Přítomni: členové - Bc. O. Pecha (předseda), Ing. F. Stádník (místopředseda), Ing. Mgr. M. Poche, F. Adámek, Ing. L. Alinčová, I. Bednář, MUDr. T. Kaštovský, Z. Richter, M. Šandová

    tajemník – Mgr. J. Kněžínek

 

Hosté: Ing. I.Vinš, MHMP

Mgr. Z.Navrátilová, OKP MHMP

B.Kocourová, OKP MHMP

 

Omluveni: M. Langmajer, Mgr. M. Semelová

 

 

1. Schválení programu mimořádného zasedání

  • Členové výboru schválili program mimořádného 29. zasedání. (Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)
  • Členové výboru schválili ověřovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. L.Alinčovou. (Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)

 

 

2. Rozpočet na rok 2009

  • Členové výboru projednali předložený rozpočet na rok 2009.
  • Konstatovali, že rozpočet je kvalitně zpracovaný, nicméně některé položky jsou značně podhodnoceny a bude nutné je posílit. Členové výboru se podrobně zabývali konkrétními problémy, které je nutné v návrhu rozpočtu dořešit.

Závěr:

1. Výbor doporučuje posílit z neúčelové rezervy OKP MHMP rozpočet Muzea hl.m.Prahy o částku  5 600 tis. Kč. (Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)

2. Výbor doporučuje navýšit z neúčelové rezervy kapitoly 10 kapitolu 06 - položku partnerství o 20 000 tis. Kč a zařadit položku  „Kulturní akce  v rámci předsednictví ČR v EU“ ve výši 25 540 tis. Kč. (Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)

3. Výbor doporučuje navýšit z neúčelové rezervy kapitolu 06 – Symfonický orchestr FOK o 10 000 tis. Kč po provedení ekonomického a personálního auditu. (Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)

4. Výbor doporučuje navýšit z neúčelové rezervy limit kapitoly 06 – Městská knihovna v Praze o 14 200 tis. Kč. Výbor podporuje úsilí radního Richtera o zachování poboček Městské knihovny v Praze. (Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)

5. Výbor doporučuje zohlednit v rozpočtu částku 16 518 tis. Kč a po finančním vypořádání za rok 2008 navýšit:

§    Divadlu na Vinohradech  o 8 518 tis. Kč na fasádu,

§    Národní kulturní památce Vyšehrad o 5 000 tis. Kč na opravu opěrné zdi ve svahu Na Libušince,

§    Galerii hl.m.Prahy  - o 3 000 tis. Kč na opravu střechy Trojského zámku

(Hlasování: 8 pro – 0 proti – 1 se zdržel hlasování)

 

 

3. Složení grantové komise

§    Výbor projednal návrh Poradního sboru primátora hl.m.Prahy pro oblast kulturní a grantové politiky, který po rezignaci B. Topolové doporučil do grantové komise pro oblast divadla Mgr. B. Nekolného,  pracovníka Institutu umění – Divadelního ústavu.

§    Členové výboru konstatovali, že Poradní sbor primátora by měl ke své práci přistupovat odpovědněji a profesionálněji. Je nutné, aby všichni navrhovaní členové, např. grantové komise, byli předem informováni o svých nominacích a byli alespoň rámcově seznámeni s termíny a rozsahem práce v navrhovaných orgánech.  B.Topolová by poté musela předem vědět, že v době práce grantové komise bude mimo republiku. Dále členové výboru kritizovali stručnost přiloženého životopisu Mgr. B. Nekolného a tím i ne zcela dostačujícím způsobem vysvětlenou úroveň odbornosti tohoto kandidáta na člena grantové komise. Dle názoru členů výboru by s takto zpracovaným a předloženým životopisem neobstál v žádném jiném řízení.

Závěr:  Výbor projednal a vzal na vědomí návrh Poradního sboru primátora (Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příští řádné zasedání se bude konat 3. 12. 2008 ve 13.00 hod. v zasedací místnost č. 349 – 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: PaedDr. Radovan Smolka

 

 

Tajemník: Mgr. Jan Kněžínek

 

 

Ověřila: Ing. Lenka Alinčová

 

 

Schválil: Bc. Ondřej Pecha