Přítomni: členové - Bc. O. Pecha (předseda), Ing. Mgr. M. Poche (místopředseda), Ing. L. Alinčová, F. Adámek, I. Bednář, Z. Richter, RNDr. J. Ryšlinková, CSc. Mgr. M. Semelová, M. Šandová, H. Žižková

   tajemník  –   Mgr. J. Kněžínek

 

Hosté: Ing. J. Turek, OKP MHMP

 P. Vlasák, Pražský dům fotografie, o.p.s.

 N. Vangeli, členka komise RHMP pro udílení grantů v oblasti kultury a umění

 M. Smolíková, členka komise RHMP pro udílení grantů v oblasti kultury a umění

 Š. Havlíčková, I.Velebilová, Iniciativa pro kulturu

 A. Světlíková, Divadlo NABLÍZKO

 

Omluveni: Ing. F. Stádník (místopředseda), Ing. K. Jech, MUDr. T. Kaštovský

 

 

1. Návrh na udělení grantů v oblasti kultury a umění v roce 2007

§    Bc. Pecha jako předseda komise RHMP pro udílení grantů v oblasti kultury a umění informoval o práci komise. Konstatoval, že komise posuzovala 555 žádostí o grant, tedy o 200 více než v loňském roce. Celkový návrh komise činí 83 milionů Kč, tj. o 15 milionů Kč více než obsahuje schválený rozpočet pro letošní rok.

§    Členové výboru vyjadřovali svůj nesouhlas s překročením částky vymezené rozpočtem. Dále kritizovali skutečnost, že obdrželi návrh grantové komise až na zasedání výboru, a neměli možnost návrh prostudovat.

§    M. Smolíková vysvětlila, že doporučení grantové komise je založeno na racionalitě. Tam, kde se činnost subjektu zdála méně výrazná, doporučila komise zkrácení finanční částky, což je současně pro žadatele signálem, aby sháněl další finanční zdroje.

§    Ing. Poche zdůraznil nutnost rychlého jednání, neboť žadatelům jinak vzniknou vážné finanční problémy. Upozornil na možnosti využití finančních rezerv v kapitole 06 kultura a na rezervu 0,5 miliardy Kč v kapitole 10.

§    V následující diskusi zazněly požadavky, aby komise znovu zasedla a připravila dva návrhy na udělení grantů. Jeden návrh na částku 68 milionů Kč a další návrh na částku 15 milionů, který bude předložen RHMP a ZHMP až poté, kdy bude schváleno navýšení rozpočtu.

§    N.Vangeli oponovala, že umění je speciální v tom, že má speciální rytmus. Projekt, který se realizuje na podzim, se připravuje již od jara. Komise zodpovědně navrhla takové částky, aby projekty „mohly dýchat“. V návrhu se nedá již krátit.

§    Bc.Pecha vzhledem k časové tísni požádal výbor, aby se v této fázi vyjádřil alespoň k návrhu na udělení čtyřletého grantu Činohernímu klubu, transformované příspěvkové organizaci města. Jedná se o nejvyšší částku v návrhu.

Závěr: 1. Výbor souhlasí s návrhem na udělení čtyřletého grantu Činohernímu klubu, o.p.s. s každoročním příspěvkem 17 000 000 Kč.

(Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování)

2. Výbor vzal na vědomí návrh komise RHMP pro udílení grantů v oblasti kultury a umění.

3. Výbor ukládá předsedovi, aby jednal o možnosti navýšení rozpočtu na granty.

4. Výbor žádá komisi, aby upravila svůj návrh na rozdělení grantů tak, aby odpovídal schválenému rozpočtu, tj. rozdělit původní návrh na 68 milionů Kč a na dalších 15 milionů Kč, které budou moci být přiděleny až po případném navýšení rozpočtu.

(Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování)

 

 

 

 

 

 

 

Příští zasedání výboru se uskuteční dne 14. 2. 2007 ve 14.00 hod. v Malém salonku (místnosti č. 135, 1. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: PaedDr. Radovan Smolka

 

 

 

Ověřil: Mgr. Jan Kněžínek

 

 

 

Schválil: Bc. Ondřej Pecha