Přítomni: členové - Bc. O. Pecha (předseda), Ing. F. Stádník (místopředseda), Ing. L. Alinčová, I. Bednář, Ing. Z. Drhová, PhD., MUDr. T. Kaštovský, Z. Richter, Mgr. M. Semelová, M. Šandová,

tajemník – Mgr. J. Kněžínek

 

Hosté: Ing. M.Richter, radní hl.m.Prahy

Ing. I. Vinš, MHMP

Mgr. Z.Navrátilová, OKP MHMP

Ing. D.Sobotka, předseda Poradního sboru primátora hl.m.Prahy

PhDr. J.Herman, Poradní sbor primátora hl.m.Prahy

M.Smolíková, Poradní sbor primátora hl.m.Prahy

+ dle prezenční listiny 16 zástupců kulturní odborné veřejnosti

 

Omluveni: F. Adámek, Ing. Mgr. M. Poche,  B. Zoufalík

 

1. Schválení programu zasedání

 • Členové výboru schválili správnost zápisu z 36. zasedání výboru. (Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)
 • Členové výboru schválili program 37. zasedání. (Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)
 • Členové výboru zvolili ověřovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. L. Alinčovou (Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)

 

2. Návrh systému financování pražské kultury

 • Členové výboru obdrželi návrh Poradního sboru primátora ke grantovému systému hl.m.Prahy na léta 2010 – 2015 a návrh transformačního procesu příspěvkových organizací hl.m.Prahy v oblasti kultury se zapracovanými připomínkami, které do připomínkového řízení zaslali členové výboru pro kulturu a volný čas, členové grantové komise, ředitelé příspěvkových kulturních organizací,  LEG MHMP, AK Kříž, Bělina. Dále obdrželi přehlednou tabulku se všemi připomínkami zaslanými do tohoto připomínkového řízení a s odůvodněním, jak bylo s jednotlivými připomínkami naloženo.
 • Předseda výboru a předseda Poradního sboru představili předložené materiály.
 • V následné diskusi ředitelé příspěvkových organizací vznesli své připomínky, které byly směrovány k předloženému návrhu transformačního procesu:

-    pozastavení transformačního procesu do doby přijetí novely zákona o obecně prospěšných společnostech,

-    finanční náročnost samotného procesu transformace,

-    ohrožení další existence transformovaných organizací, které nesídlí v objektech v majetku hl. m. Prahy, neboť soukromý majitel může transformovanému subjektu neúnosně zvýšit nájem, případně nebude chtít jednat o dalším pronájmu,

-    podmínění další existence transformovaných organizací vícezdrojovým financováním, v současné době ekonomické krize je však naprosto nereálné počítat se získáním sponzorů.

 • I.Bednář vzhledem k závažnosti vznesených připomínek doporučil rozdělit návrh Poradního sboru na 2 části, nyní jednat pouze o grantovém systému, transformační proces ponechat k další diskusi. K tomuto návrhu se okamžitě připojily Ing. Drhová a Mgr. Semelová.
 • Ing. Richter rovněž podpořil tento návrh s tím, aby se návrh transformačního systému rozšířený o zapracované připomínky vrátil na jednání Poradního sboru a zároveň poděkoval Poradnímu sboru za vykonanou dosavadní práci. V souvislosti s termínem 18.6., kdy bude předložen Zastupitelstvu HMP návrh nového grantového systému, požádal, aby na nejbližším jednání Poradního sboru byl návrh se zapracovanými připomínkami znovu projednán a aby se tohoto jednání zúčastnili zástupci jednotlivých politických klubů.
 • Bc. Pecha doporučil v návrhu grantového systému (str. 6, kapitola 1.2, řádek 6) ve větě, kdo navrhuje členy nové grantové komise, vypustit „dosavadní členové Grantové komise“.
 • V další diskusi byla otevřena otázka ziskového a neziskového sektoru. M. Smolíková a dr. Herman konstatovali, že Poradní  sbor dospěl k názoru nerozdělovat ziskový a neziskový sektor. Grant může být přidělen jen do výše vyrovnaného rozpočtu a nesmí být použit k vytváření zisku. Bc. Pecha řekl, že předložený návrh grantového systému vyžaduje od žadatele o finanční podporu jasnou transparentnost. Kromě toho  grantové žádosti z ekonomického hlediska posoudí odborník na ekonomiku / auditor, který se vyjádří k přiměřenosti předloženého rozpočtu a dosavadnímu hospodaření žadatele.

Usnesení: 1. Výbor doporučuje oddělit materiál „Grantový systém hl.m.Prahy na léta 2010 – 2015“ od materiálu „Transformační proces příspěvkových organizací hl.m.Prahy v oblasti kultury“. (Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)

2. Výbor doporučuje materiál „Grantový systém hl.m.Prahy na léta 2010 – 2015“ předložit Zastupitelstvu HMP s tím, že předtím tento materiál se zapracovanými připomínkami z připomínkového řízení ještě znovu projedná Poradní sbor primátora za účasti zástupců jednotlivých politických klubů. (Hlasování: 8 pro – 0 proti – 1 se zdržel hlasování)

3. Výbor žádá Poradní sbor primátora, aby v souvislosti s materiálem „Transformační proces příspěvkových organizací hl.m.Prahy v oblasti kultury“ jednal o připomínkách těchto příspěvkových organizací, aby uspořádal diskusi s řediteli těchto příspěvkových organizací za účasti členů výboru pro kulturu a následně veřejný workshop se zástupci kulturní veřejnosti. (Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)

 

3. Různé

3.1 Návrh na přijetí memoranda o spolupráci při pořádání mezinárodního festivalu proti totalitě Mene Tekel

§    Předseda výboru představil předložené Memorandum o spolupráci při pořádání mezinárodního festivalu proti totalitě Mene Tekel, jehož cílem je připomínat porušování základních principů lidské a společenské existence v Československu  a dalších zemí bývalého komunistického bloku v letech 1948 – 89 a upozorňovat na nebezpečí  totalitárních systémů v současném světě. Mgr. Kněžínek informoval, že byl přítomen jednání primátora hl.m.Prahy s pořadateli festivalu, kde se jednalo o tomto memorandu.

§    Mgr. Semelová vystoupila s kritikou navrhovaného memoranda z důvodu nejednotného přístupu k žadatelům a znevýhodnění ostatních projektů v dalších letech.

Usnesení: Výbor souhlasí s přijetím Memoranda o spolupráci při pořádání mezinárodního festivalu proti totalitě Mene Tekel a doporučuje RHMP jeho schválení.

(Hlasování: 7 pro – 1 proti – 1 se zdržel hlasování)

 

3.2 Partnerství hl.m.Prahy

 • Bc.Pecha představil 3 žádosti o partnerství hl.m.Prahy, u každé žádosti přednesl návrh konkrétní finanční částky podpory města.

Poř.č.

Žadatel

Název projektu

Návrh

(v Kč)

304

Jiří Všetečka

Publikace Všenáprava obrazem

150 000

305

Prague Fringe s.r.o.

Fringe Festival Praha

600 000

306

Český svaz bojovníků za svobodu o.s.

Výstava k Českému národnímu povstání – příprava v roce 2009

300 000

 

CELKEM

 

1 050 000

 

Usnesení: 1. Výbor projednal předložené žádosti o partnerství hl. m. Prahy a navrhl přijmout partnerství  hl. m. Prahy k těmto třem  kulturním projektům v celkové výši 1 050 000 Kč.

2. Výbor doporučuje radnímu Richterovi předložit návrh na přijetí partnerství hl.m.Prahy dle bodu 1 tohoto usnesení.

(Hlasování: 8 pro - 0 proti - 0 se zdržel hlasování)

 

3.3 Dopis Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci grantové politiky hl. m. Prahy

 • Na požádání předsedy Mgr. Navrátilová přednesla podrobnou informaci k předloženému materiálu, který obsahuje dopisy Ing. Peciny, předsedy, a Ing. Križana, ředitele odboru veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Oba dopisy souvisejí se stížností, kterou v roce 2007 podal p. Kratochvíl na grantový systém hl.m.Prahy k Evropské komisi. Z obsahu dopisů vyplývá, že je žádoucí, aby město seznámilo p. Kratochvíla s návrhem nového grantového systému, který je dostatečně transparentní a průhledný. P.Kratochvíl by tak mohl být uspokojen a stížnost stáhnout.

Usnesení: 1. Výbor vzal na vědomí dopisy předsedy a ředitele odboru veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

2. Výbor žádá OKP, aby po schválení nového grantového systému seznámil pana Kratochvíla s tímto materiálem.

(Hlasování: 8 pro - 0 proti - 0 se zdržel hlasování)

 

3.4 Změna prosincového termínu zasedání výboru na 9.12.2009

 • Členové výboru se dohodli na změně prosincového termínu zasedání, místo 2.12. se výbor sejde 9.12.2009, začátek zasedání ve 13.00 hod. a místo zasedání – místnost č. 349 zůstávají beze změny.

 

 

 

 

 

Příští zasedání se bude konat dne 2. 9. 2009 ve 13.00 hod. v zasedací místnost č. 349 – 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: PaedDr. Radovan Smolka

 

 

Tajemník: Mgr. Jan Kněžínek

 

 

Ověřil: Ing. Lenka Alinčová

 

 

Schválil: Bc. Ondřej Pecha