Přítomni: členové - Bc. O. Pecha (předseda), Ing. Mgr. M. Poche, F. Adámek, Ing. L. Alinčová, MUDr. T. Kaštovský Z. Richter, Mgr. M. Semelová, M. Šandová

    tajemník – Mgr. J. Kněžínek

 

Hosté: RNDr. J.Ryšlinková, člen ZHMP

Ing. I.Vinš, MHMP

Mgr. Z.Navrátilová, OKP MHMP

A. Rataj, Galerie kritiků a teoretiků

 

Omluveni: I. Bednář, Ing. F. Stádník, B. Zoufalík

 

1. Schválení programu zasedání

  • Předseda informoval o usnesení ZHMP č. 24/39 ze dne 19.2.2009 o personální změně ve složení výboru. Ke dni 19.2. byl odvolán Martin .Langmajer, novým členem výboru se stal  Bohumil Zoufalík.
  • Členové výboru schválili správnost zápisu z 32. a 33. zasedání výboru. (Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)
  • Členové výboru schválili program 34. zasedání. (Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)

§    Členové výboru souhlasili, aby ověřovatelem zápisu z tohoto zasedání byla Ing.  L. Alinčová. (Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)

 

2. Návrh na umístění a osazení pískovcové autorské skulptury „Pocta poštovní známce“ akademického sochaře I. Jilemnického  před Poštovním muzeem v Praze

  • Výbor se zabýval touto problematikou již na svém 32. zasedání s tím, že požádal o další podkladové materiály.
  • Členové výboru se seznámili s nově předloženou fotodokumentací.

Závěr: Výbor doporučuje přijmout jako dar pískovcovou autorskou skulpturu „Pocta poštovní známce“ akademického sochaře I.Jilemnického a souhlasí s jejím umístěním a osazením před Poštovním muzeem v Praze.

(Hlasování: 7 pro - 0 proti - 0 se zdržel hlasování)

 

3. Zásady pro poskytování  grantů hl.m.Prahy v oblasti kultury a umění

  • Bc. Pecha informoval o zasedání Poradního sboru primátora hl.m.Prahy dne 2.3., kdy měl být dopracován návrh zásad pro poskytování grantů hl.m.Prahy v oblasti kultury a umění a následně předložen k projednání výboru pro kulturu. Vzhledem k tomu, že nedošlo k názorové shodě, bude se Poradní sbor zabývat touto záležitostí na svém příštím zasedání dne 16.3.2009.
  • F.Adámek a Z.Richter v diskusi upozornili, že členové výboru nutně musí tento návrh obdržet v dostatečném časovém předstihu, aby se mohli na jednání řádně připravit.

Závěr: Výbor se bude zabývat návrhem zásad pro poskytování grantů hl.m.Prahy v oblasti kultury a umění, až ho Poradní sbor primátora hl.m.Prahy předloží.

 

4. Různé

4.1 – Žádost o navýšení finanční dotace  formou partnerství hl.m.Prahy na cyklus 5 mezinárodních výstav  Made in Praha 2009 s přihlédnutím k projektu „Spectator Novus“ v rámci předsednictví ČR v EU.

  • Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků požádalo o finanční příspěvek na realizaci česko-francouzského výstavního projektu již v roce 2008 a obdrželo finanční příspěvek města formou partnerství ve výši 100 000 Kč. Mezitím se však projekt podstatně rozšířil vzhledem k předsednictví ČR v EU, takže na jeho pražskou část požádalo sdružení o finanční podporu formou partnerství ve výši dalších 100 000 Kč.
  • Na dotaz členů výboru A. Rataj informoval, že francouzská strana projekt finančně nepodpořila, Francouzský institut tomuto projektu udělil pouze záštitu, na MK ČR je podána žádost o grant, ta však doposud nebyla projednána. Dále uvedl, že hl.m.Praha poskytlo v loňském roce  sdružení finanční podporu ve výši 850 000 Kč. Pro letošní rok byl udělen grant 700 000 Kč + 100 000 Kč formou partnerství. Dr. Ryšlinková navrhla, aby město podpořilo žádost částkou 50 000 Kč. Sdružení by tak pro letošek obdrželo finanční podporu města ve stejné výši jako v loňském roce.

Závěr: Výbor souhlasí s navýšením finanční dotace o 50 000 Kč formou partnerství hl.m.Prahy Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků na cyklus 5 mezinárodních výstav Made in Praha 2009 s přihlédnutím k projektu „Spectator Novus“ v rámci předsednictví ČR v EU. (Hlasování: 7 pro - 0 proti - 0 se zdržel hlasování)

 

4.2 Zrušení Českého muzea výtvarných umění v Husově ulici

§    Bc.Pecha na podnět dr. Ryšlinkové upozornil, že ve velmi krátké době bylo zrušeno České muzeum výtvarných umění v Husově ulici.

§    V diskusi F.Adámek řekl, že výboru nepřísluší zaujímat stanovisko k rozhodnutí zřizovatele muzea. Dr. Ryšlinková oponovala s tím, že muzeum obohacovalo kulturní nabídku Pražanům.

Závěr: Předseda požádal členy výboru, aby ho o svých případných dalších námětech na jednání výboru informovali vždy předem, včetně předložení písemného podkladového materiálu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příští řádné zasedání se bude konat 1. 4. 2009 ve 13.00 hod. v zasedací místnost č. 349 – 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: PaedDr. Radovan Smolka

 

 

Tajemník: Mgr. Jan Kněžínek

 

 

Ověřila: Ing. Lenka Alinčová

 

 

Schválil: Bc. Ondřej Pecha