Přítomni: členové - Bc. O. Pecha (předseda), Ing. F. Stádník (místopředseda), Ing. Mgr. M. Poche (místopředseda),  F. Adámek, Ing. L. Alinčová, I. Bednář, Ing. Z. Drhová, PhD., MUDr. T. Kaštovský, Z. Richter, Mgr. M. Semelová, M. Šandová

tajemník – Mgr. J. Kněžínek

 

Hosté: Ing. I. Vinš, MHMP

Mgr. Z.Navrátilová, OKP MHMP

Ing. D.Sobotka, předseda Poradního sboru primátora hl.m.Prahy

RNDr. T. Řehák, ředitel Městské knihovny Praha

P. Vlasák

 

Omluveni: B. Zoufalík

 

1. Schválení programu zasedání

  • Členové výboru schválili správnost zápisu z 37. zasedání výboru. (Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)
  • Členové výboru schválili program 38. zasedání. (Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)
  • Členové výboru zvolili ověřovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. L. Alinčovou (Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)

 

2. Městská knihovna v Praze

  • Ředitel Městské knihovny v Praze dr. Řehák přednesl zprávu o stavu Městské knihovny se zaměřením nejen na aktuální stav a problematiku, ale rovněž na perspektivní rozvoj a záměry  knihovny do budoucna. Zároveň zdůvodnil požadavek  o navýšení rozpočtu o 37 milionů Kč pro rok 2010 a o podporu města v rámci veřejné prezentace.

Usnesení: 1. Výbor vzal na vědomí zprávu o Městské knihovně v Praze.

2. Výbor podporuje navýšení rozpočtu Městské knihovny v Praze na rok 2010 oproti letošnímu roku.

3. Výbor podporuje  snahy Městské knihovny v Praze o možnosti veřejné prezentace na reklamních plochách hl.m.Prahy.

(Hlasování: 11 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)

 

3. Partnerství hl.m.Prahy

  • Bc.Pecha představil  žádosti o partnerství hl.m.Prahy, u každé žádosti přednesl návrh konkrétní finanční částky podpory města. Pokud se názor některého z členů výboru odlišoval od předloženého návrhu, hlasovalo se o tomto protinávrhu. U žádostí, kde nezazněl protinávrh, se nehlasovalo.

 

Poř. č.

Žadatel

Název projektu

Celkové nákl. projektu

(Kč)

Požadovaná částka

(Kč)

Doporučená  částka

(Kč)

3.1. Finanční podpora formou partnerství hl.m.Prahy

307

DOT 504 o. s.

Prezentace pražského souboru DOT 504 na FRINGE festivalu v Edinburghu 2009

627 486

420 000

0

308

VERNON FINE ART INTERNATIONAL, s. r. o.

Bubliny/heliový balón oděný Andy Warholem a Videosekce s videy světoznámých umělců na Václavském náměstí

647 600

320 000

100 000

309

Jan Řepka

Open Mic POTRVÁ

120 000

120 000

50 000

310

SYMPOSION, sdružení pro kulturu

UZAVŘENO

3 225 000

1 980 000

900 000

311

Komorní Činohra

Žádost o dofinancování rozpočtu souboru

1 562 000

115 000

0

312

Jiří NOVOTNÝ

Bartoň Lidice Beneš (výstava a katalog)

290 138

220 138

0

313

Občanské sdružení SLOVO 21

Světový romský festival KHAMORO 2009 - žádost o navýšení poskytnuté finanční částky

6 350 100

1 500 000

600 000

314

MISS DEAF s. r. o.

MISS DEAF WORLD 2009, MISS DEAF EUROPE 2009

3 400 000

100 000

100 000

315

Československé dokumentační středisko, o. p.

Exodus občanů NDR do SRN přes Prahu v létě a na podzim 1989 - vzpomínka

400 000

100 000

50 000

316

Radioservis, a. s.

Mezinárodní hudební festival evropských rozhlasových těles Rozhlasový podzim

5 685 024

285 000

150 000

317

RNDr. Hynek Dvořák

Rok české a slovenské nekomerční fotografie - Podzim

264 100

260 200

150 000

319

FOIBOS a. s.

České divadlo 2009 - navýšení poskytnuté finanční částky na vystoupení Městského divadla Zlín v Praze

3 788 000

100 000

90 000

320

P & J Music s. r. o.

14. Mezinárodní festival jazzového piana

591 000

260 000

100 000

322

Nadační fond Festival spisovatelů Praha

Festival spisovatelů Praha 2010 - příprava

10 091 000

800 000

500 000

323

Rudolf Mazač

"Historie Reduta´57"

47 000

20 000

20 000

324

Kulturní Centrum MEANDR

ESKAPÁDY 2009 - Filmová přehlídka pro informaci mládeže z E.U.

382 000

135 000

60 000

325

ARÉNA

Hudebně-dramatický projekt Oidipus - příprava díla

500 000

400 000

200 000

326

ULTRAVOX s. r. o.

2. pražský Ethnofest

1 200 000

400 000

200 000

327

Činoherní klub, o. p. s.

Tiso, Dr. Gustáv Husák, Komunismus - 20. Výročí pádu komunismu v České republice

520 000

300 000

150 000

328

Tomáš Bican

Krajina (výstava fotografií) - příprava

90 000

40 000

20 000

329

Wolf Star Production, spol. s r.o.

Koncert Evy Urbanové a Daniela Hůlky

4 200 000

980 000

600 000

330

Smart Team s. r. o.

46. ročník Rallye Ligmet večerní Prahou 2009

540 000

200 000

0

331

BVA International s. r. o.

VERDI GALA

2 380 300

2 180 300

900 000

332

ArtPro

Výstava sochaře Čestmíra Sušky

80 000

50 000

30 000

334

Občanské sdružení MEZERY

Film JAN HUS - mše za tři mrtvé muže v Meet Factory a v pražských kinech

95 000

50 000

0

336

Stivín Quodlibet Systém, společnost s ručením omezeným

Jiří Stivín && Collegium Quodlibet "Pocta sv. Cecilii 18" &&

200 000

100 000

80 000

337

Renée Nachtigallová

Don Giovanni 1787 pro pražské seniory

1 230 000

1 030 000

500 000

338

HUMMER CENTRUM s.r.o.

Close day – velká show

1 802 900

1 640 900

0

 

FOIBOS, a.s.

České divadlo – podzimní část

 

200 000

150 000

 

 

celkem

50 308 648

14 106 538

5 700 000

3.2. Finanční podpora formou daru hl.m.Prahy

 

318

Asociace nositelů legionářských tradic

Vydávání magazínu Kaleidoskop

720 000

požadavek nespecifiko-ván.

 

0

333

Martin FRANCE - MARTIN PRODUCTION

Charitativní kalendář Příběhy 2009 Pražské ZOO (ohrožené druhy zvířat) a FOD Klokánek (děti čekající na své adoptivní rodiče) spojený s benefičním koncertem, na kterém bude tento kalendář pokřtěn

1 800 000

800 000

500 000

335

Obec spisovatelů

Antologie - katalog K. H. Mácha a jeho dědicové (příprava v roce 2009)

1 500 000

400 000

150 000

339

Občanské sdružení Vlastenecký poutník

Publikace LÉKAŘ LIDUMIL

 

 

0

 

 

celkem

4 020 000

1 200 000

650 000

3.3. Finanční podpora formou úpravy rozpočtu ve prospěch MČ

321

Městská část Praha-Dubeč

První pražská výstava mladých chovatelů

25 000

12 500

12 500

 

 

celkem

25 000

12 500

12 500

 

Usnesení: 1. Výbor projednal předložené žádosti o partnerství hl.m.Prahy a navrhl poskytnout finanční podporu hl. m. Prahy 26 kulturním projektům v celkové výši 6 362 500 Kč.

2. Výbor doporučuje radnímu Richterovi předložit návrh na přijetí partnerství hl.m.Prahy dle bodu 1 tohoto usnesení.

(Hlasování: 10 pro - 0 proti - 0 se zdržel hlasování)

 

 

4. Komise RHMP pro udílení grantů hl.m.Prahy v oblasti kultury a umění – návrh na složení

  • Bc. Pecha informoval členy  výboru o jednání Poradního sbou primátora hl.m. Prahy pro oblast kulturní a grantové politiky dne 31.8.2009. Poradní sbor doporučil maximální kontinuitu stávajících členů grantové komise s tím, že by měla být rotačním způsobem obměňována. Poradní sbor zároveň předložil seznam hodnotitelů, z něhož doporučil vybírat nové členy grantové komise. Dosavadní komise byla patnáctičlenná.
  • Členové výboru diskutovali k návrhu Bc. Pechy na složení grantové komise pro rok 2010.
  • Členové výboru obdrželi dopis Petra Kratochvíla ze dne 27.7.2009 ke grantovému systému hl.m.Prahy v oblasti kultury a umění na léta 2010 – 2015. Sdělil v něm, že bude nadále požadovat přezkum postupu přidělování grantů v předchozích letech na úrovni Evropské komise a následně požadovat náhradu ekonomické újmy.

Usnesení: 1. Výbor doporučuje Radě HMP ke schválení toto složení Komise RHMP pro udílení grantů v oblasti kultury a umění:

předseda:  Bc. Ondřej Pecha

členové:

Jan Hančil – divadlo

Zdeněk A. Tichý – divadlo

Petr Dorůžka – hudba

Jan Simon – hudba

Noemi Zárubová – Pfeffermannová – taneční a pohybové umění

Renata Milgromová – taneční a pohybové umění

Věra Jirousová – výtvarné umění

Petr Vrána – výtvarné umění

Jiří Peňás – literatura

Jan Lukeš – literatura

Jan Foll – audiovizuální umění

Eva Zaoralová – audiovizuální umění

Petr Vlasák – ostatní víceoborové projekty

Marek Gregor - ostatní víceoborové projekty

tajemník komise: Jana Lapáčková.

(Hlasování: 9 pro - 0 proti - 0 se zdržel hlasování)

2. Výbor vzal dopis Petra Kratochvíla na vědomí.

 

5. Různé

5.1 - Informace o Dnech Soulu v Praze

  • Členové výboru se seznámili s programem Dnů Soulu v Praze, které se konají ve dnech 15. – 18.9.2009.

Závěr: Výbor vzal informaci na vědomí.

 

5.2 - Memorandum ke Státní opeře Praha

Závěr: . Výbor se bude tímto materiálem zabývat na svém říjnovém zasedání

 

5.3 - Informace o termínech vyhotovení darovacích smluv k partnerství hl.m.Prahy v oblasti kultury a volného času 2009

§    Členové výboru obdrželi informační tabulku s přehledem termínu vyhotovení darovacích smluv k partnerství hl.m.Prahy v oblasti kultury a volného času 2009

Závěr: . Výbor vzal informaci na vědomí.

 

 

 

 

 

 

 

 

Příští zasedání se bude konat dne 7. 10. 2009 ve 13.00 hod. v zasedací místnost č. 349 – 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: PaedDr. Radovan Smolka

 

 

Tajemník: Mgr. Jan Kněžínek

 

 

Ověřil: Ing. Lenka Alinčová

 

 

Schválil: Bc. Ondřej Pecha