Přítomni: členové - Bc. O. Pecha (předseda), Ing. Mgr. M. Poche (místopředseda),  F. Adámek, Ing. L. Alinčová, I. Bednář, Ing. Z. Drhová, PhD., Z. Richter, M. Šandová, B. Zoufalík

tajemník – Mgr. J. Kněžínek

 

Hosté: PaedDr. F. Zborník, ředitel odboru umění a knihoven MK ČR

RNDr. J.Ryšlinková, ZHMP

Ing. I. Vinš, MHMP

P.Gibas, N.Machačová, Útvar rozvoje hl.m.Prahy

Mgr. B.Černý, Obecní dům, a.s.

 

Omluveni: Ing. F. Stádník, MUDr. T. Kaštovský, Mgr. M. Semelová,

 

 

1. Schválení programu zasedání

 • Členové výboru schválili správnost zápisu z 38. zasedání výboru. (Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)
 • Členové výboru schválili program 39. zasedání. (Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)
 • Členové výboru zvolili ověřovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. L. Alinčovou (Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)

 

 

2. Program realizace strategické koncepce hl.m.Prahy v oblasti kultury v letech 2009 - 2015

 • P.Gibas a N.Machačová, pracovníci Útvaru rozvoje hl.m.Prahy, představili předložený  materiál. Zaměřili se na strategické cíle týkající se oblasti kultury: L3A -  Transformace pražských divadel – příspěvkových organizací na samostatné ekonomické subjekty, L3B -  700 let od nástupu Lucemburků na český trůn, L3C – Posílení image Prahy jako kulturního a historického fenoménu, L3D - Medializace volnočasových aktivit a sportovních příležitostí pro děti a mládež.
 • V diskusi I. Bednář upozornil na nesprávné označení „klíčových účastníků“, a to v bodech L3A a L3B je to výbor pro kulturu a volný čas ZHMP, L3C – výbor památkové péče a cestovního ruchu ZHMP a L3D -  výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP. Ing. Drhová doporučila kapitolu L3A rozšířit i na další oblasti umění.  Vzhledem k tomu, že okrajové části Prahy nejsou dostatečně vybaveny, doporučila zapracovat do materiálu poznámku, že by mohla být podpora čerpána z finančních prostředků Evropských fondů. Dr. Ryšlinková v tabulce na str. 29 u „doporučených ukazatelů hodnocení“ v 2. odstavci doporučila změnit ukazatel tak, aby bylo možno porovnat vývoj sledované činnost na začátku a na konci. Dále členové výboru vyjádřili snahu se k tomuto materiálu, vzhledem k jeho důležitosti, vrátit na příštím zasedání. P.Gibas vysvětlil, že to nelze, neboť dle harmonogramu musí být materiál předložen RHMP i ZHMP ještě v říjnu 2009.

Usnesení: 1. Výbor bere na vědomí Program realizace strategické koncepce hl.m.Prahy v oblasti kultury v letech 2009 – 2015

2. Výbor doporučuje projednat tento materiál na listopadovém zasedání ZHMP

(Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)

 

 

3. Transformační proces  příspěvkových organizací  hl.m.Prahy v oblasti kultury

 • Bc. Pecha představil materiál týkající se transformačního procesu příspěvkových organizací hl.m.Prahy v oblasti kultury, který zpracoval Poradní sbor primátora.
 • V diskusi I. Bednář doporučil při dopracování materiálu využít zkušenosti ze zahraničí, např. z Francie, kde rovněž funguje páteřní systém kultury. Vznesl kritickou připomínku, že není v páteřním systému zahrnuto divadlo Minor. Bc. Pecha souhlasil se zapracováním zahraničních zkušeností. Vzhledem k tomu, že nepovažuje pařížský systém aplikovatelný pro naši situaci, preferuje zkušenosti ze Skandinávie. Dále upozornil, že v materiálu chybí termíny realizace. Ing. Drhová konstatovala, že nový typ veřejně prospěšných institucí, který má ošetřit připravovaný zákon, by měl být optimální pro transformaci, a tudíž by měl být v tomto materiálu zapracován. I.Bednář a dr. Ryšlinková upozornili na rozpory v materiálu, kdy Hudební divadlo v Karlíně je na str. 6 uváděno v páteřním systému, avšak na str 13 se hovoří o jeho transformaci ve 3. etapě. Mgr. Černý upozornil, že by město v souvislosti s transformací mělo vyvíjet nátlak na MK ČR, aby bylo vše připraveno po právní stránce pro úspěšnou transformaci, např. rýsující se problém s podnájemními smlouvami transformovaných subjektů.

Usnesení: 1. Výbor bere na vědomí předložený materiál Transformační proces příspěvkových organizací hl.m.Prahy v oblasti kultury.

2. Výbor doporučuje vytvoření expertní komise složené ze zástupců odboru legislativně právního, odboru správy majetku a vybraných ředitelů příspěvkových organizací v oblasti kultury, který by předložený materiál posoudil a dopracoval včetně  prováděcího termínového manuálu.

3. Výbor následně projedná tento materiál po jeho dopracování.

(Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)

 

 

4. Návrh na přijetí Memoranda ke Státní opeře Praha

 • Výbor se zabýval návrhem  Memoranda ke Státní opeře Praha (dále „SOP“), které by mělo být podepsáno mezi Ministerstvem kultury ČR a hlavním městem Prahou. Tímto Memorandem by se obě strany zavázaly, že učiní vše potřebné k tomu, aby se Státní opera Praha, která je doposud státní příspěvkovou organizací, stala od 1. ledna 2011 příspěvkovou organizací hlavního města Prahy. Hlavní město Praha by se zároveň zavázalo, že bude poskytovat Státní opeře Praha roční příspěvek ve výši 100 mil. Kč tak, aby se úroveň poskytovaných kulturních služeb zachovala. Stejnou částkou s ročním krácením o 2 mil. Kč by také MK ČR přispívalo na její činnost po dobu 12 roků.
 • V diskusi F. Adámek doporučil vytvoření expertní skupiny, která by zodpovědně posoudila tento návrh, zvláště pak závazky z toho plynoucí pro město do budoucna. I.Bednář tento návrh podpořil a doporučil, že by si expertní skupina měla vyžádat audit u SOP. Ing.Drhová poukázala na ekonomickou stránku tohoto kroku s tím, že by se město nejprve mělo zavázat, že posílí rozpočet na kulturu právě o potřebnou částku 100 milionů Kč. Bc. Pecha důrazně upozornil, že vůbec bude nutno řešit přístup MK ČR k pražským kulturním subjektům, neboť město nese téměř všechnu tíži finančních nákladů, přestože poskytují své služby nejen Pražanům, ale všem občanům ČR. Vyslovil přesvědčení, že právě při jednání o SOP by se tento přístup mohl prolomit.
 • Dr. Zborník se ohradil proti tomu, že by se MK ČR nepodílelo na financování pražských kulturních institucí. U SOP se jedná o předání instituce, která svým významem  přesahuje hranice nejen samotné Prahy, ale i naší země. MK ČR  je zřizovatelem Národního divadla i SOP, mezi těmito institucemi nedochází k potřebné koordinaci. Důvodem je nedostačující roční dotace 140 milionů Kč, která činí ze SOP druhořadý operní dům. Dále informoval o postupu příprav k návrhu zákona o veřejně prospěšných institucí v kultuře. Přípravné práce se pozastavily v souvislosti s výměnou vedení ministerstva, ale vše by mělo být hotovo do konce tohoto roku.
 • V závěru jednání se členové výboru dohodli, že je nutné, aby návrh Memoranda nejprve projednala expertní skupina a v případě jeho doporučení zapracovala SOP do materiálu projednávaného výborem v bodě 3 - Transformační proces příspěvkových organizací hl.m.Prahy v oblasti kultury. Stanovisko expertní skupiny by mělo být vypracováno v takovém termínu, aby posloužilo jako podkladový materiál pro  řádné listopadové jednání výboru.

Usnesení: 1. Výbor bere na vědomí návrh Memoranda ke Státní opeře Praha

2. Výbor projedná návrh Memoranda na řádném listopadovém zasedání, až obdrží podkladový materiál - stanovisko expertní skupiny.

(Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)

 

 

 

Vzhledem k tomu, že ve 14.35 hod. přestal být výbor usnášeníschopný, předseda přerušil jednání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příští mimořádné  zasedání se bude konat dne 20. 10. 2009 v 15.00 hod. v zasedací místnost č. 349 – 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: PaedDr. Radovan Smolka

 

 

Tajemník: Mgr. Jan Kněžínek

 

 

Ověřil: Ing. Lenka Alinčová

 

 

Schválil: Bc. Ondřej Pecha