 1 500 000 Kč na realizaci bodu 1. tohoto návrhu na usnesení.

3. Výbor doporučuje radnímu Richterovi předložit Radě HMP návrh na poskytnutí finančních prostředků formou daru hl.m.Prahy dle bodu 1. (Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi hlasování)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příští řádné zasedání se bude konat 1. 10. 2008 ve 13.00 hod. v zasedací místnost č. 349 – 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: PaedDr. Radovan Smolka

 

 

Tajemník: Mgr. Jan Kněžínek

 

 

Ověřila: Ing. L.Alinčová

 

 

Schválil: Bc. Ondřej Pecha

 


Příloha č. 1
Partnerství hl.m.Prahy

 

Poř. č.

Č. j.

ŽADATEL

NÁZEV PROJEKTU

Celkové nákl. projektu v Kč

Požadovaná částka v Kč

Doporučení výboru* v Kč

Poznámka

1.

466591/07

Hana Gregorová

Premiéry v Divadle Radka Brzobohatého

10 936 000

2 400 000

 

4.

467420/07

Gambit Factory, s. r. o.

Video Art Festival Prague - YOUNG VIDEO ART. První mezinárodní festival videoartu a nových médií - umělci do 35 let

4 600 000

1 300 000

500 000 

Hlasování:

8 – pro

0 – proti

0 – se zdrželi hlas.

5.

467419/07

Art Prague Centrum, s. r. o.

PRAGUE FOTO. První ročník veletrhu fotografie

2 670 000

930 000

 

7.

467413/07

Občanské sdružení CZECHDESIGN.CZ

Design Match 08

1 154 321

500 000

 

13.

431666/07

Eugen Brikcius

Vznik Československa slovem i obrazem

693 000

480 000

 

18.

471310/07

Společnost Josefa Hercla

Na cestě mezi Prahou a Karlovými Vary

1 047 000

400 000

 

19.

467501/07

Studio Damúza

Vodu po lžičkách

217 500

100 000

 

21.

471325/07

Jitka Bonušová, DVORANA

Country Dance Festival Jasana Bonuše 2008

197 000

86 000

 

22.

469477/07

Fórum kulturní diverzity mladých

Sperm Festival 2008: SYNAPSE (3. ročník)

1 825 000

355 950

 

23.

468228/07

Dana Kyndrová

21. srpen 1968 - fotografická výstava

3 334 480

800 000

 

24.

468836/07

City point

City Point - Na cestě městem 2007-2008

1 110 000

440 000

150 000 

Hlasování:

8 – pro

0 – proti

0 – se zdrželi hlas.

30.

467838/07

Akademie výtvarných umění v Praze

Diplomanti AVU 2008

815 000

400 000

 

33.

468068/07

Tolerdance

STREET FOR ART 08

394 000

164 000

 

35.

467600/07

YMCA Europe, o. p. s.

City Action YMCA Europe 2008

1 213 000

763 000

 

40.

467908/07

DIVADLO COMPANY.CZ, Divadelní sdružení

Oidipus rex

450 000

271 900

 

44.

462770/07

CZECH PHOTO o. p. s.

Rok 1968 očima fotografů

840 000

500 000

 

45.

466066/07

Komorní orchestr AKADEMIE PRAHA

Memento 1968 koncert pro ty, kdo nepodlehli

378 000

160 000

 

46.

462693/07

Folklorní sdružení České republiky

"ZPĚVÁČEK-SLÁVIK" a "ZPÍVÁME PRO RADOST"

2 795 000

600 000

 

48.

465574/07

Sdružení dechových orchestrů České republiky

Mezinárodní festival dechových orchestrů "HRAJ KAPELO, HRAJ" - Praha 2008

950 000

250 000

 

49.

467416/07

Buchty a loutky

Festival Buchty a loutky dětem

806 500

600 000

 

50.

467933/07

JUPITER

FESTIVAL KREPSKO 2008

374 000

200 000

 

52.

467936/07

Unie českých pěveckých sborů

Pražský sborový maraton

970 000

434 000

 

53.

467926/07

Společnost pro novou hudbu

Maraton soudobé hudby 2008 - 14. ročník mezinárodní přehlídky současné hudby

1 000 000

400 000

 

58.

467883/07

ARCHITECTURA

Současná architektura a Praha/cyklus výstav

1 980 000

750 000

 

59.

468093/07

Forum 50 %

Festival ženské kultury

612 000

514 500

 

62.

474111/07

Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO

Der Film 2008

527 000

150 000

 

65.

471576/07

UNION FILM s. r. o.

Výstavní galerie v kině Světozor

222 000

100 000

 

66.

474066/07

UNION FILM s. r. o.

Ozvěny MFF Karlovy Vary

350 000

192 000

 

70.

464540/07

Miroslav Trejtnar - K.I.D.

Festival pouličního divadla TEATROTOČ

359 000

259 000

 

71.

466126/07

HAMLET PRODUCTION, a.s.

3. ročník - Festival slovenské divadelní tvorby

2 364 000

1 501 000

 

73.

476245/07

ATHANOR - společnost pro filmovou tvorbu, s. r. o.

PŘEŽÍT SVŮJ ŽIVOT

35 780 000

2 500 000

 

85.

467531/07

Tanec Praha o. s.

ČESKÁ TANEČNÍ PLATFORMA 2008 -14. ročník festivalu české soudobé tvorby a pohybového divadla

840 000

400 000

 

91.

467486/07

PAMĚŤ - Společnost pro záchranu kulturních hodnot

NÁVRATY

90 000

50 000

 

92.

467489/07

Výbor pro odškodnění romského holocaustu v České republice

Prezentace výstavy "Zaniklý svět" v centru Prahy

398 300

250 000

 

93.

467462/07

Klub přátel základní umělecké školy v Praze 8 - Libni

SVATBA ANTONÍNA DVOŘÁKA - 135 let

427 000

174 000

 

94.

467473/07

Lovecraft, s. r. o.

RECYCLIT

600 000

240 000

 

95.

467472/07

Lovecraft, s. r. o.

HALOEFEKT

229 500

89 500

 

98.

4668710/07

Regii Caroli regis

Rudolfínské slavnosti

131 000

56 000

 

99.

465842/07

Cestovní kancelář turistika a hory, s. r. o.

6. Mezinárodní festival outdoorových filmů ®

700 000

500 000

 

117.

464993/07

Musica Florea

6. festivalový cyklus souboru Musica Florea

636 500

350 000

 

122.

467422/07

Art Prague Centrum, s. r. o.

ART PRAGUE, VII. ročník veletrhu současného umění

2 330 000

470 000

 

126.

468050/07

Hendaver, o. s.

MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL

495 000

150 000

 

128.

460457/2007

HAF

Výstavy v Hafstudiu

225 000

65 000

 

130.

465549/07

BOHUSLAV RATTAY

Pražští pozounéři hrají na Staroměstské radnici

200 000

150 000

 

132.

467488/07

Agora Central Europe - společnost pro demokracii a kulturu

PRAŽSKÁ část studentské debatní soutěže "Cestou do parlamentu"

346 000

201 100

 

134.

467456/07

Česká numismatická společnost

Vědecká konference k 850. výročí korunovace Vladislava II. českým králem

620 000

407 000

 

136.

464314/07

Český klub kinoamatérů - videoklub Praha

Krajská soutěž amatérského filmu Praha 2008 - realizace

47 000

10 000

 

140.

445738/07

ART CALIBRE

Festivalová postupová přehlídka scénického tance mládeže a dospělých pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj - realizace

136 400

34 500

 

150.

460510/07

HAF

Společné zpívání při příležitosti významných svátků a událostí v průběhu roku 2008

68 000

30 000

 

151.

461669/07

Svaz učitelů tance České republiky, občanské sdružení

Seriál soutěží ve společenském tanci

26 700

10 200

 

152.

461499/07

Sdružení pražských malířů

Kulturně výtvarná činnost - příprava Salonu pražských výtvarníků

285 000

225 000

 

153.

462548/07

JOSEF VOMÁČKA -Concept (TM)

Intercity Berlin-Praha Architektura 04

2 470 000

800 000

 

154.

464537/07

Trafačka, o. s.

Names fest 1. mezinárodní street art festival v Praze

2 630 000

500 000

 

155.

466363/07

Sdružení občanů a přátel Malé Strany a Hradčan

Autorské podvečery s výstavou

624 000

160 000

 

156.

465206/07

Galerie 5. patro, o. s.

Cyklus 4 výstav současných českých a zahraničních autorů

315 000

315 000

 

161.

606577/07

Společnost přátel Loutkového divadla Jiskra v Praze 8 - Kobylisích

95. výročí Loutkového divadla Jiskra v Praze 8 - zkvalitnění a rozšíření činnosti

100 000

50 000

30 000 

Hlasování:

8 – pro

0 – proti

0 – se zdrželi hlas.

164.

56996/08

Občanské sdružení Sedm paprsků

2. mezinárodní krajanský festival

701 000

639 000

150 000 

Hlasování:

8 – pro

0 – proti

0 – se zdrželi hlas.

171.

77562/2008

Správa Pražského hradu

Biedermeier, Umění a kultura v českých zemích 1814 - 1848

12 340 000 Kč

2 000 000 Kč

 

175.

107582/2008

Správa Pražského hradu

Slovenský obraz / Obraz Slovenska

7 655 000 Kč

2 000 000 Kč

 

176.

107642/2008

CINEART TV Prague s.r.o.

Natáčení celovečerního filmu "Zemský ráj to na pohled"

27 020 505 Kč

2 000 000 Kč

 

180.

125657/2008

PaedDr. Olga ČERNOHORSKÁ

Výstava hraček, výukových kapsářů a pomůcek pro zdravotně postižené děti

233 400

100 000

 

181.

125657/2008

FILM SERVIS FESTIVAL KARLOVY VARY, a. s.

Festival krátkých filmů Praha / Prague Short Film Festival

2 465 000

1 200 000

 

182.

150040/2008

MGA GREIF s. r. o.

KLUZIŠTĚ - Ovocný Trh

3 600 000

1 500 000

bez návrhu 

bude projednáno na příštím zased.

184.

160096/2008

Sdružení pro mimoškolní sportovní aktivity SPORT

NEDOVEDU POCHOPIT

157 200

50 000

 

185.

57331/08

NedomYsleno ČR s. r. o.

OPEN! PRAGUE CITY/OSLAVY PRAHY

22 796 568

4 796 568

 

189.

181403/2008

Mozaika - sdružení pro volný čas dětí a mládeže, pro vzdělávání, výchovu a osvětu

Výstava fotografií Františka Dostála

250 000  

160 000  

 

193.

183366/2008

Miloslav Navrátil

Evropská grafika 

 

353 000  

100 000  

 

196.

195773/2008

Ing. Blahoslav Lukavec   

Betlémy v Betlemské kapli - vánoční muzicírování

860 879  

90 000  

 

198.

196458/2008

Sukův komorní orchestr, s.r.o.

Koncert "80" - "Zdeněk Lukáš, jeho předchůdci a vrstevníci“ – galakoncert k nedožitému jubileu Zdeňka Lukáše

250 000

100 000

 

201.

194172/2008

BELTFILM, s.r.o.

Film „Máj“ – kinodistribuce a premiéra

2 874 036

600 000

 

206.

189688/2008

Alena Petříčková

Rande 54 – Brána   

155 000  

50 000  

 

208.

198059/2008

PHP - Pražský dům fotografie - Prague House of Photography, o.p.s.   

Tři "O" Osvobození, Okupace, Odchod

2 891 800  

1 000 000  

100 000 

Hlasování:

7 – pro

1 – proti

0 – se zdrželi hlas.

212.

197316/2008

DOX PRAGUE, a.s.

Vítejte v kapitalismu 

9 350 000  

3 025 000  

500 000 

Hlasování:

7 – pro

1 – proti

0 – se zdrželi hlas.

214.

197327/2008

SVOBODA SERVIS s.r.o.   

Vydání publikace Česká republika se představuje (v anglickém jazyce)

1 550 000  

50 000  

 

215.

196366/2008

Tanec Praha

Tanec Praha 2008 - mezinárodní festival soudobé taneční tvorby a pohybového divadla - žádost o navýšení

12 800 000

4 000 000

 

216.

196392/2008

Ing.Vladimír Kotík      

XVIII. Interfestival magie Praha

460 500  

115 000  

 

219.

197563/2008

ART Prometheus, o.s.

Pražské kempování

991 800

441 800

 

221.

197568/2008

Divadlo Archa o.p.s.

68/69

1 778 000

400 000

 

223.

197779/2008

Divadlo bratří Formanů

Obludárium – Putování Evropou 2008

1 688 000

542 000

400 000 

Hlasování:

8 – pro

0 – proti

0 – se zdrželi hlas.

224.

197753/2008

10:15 Management s.r.o., 

Leonard Cohen

7 400 000  

2 000 000  

 

228.

195012/2008

ScArt - společnost pro umění a vědu       

MOBIL &  GAME ART - týden technické a vědecké kreativity v umění

472 000  

332 000  

 

230.

201625/2008

Adam Halaš

Festiválek Jsem spokojenej

217 000

170 000

 

232.

205208/2008

Frey s.r.o.   

Widlife Photographer of the Year - nejlepší fotografie přírody

1 130 000  

330 000  

 

233.

208060/2008

Jazzová sekce - Artforum

11.ročník nonstopčtení

400 000

400 000

 

236.

219861/2008

Agentura BONUS s.r.o

Koncert Lucie Bílé,Boni Pueri a P.Maláska

3 630 000  

950 000  

 

241.

46875/2008

Společnost Zdeňka Fibicha, o.s.

XI. Mezinárodní festival koncertního melodramu

950 000  

450 000  

 

244.

322510/2008

Revolution Promotion s.r.o.

Výstava fotek Jaroslava Šimandla

1 231 000

1 000 000

 

245.

343520/2008

JORDAN-CZ-EU, o.s.

Izrael - 60 let objektivem (Výstava fotografií o 60 letech vývoje státu Izrael)

626500

250000

 

248.

 342204/2008

P & J Music s. r. o.

Jazz meets World 2008 – navýšení příspěvku

1 167 000

350 000

200 000 

Hlasování:

8 – pro

0 – proti

0 – se zdrželi hlas.

249.

 359545/2008

IP Sport, o.s.

IBERICA 2008 - festival španělské kultury

1 830 000

100 000

 

251.

 291939/2008

Agentura BONUS, spol. s. r. o.

Noc v Opeře

5 500 000

1 550 000

 

252.

450499/2008

Klub autorů literatury faktu

Vydání knihy Egona Erwína KISCHE -  Pražský pitaval

206 000

160 000

160 000 

Hlasování:

8 – pro

0 – proti

0 – se zdrželi hlas.

253.

355470/2008

Levicové kluby žen, o. s.

Oslava 90. výročí vzniku ČSR

55 000

25 000

 

254.

395552/2008

La Isla Production, občanské sdružení

Pražský karneval

1 068 900

200 000

150 000 

Hlasování:

7 – pro

0 – proti

1 – se zdržel hlas.

255.

517826/2008

Kulturní Centrum MEANDR, občanské sdružení

ESKAPÁDY 2008, filmová přehlídka pro mládež z E. U.

362 000

135 000

100 000 

Hlasování:

6 – pro

0 – proti

2 – se zdrželi hlas.

256.

440115/2008

GSMA s. r. o.

The Phantom of the Opera

12 000 000

2 000 000

 0

 

258.

514776/2008

Wolf Star Production

Jazz v Rudolfinu

4 250 000

1 500 000

 0

 

259.

522930/2008

SPADEA, spol. s r.o.

MAGIC MIRRORS PRAGUE

2 468 001

688 000

400 000 

 Hlasování:

8 – pro

0 – proti

0 – se zdrželi hlas.

260.

526186/2008

Člověk v tísni, o.p.s.

Výstava Příběhy bezpráví – cesta ke svobodě

1 093 000

400 000

350 000 

 Hlasování:

6 – pro

1 – proti

1 – se zdrželi hlas.

261.

522366/2008

ONKOCET EUROPE o.p.s.

Eurokoncert proti rakovině

500 000

150 000

150 000

Hlasování:

8 – pro

0 – proti

0 – se zdrželi hlas.