Přítomni: členové - Bc. O. Pecha (předseda), Ing. Mgr. M. Poche (místopředseda), Ing. F. Stádník (místopředseda), F. Adámek, I. Bednář, Ing. K. Jech, MUDr. T. Kaštovský, Z. Richter, Mgr. M. Semelová, M. Šandová, H. Žižková

    tajemník – Mgr. J. Kněžínek

 

Hosté: Ing. M. Richter, radní hl.m.Prahy

 P. Vlasák, Pražský dům fotografie, o.p.s.

 I. Velebilová, Iniciativa pro kulturu

 Ing. J. Turek, OKP MHMP

 Mgr. Z. Navrátilová, OKP MHMP

 PhDr. V. Procházka, ředitel Činoherního klubu

 Mgr. B. Černý, Obecní dům

 J. Stanko, 10:15 Management

 M. Smolíková, členka komise RHMP pro udílení grantů v oblasti kultury a umění

 PhDr.I. Šmíd, ředitel FOK

 

Omluveni: Ing. L. Alinčová, RNDr. J. Ryšlinková, CSc.

 

1. Schválení zápisu z 1. a 2. zasedání

§    I. Bednář požádal o doplnění zápisu ze 17.1.2007 k bodu 8.2:

1.    Poskytnout výboru informaci, jak Mgr. Vylitová, pracovnice OKP MHMP, postupuje při zajišťování Dnů Moskvy v Praze

2.    Doporučil provést personální audit OKP MHMP, pokud ještě neexistuje. (Poznámka: Personální audit celého MHMP byl proveden v r. 2004)

Závěr: Členové výboru odsouhlasili zápis z 1. a 2. zasedání a navržený program 3. zasedání.

 

 

2. Návrh na udělení grantů v oblasti kultury a umění v roce 2007

 • Předseda grantové komise Bc.Pecha informoval o nově předloženém návrhu na udělení grantů podle požadavků výboru ze dne 6.2.2007 a vyjádřil poděkování členům grantové komise za jejich činnost.
 • I.Bednář vznesl následující připomínky: Předložená písemná Informace o Pražském domě fotografie je neradostná, obdobné zkušenosti s podobnou institucí mají i v Jindřichově Hradci. Poetická vinárna Viola se sídlem na Národní třídě jistě dobře prosperuje, vznesl proto dotaz, proč jí byl navržen grant. U projektu č. 522 Pocta Jiřímu Kyliánovi – NDT je vedle grantu navrženo i spolupořadatelství, na jeden projekt by neměla jít podpora ze dvou městských finančních zdrojů. U projektu č. 125 požádal o informaci o žadateli Spolku výtvarných umělců Mánes. Připomínky byly projednány v následné diskusi .
 • F.Adámek kriticky poukázal na žánrovou disproporci při návrhu udělení víceletých grantů, kdy je podpořeno jen 11 % hudebních projektů, ostatní projekty jsou většinou divadelní. Dále připomněl, že podle schválené kulturní politiky města by měla grantová politika směrovat k nekomerčním žánrům. Proč je tedy navržena podpora např. Divadlu Na Jezerce, proč se podporují již zavedené projekty? Ve věci Pražského domu fotografie vyslovil souhlas s názorem p.Bednáře. Dále konstatoval, že grantová komise by se neměla zabývat otázkou, zda přidělená částka je dostačující pro životnost projektu. Je věcí žadatelů, zda grant přijmou či nikoli.
 • M.Smolíková objasnila, že grantová komise podporou zavedených projektů se snažila o zachování kontinuity.
 • Bc.Pecha konstatoval, že grantová komise zatím nemá odborníka na vážnou hudbu. Letos se tento problém řešil zadáním odborných posudků. Komise se opět vrátí k oborovému řazení projektů.
 • F. Adámek navrhl větší podporu začínajícím umělcům, konkrétně projekt č. 8 Festival Doteky hudby a poezie, který byl pravidelně podporován částkou 150 000 Kč.
 • Ing. Richter doporučil řešit finanční podporu tomuto festivalu formou spolupořadatelství. Tato forma podpory byla v minulosti v kompetenci radního, nyní budou všechny žádosti projednávány výborem pro kulturu a volný čas, následně RHMP a částky nad 2 miliony Kč ještě ZHMP. V rozpočtu je na spolupořadatelství vyhrazena částka 55,5 milionů Kč. Doposud došlé žádosti o spolupořadatelství však tuto částku převyšují o více jak 10 milionů Kč.
 • Bc. Pecha navrhl, aby u všech projektů, kde je doporučen víceletý grant, s výjimkou Činoherního klubu, byl navržen pouze jednoletý grant s tím, že příští rok budou znovu víceleté granty vypsány tak, aby byla možnost udělit i grant na období např. dvou let.

Závěr: 1. Výbor doporučuje finančně podpořit formou spolupořadatelství projekt č. 8 - Festival Doteky hudby a poezie a projekt č. 288 – František Skála – Jak šel Cílek za Lídou.

(Hlasování: 11 – pro, 0 – proti , 0 – zdrželi se hlasování)

2. Výbor doporučuje s výjimkou Činoherního klubu neudělit v této uzávěrce víceleté granty.

(Hlasování: 8 – pro, 0 – proti, 3 – se zdrželi hlasování)

3. Výbor doporučuje RHMP a ZHMP schválit návrh na udělení grantů dle návrhu komise pro posuzování grantů.

(Hlasování: 11 – pro, 0 – proti , 0 – zdrželi se hlasování)

 

 

3 Transformace příspěvkových organizací hl.m.Prahy v oblasti kultury

 • Dr. Procházka, ředitel Činoherního klubu, první transformované organizace, seznámil členy výboru s dosavadními zkušenostmi: hospodaření o.p.s. je jednodušší, racionálnější. Vyskytly se však následující problémy. 1. U čtyřletého grantu bylo slíbeno, že původní částka bude každoročně valorizována, divadlo však dostávalo stále stejnou část. Navíc roční příspěvek byl vyplácen vždy ve 3 splátkách. Kdyby příspěvek dostávali naráz, bylo by to alespoň určitou náhradou valorizace. Na připomínku Mgr. Navrátilové, že splátky jsou vázány na plnění určitých závazků, doporučil tedy maximálně dvě splátky. 2. Finanční prostředky z grantu nemohou být použity na investice. Zpočátku to divadlu nikterak nevadilo, neboť všechny úpravy objektu byly provedeny před transformací. Ale nyní např. dosloužila sedadla. Majitel objektu nechce tuto částku pochopitelně financovat. Je nutné vymyslet způsob, jak do divadel dostat tzv. investiční peníze. 3. Při transformaci dostalo divadlo darem inscenace. Při likvidaci museli dát tuto hodnotu znovu do nákladů a zaplatit ji. Mgr. Navrátilová upozornila, že se zřejmě jednalo o chybný výklad. Nejednalo se o dar, ale o vklad zakladatele. Tento problém jiná transformovaná divadla nezaznamenala.
 • I.Bednář konstatoval, že každoroční valorizace čtyřletého grantu by v podstatě znamenalo stejný postup jako u příspěvkové organizace. Problém se sedadly si muselo vyřešit jak Divadlo R.Brzobohatého, tak Divadlo Na Jezerce, neboť grant od města obdržela obě divadla až po zahájení své činnosti.
 • I.Šmíd jako místopředseda Asociace ředitelů symfonických orchestrů ČR upozornil, že transformace orchestrů probíhá ve všech městech s cílem zbavit se zodpovědnosti k orchestru i zaměstnancům. Rozpočty orchestrů a divadel zatěžují téměř ze 2/3 náklady na platy zaměstnanců (jejichž výše je stanovena obecně závaznými předpisem) a odvody na zdravotní a sociální pojištění. Soukromá divadla – podnikatelské subjekty – nemají umělce v pracovním poměru a tedy mají výrazně nižší náklady. Orchestry provozují potřebnou kulturu, která si však na sebe nemůže vydělat. FOK či Divadlo na Vinohradech se proto těžko mohou transformovat. Navrhl, zda by nestačila určitá liberalizace v přístupu k příspěvkovým organizacím. Transformace by měla problémům odpomáhat, nikoli je vyvolávat.

Závěr: Výbor vzal informaci na vědomí

4. Přidělování výstavních prostor na Staroměstské radnici

§    Ing. Richter navrhl, aby výbor rozhodoval o dramaturgii výstav na Staroměstské radnici (Křížová chodba a Rytířský sál) i v Obecním domě a aby bylo vypsáno grantové řízení na nepeněžní přidělení výstavních prostor, tj. poskytnout výstavní prostory zdarma. Ve Staroměstské radnici jsou schváleny výstavy na 1. pololetí letošního roku. Koncepčně by mohly být prostory přidělovány 1 rok předem, v Obecním domě 2 roky předem. Neměla by pokračovat dosavadní praxe, že kdo dostane přidělené prostory, bude ještě požadovat od města finanční příspěvek na vlastní výstavu.

§    Bc. Pecha otevřel otázku, jak jsou výstavní prostory na Staroměstské radnici, která je reprezentativním místem, vnímány veřejností. Upozornil, že úkolem bude najít vhodný způsob na vyhlašování grantů, vždyť význačné výstavy se připravují i 4 roky dopředu. Dále položil otázku, zda existují výstavy, které si objednalo město samo?

§    Mgr. Černý doporučil vypsat výběrové řízení na agenturu a spojit výstavní prostory ve Staroměstské radnici a v Obecním domě.

§    OKP MHMP by měl předložit 5 – 6 (maximálně 10) dramaturgických témat na výstavy na celé volební období.

Závěr:  1. Výbor doporučuje vyřešit právní statut Staroměstské radnice a povýšit ji na výstavní prostor.

2. Výbor žádá ředitele OKP MHMP o předložení návrhu nepeněžního grantového systému s vlastními pravidly na dramaturgii výstav na Staroměstské radnici.

3. Výbor žádá ředitele OKP MHMP o předložení návrhu témat pro výstavy na Staroměstské radnici.

(Hlasování: 7 – pro, 0 – proti, 0 – se zdrželi hlasování)

 

5. Pražský dům fotografie

§    Bc. Pecha konstatoval, že členové výboru obdrželi informační materiál k Pražskému domu fotografie. Zástupcem hl.m.Prahy v o.p.s. je pan Vlasák, bývalý člen ZHMP.

Závěr:  Členové výboru souhlasí, aby pan Petr Vlasák nadále zastupoval zájmy hl.m.Prahy ve společnosti Pražský dům fotografie, o.p.s.

(Hlasování: 7 – pro, 0 – proti, 0 – se zdrželi hlasování)

 

6. Dny Prahy v Moskvě

§    Z časových důvodů ten bod nebyl projednán, ale bude zařazen na příští zasedání dne 14.3.2007.

 

7. Různé

7.1 – Místní poplatky ze vstupného

§    J.Stanko seznámil členy výboru o dopadu novely vyhlášky HMP č. 25/2003 Sb. hl.m.Prahy o místním poplatku, čímž dochází ke zdanění kulturních akcí uskutečněných v prostorách  s kapacitou nad 3 000 diváků. Dle jeho názoru tak dochází k neodůvodněné diskriminaci  a poškozování pořadatelů takových kulturních akcí a k likvidaci jejich uměleckých agentur. Vyhláška dávala možnost také poplatek odpustit, nyní se již vybírá automaticky, dokonce i z prodělečných akcí.

§    V následné diskusi odezněly názory: Ačkoli poplatek zůstává v rozpočtu MČ, ty nenesou přímé náklady spojené se zabezpečením akce. MČ však vznikají škody na majetku (např. strhané vývěsní skříňky). Tyto akce obtěžují určitou část obyvatel přilehlých míst, takže místní poplatek může pro ně být vhodnou kompenzací. Problematika místních poplatků se netýká jen koncertů, ale např. také filmových multiplexů. Se zrušením poplatků by jistě nesouhlasili ty MČ, jejichž část rozpočtu tvoří právě místní poplatky. Tato problematiky by měla být projednána na sboru starostů.

Závěr: 1. Výbor doporučuje zrušit místní poplatek ze vstupného.

2. Výbor doporučuje Ing. Richterovi, aby byl J.Stanko přizván do sboru starostů k projednání možnosti zrušit místní poplatky ze vstupného.

7.2 – Vytvoření odborné komise k výběru nového nájemce Galerie Václava Špály

§    Sdružení výtvarných  kritiků a teoretiků zaslalo radnímu hl.m.Prahy Ing. Richterovi kopii svého dopisu ze dne 29.1.2007 adresovanému Bytovému podniku Prahy 1, který  vyhlásil konkurz na nového nájemce  Galerie Václava Špály v Praze 1. V dopise žádají, aby konkurz byl odborně vyhodnocen.

Závěr: 1. Výbor souhlasí s požadavkem Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, aby byla vytvořena  odborná komise pro výběr nového nájemce Galerie Václava Špály v Praze 1.

2. Výbor doporučuje následné složení komise:

§    zástupci odborné kulturní veřejnosti

§    zástupci MČ Praha 1

§    zástupci MHMP

 

7.3 – Harmonogram projednávání rozborů hospodaření kult. organizací za rok 2006

§    Členové výboru obdrželi časový harmonogram projednávání rozborů hospodaření příspěvkových organizací hl.m.Prahy v oblasti kultury za rok 2006.

 

7.4 – Finanční podpora vybraných kulturních projektů formou daru a spolupořadatelství hl.m.Prahy

§    Ředitel OKP MHMP předložil návrh na finanční podporu vybraných kulturních projektů, které jsou městem každoročně podporovány a které se uskuteční v 1. čtvrtletí roku 2007:

Název projektu

Navržená finanční částka (v Kč)

Forma příspěvku

Festival Dny evropského filmu

500 000

dar

FEBIOFEST 2007

3 500 000

spolupořadatelství

Festival MÉNĚ TEKEL

150 000

dar

Přelet nad loutkářským hnízdem

130 000

spolupořadatelství

Přehlídka ke svět. dni divadla pro děti a mládež

120 000

spolupořadatelství

Soutěž a výstava Praha fotografická

200 000

spolupořadatelství

Benefiční koncert Tanec modrých andělů

200 000

spolupořadatelství

Jazz Meets World

500 000

spolupořadatelství

Antigona – rocková opera

600 000

spolupořadatelství

Slovenské divadlo v Praze

700 000

spolupořadatelství

Přehlídka České divadlo 2007

700 000

spolupořadatelství

§    Mgr. Semelová nesouhlasila s finanční podporou mezioborového festivalu proti totalitě, zlu a pro paměť národa MENE TEKEL, který pořádá Umění bez bariér ve spolupráci s Konfederací politických vězňů.

Závěr: 1. Výbor souhlasí s navrženou finanční podporou festivalu MENE TEKEL.

(Hlasování: 7 – pro, 1 – proti, 2 – se zdrželi hlasování)

2. Výbor souhlasí s navrženou finanční podporou ostatních předložených kulturních projektů.

(Hlasování: 10 – pro, 0 – proti, 0 – se zdrželi hlasování)

 

 

Příští  zasedání výboru se uskuteční dne 14.3. 2007 ve 14.00 hod. v zasedací místnosti č. 135 Malý salonek – 1. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

 

Zapsal: PaedDr. Radovan Smolka

 

 

Ověřil: Mgr. Jan Kněžínek

 

 

Schválil: Bc. Ondřej Pecha