Přítomni: členové - Bc. O. Pecha (předseda), Ing. F. Stádník (místopředseda), Ing. Mgr. M. Poche, F. Adámek, Ing. L. Alinčová, I. Bednář, Z. Richter, Mgr. M. Semelová, M. Šandová

    tajemník – Mgr. J. Kněžínek

 

Hosté: Ing. I.Vinš, MHMP

Mgr. Z.Navrátilová, OKP MHMP

J. Simon, člen grantové komise

+ kulturní veřejnost - 4 hosté

 

Omluveni: MUDr. T. Kaštovský, M. Langmajer

 

1. Schválení programu zasedání

 • Členové výboru schválili správnost zápisu z 30. zasedání výboru. (Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)
 • Členové výboru schválili program 31. zasedání. (Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)

§    Členové výboru souhlasili, aby ověřovatelem zápisu z tohoto zasedání byla Ing.  L. Alinčová. (Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdrželi hlasování)

 

2. Návrh na poskytnutí partnerství  hl.m.Prahy v roce 2009

 • Členové výboru obdrželi přehledné tabulky s anotacemi všech došlých žádostí o poskytnutí partnerství hl.m.Prahy v roce 2009.
 • Předseda požádal členy výboru, aby žádosti prostudovali. Na příštím zasedání bude probíhat konkrétní jednání o poskytnutí partnerství.

Závěr: Výbor bude projednávat tyto žádosti na svém příštím zasedání. (Hlasování: 6 pro – 0 proti – 2 se zdrželi hlasování)

 

 

3. Návrh na poskytnutí  grantů hl.m.Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2009

 • Bc. Pecha, předseda grantové komise, společně s p. Simonem přednesli  informaci o práci grantové komise (GK) a způsobu hodnocení projektů. Dvojice členů GK za každý umělecký žánr si určila hranici potřebných bodů pro postup projektu k projednávání o výši grantu. Bylo to zhruba 50 bodů, pouze tanec 73 bodů. V rozdělení finanční podpory jednotlivým žánrům se výsledek nejvíce přiblížil stockholmskému systému, který je v zahraničí kladně hodnocen.
 • I.Bednář v diskusi vznesl 5 základních připomínek k předloženému návrhu. 1/ V takto nastavených podmínkách, je vlastně z procesu rozhodování vyřazen výbor pro kulturu. Bodový systém sám o sobě není špatný, hodnotící kriteria však musí být sjednocena. Z celého materiálu je patrný subjektivní názor jednotlivých členů komise. Chybí transparentnost. 2/ Při vypsání grantů by měl být stanoven maximální počet žádostí, které jednotlivý subjekt může podat. Na příklad, aby jeden subjekt v jedné žánrové oblasti mohl předložit maximálně 3 žádosti, celkově pak maximálně 5 žádostí. Jako příklad uvedl občanské sdružení Tanec Praha, který si celkem podal 5 žádostí v oblasti tance a nonverbálního umění, přičemž mu běží 4letý grant ve výši 5 milionů Kč. 3/ Při rozhodování by měla GK přihlížet v předloženém rozpočtu k ostatním zdrojům financování. Jako příklad uvedl Divadlo v Řeznické a Violu, které dostávají grantovou podporu MČ Praha 1. Některé subjekty dostávají pravidelně i podporu MK ČR. 4/ V GK se minimálně přihlíželo k zájmům hl.m.Prahy. Jako příklad uvedl projekt č. 197 – 2. a 3. odboj slovem a obrazem, který nezískal podporu, a naproti tomu projekt č. 1 s názvem Matka Tereza získal 100 tisíc Kč. 5/ Nepřidělovat granty žadatelům, kteří získávají  finanční podporu z oblasti státní správy, např. HAMU, DAMU, Institut umění – Divadelní ústav.
 • Ing. Poche kritizoval, že výbor měl na prostudování návrhu GK velmi krátký čas, pouze 2 dny. I.Bednář poděkoval za pečlivou práci tajemnici GK. Zasedání GK skončilo v pátek 9.1. v 19 hod. a výbor obdržel elektronicky návrh ještě týž den ve 21.49 hod. Navíc na svém zasedání, tedy po 2 víkendových dnech, obdržel po technické stránce dobře zpracovaný podkladový materiál.
 • Ing. Poche doporučil, aby RHMP nebo GK schválila jednotnou hranici pro bodové hodnocení. Jako příklad uvedl projekt, který obdržel 78 bodů a nezískal grantovou podporu, a projekt s 53 body, který získal podporu 3,5 milionu. Dále doporučil, aby byla předem stanovena výše finančního limitu pro jednotlivé žánrové oblasti. O tomto návrhu se v závěru diskuse hlasovalo.
 • F.Adámek  konstatoval, že k práci GK  musí být určitá důvěra, přesto by však měla být zřetelná transparentnost jejího rozhodování. Chybí souvislost mezi počtem přidělených bodů a výší navrženého grantu. Bc. Pecha odpověděl, že většina hodnotitelů při navrhování výše grantů se chovala střídmě, vymykala se pouze oblast tance. J.Simon vysvětlil, že každá pracovní skupina se dohodla, které projekty doporučí GK ke schválení. GK již jen korigovala výši finanční podpory. Princip nebyl porušen.
 • Dále členové výboru obšírně diskutovali o tom, zda předložený návrh GK doporučit či nedoporučit Radě HMP ke schválení. A jaké by mělo případné negativní doporučení časový dopad na vyplacení grantů. I.Bednář navrhl, aby předseda Bc.Pecha doporučil RHMP korekce u návrhů pro konkrétní projekty.
 • Hlasování o návrhu Ing Poche: 3 pro – 1 proti – 5 se zdrželo hlasování. Hlasování o návrhu I.Bednáře: 8 pro – 0 proti – 1 se zdržel hlasování.

Závěr: 1. Výbor bere na vědomí protokol o projednávání projektů komisí RHMP pro udělování grantů hl.m.Prahy v oblasti kultury a umění s připomínkami, které uplatní předseda výboru při jednání RHMP. (Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)

2. Výbor doporučuje RHMP a ZHMP schválit  návrh komise RHMP pro udělování grantů hl.m.Prahy v oblasti kultury a umění na přidělení grantů pro rok 2009. (Hlasování: 7 pro – 1 proti – 1 se zdržel hlasování)

3. Výbor doporučuje RHMP po předchozím projednání s LEG odvolat členy komise RHMP pro udělování grantů hl.m.Prahy v oblasti kultury a umění prof. Ivanku Kubicovou a Mgr. Janu Návratovou pro porušení  odst. 8 jednacího řádu a čestného prohlášení členů komise RHMP pro udělování grantů v oblasti kultury a umění a přizvat obě členky na jednání RHMP. (Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)

4. Výbor doporučuje RHMP a ZHMP po předchozím projednání s LEG vyřadit ze schvalovaných návrhů grantů tyto projekty:

Ac/302 – Vize tance, o.s. – projekt Vize tance 2009

Ac/309 – Tanec Praha, o.s. – projekt Česká taneční platforma 2009

Ac/044 – Tanec Praha, o.s. – projekt Tanec školám

Ac/310 – Tanec Praha, o.s. – projekt Tanec Praha 2009 a Tanec dětem 2009

Ac/325 – Tanec Praha, o.s. – projekt Publikace k 20 letům festivalu Tanec Praha

Tyto projekty nebyly hodnoceny v souladu s odst. 8 jednacího řádu a čestným prohlášením členů komise RHMP pro udělování grantů hl.m.Prahy v oblasti kultury a umění.

(Hlasování: 7 pro – 0 proti – 2 se zdrželi hlasování)

5. Výbor doporučuje  podmínit navýšení víceletých grantů  provedením organizačních a ekonomických auditů na náklady a firmou hl.m.Prahy. Jedná se o projekty:

Bc/622 – MOTUS –  Mladí tvůrci v divadle Alfred ve dvoře – scéna pro nové divadlo 2009 a

Ba/584 – Dejvické divadlo, o.p.s. – Celoroční kontinuální činnost, nová tvorba a OFF ZÓNA

(Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)

6. Bc. Pecha poděkoval pracovníkům OKP MHMP za veškerou práci s přípravou podkladů pro jednání GK a za vstřícnost k požadavkům GK. Zároveň požádal ředitele OKP, aby prověřil  důvody, proč některé anotace ve vybraných žánrových oblastech byly nekvalitně vypracovány.

7. Výbor žádá OKP MHMP, aby v souladu s návrhem členů GK vypracoval jiný návrh podpory projektů Petra Ostrouchova: Nahrávka a vydání  CD Kanuto, CD Beata Hlavenková, CD Infonte Quintet, Nahrávání a výroba CD Jaromír Honzák: Chris Theek a dále AGENTURY SCHOK, spol. s r.o.: Letní shakespearovské slavnosti. (Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)

8. Své připomínky k předloženému návrhu GK předají členové výboru předsedovi Bc. Pechovi do pátku 16.1.2009.

 

 

4. Různé

4.1 – Obnova památníku odbojů v Praze 4 – Spořilově – výzva k podpoře veřejné sbírky

4.2 – Cena primátora hl.m.Prahy v rámci soutěže O nejkrásnější české knihy roku

Závěr: Vzhledem k pokročilé době budou body 4.1 a 4.2 projednány na příštím zasedání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příští řádné zasedání se bude konat 4. 2. 2009 ve 13.00 hod. v zasedací místnost č. 349 – 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: PaedDr. Radovan Smolka

 

 

Tajemník: Mgr. Jan Kněžínek

 

 

Ověřila: Ing. Lenka Alinčová

 

 

Schválil: Bc. Ondřej Pecha