Přítomni: členové -     Mgr. I. Bednář (předseda), Ing. F. Stádník (místopředseda), F. Adámek (místopředseda), Ing. L. Alinčová, Ing. Z. Drhová, PhD., Bc. O. Pecha, Z. Richter,

tajemník – Mgr. J. Kněžínek

 

Hosté: RNDr. J. Ryšlinková, členka ZHMP

Mgr. Z.Navrátilová, OKP MHMP

+ dle prezenční listiny 16 zástupců odborné veřejnosti

 

Omluveni: MUDr. T. Kaštovský, Mgr. M. Reedová, Mgr. M. Semelová, M. Šandová, B. Zoufalík

 

Nepřítomni: Ing. Mgr. Miroslav Poche

 

1. Schválení programu zasedání

  • Předseda výboru vyzval členy výboru ke schválení programu.
  • Dr. Ryšlinková požádala o doplnění programu o informaci ohledně  transformace příspěvkových organizací - divadel na obecně prospěšné organizace, ing. Drhová navrhla, aby se jednalo o Divadle Bez zábradlí, s.r.o. pana K.Heřmánka, který vyjádřil nespokojenost s poskytnutým grantem. Předseda výboru rozhodl, že budou oba podněty zařazeny v bodu 5 – Různé.
  • Mgr. Kněžínek vznesl dotaz, zda bod 3 – Informace o Karlově mostě – zařazená na základě podnětu Mgr. Reedové na minulém zasedání, by neměl být jako pozdější bod programu, až bude Mgr. Reedová přítomna. Předseda výboru doporučil ponechat program jednání ve stanoveném pořadí, neboť Mgr. Reedová se z jednání omluvila.
  • Předseda vyzval členy výboru ke schválení programu.
  •  Hlasování: 6 pro – 0 proti – 1 se zdržel hlasování.

Závěr: Vzhledem k tomu, že dle Jednacího řádu výborů ZHMP program jednání nebyl schválen nadpoloviční většinou hlasů všech 13 členů výboru, předseda výboru ukončil ve 13.20 hod. zasedání.

 

 

 

Příští mimořádné zasedání se bude konat dne 19. 5. 2010 od 12.30 hod. v zasedací místnost č. 430 – 4. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

Příští řádné zasedání se bude konat dne 2. 6. 2010 ve 13.00 hod. v zasedací místnost č. 349 – 3. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

 

Zapsal: PaedDr. Radovan Smolka

 

 

Tajemník: Mgr. Jan Kněžínek

 

 

Schválil: Mgr. Ivan Bednář