Přítomni: členové - Bc. O. Pecha (předseda), Ing. Mgr. M. Poche (místopředseda), F. Adámek, Ing. L. Alinčová, I. Bednář, Z. Richter, Mgr. M. Semelová, M. Šandová, B. Zoufalík

 

Hosté: RNDr. J. Ryšlinková, člen ZHMP

Ing. I. Vinš, MHMP

Ing. Z. Pecháček, ředitel divadla Minor

Ing. D.Sobotka, předseda Poradního sboru primátora hl.m.Prahy

Mgr. B.Černý, Obecní dům, a.s.

 

Omluveni: Ing. F. Stádník, MUDr. T. Kaštovský, Mgr. J. Kněžínek (tajemník)

 

 

1. Schválení programu zasedání

  • Členové výboru schválili správnost zápisu z 34. zasedání výboru. (Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)
  • Členové výboru schválili program 35. zasedání s tím, že na začátek jednání bude zařazeno vystoupení ředitele divadla Minor. (Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)

§    Členové výboru souhlasili, aby ověřovatelem zápisu z tohoto zasedání byla Ing.  L. Alinčová. (Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)

 

2. Pasáž divadla Minor

  • Ing. Pecháček informoval o zájmu divadla Minor pronajmout si v současné době volný prodejní prostor o rozloze řádově 40 – 60 m2 v pasáži naproti vchodu do divadla s cílem vytvořit zde pro děti netradiční prodejnu hraček a upomínkových předmětů, a tím alespoň částečně oživit vstupní část pasáže. Divadlo usiluje o vytvoření dětské pasáže již od roku 2002.
  • V diskusi I. Bednář podpořil záměr Ing. Pecháčka.

Závěr: 1. Výbor podporuje záměr divadla Minor pronajmout si prodejní prostor v pasáži divadla.

2. Výbor žádá ředitele divadla Minor, aby na příští jednání předložil výboru písemnou koncepci na vytvoření dětské pasáže.

(Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)

 

3. Zásady pro poskytování  grantů hl.m.Prahy v oblasti kultury a umění

  • Členové výboru obdrželi dne 1. 4. 2009 výchozí koncepční materiál pro realizaci víceletých grantů HMP Poradního sboru primátora  hl.m.Prahy pro oblast kulturní a grantové politiky. Předseda Poradního sboru primátora Ing. Sobotka tento materiál uvedl a představil. Objasnil, že předložený materiál řeší pouze víceleté granty, které mají být projednány s Evropskou komisí. Souhrnný materiál včetně jednoletých grantů by měl být hotov do dvou týdnů.
  • Členové výboru o předloženém materiálu diskutovali s tím, že budou požadovat oponentní řízení, do něhož se zapojí členové výboru pro kulturu, ředitelé kulturních příspěvkových organizací a členové bývalé grantové komise, kteří zde uplatní své praktické zkušenosti. Členové výboru se dále shodli na tom, že Evropské komisi má být předložen celý koncepční materiál včetně jednoletých grantů, aby systém nemohl být zpochybňován a napadán neúspěšnými žadateli o jednoleté granty. Dále upozorňovali, že dojde ke střetu zájmů, pokud bude členy grantové komise výhradně jmenovat Poradní sbor primátora, neboť stále více jeho členů se stává žadateli o grant. Dále zdůrazňovali, že systém musí být z pohledu samosprávy ve stavu schvalování co nejprůhlednější, jinak nebude funkční.

Závěr: 1. Výbor bere předložený materiál na vědomí.

2. Výbor se bude zabývat až uceleným koncepčním materiálem pro realizaci grantů hl.m.Prahy jak víceletých, tak i jednoletých.

 

4. Různé

4.1 Partnerství hl.m.Prahy

  • Bc.Pecha představil žádost Společnosti přátel fotografie o 380 000 Kč na realizaci projektu Praha fotografická, žádost MeetFactory o.p.s. o 1 250 000 Kč na projekt Periférie a žádost Společnosti Franze Kafky, o.s. o navýšení již doporučeného příspěvku ve výši 150 000 Kč na 9. ročník Mezinárodní literární Ceny Franze Kafky o 50 000 Kč.

Závěr: 1. Výbor doporučuje přijmout partnerství hl.m.Prahy k projektu Praha fotografická ve výši 150 000, k projektu Periférie ve výši 500 000 Kč a navýšení finanční částky na Cenu Franze Kafky o 50 000 Kč.

2. Výbor doporučuje radnímu Richterovi předložit návrh na úpravu rozpočtu Radě HMP – převedení finančních prostředků ve výši 700 000 Kč z kapitoly 1016 do kapitoly 06 dle bodu 1.

(Hlasování: 8 pro - 0 proti - 0 se zdržel hlasování)

 

4.2 Partnerství hl.m.Prahy – Muzeum Karlova mostu

  • Bc. Pecha představil projekt První Všeobecné Člunovací Společnosti, s.r.o. na provoz a činnost Muzea Karlova mostu v roce 2009 ve výši 7 000 000 Kč. Muzeum bude mimo jiné dokumentovat a prezentovat současnou opravu Karlova mostu, připomene 280. výročí svatořečení Jana Nepomuckého a 20. výročí svatořečení Anežky České.

Závěr: 1. Výbor doporučuje přijmout partnerství hl.m.Prahy k projektu První Všeobecné Člunovací Společnosti, s.r.o. na provoz a činnost Muzea Karlova mostu ve výši 7 000 000 Kč.

2. Výbor doporučuje radnímu Richterovi předložit Radě HMP návrh dle bodu 1.

(Hlasování: 6 pro - 0 proti - 1 se zdržel hlasování)

 

 

 

 

 

Příští zasedání se bude konat 13. 5. 2009 ve 13.00 hod. v zasedací místnost č. 349 – 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: PaedDr. Radovan Smolka

 

 

Ověřila: Ing. Lenka Alinčová

 

 

Schválil: Bc. Ondřej Pecha