Přítomni: členové - Bc. O. Pecha (předseda), Ing. F. Stádník (místopředseda), Ing. Mgr. M. Poche (místopředseda), F. Adámek, I. Bednář, Ing. Z. Drhová, PhD., MUDr. T. Kaštovský, Z. Richter, Mgr. M. Semelová, M. Šandová,

tajemník – Mgr. J. Kněžínek

 

 

Hosté: RNDr. J. Ryšlinková, člen ZHMP

Ing. I. Vinš, MHMP

Mgr. Z.Navrátilová, OKP MHMP

Ing. Z. Pecháček, ředitel divadla Minor

R.Khek, správce objektu divadla Minor, firma SOLID, a.s.

Ing. D.Sobotka, předseda Poradního sboru primátora hl.m.Prahy

Mgr. B.Černý, Obecní dům, a.s.

+ dle prezenční listiny 6 zástupců kulturní veřejnosti

 

 

Omluveni: Ing. L. Alinčová, B. Zoufalík

 

 

1. Schválení programu zasedání

  • Členové výboru schválili správnost zápisu z 35. zasedání výboru. (Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)
  • Členové výboru schválili program 36. zasedání. (Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)
  • Členové výboru zvolili ověřovatele zápisu z tohoto zasedání Ing. Františka Stádníka (Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)
  • Novou členkou výboru se stala na základě usnesení ZHMP č. 26/44 ze dne 23.4.2009 Ing. Zuzana Drhová, PhD.

 

 

2. Pasáž divadla Minor

  • Ing. Pecháček předložil členům výboru koncepci na vytvoření dětské pasáže v divadle Minor, fotografie pasáže a současně informoval o aktuální situaci, kdy přední prostor - kavárna je před podpisem smlouvy s novým pronajímatelem, prostor za kavárnou si pronajal prodejce italské zmrzliny. O pronájem ostatních prostor se uchází divadlo Minor. Požádal, zda by mohlo být výborem doporučeno OOA MHMP, aby divadlu byl stanoven nekomerční nájem. Dále zdůraznil nutnost jednotného výtvarného pojetí pasáže.

Usnesení: 1. Výbor doporučuje, aby za sjednocující výtvarné pojetí pasáže odpovídalo divadlo Minor a aby se jednotliví nájemci prostor v pasáži podřídili výtvarnému výstupu divadla Minor, jehož výtvarník je zároveň autorem dominujícího svítícího poutače po celém obvodu domu z doby rekonstrukce pasáže.

2. Výbor doporučuje, aby  OOA MHMP poskytl divadlu Minor nekomerční nájem pro prodejní prostor v dětské pasáži, cca 500 Kč/m²/rok z důvodu propagace divadla hl. m. Prahy.

3. Výbor žádá LEG MHMP o stanoviska:

a)    jak lze postupovat, aby bylo dosaženo sjednocení výtvarného pojetí pasáže dle bodu 1, a to vzhledem k tomu, že jsou v pasáži i jiní nájemci, kteří mají uzavřené smlouvy  s OOA MHMP

b)    zda bod 2 tohoto usnesení není v rozporu s předpisy Evropské unie (veřejná podpora).

(Hlasování: 10 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)

3. Návrh systému financování pražské kultury

§    Ing. Sobotka představil materiál, který členové výboru obdrželi minulý týden.

§    Bc. Pecha konstatoval, že materiál má již ucelenou podobu a je schopen připomínkového řízení.

§    V diskusi členové výboru navrhovali, komu bude materiál rozeslán k připomínkování. Bude to  LEG MHMP, AK Kříž, Bělina, ředitelé příspěvkových kulturních organizací, členové grantové komise, členové výboru pro kulturu a volný čas. Připomínky budou zaslány do 27.5.2009 mailem Mgr. Z.Navrátilové, vedoucí oddělení kultury OKP MHMP. Materiál se zapracovanými připomínkami projedná výbor na svém příštím zasedání. Před odesláním materiálu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který ho postoupí Evropské komisi, by ho měla zřejmě ještě schválit Rada HMP. Dr. Ryšlinková vznesla dotaz k  časovému harmonogramu s tím, že granty na rok 2010 by měly být vyhlášeny již podle tohoto nového modelu. Členové výboru tento problém chápali, avšak vyjádřili nutnost řádného připomínkování, neboť tento systém by měl sloužit několik let. Na dotaz Ing. Drhové se hovořilo o dalších úkolech Poradního sboru primátora.

Závěr: 1. Výbor bere na vědomí předložený materiál Návrh systému financování pražské kultury.

2. Materiál bude zaslán k připomínkování LEG MHMP, AK Kříž, Bělina, ředitelům příspěvkových kulturních organizací, členům grantové komise, členům výboru pro kulturu a volný čas. Připomínky budou zaslány Mgr. Z. Navrátilové nejpozději do 27.5.2009 (zuzana.navratilova@cityofprague.cz)

 

4 Partnerství hl.m.Prahy

  • Bc.Pecha představil došlé žádosti, u každé žádosti přednesl návrh konkrétní finanční částky podpory města. Pokud se názor některého z členů výboru odlišoval od předloženého návrhu, hlasovalo se o tomto protinávrhu. U žádostí, kde nezazněl protinávrh, se nehlasovalo. Výsledky jednání jsou uvedeny v tabulce na konci zápisu.

Usnesení: 1. Výbor projednal předložené žádosti o partnerství hl. m. Prahy a navrhl přijmout partnerství  hl. m. Prahy k vybraným kulturním projektům v celkové výši 18 480 000 Kč.

2. Výbor doporučuje radnímu Richterovi předložit návrh na přijetí partnerství hl.m.Prahy dle bodu 1 tohoto usnesení.

(Hlasování: 7 pro - 0 proti - 2 se zdrželi hlasování)

 

5. Různé

5.1 Muzeum Karlova mostu

  • Výbor na svém minulém zasedání doporučil přijmout partnerství hl.m.Prahy k projektu První Všeobecné Člunovací Společnosti, s.r.o. na provoz a činnost Muzea Karlova mostu ve výši 7 000 000 Kč. Mgr. Kněžínek na základě jednání s primátorem hl.m.Prahy navrhl úpravu této částky na 2 000 000 Kč + 800 000 Kč na projekt Barokní hudba na Vltavě. Členové výboru hlasovali o novém návrhu s tímto výsledkem: 5 pro - 0 proti - 2 se zdrželi hlasování.

Usnesení: Návrh na změnu finanční částky nebyl doporučen.

 

5.2 Termíny zasedání výboru v 2. pololetí 2009

Datum

 

Začátek zasedání

Místo konání

2. 9.

 

13.00 hod

349

7. 10.

 

13.00 hod.

349

4. 11.

 

13.00 hod.

349

2. 12.

 

13.00 hod

349

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příští zasedání se bude konat 3. 6. 2009 ve 13.00 hod. v zasedací místnost č. 349 – 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: PaedDr. Radovan Smolka

 

 

Tajemník: Mgr. Jan Kněžínek

 

 

Ověřil: Ing. František Stádník

 

 

Schválil: Bc. Ondřej Pecha

 

 

 


 

Návrh na poskytnutí partnerství hl.m.Prahy

 

Poř. č.

Č. j.

Žadatel

Název projektu

Celkové nákl. projektu

Požadovaná částka

Doporučení výboru*

Poznámka

 

 

 

 

 

192

202418/2009

Petr TRNĚNÝ - ALADIN AGENCY

Koncert Pavla Dobeše Vždyť je jaro…

1 562 511

500 000

0

 

193

176993/2009

ANPU

ANPU opět na Letné

588 000

200 000

100 000

 

194

178430/2009

Wolf Star Production, spol. s r. o.

Meky Žbirka v Obecním domě

3 715 000

700 000

700 000

 

195

182491/2009

Luděk JIŘÍK

Inscenace k výročí 15 let Divadla Minaret - Pohádkový minaret

207 600

76 000

40 000

 

196

206868/2009

KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o. p. s.

Tóny Chodovské tvrze

1 092 000

586 000

400 000

 

197

222846/2009

Království železnic a. s., Vinohradská 2396/184, 130 52 Praha 3, IČ:27880117

Království železnic dětem… (aneb modelové kolejiště trochu jinak)

6 652 000

3 000 000

500 000

 

198

218692/2009

CINEART TV Prague s. r. o.

Slavnostní premiéra filmu "Zemský ráj to napohled"

1 200 000

750 000

0

 

199

228244/2009

ČESKÁ KLUSÁCKÁ ASOCIACE

KLUSÁCI - SOUČASNÝ EVROPSKÝ FENOMÉN

4 780 000

3 980 000

800 000

 

200

225078/2009

Profil Media, s. r. o.

Ceny Czech Grand Design

3 200 000

400 000

0

 

201

242983/2009

1. soukromá taneční konzervatoř v Praze, s. r. o.

Uměním pomáhat

1 424 500

1 099 500

0

 

202

248738/2009

Společnost Franze Kafky, o. s.

Praha - město literatury

840 000

400 000

250 000

 

203

236836/2009

Písničkář

Projekt PÍSNIČKÁŘ - zbudování pomníku k poctě Karla Hašlera - dokončení akce

1 609 200

504 600

200 000

 

204

257835/2009

Animovaný film o. p. s.

ANIFORUM 2009

1 480 000

250 000

0

 

205

257842/2009

TWIGA AGENTURA s. r. o.

Paví král - příprava v roce 2009

7 955 000

400 000

100 000

 

206

265572/2009

Gymnázium J. Seiferta o. p. s.

Divadelní festival pražských gymnázií

135 000

90 000

40 000

 

207

265375/2009

in promotion, s. r. o.

Jarní a Podzimní Sázavafest

1 520 000

600 000

150 000

 

208

280425/2009

Obec spisovatelů

Rok Karla Hynka Máchy 1810-2010 (oslavy dvoustého výročí narození) - příprava

2 015 000

300 000

300 000

 

209

278497/2009

Sdružení přátel Václavského náměstí

SVATOVÁCLAVSKÉ ZASTAVENÍ 2009

698 000

300 000

0

 

210

270070/2009

Domov Sue Ryder, o. p. s.

Pražská klubová noc

649 800

250 000

0

 

211

278876/2009

Slovenské združenie Limbora (SZ Limbora)

Mezinárodní festival národů a národnostních menšin PRAHA SRDCE NÁRODŮ

2 230 000

830 000

450 000

 

214

289793/2009

Sdružení pro: Pražský divadelní festival německého jazyka (Prager Theaterfestival deutscher Sprache)

Pražský divadelní festival německého jazyka

15 100 000

1 500 000

700 000

 

215

289797/2009

Struny podzimu

Mezinárodní hudební festival Struny podzimu 2009, XIV. ročník

9 984 000

2 500 000

0

 

216

291651/2009

RNDr. Hynek Dvořák

Rok české a slovenské nekomerční fotografie

477 540

282 540

0

 

217

292611/2009

Folklorní sdružení České republiky

VI. Mezinárodní folklorní festival PRAŽSKÝ JARMARK

3 838 000

500 000

400 000

 

218

290566/2009

Občanské sdružení Surya

Benefiční večer Surya o. s. ve spolupráci s ČVUT

489 800

180 000

0

 

220

292044/2009

Allstar Group s. r. o.

Let´s Dance Prague International Festival

2 218 000

770 000

350 000

 

221

287602/2009

Blanka BARTSCH-FORSTOVÁ

Vydání sbírky básní "PRAŽSKÉ ETUDY"

114 180

45 000

0

 

223

291298/2009

Společnost poezie

Dny české a mezinárodní poezie v Praze (2. ročník - akce v rámci celostátního festivalu Den poezie)

158 000

100 000

0

 

224

292610/2009

Luces de Bohemia, občanské sdružení

Literární setkání Luces de Bohemia

89 000

20 000

10 000

 

225

292607/2009

Zbraslavská kulturní společnost, o. s.

Zbraslavské loutkaření

69 000

66 000

20 000

 

226

297299/2009

Mgr. Silke Klein

Pilotní projekt Malý Dvořák - škola malých skladatelů

122 000

72 000

40 000

 

227

298910/2009

Karel VIRGLER

Hudební dílny Studia Rolnička v roce 2009

447 000

67 000

40 000

 

228

300447/2009

JAHODA

Akce "Centra komunitních aktivit JAHODA"

375 000

275 000

0

 

229

297478/2009

Kühnův dětský sbor o. p. s.

Koncerty pro školy, předpremiéra nové opery: J. Teml: Kocour v botách"

308 000

108 000

70 000

 

230

297482/2009

Kühnův dětský sbor o. p. s.

Koncert všech oddělení Kühnova dětského sboru + Josef Krček: Český Betlém - scénické provedení

300 000

150 000

100 000

 

231

300435/2009

Asociace muzeí a galerií České republiky

Pražská muzejní noc 2009

1 200 000

350 000

100 000

 

232

298524/2009

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Galerie VŠUP - detašovaný výstavní program

1 618 000

766 000

300 000

 

233

297267/2009

Spektrum Berlin Paris Praha Wien o. s.

Českýma očima (výstavy)

230 000

150 000

100 000

 

234

297474/2009

KLANG, s. r. o.

Výstava sochařské tvorby českých, evropských a mezinárodních umělců generace ± 50

1 171 500

775 500

300 000

 

235

298621/2009

Jarmila VAŠÁKOVÁ

Přes oceán do Prahy

98 000

39 000

20 000

 

236

299934/2009

Pražská komorní filharmonie, obecně prospěšná společnost

"Praha oslavuje Mendelssohna aneb Felix Bartholdy na Hradě" - oslava 200. výročí slavného skladatele

2 726 000

1 700 000

700 000

 

237

298987/2009

MgA. František Brikcius

MAKANNA

1 212 600

1 100 600

0

 

238

300444/2009

Dětská lidová muzika NOTIČKY

"Vinšujem Vám" vánoční koncert Notiček a Hradišťanu

680 000

320 000

50 000

 

239

300 409

Milan Steigerwald

Pražská brána - dětská opera 2009

1 662 500

800 000

0

 

240

300235/2009

Hospicové občanské sdružení Cesta domů

"Až já půjdu, povandruju" Koncert skupiny Čechomor

210 000

120 000

80 000

 

241

298909/2009

Karel VIRGLER

Slavnostní koncerty dětského pěveckého sboru Rolnička v roce 2009

193 000

79 000

40 000

 

242

298903/2009

Mgr. Petr OSTROUCHOV

CD LANUGO

311 800

80 000

0

 

243

298901/2009

Mgr. Petr OSTROUCHOV

CD INFINITE QUINTET

258 000

70 000

0

 

244

298905/2009

Mgr. Petr OSTROUCHOV

CD BEATA HLAVENKOVÁ

407 800

80 000

0

 

245

298908/2009

Mgr. Petr OSTROUCHOV

CD JAROMÍR HONZÁK & CHRIST CHEEK

330 000

80 000

0

 

246

309325/2009

FOIBOS BOHEMIA, o. p. s.

Kotěrovo Centrum

1 190 000

500 000

0

 

247

305833/2009

Čestmír Suška

Rezavé květy v Centrálním parku Praha 13

220 000

180 000

0

 

248

305826/2009

BUBEC

Umění pro děti

329 000

277 000

0

 

249

305827/2009

BUBEC

Děti hrají dospělým

175 000

127 000

0

 

250

299935/2009

Občanské sdružení Bílá síť

KOŘENY HLEDÁNÍ SMYSLU- PŘÍBĚHY ZAHRAD

452 000

270 000

50 000

 

251

298941/2009

PAMĚŤ - Společnost pro záchranu kulturních hodnot

NÁVRATY - Jitka Vobořilová, Zdeněk Kirchner

146 000

90 000

0

 

252

299937/2009

BASIDA s. r. o.

Jede, jede mašinka… Výstava starých železničních hraček

305 710

80 000

0

 

253

301734/2009

Dvojka sobě

Vltava 2009

3 634 000

800 000

300 000

 

254

300252/2009

Ing. Jitka Pokorná

Prof. Marian Karel a jeho studenti

600 000

600 000

0

 

255

298896/2009

Martin Šanda, Dipl. um.

Festival žákovských orchestrů a souborů ZUŠ

500 000

490 000

0

 

256

298895/2009

Martin Šanda, Dipl. um.

Výchovné koncerty pro studenty základních a středních škol

880 000

870 000

0

 

257

300433/2009

TO JE ONO, o. s.

Pražská rodinka, zdarma distribuovaný měsíčník pro rodiče a děti s nabídkami volnočasových kulturních aktivit v Praze

4 560 000

3 000 000

0

 

258

305216/2009

Malé divadlo kjógenu, občanské sdružení

Studium japonských tradičních frašek kjógen s japonským mistrem a uvádění těchto frašek v Praze

418 000

108 000

0

 

259

300405/2009

UNIJAZZ - sdružení pro podporu kulturních aktivit

Babí léto v PL Bohnice 2009

1 270 000

420 000

100 000

 

260

298894/2009

Martin Šanda, Dipl. um.

Koncert amerických skladatelů 20. stol.

540 000

540 000

0

 

261

298889/2009

Collegium Marianum - Týnská vyšší odborná škola, s. r. o.

Představení "Večer v Benátkách" francouzského souboru Le Poéme Harmonique

886 000

330 000

300 000

 

262

301925/2009

Divadlo Bez zábradlí s. r. o.

Uvedení České mše vánoční v podání Dětské opery Praha v Divadle Bez zábradlí, pro školy i veřejnost - prosinec 2009

800 000

400 000

100 000

 

263

298897/2009

Martin Šanda, Dipl. um.

Pověsti české - světová premiéra

996 000

896 000

0

 

264

292390/2009

Spolek Praha - Cáchy / Aachen

František Makeš - Jiná dimenze

369 000

139 000

0

 

265

300258/2009

Czech Dance Benefit Society o. s.

La Bohéme

3 200 000

2 815 000

1 000 000

 

266

298729/2009

FOIBOS a. s.

České divadlo 2009

3 688 000

900 000

0

 

267

296589/2009

Občanské sdružení Malé Vinohradské

"1984" při příležitosti 20. výročí "Sametové" revoluce

216 000

73 000

0

 

268

297403/2009

Komorní Činohra

Současné evropské drama na Malé scéně Divadla pod Palmovkou

525 000

200 000

0

 

269

292381/2009

Divadlo Semafor o. p. s.

Koncert k 50. výročí zahájení činnosti Divadla Semafor

6 488 250

2 000 000

500 000

 

270

301935/2009

Divadlo Bez zábradlí s. r. o.

Benefice pro postižené děti - Divadlo Bez zábradlí 2009

200 000

100 000

50 000

 

271

301904/2009

Sdružení Adria

Letní hraní v Divadle Bez zábradlí 2009

1 160 000

200 000

50 000

 

272

301899/2009

Sdružení Adria

Jsem lepší než Švejk - 8. roč.

105 150

50 000

30 000

 

273

298886/2009

"DIVADLO BRATŘÍ FORMANŮ"

Ubohá Rusalka bledá

1 250 976

750 000

400 000

 

274

298931/2009

Pavel CHALUPA

X. ročník Mezinárodního festivalu česko, německo, židovské kultury Devět bran 2009

7 000 000

2 000 000

1 000 000

 

275

300440/2009

ART Prometheus o. s.

The Endings

982 600

350 000

0

 

276

301069/2009

ArtCenter s. r. o.

Muzikál "Kladivo na čarodějnice"

40 164 000

3 000 000

0

 

277

298542/2009

UMĚNÍ BEZ BARIÉR

IV. ročník mezinárodního festivalu MENE TEKEL - festivalu proti totalitě, zlu, násilí, pro paměť národa - příprava

3 030 000

450 000

450 000

 

278

301912/2009

Divadlo Bez zábradlí s. r. o.

1. uvedení hry - Woody Allen: Old Saybrook, Riverside Drive - česká premiéra, Divadlo Bez zábradlí 2009

1 000 000

1 000 000

200 000

 

279

305202/2009

Líšeň, o. s.

Divadlo Líšeň v Praze

280 000

106 500

50 000

 

280

308940/2009

Bezhlaví o. s.

Hledání přítomného času Evropy

510 540

347 540

0

 

281

321507/2009

LiStOVáNí s. r. o.

LISTOVÁNÍ, cyklus scénických čtení

320 000

160 000

0

 

282

340517/2009

MGA GREIF s. r. o.

KLUZIŠTĚ

3 600 000

1 500 000

1 000 000

 

283

225878/2009

Spolek výtvarných umělců "MÁNES"

A. Mánes v Berlíně, B1 Reciproční výstava: Slovenská výtvarná únia v Diamantu - B2 Mánes v Bratislavě

182 900

162 900

0

 

284

k 71669/2009

AGENTURA SCHOK, spol. s r.o.

Letní shakespearovské slavnosti - žádost o navýšení finanční částky

33 150 000

1 200 000

650 000

 

285

341389/2009

Asociace pro mezinárodní otázky o. s.

Pražský studentský summit

1 180 000

350 000

250 000

 

286

369331/2009

SPIN & FLY s.r. o.

Orvis Cup 2009 První muškařský závod

6 000 000

1 000 000

600 000

 

287

593563/2008

Česká astronomická společnost

Keplerovo muzeum - vznik a otevření (realizace v roce 2009) - žádost o navýšení finanční částky

1 000 000

650 000

250 000

 

288

593693/2008

Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.

Exteriérová výstava Pohledy do vesmíru - realizace - žádost o navýšení finanční částky

500 000

310 000

150 000

 

289

361317/2009

Státní opera Praha

Státní opera Praha dětem - Hurá do Opery!

950 000

750 800

400 000

 

290

378115/2009

Občanské sdružení Sedm paprsků

3. mezinárodní krajanský festival

778 000

300 000

200 000

 

291

377960/2009

Nari Models, spol. s r. o.

Mezinárodní festival Slovanské písně - Vitěbsk - Bělorusko

70 000

50 000

0

Projekt nemůže být podpořen v partnerství

292

376763/2009

Nari Models, spol. s r. o.

Charitativní projekt MOSTY

260 000

170 000

0

 

293

376764/2009

Nari Models, spol. s r. o.

Charitativní koncert - Červená stužka a My

100 000

100 000

50 000

 

294

290574/2009

Prof. PhDr. František Černý, DrSc.

Portréty pražských herců kreslené na psacím stroji

270 000

130 000

0

 

295

266834/2009

Galerie Pokorná s. r. o.

Pražský festival - PF 09

1 650 750

600 000

400 000

 

296

378632/2009

Triglaw Corp s. r. o.

BOHEMIAN CARNEVALE PRAHA 6. - 16.2.2010 - příprava

6 970 600

1 300 000

400 000

 

297

395289/2009

Jednota hudebního divadla

Opera 2009 - 9. ročník Festivalu hudebního divadla

2 800 000

600 000

400 000

 

298

393913/2009

Centrum Praha Jih-Chodov s. r. o.

Divadlo na střeše Centra Chodov

3 113 516

1 120 000

0

 

299

k 740478/2008

ČESKÉ DOTEKY HUDBY EM-ART, o. p. s.

ČESKÉ DOTEKY HUDBY - 11. ročník - žádost o navýšení finanční částky

2 907 000

1 150 000

600 000

 

300

406314/2009

Profil Media, s. r. o.

Designblok, 11. ročník dnů designu v Praze

5 500 000

500 000

0

 

301

412659/2009

Divadlo Na Fidlovačce, s. r. o.

Česká premiéra hry Ingrid Lausundové "Zachraňte svého Afričana"

1 553 000

734 000

300 000

 

302

412710/2009

Divadlo Na Fidlovačce, s. r. o.

Monodrama Joan Didionové "Rok magického myšlení"

1 818 800

999 800

800 000

 

 

 

C E L K E M

 

18 480 000