Přítomni: členové -    Mgr. I. Bednář (předseda), Ing. F. Stádník (místopředseda), Bc. F. Adámek (místopředseda), Ing. L. Alinčová, Ing. Z. Drhová, PhD., MUDr. T. Kaštovský, Bc. O. Pecha, Mgr. M. Reedová, Z. Richter, Mgr. M. Semelová, M. Šandová

tajemník – Mgr. J. Kněžínek

 

Hosté:

Mgr. Z.Navrátilová, OKP MHMP

doc. Mgr.J. Hančil, člen grantové komise, děkan DAMU

Mgr. Z. Tichý, člen grantové komise, proděkan DAMU

Ing. D.Sobotka, předseda Poradního sboru primátora

K. Heřmánek, Divadlo Bez zábradlí

D.Jařab, umělecký šéf Divadla Komedie

Mgr. B.Černý, Obecní dům, a.s.

+ dle prezenční listiny 9 zástupců odborné veřejnosti

 

Omluveni: B. Zoufalík

 

Nepřítomni: Ing. Mgr. Miroslav Poche

 

 

1. Schválení programu zasedání

  • Členové výboru schválili zápis ze 49. zasedání výboru. (Hlasování: 10 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)
  • Členové výboru schválili program 50. zasedání. (Hlasování: 10 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)
  • Členové výboru zvolili ověřovatelem zápisu z tohoto zasedání Ing. L. Alinčovou. (Hlasování: 10 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)

 

 

2. Vyjádření vedení Divadla Bez zábradlí k hodnocení žádosti o udělení čtyřletého grantu v oblasti kultury a umění na období 2010 - 2013

·    Členové výboru se zabývali podnětem manželů Heřmánkových, který v dubnu zaslali Zastupitelstvu HMP pod názvem Vyjádření vedení Divadla Bez zábradlí k hodnocení žádosti o udělení čtyřletého grantu v oblasti kultury a umění na období 2010 – 2013. Manželé Heřmánkovi nesouhlasí s tím, že Divadlo Bez zábradlí (dále jen DBZ) obdrželo pro rok 2010 pouze jednoletý grant ve výši 6 450 000 Kč. Původní návrh grantové komise byl 3 450 000 Kč, Rada HMP v lednu 2010 navrhla a Zastupitelstvo HMP potvrdilo navýšit tuto částku o další 3 miliony Kč. Požadovaná částka na tento rok byla 18 683 000 Kč. Manželé Heřmánkovi se domnívají, že vzhledem k tomu, že DBZ sídlí v prostorách ve vlastnictví města, a vzhledem i k jeho uměleckým výsledkům a diváckému zájmu, mělo v souladu s grantovým systémem města obdržet čtyřletý grant. Členové grantové komise objasnili, že neudělení víceletého grantu  je výsledkem bodového systému hodnocení, díky němuž je každý subjekt hodnocen na základě detailně rozepsaných dílčích kritérií pěti nezávislými hodnotiteli a na základě  tohoto hodnocení získává určitý počet bodů. DBZ z maximálního počtu 100 dosažitelných bodů získalo pouze 44,2 bodu, což nedosáhlo na hranici pro udělení víceletého grantu.

·    V rozsáhlé diskusi pánové Hančil, Tichý a Heřmánek odpovídali na dotazy členů výboru. Radní Pecha stručně popsal systém práce grantové komise. Bc. Adámek řekl, že při rozdělování grantů bude vždy někdo nespokojen. Mgr. Reedová konstatovala, že město udělalo maximum pro to, aby systém poskytování grantů byl co nejobjektivnější.  Rada HMP však navýšila DBZ grant bez jakéhokoli zdůvodnění. Doporučila, aby bylo do grantového systému zapracováno, že změny učiněné Radou HMP v návrhu grantové komise musí být řádně písemně zdůvodněny. Mgr. Bednář řekl, že Rada HMP o navýšení grantu DBZ dlouho diskutovala.

Závěr: 1. Výbor vzal na vědomí Vyjádření vedení Divadla Bez zábradlí k hodnocení žádosti o udělení čtyřletého grantu v oblasti kultury a umění na období 2010 – 2013.

2. Výbor vzal na vědomí zdůvodnění návrhu na rozdělení grantů poradním orgánem Rady HMP (grantové komise)

(Hlasování: 10 pro – 0 proti – 1 se zdržel hlasování)

 

 

3. Změna programu jednání výboru

Jednání k bodu 2 trvalo výrazně déle než se původně předpokládalo. Předseda proto přednesl návrh na změnu programu.

Závěr: 1. Výbor projedná body 3 a 5 na mimořádném zasedání.

(Hlasování: 10 pro – 0 proti – 1 se zdržel hlasování)

2. Mimořádné zasedání výboru se uskuteční dne 16.6.2010 od 11.00 hod.

(Hlasování: 10 pro – 0 proti – 1 se zdržel hlasování)

 

 

4. Finanční dar hl.m.Prahy Pražskému komornímu divadlu s.r.o. na uvedení inscenace Gobbels/Baarová v rámci programu  20 Jahre Städtepartnerschaft Hamburg - Prag

·    Členové výboru projednali žádost společnosti Pražské komorní divadlo s.r.o. o finanční dar ve výši 100 000 Kč na uvedení inscenace Goebbels/Baarová v rámci programu „20 Jahre Städtepartnerschaft Hamburg – Prag“ na scéně divadla Deutsches Schauspielhaus in Hamburg. Inscenace byla nominována na Cenu Alfréda Radoka, představitel hlavní role obdržel za svůj herecký výkon Cenu Thálie a Cenu Alfréda Radoka.

Usnesení: 1. Výbor souhlasí s poskytnutím finančních prostředků formou daru společnosti Pražské komorní divadlo s.r.o.  z výdajů OKP – MHMP kapitoly 0619, § 3392 – partnerství ve výši 100 000 Kč na uvedení inscenace Gobbels / Baarová v rámci programu 20 Jahre Städtepartnerschaft Hamburg – Prag.

2. Výbor doporučuje radnímu Pechovi předložit Radě HMP návrh na poskytnutí finančního daru společnosti Pražské komorní divadlo s.r.o.

(Hlasování: 10 pro – 0 proti – 1 se zdržel hlasování)

 

 

4.1 Petice na podporu Divadla Komedie

  • Členové výboru projednali Petici na podporu Divadla Komedie. Radní Pecha konstatoval, že grantová komise umělecké výsledky Divadla Komedie vysoce oceňovala, avšak vzhledem k omezeným finančním možnostem nešlo uspokojit požadavek o grant na 100%. Divadlo Komedie do poloviny prosince nemělo jistotu poskytnutí grantu na další období, proto se nemohlo zavázat k realizaci projektů, které mělo předběžně nasmlouvány. A to právě způsobilo určité finanční problémy. Navíc divadelní sezóna má jiný finanční harmonogram, než je běžné účetnictví. (Sezóna je září – červen, finanční rok je leden – prosinec. V okamžiku, kdy divadlu dobíhal čtyřletý grant, došlo k určité časové prodlevě, než začal platit nový rozpočet HMP). Nový grantový systém však již umožňuje předložit žádost o čtyřletý grant o rok dříve. Podobná situace by se tedy již neměla v budoucnu opakovat.
  • D.Jařab informoval o finančních problémech Divadla Komedie a požádal o navýšení čtyřletého grantu . To je však záležitostí grantové komise.

Závěr: Výbor vyslechl informaci k Petici na podporu Divadla Komedie a vzal ji na vědomí.

(Hlasování: 11 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příští mimořádné zasedání se bude konat dne 16. 6. 2010 v 11.00 hod. v zasedací místnost č. 430 – 4. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: PaedDr. Radovan Smolka

 

 

Tajemník: Mgr. Jan Kněžínek

 

 

Ověřil: Ing. Lenka Alinčová

 

 

Schválil: Mgr. Ivan Bednář