Přítomni: členové - Bc. O. Pecha (předseda), Ing. F. Stádník (místopředseda), Ing. Mgr. M. Poche (místopředseda), F. Adámek, Ing. L. Alinčová, I. Bednář, Z. Richter, Mgr. M. Semelová, M. Šandová

 

Hosté: RNDr. Jana Ryšlinková, člen ZHMP

Ing. I.Vinš, MHMP

Mgr. Z.Navrátilová, OKP MHMP

RNDr. T. Řehák, ředitel Městské knihovny

PhDr. N. Machačová, odbor strategické koncepce ÚRM

Mgr. I. Stoklasová, odbor strategické koncepce ÚRM

L. Mečkovský, pracovník sekretariátu Ing. M. Richtera

Mgr. B. Černý, Obecní dům, a.s.

PhDr. V. Brtníková, Festival spisovatelů

pí. Dvořáková, ČTK

p.Paták, MEDIAFAX

 

Omluven: MUDr. T. Kaštovský, M. Langmajer, Mgr. J. Kněžínek (tajemník)

 

1. Kontrola zápisu z 27. zasedání a schválení programu 28. zasedání

 • Členové výboru schválili správnost zápisu z 27. zasedání. ( Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi hlasování)
 • I.Bednář požádal o rozšíření programu o bod 6.3 – Pravidla udělování Ceny primátora hl.m.Prahy v rámci soutěže O nejkrásnější knihy roku. Členové výboru schválili takto upravený program 28. zasedání. (Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi hlasování)
 • Členové výboru schválili ověřovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. L.Alinčovou. (Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi hlasování)

 

2. Aktualizace Strategického plánu rozvoje hl.m.Prahy

 • Pracovnice odboru strategické koncepce ÚRM dr. Machačová a Mgr. I.Stoklasová představily aktualizaci Strategického plánu rozvoje hl.m.Prahy a objasnily jeho vývoj od r. 2000.

Závěr:  Výbor vzal na vědomí aktualizaci Strategického plánu  rozvoje hl.m.Prahy

(Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi hlasování)

 

3. Rušení poboček Městské knihovny v Praze

 • Dr. Řehák představil podkladový materiál Analýza dostupnosti veřejných knihovnických a informačních služeb v okolí některých poboček MKP v souvislosti se závěry personálního a organizačního auditu provedeného v roce 2008. Na podnět předsedy výboru doplnil ještě předložené informace o výkonové ukazatele vybraných poboček včetně počtu čtenářů.
 • V diskusi reagoval na dotazy a připomínky členů výboru: zda by bylo možno nahradit činnost vybraných poboček bibliobusem, zda bylo projednáno připravované rušení poboček se starosty MČ,
 • Z.Richter konstatoval, že MČ, které doposud nemají vlastní knihovnu, by si ji měly zřídit. Je to určitá vizitka kulturnosti těchto MČ. Mgr. Semelová zdůraznila, že je nutno  hledat všechny možnosti pro zachování stávajících poboček a že tuto problematiku nelze posuzovat jen z ekonomického hlediska. Společně s Ing. Alinčovou pak obě konstatovaly, že v souvislosti s uvažovaným rušením vybraných poboček je nutno si vyžádat stanovisko starostů MČ, kterých se tato problematika týká. Na dotaz F.Adámka o aktuálnosti probírané problematiky, odpověděl dr. Řehák, že se tak děje v souvislosti s usnesení RHMP z července letošního roku.

Závěr:  Výbor bere informaci na vědomí. (Hlasování: 8 pro – 0 proti – 1 se zdržel hlasování.)

 

4. Partnerství hl.m.Prahy

 • Členové výboru diskutovali o předložených projektech. V závěru diskuse hlasováním vyjádřili souhlas s doporučenými částkami v níže uvedení tabulce.

 

Poř. číslo

Žadatel

Název projektu

Celkové náklady (v Kč)

Požadovaná částka

(v Kč)

Doporučená částka (v Kč)

Hlasování

182.

MGA GREIF s.r.o.

KLUZIŠTĚ – Ovocný trh

3 600 000

1 500 000

1 000 000

 

266.

Česká astronomická společnost

Keplerovo muzeum – vznik a otevření

1 000 000

270 000

150 000

 

267.

Astronomický ústav AV ČR

Exteriérová výstava Pohledy do vesmíru

500 000

40 000

40 000

 

268.

etapa PRO s.r.o.

Vánoční program

4 660 000

4 000 000

2 000 000

 

269.

Občanské sdružení Pro Photo

Izrael objektivy tří generací Fotografů

332 000

150 000

100 000

 

270.

Doc.Dr.Dušan Josef, CSc.

Pražské mosty v obrazech

30 226

30 226

30 000

 

271.

Nadační fond Festival spisovatelů Praha

Festival spisovatelů Praha 2009 - příprava

12 236 000

800 000

100 000

 

272.

Josef K. Lepič

Blízká setkání lidského druhu

 

500 000 až 1 000 000

0

 

273.

ASAX, s.r.o.

Historická stezka a hradiště Šance - Hostivař

720 000

350 000

350 000

 

274.

Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze

Výstava OBR

387 000

288 000

120 000

 

275.

Paleta – sdružení mladých výtvarníků

Výstava Praha – Krkonoše a lidé – příprava

600 000

500 000

250 000

 

276.

Semma, s.r.o.

ALOHA OVAR NUOVA

921 300

720 300

500 000

 

277.

o.s. Divadlo Unlimited

Příprava autorské inscenace MLČENLIVÁ

307 500

65 000

60 000

 

278.

SOND-EXPRES, spol. s r.o.

Koncert hudební skupiny Alphaville

691 000

541 000

200 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C e l k e m

 

 

 

4 900 000

 

 

Závěr: 1. Výbor doporučuje přijmout partnerství  hl.m.Prahy k vybraným kulturním projektům v celkové výši 4 900 000 Kč.

2. Výbor doporučuje radnímu Richterovi předložit Radě HMP návrh na přijetí partnerství hl.m.Prahy dle  bodu č. 1, získá-li na tato nová partnerství finanční prostředky. (Hlasování: 8 pro –  0 proti –  0 se zdrželi hlasování)

 

5 – Program Praha duchovní a Zásady pro udělování účelových dotací – grantů v rámci programu Praha duchovní

 • L. Mečkovský informoval, že materiál Program Praha duchovní není ještě v té podobě, aby mohl být předložen výboru. Stále se ještě zapracovávají připomínky z odboru legislativního a právního MHMP.

Závěr: Materiál bude předložen na příštím zasedání výboru.

 

6. Různé

 

6.1 – Odkoupení 7 hudebních představení pro seniory

 • Mgr. Navrátilová představila materiál o odkoupení 7 hudebních představení s názvem Ohňostroj operních a operetních melodií, které se budou v listopadu a prosinci konat v prostorách Aventina (Praha 1, Purkyňova 4). Představení budou zakoupena pro důchodce, program bude orientován na tuto věkovou kategorii. Vzhledem k tomu, že se jedná o charitativní záležitost, bude vstup pro důchodce zdarma.

Závěr: 1. Výbor doporučuje odkoupení 7 hudebních představení pro seniory v celkové výši 400 000 Kč.

2. Výbor doporučuje radnímu Richterovi předložit Radě HMP návrh na odkoupení 7 hudebních představení pro seniory.

 (Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi hlasování)

 

6.2 – Návrh na složení komise RHMP pro udílení grantů hl.m.Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2009

 • Členové výboru obdrželi návrh Poradního sboru primátora na složení nové grantové komise.
 • Členové výboru v diskusi kladně hodnotili, že se v návrhu objevila nová jména odborníků. Předloženému materiálu však vytkli, že nemá jednotnou podobu, zejména u B.Topolové a E.Zaoralové chybí podrobnější profesní profily. Dále konstatovali, že komise nemá žádnou nominaci na předsedu – tím by měl být člen ZHMP. M.Šandová navrhla Bc.Pechu. K jejímu návrhu se připojili Mgr. Semelová, I. Bednář a Ing. Stádník.

Závěr: 1.Výbor projednal návrh na složení komise RHMP pro udílení grantů hl.m.Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2009.

2. Výbor bere na vědomí návrh na složení komise RHMP pro udílení grantů hl.m.Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2009.

3. Výbor doporučuje jako předsedu této komise jmenovat předsedu výboru pro kulturu a volný čas ZHMP.

(Hlasování: 7 pro – 0 proti – 1 se zdržel hlasování)

 

6.3 – Pravidla pro udělování Ceny primátora hl.m.Prahy v rámci soutěže O nejkrásnější české knihy roku

 • I.Bednář doporučil v souvislosti se  soutěží O nejkrásnější české knihy roku, kterou vyhlašuje každoročně MK ČR a Památník národního písemnictví, udělení Ceny primátora hl.m.Prahy. Tuto soutěž řídí direktorium, v němž by mělo město jednoho zástupce. Cena primátora by nemohla být udělena bez souhlasu tohoto zástupce. Město by  soutěž podporovalo finanční částkou 100 000 Kč, z čehož by Cena primátora činila 50 000 Kč.

Závěr: 1.Výbor doporučuje zavedení udělování Ceny primátora v rámci soutěže O nejkrásnější české knihy roku k projednání Radě HMP.

2. Výbor žádá OKP MHMP, aby tento materiál věcně dopracoval.

(Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi hlasování)

 

 

 

 

 

Příští řádné zasedání se bude konat 3. 12. 2008 ve 13.00 hod. v zasedací místnost č. 349 – 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

 

 

 

 

Zapsal: PaedDr. Radovan Smolka

 

 

Ověřila: Ing. L.Alinčová

 

 

Schválil: Bc. Ondřej Pecha