.

 

Přítomni: členové - Bc. O. Pecha (předseda), Ing. F. Stádník (místopředseda), F. Adámek, Ing. L. Alinčová, I. Bednář, MUDr. T. Kaštovský, Z. Richter, Mgr. M. Semelová, M. Šandová

    tajemník – Mgr. J. Kněžínek

 

Hosté: Ing. I.Vinš, MHMP

Mgr. Z.Navrátilová, OKP MHMP

Mgr. B.Černý, Obecní dům, a.s.

Mgr. L. Mečkovský, MHMP

 

Omluveni: Ing. Mgr. M. Poche, M. Langmajer

 

1. Schválení programu zasedání

 • Členové výboru schválili správnost zápisů z 28. a 29. zasedání výboru. (Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)
 • Členové výboru schválili program 30. zasedání. (Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)

 

2. Termíny zasedání výboru v 1. pololetí 2009

 

Datum

Začátek zasedání

Místo konání

12.1.

13.00 hod

349

4.2.

13.00 hod.

349

4.3.

13.00 hod.

349

1.4.

13.00 hod

349

13.5.

13.00 hod

349

3.6.

13.00 hod.

349

 

3. Program Praha duchovní a Zásady pro udělování účelových dotací – grantů v rámci programu Praha duchovní

 • Mgr. Mečkovský představil předložený materiál Program Praha duchovní, jehož cílem je vytvořit společný prostor sdílení a rozvíjení tradice židovsko – křesťanských hodnot v současných podmínkách města. Program je jak pro občany věřící, tak bez vyznání, bez rozdílu konfesí a s vědomím nedělitelného duchovního a kulturního kontextu. Vychází z potřeby zvýšit odpovědnost církví za udržení a rozvoj tradic a hodnot duchovního života a kultury. Pro ilustraci uvedl konkrétní příklady akcí, které by mohly být v tomto programu podpořeny. Materiál byl již připomínkován na 27. zasedání výboru.
 • I.Bednář doporučil konkrétní změny v materiálu na str. 6, v bodě 7 a v bodě 10.
 • Na dotaz Bc. Pechy uvedl Mgr. Mečkovský, že primátor hl.m.Prahy přislíbil na tento Program 8 milionů Kč z kapitoly 1016. Bc. Pecha doporučil, aby byla tato informace do materiálu zapracována.

Závěr: Výbor souhlasí s návrhem zásad pro udělování dotací – grantů v rámci Programu Praha duchovní.

 (Hlasování: 8 pro – 1 proti – 0 se zdržel hlasování)

 

4. Různé

4.1 – Informace k pravidlům udělování Cen primátora hl.m.Prahy v rámci soutěže O nejkrásnější české knihy roku

 • Mgr. Navrátilová uvedla předložený materiál, který byl předložen v souvislosti s návrhem I.Bednáře na 28. zasedání výboru, a vysvětlila, že hl.m.Praha je povinno řídit se ust. § 10 odst. 3 Zákona o hl.m.Praze a může tudíž za významná umělecká díla mající vztah k Praze udělovat pouze ceny hl.m.Prahy. OKP může požádat Národní knihovnu ČR a Městskou knihovnu v Praze o návrhy na ocenění. Město jako územní  samosprávný celek však nemůže participovat  na udílení státních cen, které upravuje nařízení vlády č. 5/2003Sb., ve znění č. 98/2006 Sb.
 • I.Bednář poděkoval za předložený materiál. Požádal o přerušení tohoto jednání do dalšího zasedání výboru. Do té doby se sejde se zástupci MK ČR a získá další informace.

Závěr: Výbor vzal na vědomí předloženou informaci. O tomto bodu se bude jednat na dalším zasedání. I.Bednář přislíbil dodat ještě stanovisko MK ČR. (Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)

 

4.2 Partnerství hl.m.Prahy 2009 – informace o podaných žádostech

 • Členové výboru obdrželi seznam 145 došlých žádostí o partnerství hl.m.Prahy pro rok 2009.
 • Předseda požádal členy výboru, aby se s těmito žádostmi do příštího zasedání seznámili. Dále požádal OKP MHMP, aby ve spolupráci s radním hl.m.Prahy Ing. Richterem připravil pro příští jednání návrh na poskytnutí partnerství hl.m.Prahy. Zároveň informoval, že se doposud nepodařilo s primátorem MUDr.Bémem projednat navýšení částky na partnerství.

Závěr: Výbor bude jednat o poskytnutí partnerství pro rok 2009 na svém příštím zasedání.

 

4.3 TISK 7967 – revokace usnesení RHMP na přijetí partnerství hl.m.Prahy

 • Členové výboru projednali návrh na revokaci usnesení  Rady HMP č. 921 ze dne 15.7.2008 na přijetí partnerství hl.m.Prahy na projekt Slavné osobnosti v dějinách Prahy 5 – Příběhy nevšedních životů – (2. díl encyklopedie) s tím, že finanční příspěvek města poskytnutý v roce 2008 bude použit  na přípravu projektu. Důvodem je skutečnost, že MČ Praha 5 poskytne finanční příspěvek až v roce 2009.

Závěr: Výbor souhlasí s návrhem revokace  usnesení Rady HMP č. 921 ze dne 15.7.2008 na přijetí Partnerství hl.m.Prahy v oblasti kultury a volného času v roce 2008. (Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 se zdrželi hlasování)

 

4.4. Ověřovatel zápisu

 • Členové výboru schválili ověřovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. L.Alinčovou. (Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)

 

 

 

Příští řádné zasedání se bude konat 12. 1. 2009 ve 13.00 hod. v zasedací místnost č. 349 – 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

 

 

 

Zapsal: PaedDr. Radovan Smolka

 

 

Tajemník: Mgr. Jan Kněžínek

 

 

Ověřila: Ing. Lenka Alinčová

 

 

Schválil: Bc. Ondřej Pecha