Přítomni: členové -    Mgr. I. Bednář (předseda), Ing. F. Stádník (místopředseda), Ing. L. Alinčová, Ing. Z. Drhová, PhD., Z. Richter, Mgr. M. Semelová, M. Šandová, B. Zoufalík

tajemník – Mgr. J. Kněžínek

 

Hosté: RNDr. J. Ryšlinková, členka ZHMP

Mgr. Z.Navrátilová, OKP MHMP

Mgr. B. Černý, Obecní dům, a.s.

 

Omluveni: F. Adámek (místopředseda), MUDr. T. Kaštovský, Bc. O. Pecha, Ing. Mgr. M.Poche, Mgr. M. Reedová,

 

 

1. Změny ve složení výboru

 • Na základě usnesení ZHMP č. 34/59 ze dne 25.2.2010 došlo k personálním změnám ve vedení výboru. Ing. Mgr. Miroslav Poche podal k 25.2.2010 rezignaci z funkce místopředsedy výboru. K témuž dni zvolilo ZHMP do funkce místopředsedy výboru pana Františka Adámka.

 

2. Schválení programu zasedání

 • Členové výboru schválili zápis ze 44. zasedání výboru. (Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)
 • Členové výboru schválili program 45. zasedání. (Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)
 • Členové výboru zvolili ověřovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. L. Alinčovou. (Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)

 

3. Partnerství hl.m.Prahy v oblasti kultury a volného času

 • Členové výboru obdrželi tabulku s podanými žádostmi o partnerství hl.m.Prahy v oblasti kultury a volného času na rok 2010.
 • Mgr. Bednář konstatoval, že s projekty navrženými na poskytnutí partnerství hl.m.Prahy na minulém zasedání výboru se nyní seznamuje primátor dr. Bém. Vzhledem k tomu, že již byla překročena finanční částka vyčleněná v rozpočtu na partnerství,  nemá v této chvíli smysl projednávat nově podané žádosti.

Závěr: Výbor projedná nově předložené žádosti o partnerství na svém příštím mimořádném zasedání dne 15.3.2010.

 

4. Různé

4.1 – Návrh na poskytnutí finančního daru na realizaci projektu Tři brány Židovskému muzeu v Praze

 • Mgr. Kněžínek informoval o připravovaném projektu prof. Aleše Veselého, který by měl být realizován do konce příštího roku v prostoru části bývalé Malé Pinkasovy ulice. Celkové náklady na projekt činí 14 milionů Kč.
 • Členové výboru se v diskusi shodli na tom, že postrádají názornou prezentaci projektu.
 • Ing. Drhová požádala OKP MHMP o ucelený finanční přehled za rok 2010, kolik bylo doposud rozděleno finančních prostředků v oblasti kultury a umění v partnerství, v grantech (víceletých a jednoletých) a příspěvkovým organizacím.

Závěr: 1. Výbor žádá OKP MHMP, aby na příští mimořádné zasedání doplnil předložený materiál o informace, jak probíhá jednání se sponzory, a o vizuální prezentaci projektu.

2. Výbor žádá OKP MHMP o ucelený přehled za rok 2010, kolik bylo doposud rozděleno v oblasti kultury a umění v partnerství, v grantech (víceletých a jednoletých) a příspěvkovým organizacím.

 

4.2 - Návrh na poskytnutí finančního daru na výrobu filmu „Lidice“ společnosti MAGIC BOX, a.s.

 • Na dotazy členů výboru Mgr. Kněžínek objasnil požadovanou poměrně nízkou částku 100 000 Kč, když celkové náklady na film činí 65 milionů Kč. Společnost požádala o finanční příspěvek všechny obce a kraje v ČR.

Usnesení: 1. Výbor souhlasí s poskytnutím finančních prostředků formou daru společnosti MAGIC BOX, a.s. z výdajů OKP MHMP kapitoly 0619, § 3392 partnerství ve výši 100 000 Kč na výrobu filmu „Lidice“.

2. Výbor doporučuje radnímu Pechovi předložit návrh na poskytnutí finančního daru společnosti MAGIC BOX, a.s. Radě HMP.

(Hlasování: 7 pro – 0 proti – 1 se zdržel hlasování)

 

 

4.3 – Ústní informace o výročí 600 let Staroměstského orloje

 • Mgr. Bednář informoval o připravovaných oslavách k 600. výročí Staroměstského orloje, které se mají uskutečnit na přelomu letošního srpna a září. Zároveň požádal členy výboru, aby své inspirativní návrhy v souvislosti s oslavami směrovali radnímu Pechovi.

 

4.4 – Ústní informace o transformaci Pražské informační služby

 • Mgr. Bednář informoval o dosavadních jednáních v souvislosti s připravovanou transformací Pražské informační služby.

 

 

 

 

 

 

Příští mimořádné zasedání se bude konat v pondělí dne 15. 3. 2010 ve 13.00 hod. v zasedací místnost č. 349 – 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

 

 

Příští řádné zasedání se bude konat dne 7. 4. 2010 ve 13.00 hod. v zasedací místnost č. 349 – 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

 

 

 

Zapsal: PaedDr. Radovan Smolka

 

 

Tajemník: Mgr. Jan Kněžínek

 

 

Ověřil: Ing. Lenka Alinčová

 

 

Schválil: Mgr. Ivan Bednář